31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2003 tarihli ve 25046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Mütevelli Heyetinin raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.