31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

OYUNCAKLARIN THALAT DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2014/10)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; ek-1de belirtilen rnlerin, ithalatta 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayl Resm Gazetede yaymlanan Oyuncaklar Hakknda Ynetmelie uygunluunun denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Tebli; Serbest Dolama Giri Rejimine tabi tutulacak rnleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi (TAREKS): rn Gvenlii ve Teknik Dzenlemeler Mevzuat uyarnca yrtlen denetim, uygunluk ve izin ilemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esasl olarak yaplmas amacyla kurulan internet tabanl uygulamay,

c) Fiili denetim: Belge kontrol, iaret kontrol, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkan,

) Geri gelen eya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 446 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerinde tanmlanan nedenlerle geri gelen daha nce ihra edilmi eyay,

d) Grup Bakanlklar: Bakanln Blge Mdrlklerine bal rn Denetmenleri Grup Bakanlklarn,

e) Kapsam d: GTP olarak ek-1de belirtilmekle birlikte, Oyuncaklar Hakknda Ynetmelik kapsamna girmeyen rn,

f) Risk: Tebli kapsamnda yer alan rnlerin Oyuncaklar Hakknda Ynetmelie uygun olmama ihtimalini,

g) Risk analizi: Ek-1de yer alan rnlerin risk derecesini ve fiili denetime ynlendirilip ynlendirilmeyeceini belirlemek amacyla, TAREKSte firma hakkndaki bilgiler; gemite yaplan denetimlerin sonular; retici veya ithalat firma ya da temsilcisi; giri gmr; rnn cinsi, markas, modeli, fiyat ve miktar; mene, k, sevk veya ticaret yaplan lke ve risk tespiti iin kullanlabilecek dier bilgilerden hareketle yaplan ilemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanmlamas

MADDE 4 (1) Oyuncaklarn ithalat denetimiyle ilgili tm ilemler TAREKS zerinden ve risk analizine gre yaplr.

(2) Bu Tebli kapsam rnleri ithal etmek isteyen firmalarn, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53) erevesinde TAREKSte tanmlanmas ve firma adna TAREKSte ilem yapacak en az bir kullancnn yetkilendirilmi olmas gerekir.

thalatnn bavurusu

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki denetimler Gmrk Ynetmeliinin 181 inci maddesinin drdnc fkras erevesinde gmrk beyannamesinin tescili ncesinde yaplr.

(2) Firma adna ilem yapmak zere yetkilendirilen kullanc, Bakanlk internet sayfasnn E-mza Uygulamalar ksmnda yer alan E-mza Uygulamalarna Giri blmn kullanarak TAREKS zerinden ithal partisine ilikin verileri girerek bavurusunu yapar.

(3) Bavuru zerine, TAREKS tarafndan firmaya, ek-3te belirtilen Grup Bakanlklar nezdindeki ilemlerini takip edebilmesi amacyla bir bavuru numaras verilir.

(4) Verilerin doru, eksiksiz ve zamannda girilmesinden kullanc sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 (1) A.TR belgeli olduu kullanc tarafndan TAREKSte beyan edilen rnler iin rnn ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

(2) Geri gelen eya iin, bu rnlerin ihracat beyannamesi numarasnn kullanc tarafndan TAREKSe yklenmesi ve geri gelen rnlerin teknik mevzuata uygun olmas kaydyla piyasaya arz edilebileceine dair ek-4te yer alan taahhtnamenin kullanc tarafndan TAREKSe yklenmesini mteakip rnn ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

(3) Risk analizine gre yaplacak deerlendirmede gerektiinde, birinci veya ikinci fkra kapsamna giren rnler de fiili denetime ynlendirilebilir.

Kapsam d

MADDE 7 (1) Bavuru konusu ithalat partisine ilikin kapsam d beyan ithalat tarafndan ilgili gmrk idaresine yaplr.

Risk analizi

MADDE 8 (1) Firma adna ilem yapan kullanclarn TAREKS zerinden beyan ettii bilgiler erevesinde, fiili denetime ynlendirilen rnler TAREKS araclyla yaplacak risk analizine gre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanlacak kriterler, gerektiinde Gmrk ve Ticaret Bakanl ve ilgili dier taraflarn da gr alnarak, Bakanlka belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime ynlendirilmeyen rnlerin ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

Fiili denetim

MADDE 9 (1) Fiili denetime ynlendirilen rnler iin ek-2de belirtilen belgeler, firma adna yetkilendirilen kullanc tarafndan bavuru gn dhil olmak zere bavuru tarihinden itibaren iki i gn ierisinde elektronik ortamda TAREKSe yklenir. Firmann nceden yazl bildirimde bulunmas durumunda, Grup Bakanlnca ilave sre verilebilir. lgili belgelerin kullanc tarafndan TAREKSe sresi ierisinde yklenmemesi halinde bavuru olumsuz olarak sonulandrlr.

(2) Firmalardan gerektiinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykrlk tespit edilmemesi ya da rnn kapsam d olduunun tespiti durumlarnda, rnn ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras oluturulur.

(4) lgili mevzuata aykrlk tespit edilmesi veya ithalatdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin sresi ierisinde TAREKSe yklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonulandrlr ve sonu TAREKSte ilan edilir.

Kullancya yaplan bildirimler

MADDE 10 (1) Kullanc, denetim srecine ve sonucuna ilikin sorgulamalar TAREKS araclyla yapar.

(2) Denetim srecine ve sonucuna ilikin bildirimler, D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53)nin 6 nc maddesi kapsamnda yaplan Yetkilendirme Bavurular uygulamasnda kullanclar tarafndan beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullancya ulamayan bildirimlerden Bakanlk sorumlu deildir.

(3) Yaplan denetimde, rnde mevzuata aykrlk tespiti halinde durum ilgili gmrk idaresi ile ithalatya yazyla ayrca bildirilir.

TAREKS referans numarasnn gmrklere beyan

MADDE 11 (1) rnn ithal edilebileceine dair 15 haneli TAREKS referans numarasnn gmrk beyannamesinin 44 numaral hanesine firma tarafndan kaydedilmesi zorunludur.

(2) Gmrk idarelerine kapsam d olarak beyan edilen rnlerin ithalatnda, 222013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numaras, gmrk beyannamesinin 44 numaral hanesine ithalat tarafndan kaydedilir. Kapsam d olarak beyan edilen rnlerin ilgili gmrk idaresince fiili denetime ynlendirilmesi halinde, 5 inci madde erevesinde denetim bavurusu yaplr.

thalatnn sorumluluu

MADDE 12 (1) thalat, bu Tebli kapsamnda denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettii btn rnlerin her halkrda Oyuncaklar Hakknda Ynetmelik dahil olmak zere ilgili tm mevzuata uygun ve gvenli olmasndan, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun uyarnca sorumludur.

(2) rnn ithaline izin verilmesi veya rne dair TAREKS referans numaras oluturulmas, rnn mutlaka mevzuata uygun ve/veya gvenli olduu anlamna gelmez.

(3) Bu Tebli kapsamnda, rnn ithal edilebileceine dair verilen TAREKS referans numaras o rnn ithalat ilemi dnda baka bir amala veya rnn gvenli ve mevzuata uygun olduunun ispat olarak kullanlamaz.

Yaptrmlar

MADDE 13 (1) Bu Teblie aykr hareket edenler ile yanl veya yanltc beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakknda; rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu, 2013/4284 sayl Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn ilgili hkmleri ve ilgili dier mevzuat uygulanr.

Yetki

MADDE 14 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Bakanlk rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 15 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Oyuncaklarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/10) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesi dzenlenmi veya gmrk mevzuat uyarnca gmrk idarelerine sunulmu olan rnlerin ithalat, ithalatnn talebi halinde, Oyuncaklarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi Teblii: 2013/10)ne gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz