31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KRED LEMLERNE LKN YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Bankalarn Kredi lemlerine likin Ynetmeliin 12 nci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 12/A maddesi eklenmitir.

Konut, tat ve tketici kredilerine ilikin snrlamalar

MADDE 12/A (1) Tketicilere, konut edinmeleri amacyla kullandrlacak kredilerde ve tat kredileri hari konut teminatl kredilerde veya yaplacak finansal kiralama ilemlerinde, kredi tutarnn teminat olarak alnan konutun deerine oran yzde yetmi bei aamaz. Snrlamaya konu krediler iin teminat olarak alnan gayrimenkullerin deerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan yetkilendirilmi deerleme irketlerine yaptrlmas ve snrlamada bu deerlerin kullanlmas zorunludur.

(2) Tketicilere, binek ara edinimi amacyla kullandrlacak tat kredilerinde ve tat teminatl kredilerde veya yaplacak finansal kiralama ilemlerinde, kredi tutarnn tatn deerine oran tatn nihai fatura deeri elli bin Trk Liras ve altnda olanlar iin yzde yetmii aamaz. Bu oran, nihai fatura deeri elli bin Trk Lirasn aan binek aralarda, bedelin elli bin Trk Lirasna kadar olan ksm iin yzde yetmi, elli bin Trk Lirasnn stnde olan ksm iin yzde elli olarak uygulanr. kinci el binek aralarda tatn deerinin tespitinde kasko deeri esas alnr.

(3) 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 57 nci maddesinin birinci fkrasnda tarif edilen konut finansman kapsamnda kullandrlan krediler ile dier gayrimenkul alm amal krediler hari olmak zere, tketici kredilerinin vadesi otuz alt ay, tat kredileri ile tat teminatl kredilerin vadesi krk sekiz ay aamaz.

(4) Bu maddenin ikinci ve nc fkralarndaki snrlamalar, bu maddenin yaym tarihinden nce kullandrlan krediler ile bu kredilerin yeniden yaplandrlmas halinde uygulanmaz.

(5) Bu maddede belirtilen snrlarn almas halinde aan kredi tutar, birinci fkraya konu krediler iin teminat olarak alnan gayrimenkullerin deerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan yetkilendirilmi deerleme irketlerine yaptrlmamas halinde ise kredi tutarnn tamam bankalarn zkaynaklarnn hesaplanmasnda sermayeden indirilen deer olarak dikkate alnr.

MADDE 2 Ayn Ynetmelie bu Ynetmeliin 1 inci maddesi ile eklenen 12/A maddesinin ikinci fkras 1/2/2014 tarihinde, bu Ynetmeliin dier hkmleri ise yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/11/2006

26333

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

2/2/2007

26422

2-

12/11/2008

27052

3-

12/11/2009

27404

4-

30/7/2010

27657

5-

30/4/2013

28633

6-

11/7/2013

28704