31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FNANSAL KRALAMA, FAKTORNG VE FNANSMAN RKETLERNN

KURULU VE FAALYET ESASLARI HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakknda Ynetmeliin 11 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 11/A maddesi eklenmitir.

Tat ve tketici kredilerine ilikin snrlamalar

MADDE 11/A (1) Tketicilere, binek ara edinimi amacyla kullandrlacak tat kredilerinde ve tat teminatl kredilerde veya yaplacak finansal kiralama ilemlerinde, kredi tutarnn tatn deerine oran tatn nihai fatura deeri elli bin Trk Liras ve altnda olanlar iin yzde yetmii aamaz. Bu oran, nihai fatura deeri elli bin Trk Lirasn aan binek aralarda, bedelin elli bin Trk Lirasna kadar olan ksm iin yzde yetmi, elli bin Trk Lirasnn stnde olan ksm iin yzde elli olarak uygulanr. kinci el binek aralarda tatn deerinin tespitinde kasko deeri esas alnr.

(2) 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 57 nci maddesinin birinci fkrasnda tarif edilen konut finansman kapsamnda kullandrlan krediler ile dier gayrimenkul alm amal krediler hari olmak zere, tketici kredilerinin vadesi otuz alt ay, tat kredileri ile tat teminatl kredilerin vadesi krk sekiz ay aamaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fkralarndaki snrlamalar, bu maddenin yaym tarihinden nce kullandrlan krediler ile bu kredilerin yeniden yaplandrlmas halinde uygulanmaz.

(4) Bu maddede belirtilen snrlarn almas halinde, aan kredi tutar irketin zkaynann hesaplanmasnda sermayeden indirilen deer olarak dikkate alnr.

MADDE 2 Ayn Ynetmelie bu Ynetmeliin 1 inci maddesi ile eklenen 11/A maddesinin birinci fkras 1/2/2014 tarihinde, bu Ynetmeliin dier hkmleri ise yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/4/2013

28627