31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçiliği Yönetmeliği

—  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Melikşah Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2014 Yılı Tarifesi

—  Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

—  Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2014/1)

—  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29)

—  Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 15

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 Tarihli ve E: 2011/147, K: 2012/152 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 Tarihli ve E: 2011/140, K: 2012/185 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/1/2013 Tarihli ve E: 2011/146, K: 2013/11 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2013 Tarihli ve E: 2011/123, K: 2013/26 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 14/2/2013 Tarihli ve E: 2011/63, K: 2013/28 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 14/2/2013 Tarihli ve E: 2011/89, K: 2013/29 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 3/4/2013 Tarihli ve E: 2012/97, K: 2013/51 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2012/157, K: 2013/79 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2013 Tarihli ve E: 2012/98, K: 2013/92 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/32, K: 2013/112 Sayılı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2013 Tarihli ve 590 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ekonomi Bakanlığına Ait Tebliğler yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete'de, Bakanlar Kurulu Kararları ile Ekonomi Bakanlığına Ait Tebliğler yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete'de, Bakanlar Kurulu Kararı, Atama Kararları ile Tebliğler yayımlanmıştır.