31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2014/1)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ek-1de standard belirtilen rnlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluunun denetlenmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Tebli Serbest Dolama Giri Rejimine tabi tutulacak rnleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi (TAREKS): rn Gvenlii ve Teknik Dzenlemeler Mevzuat uyarnca yrtlen denetim, uygunluk ve izin ilemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esasl olarak yaplmas amacyla kurulan internet tabanl uygulamay,

c) Fiili denetim: Belge kontrol, iaret kontrol, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkan,

) Geri gelen eya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 446 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerinde tanmlanan nedenlerle geri gelen daha nce ihra edilmi eyay,

d) Kapsam d: GTP olarak ek-1de belirtilmekle birlikte, ilgili GTPin karsnda belirtilen standart veya standartlar kapsamna girmeyen rn,

e) Risk: Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin tabi bulunduklar standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini,

f) Risk analizi: Ek-1de yer alan rnlerin risk derecesini ve fiili denetime ynlendirilip ynlendirilmeyeceini belirlemek amacyla, TAREKSte firma hakkndaki bilgiler; gemite yaplan denetimlerin sonular; retici veya ithalat firma ya da temsilcisi; giri gmr; rnn cinsi, markas, modeli, fiyat ve miktar; mene, k, sevk veya ticaret yaplan lke ve risk tespiti iin kullanlabilecek dier bilgilerden hareketle yaplan ilemi,

g) TSE: Trk Standardlar Enstitsn,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanmlamas

MADDE 4 (1) Ek -1de standard belirtilen rnlerin ithalat denetimiyle ilgili tm ilemler TAREKS zerinden ve risk analizine gre yaplr.

(2) Bu Tebli kapsam rnleri ithal etmek isteyen firmalarn, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53) erevesinde TAREKSte tanmlanmas ve firma adna TAREKSte ilem yapacak en az bir kullancnn yetkilendirilmi olmas gerekir.

thalatnn bavurusu

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki denetimler, Gmrk Ynetmeliinin 181 inci maddesinin drdnc fkras erevesinde gmrk beyannamesinin tescili ncesinde yaplr.

(2) Firma adna ilem yapmak zere yetkilendirilen kullanc, Bakanlk internet sayfasnn E-mza Uygulamalar ksmnda yer alan E-mza Uygulamalarna Giri blmn kullanarak TAREKS zerinden ithal partisine ilikin verileri girerek bavurusunu yapar.

(3) Bavuru zerine, TAREKS tarafndan firmaya, TSE nezdindeki ilemlerini takip edebilmesi amacyla bir bavuru numaras verilir.

(4) Verilerin doru, eksiksiz ve zamannda girilmesinden kullanc sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 (1) Muafiyetler ve istisnalar aada belirtilmitir:

a) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Dzenlenmemi Alanda Karlkl Tanma Ynetmeliinin 5 inci maddesinin gereini yerine getirmek zere, ithal edilecek rnn ABde serbest dolama girmi A.TR belgeli bir rn olmas ve A.TRli olduunun kullanc tarafndan TAREKSte beyan edilmesi halinde ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

b) Ancak Bakanlk (a) bendinde belirtilen rn, Dzenlenmemi Alanda Karlkl Tanma Ynetmeliinin nc Blmnde belirtilen usul ve esaslara uyarak deerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebli tarafndan aranan koruma dzeyini edeer lde salamadn tespit ederse rnn piyasaya arzn yasaklayabilir veya koula balayabilir.

(2) Bakanln esas ald miktarlara gre parti tekil etmeyen eya olarak deerlendirilen rnlerin ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

(3) Yatrm tevik mevzuat kapsamnda yaplan makine ve tehizat ithalatnda, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayl Trk Petrol Kanunu kapsam rnlerin ithalatnda, Milli Savunma Bakanlnca yaplan ithalatta ve Savunma Sanayii Mstearlnca AQAP belgeli kurum ve kurulular adna yaplan ithalatta TAREKS zerinden bavuru yaplmaz, ithalat ilemleri 11 inci maddeye gre sonulandrlr.

(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyalar iin ek-1de standard belirtilen rnlerden yapacaklar ithalatta, AQAP veya GMP belgelerinin elektronik ortamda TAREKSe yklenmesini mteakip ithal konusu her rn iin dorudan oluturulan TAREKS referans numaras, iinde bulunulan yln sonuna kadar ayn rnlerin mteakip ithalatnda kullanlr.

(5) Otomotiv ya da iki veya tekerlekli motorlu ara retimine mnhasr malat Yeterlilik Belgesi veya Tip Onay Belgesi sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adna ithalat yapan firmalarn, sz konusu sanayici firmalarn ihtiyalar iin ek-1de standard belirtilen rnlerden yapacaklar ithalatta, ilgili belgelerin elektronik ortamda TAREKSe yklenmesini mteakip ithal konusu her rn iin dorudan oluturulan TAREKS referans numaras, iinde bulunulan yln sonuna kadar ayn rnlerin mteakip ithalatnda kullanlr.

(6) Ek-1de standard belirtilen rnlerin, TSE markal rnlerin bnyesinde girdi olarak kullanlmak amacyla ithal edilmek istenmesi halinde, TSE ile aralarnda marka kullanm szlemesi bulunduu TSE tarafndan Bakanla bildirilen sanayicilere, her ithal partisi iin, marka kullanm szlemesinin sresiyle snrl olmak zere, rnn ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

(7) Geri gelen eya iin, bu rnlerin ihracat beyannamesi numarasnn kullanc tarafndan TAREKSe yklenmesi ve geri gelen rnlerin teknik mevzuata uygun olmas kaydyla piyasaya arz edilebileceine dair ek-5te yer alan taahhtnamenin kullanc tarafndan TAREKSe yklenmesini mteakip rnn ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

(8) Risk analizine gre yaplacak deerlendirmede gerektiinde, birinci, ikinci, drdnc, beinci, altnc veya yedinci fkra kapsamna giren rnler de fiili denetime ynlendirilebilir.

Kapsam d

MADDE 7 (1) Bavuru konusu ithalat partisine ilikin kapsam d beyan ithalat tarafndan ilgili gmrk idaresine yaplr.

Risk analizi

MADDE 8 (1) Firma adna ilem yapan kullanclarn TAREKS zerinden beyan ettii bilgiler erevesinde, fiili denetime ynlendirilen rnler TAREKS araclyla yaplacak risk analizine gre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanlacak kriterler, gerektiinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Gmrk ve Ticaret Bakanl, TSE ve ilgili dier taraflarn da gr alnarak, Bakanlka belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime ynlendirilmeyen rnlerin ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime ynlendirilen riskli rnlerin ithalat denetimleri, ilgili standarda veya standartlara uygun olarak TSE tarafndan yaplr.

Fiili denetim

MADDE 9 (1) Fiili denetime ynlendirilen rnler iin, ek-2de belirtilen belgeler firma adna yetkilendirilen kullanc tarafndan bavuru gn dhil olmak zere bavuru tarihinden itibaren iki i gn ierisinde elektronik ortamda TAREKSe yklenir. Firmann bavuru srasnda TAREKSte talep etmesi halinde ilave sre verilebilir. lgili belgelerin kullanc tarafndan sisteme sresi ierisinde yklenmemesi halinde bavuru olumsuz olarak sonulandrlr.

(2) Firmalardan gerektiinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim, bavuru srasnda belirtilen;

a) Ek-1 kapsam standart veya standartlara veya,

b) Uluslararas Standardizasyon Tekilat (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararas Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomnikasyon Standartlar Enstits (ETSI) standartlarna ya da uluslararas kurulularca veya uluslararas anlamalarla belirlenen kriterlere gre yaplabilir.

(4) Aadaki hallerde uygunluk denetimine esas tekil eden standartlardaki testlerin tamam veya bir ksm iin, TRKAKtan veya Avrupa Birlii lkelerinin, edeerlik incelemesi olumlu tamamlanm ulusal akreditasyon kurulularndan akredite, Trkiyede veya Avrupa Birlii lkelerinde yerleik bir uygunluk deerlendirme kuruluundan alnm raporlarn elektronik ortamda TAREKSe yklenmesi yeterlidir.

a) Testlerin yurt iinde yaplamamas,

b) Testlerin rnn hammaddesi zerinden yaplmasnn gerekmesi,

c) Testlerin retim aamasnda yaplmasnn gerekmesi,

) Uzun sren performans ve mr testleri gerekmesi,

d) Gmrklerde numune alm, test numunesi hazrlanmas, numunenin sevki veya baz rnlerde testlerin montajdan sonra yaplmasnn gerekmesi.

(5) Gmrklerde numune alnmas, test numunesi hazrlanmas, numunenin sevki veya baz rnlerde testlerin montajdan sonra yaplmas gibi teknik problemler karsnda drdnc fkrann uygulanamamas halinde ek-3teki taahhtname elektronik ortamda TAREKSe yklenir. TSEnin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen sre iinde testin yaplmas kaydyla, mmkn olan testler bilahare yaplmak zere rnn ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras oluturulur. TSEnin bilahare yapaca uygunluk denetiminin olumsuz sonulanmas halinde, keyfiyet olumsuz test raporunun onayl bir rneiyle birlikte ithalatya yazyla ayrca bildirilir. Olumsuz test raporu ve firmadan alnm dier belgeler Bakanlk rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrlne de gnderilir.

(6) Fiili denetim, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonu alnmadka srdrlerek tamamlanr.

(7) Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykrlk tespit edilmemesi ya da rnn kapsam d olduunun tespiti durumlarnda, rnn ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras oluturulur.

(8) lgili standarda aykrlk tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonulandrlr ve keyfiyet TSE tarafndan firmaya bildirilir. Ancak, ithalat rnn ek-1de veya nc fkrada belirtilen baka bir standarda gre tekrar denetlenmesini talep eder ve yedi i gn ierisinde ek-4teki belgeyi TAREKSe yklerse rn bu standarda gre tekrar denetlenir.

(9) lgili standarda veya standartlara aykrlk tespit edilmesi veya ithalatdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin sresi ierisinde TAREKSe yklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonulandrlr ve sonu TAREKSte ilan edilir.

Kullancya yaplan bildirimler

MADDE 10 (1) Kullanc, denetim srecine ve sonucuna ilikin sorgulamalar TAREKS araclyla yapar.

(2) Denetim srecine ve sonucuna ilikin bildirimler, D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53)nin 6 nc maddesi kapsamnda yaplan Yetkilendirme Bavurular uygulamasnda kullanclar tarafndan beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullancya ulamayan bildirimlerden Bakanlk sorumlu deildir.

(3) Yaplan denetimde, rnde standarda aykrlk tespiti halinde durum ilgili gmrk idaresi ile ithalatya yazyla ayrca bildirilir.

TAREKS referans numarasnn gmrklere beyan

MADDE 11 (1) rnn ithal edilebileceine dair 15 haneli TAREKS referans numarasnn, gmrk beyannamesinin 44 nolu hanesine firma tarafndan kaydedilmesi zorunludur.

(2) Yatrm tevik mevzuat kapsamnda yaplan makine ve tehizat ithalatnda 112013019865484, 6491 sayl Trk Petrol Kanunu kapsam rnlerin ithalatnda 122013017554484, Milli Savunma Bakanlnca yaplan ithalatta 132013016724484 ve Savunma Sanayii Mstearlnca AQAP belgeli kurum ve kurulular adna yaplan ithalatta 142013012727484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numaras, gmrk beyannamesinin 44 nolu hanesine kaydedilir.

(3) Gmrk idarelerine kapsam d olarak beyan edilen rnlerin ithalatnda, 252013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numaras, gmrk beyannamesinin 44 numaral hanesine ithalat tarafndan kaydedilir. Kapsam d olarak beyan edilen rnlerin ilgili gmrk idaresince fiili denetime ynlendirilmesi halinde, 5 inci madde erevesinde denetim bavurusu yaplr.

thalatnn sorumluluu

MADDE 12 (1) thalat, bu Tebli kapsamnda denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettii btn rnlerin her halkrda ek-1deki tabloda belirtilen standartlar dahil olmak zere ilgili tm mevzuata uygun ve gvenli olmasndan, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun uyarnca sorumludur.

(2) rnn ithaline izin verilmesi veya rne dair TAREKS referans numaras oluturulmas, rnn mutlaka mevzuata uygun ve/veya gvenli olduu anlamna gelmez.

(3) Bu Tebli kapsamnda, rnn ithal edilebileceine dair verilen TAREKS referans numaras o rnn ithalat ilemi dnda baka bir amala veya rnn gvenli ve mevzuata uygun olduunun ispat olarak kullanlamaz.

Yaptrmlar

MADDE 13 (1) Bu Teblie aykr hareket edenler ile yanl veya yanltc beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakknda, 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu, 2013/4284 sayl Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn ilgili hkmleri ve ilgili dier mevzuat uygulanr.

Yetki

MADDE 14 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Bakanlk rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 15 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/1) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesi dzenlenmi veya gmrk mevzuat uyarnca gmrk idarelerine sunulmu olan rnlerin ithali, ithalatnn talebi halinde, thalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliine (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/1) gre sonulandrlr.

(2) Ek-1de belirtilen, ancak thalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/1)nin ek-1inde belirtilmeyen GTPler kapsamndaki rnlerin ithalatnda 45 gn sreyle bu Tebli hkmleri uygulanmaz. Bu fkra, Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yaplan deiiklikler nedeniyle deien GTPler iin uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz