31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

GMRK VE TCARET BAKANLIINCA DENETLENEN BAZI TKETC
RNLERNN THALAT DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2014/12)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; ek-1de yer alan ve Serbest Dolama Giri Rejimine tabi tutulan tketici rnlerinin ithalatnda insan sal, can ve mal gvenlii, evre ve tketicinin korunmas ynnden yaplacak uygunluk denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Uygulamaya ilikin hkmler

MADDE 3 (1) Ek-1de yer alan rnlerin; 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayl Resm Gazetede yaymlanan Baz Tketici rnlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde eriine Ynelik Piyasa Gzetimi ve Denetimine likin Tebli, 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tketici rnlerinin Gvenlik Risklerinin Belirlenmesine likin Tebli ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayl Resm Gazetede yaymlanan Emzik, Biberon, Biberon Bal, Altrma Barda, Altrma Barda Kapa ve Benzeri rnlerin retimi, thalat, Piyasa Gzetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarna Dair Teblide belirlenen artlara uygun olmas gerekir.

(2) Birinci fkrada belirtilen uygunlua ilikin denetimler risk analizi yntemiyle yaplr. Sz konusu denetimlere ilikin usul ve esaslar Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan belirlenir.

Yaptrmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblie aykr hareket edenler ile yanl veya yanltc beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakknda; 29/9/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu, 2013/4284 sayl Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn ilgili hkmleri ve ilgili dier mevzuat uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 5 (1) 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk ve Ticaret Bakanlnca Denetlenen Baz Tketici rnlerinin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/38) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 6 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz