31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

TTN, TTN MAMULLER, ALKOL VE ALKOLL KLERN

THALAT DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2014/19)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; ithalatta eklerdeki listelerde yer alan rnlerin ilgili teknik mevzuata uygunluunun belgelenmesine, bildiriminin yaplmasna ve denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; Serbest Dolama Giri Rejimi, Dahilde leme Rejimi, Harite leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine tabi tutulan eklerdeki listelerde yer alan maddelerin ithalatna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 (1) Eklerdeki listelerde yer alan rnlerin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Puro ve Sigarillo thalat, Fiyatnn Belirlenmesi ve Yurt inde Pazarlanmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Karar ile;

a) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Alkol ve Alkoll kilerin ve D Ticaretine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik,

b) 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sarmalk Kylm Ttn Mamullerinin retimi, Ambalajlanmas ve Piyasaya Arzna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik,

c) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ttn retimi, lenmesi, ve D Ticareti ile lgili Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik,

) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ttn Mamullerinin retim ve Ticaretine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik,

d) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayl Resm Gazetede yaymlanan Etil Alkol ve Metanoln retimi ile ve D Ticaretine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik,

e) 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayl Resm Gazetede yaymlanan Alkoll ki Ambalajlar zerine Konulacak Uyar Mesajlaryla lgili Tebli

hkmlerine uygun olmas zorunludur.

Uygunluk belgesi

MADDE 5 (1) Ek-1de belirtilen etil alkol ve metanol ile ttn, ttn mamulleri, yaprak sigara kd, makaron ve sigara filtresi ithalatnda Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumunca, Uygunluk Belgesi dzenlenir.

Bildirim

MADDE 6 (1) thalat tarafndan, piyasaya arz edilecek ek-2de belirtilen alkoll ikilerin ithalatnda, ilgili mevzuat erevesinde Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumuna alkoll iki bildirimi yaplmas zorunludur.

thal edilemeyecek rnler

MADDE 7 (1) Ek-3te belirtilen dkme alkoll ikilerin, alkoll iki kkenli karm ikilerin, alkoll iki retiminde kullanlabilecek tarmsal kkenli distilatlarn ve su, gda alkol gibi hammadde veya katk maddeleri ilavesiyle alkoll iki hazrlanmasnda kullanlabilecek konsantre ikilerin serbest dolam ve ithali yaplamaz.

Kapsam d

MADDE 8 (1) Gmrk Tarife statistik Pozisyonu itibariyle eklerdeki listelerde yer almakla birlikte, Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumunun grev alanna girmedii tespit edilen rnler iin ithalatya ek-4te yer alan Kapsam D Yazs verilir.

Gmrk ilemleri

MADDE 9 (1) Ek-1de yer alan rnlerin ithalatnda, Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumunca dzenlenen Uygunluk Belgesi veya Kapsam D Yazs beyannamenin tescili srasnda gmrk idarelerine ibraz edilir.

(2) thalat, ithal edecei rnlerin denetlenmesinden ve kapsam d beyanndan sorumludur.

Sorumluluk

MADDE 10 (1) thalat, ithal ettii rnlerin 4 nc maddede belirtilen mevzuata uygun olmasndan, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun uyarnca sorumludur.

Yetki

MADDE 11 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 12 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Ttn, Ttn Mamulleri, Alkol ve Alkoll kilerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/19) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz