31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERN

SAKLANMASINA LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn Muhasebe Uygulamalarna ve Belgelerin Saklanmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci, beinci, altnc ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bankalar, yl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlar ilgili olduklar yl takip eden Nisan ay sonuna kadar Kuruma ve kurulu birliklerine elektronik ortamda ve matbu olarak tevdi etmek zorundadr.

(5) Bankalar yl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarn dipnotsuz olarak ilgili olduklar yl takip eden Nisan ay sonuna kadar Resm Gazetede ilan eder. Bankalar ilann yapld Resm Gazetenin tarih ve says ile yaymlanan bilgilerin nternet sayfasndan ulalabileceine ve ilan edilen bilgilerin Kuruma gnderilen bilgilerle ayn olduuna ilikin beyanlarn Resm Gazetedeki ilan mteakip, yedi gn iinde Kuruma bildirir.

(6) Kurulu birlikleri kendilerine tevdi edilen her bir bankann yl sonu finansal raporunu en ge beinci fkra kapsamnda yaymlanan dipnotsuz finansal tablolarn Resm Gazetede yaym tarihi itibaryla, ara dnem finansal raporunu ise kendisine tevdi tarihinden itibaren yedi gn iinde nternet sayfasnda yaymlamakla ykmldr.

(7) Bankalar, yl sonu finansal raporlarn, beinci fkra kapsamnda yaymlanan dipnotsuz finansal tablolarn Resm Gazetede yaym tarihi itibaryla, ara dnem finansal raporlarn ise kurulu birlikleri tarafndan kamuya aklandktan sonra kendi nternet sayfalarnda yaymlamak ve en az be yl sreyle kullanclarn ulamna ak tutmak zorundadr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/11/2006

26333

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/12/2008

27087