31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868

TEBL

Maliye Bakanlndan:

ZEL TKETM VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 29)

2/9/2013 tarihli ve 2013/55951 sayl Bakanlar Kurulu Kararnn 3 nc maddesi ile, 4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanununa2 ekli (I) sayl listenin (A) cetvelindeki vergi tutarlar uygulanarak teslim edilen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T..P. numaral mallarn vergi tutarlarnn, bu mallara yalnzca Trkiyede retilen tarm rnlerinden veya evre ve ehircilik Bakanl mevzuatna uygun olarak Trkiyede toplanan kullanlm kzartmalk bitkisel yalar ile kullanm sresi gemi bitkisel yalardan elde edilen ayn cetveldeki 3824.90.97.90.54 G.T..P. numaral oto biodizelin harmanlanm olduunun tespiti halinde, oto biodizel miktarnn toplam harmanlanm mal miktarna oran kadar eksik uygulanaca ancak bu orana gre belirlenen vergi tutarlarnn, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T..P. numaralarnda yer alan mallar iin (I) sayl listenin (A) cetvelinde belirlenmi olan vergi tutarlarnn %98inden az olamayaca belirtilmitir. Sz konusu maddede ayrca bu hesaplama sonucunda ortaya kan vergi tutarlarnda virglden sonraki 4 hanenin dikkate alnaca, bu mallara daha nce uygulanan vergi tutarlar ile yukarda belirlenen orana gre hesaplanan vergi tutarlar arasndaki fark iin 4760 sayl Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaral fkrasnn uygulanaca hkme balanmtr.

zel Tketim Vergisi Kanununun sz edilen maddesinin Maliye Bakanlna verdii yetkiye istinaden, Kararnamenin 3 nc maddesinde dzenlenen indirimli vergi uygulamasndan kaynaklanan vergi farkllatrmasnn, harmanlayclara iade yntemi ile uygulanmas uygun grlm olup bu dzenlemenin uygulama usul ve esaslar aada belirlenmitir.

1. TANIMLAR

Bu Tebliin uygulamasnda;

Bitkisel Atk Ya: Bitkisel Atk Yalarn Kontrol Ynetmeliinde3 tanmlanan bitkisel atk ya kapsamna giren yalardan yalnzca Kararname uyarnca Trkiyede toplanan kullanlm bitkisel kzartmalk yalar ile kullanm sresi gemi bitkisel yalar kapsamnda olanlar,

Harmanlayc: Oto Biodizel Harmanlama zin Belgesini haiz, Kararname kapsamnda oto biodizel ile motorini harmanlayan ve teslim eden 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununda4 tanmlanan Rafinerici ve Datcy,

Kararname: 2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayl Bakanlar Kurulu Kararn,

Motorin: zel Tketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayl listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T..P. numaral mallar,

Oto Biodizel: zel Tketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayl listenin (A) cetvelinde 3824.90.97.90.54 G.T..P. numarasnda yer alan ve Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunca (EPDK) oto biodizel retimi iin verilen leme Lisans sahibi firmalar tarafndan yalnzca Trkiyede retilen tarm rnlerinden (Trkiyede retilen tarm rnleri, Trkiyede ekilip hasat edilen tarm rnlerini ifade etmektedir) veya evre ve ehircilik Bakanl mevzuatna uygun olarak Trkiyede toplanan bitkisel atk yalardan elde edilen mal,

Oto Biodizel Harmanlama zin Belgesi: Harmanlayclara TV mkellefiyetinin bulunduu yer vergi dairesi mdrlnn bal olduu Vergi Dairesi Bakanl/Defterdarlk tarafndan verilen, takvim yl iin dzenlenen, zerinde harmanlaycya ilikin bilgilerin yer ald ve bir rnei bu Tebliin ekinde (EK: 1) olarak yer alan izin belgesini,

Oto Biodizelli Motorin: Oto biodizel ile motorinin harmanlanmas sonucu elde edilen mal,

Oto Biodizel retim zin Belgesi: reticilere TV mkellefiyetinin bulunduu yer vergi dairesi mdrl tarafndan verilen, her takvim yl iin dzenlenen ve bir rnei bu Tebliin ekinde (EK: 2) olarak yer alan izin belgesini,

retici: Gelir daresi Bakanlnn yetkili birimi tarafndan verilen Oto Biodizel retim zin Belgesini haiz, harmanlayclara teslim edilmek zere oto biodizel reten gerek veya tzel kiileri,

ifade eder.

2. OTO BODZEL RETM VE TESLM

Oto biodizelin Kararname kapsamndaki indirimli vergi uygulamasna konu olabilmesi iin yalnzca oto biodizel retim izin belgesini haiz reticilerce retilerek harmanlayclara teslim edilmi olmas gerekmektedir.

2.1. Oto Biodizel retim zin Belgesi Verilmesi

2.1.1. reticilerin Mracaat artlar ve Belge Talebi

Oto biodizel retim izin belgesini almak isteyen mkelleflerin;

- Mracaat tarihinde vadesi getii halde denmemi herhangi bir vergi borcunun bulunmamas,

- ahs iletmelerinde iletme sahibinin, adi ortaklklarda ortaklardan her birinin, dier irketlerde ise ynetim kurulu yeleri ile irket sermayesinin %10undan fazlasna sahip olanlarn; affa uram olsalar dahi, hrszlk, emniyeti suistimal, dolandrclk, yalan yere ahadet, yalan yere yemin, su tasnii, iftira, irtikp, rvet, ihtilas crmlerinden biri dolaysyla hapis cezas veya 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu5 ile 1567 sayl Trk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda Kanuna6 muhalefetten mahkm olmamalar 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu7 kapsamna giren sulardan hkml bulunmamalar ve 213 sayl Vergi Usul Kanununda8 yazl kaaklk sularn ilememi olmalar,

gerekmektedir.

Bu artlar haiz reticiler, oto biodizel retim izin belgesini alabilmek iin EPDKdan alnan ileme lisans ve sanayi sicil belgesini ekleyecekleri bir dileke ile TV ynnden bal olduklar vergi dairesine mracaat edeceklerdir.

Genel ve zel bteli idareler, il zel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51i veya daha fazlas bunlara ait olan kurulular ile zelletirme kapsam ve programna alnm olup hisselerinin yarsndan fazlas yukarda saylan kurululara ait olan kurululara oto biodizel retim izin belgesi verilmesinde yukardaki artlar ve belgeler aranlmayacaktr.

2.1.2. Vergi Dairesince Yaplacak lemler

lgili vergi dairesi sz konusu mracaat zerine;

- reticinin, vadesi getii halde denmemi herhangi bir vergi borcunun bulunup bulunmadn sorgulayacak, TV mkellefiyeti yoksa TV mkellefiyeti tesis edecek ve bu Tebliin (2.1.1.) blmnde ifade edilen dier hususlara ilikin bilgi ve belgelerin kontroln yapacak,

- Yoklamaya yetkili bir memur vastasyla, reticinin sanayi sicil belgesine dayanak olan kapasite raporunu dzenleyen sanayi/ticaret odasndan bir temsilciyle birlikte mkellefin belirtmi olduu iyeri (retim) adresinde sz konusu imalat gerekletirecek tesis ve tehizatn bulunup bulunmad ile bu Tebliin (2.2.) blmnde belirtilen elektronik takip sisteminin kurulduuna dair tespit yaptrarak bu durumun bir tutanaa balanmasn salayacaktr.

Bu kontrol ve tespitler sonucunda gerekli artlarn varl halinde ilgili vergi dairesi tarafndan reticiye Oto Biodizel retim zin Belgesi verilecektir. Vergi daireleri verdikleri belgede reticilere ilikin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildii gn iinde E-VDO Merkezi lemler Mens altnda yer alan 2013/5595 sayl Kararname Kapsamnda Oto Biodizel retim zin Belgesine Sahip reticiler formuna ileyecekler ve konu hakknda Gelir daresi Bakanlna bilgi vereceklerdir.

Ayrca takip eden yl iin oto biodizel retim izin belgesi dzenlenmesini isteyen reticiler, iinde bulunulan yln Aralk ayndan itibaren yeni belge dzenlenmesini talep edebileceklerdir. Bu talep zerine vergi dairesince yukarda belirtilen usul ve esaslar erevesinde ilem yaplmak suretiyle yeni oto biodizel retim izin belgesi dzenlenecektir.

reticilerin, mracaat tarihinde gerekli olan artlar tamadnn sonradan anlalmas veya oto biodizel retim izin belgesi aldktan sonra sz konusu belgeyi alabilmek iin gerekli olan artlardan bir ya da birkan ihlal etmeleri halinde, oto biodizel retim izin belgesi ilgili vergi dairesi tarafndan iptal edilmek suretiyle reticiler vergi incelemesine sevk edilecek ve ayn gn iinde E-VDO Merkezi lemler Mens altnda yer alan 2013/5595 sayl Kararname Kapsamnda Oto Biodizel retim zin Belgesine Sahip reticiler formuna bu belgenin iptal edildiine ilikin bilgi ilenerek harmanlayclara da bildirilmek zere konu hakknda Gelir daresi Bakanlna bilgi verilecektir.

2.2. Oto Biodizel retimi

Kararname kapsamndaki uygulamadan yararlanlabilmesi iin oto biodizelin elektronik takip sistemi kurulu retim tesislerinde retilmi olmas gerekmektedir. Buna gre reticiler, Kararname kapsamnda oto biodizel retimi yapabilmek amacyla retim tesislerinde bulunan Trkiyede retilen tarm rnlerinden elde edilen yalar ile bitkisel atk yalarn depoland tanklar ve bunlardan retilen oto biodizelin depoland tanklara giri-k miktarlarn gsteren bir elektronik takip sistemi kuracaklardr. Bu sistemde oluturulan veriler ile Gelir daresi Bakanlnca bu kapsamda istenebilecek dier bilgiler belirlenecek usul ve esaslar erevesinde Gelir daresi Bakanlna elektronik ortamda aktarlacaktr. Elektronik takip sistemi kurulmayan tanklarda depolanan miktarlar iin Kararname kapsamndaki uygulamadan yararlanlmas mmkn bulunmamaktadr.

Bununla birlikte, oto biodizel retiminde kullanlan bitkisel atk yalarn Trkiyede toplanmasna ilikin uygulamay, belirlenen esaslar dhilinde, evre ve ehircilik Bakanl takip ve kontrol eder.

2.3. Oto Biodizel Teslimi ve Beyan

reticiler, Kararname kapsamnda oto biodizel teslim edecekleri harmanlayclarn oto biodizel harmanlama izin belgeleri ile rafinerici veya datc lisanslarnn harmanlayclarca onaylanm birer rneklerini bir defaya mahsus olmak zere bunlardan alacaklar ve muhafaza edeceklerdir.

reticiler, harmanlayclara yapacaklar oto biodizel teslimlerine ilikin bu mal iin TV Kanununa ekli (I) sayl listenin (A) cetvelinde yrrlkte olan TV tutarn, ilgili vergilendirme dneminde (I) numaral TV beyannamesinin Vergi Bildirimi blmnn A Cetvelindeki rnler ksmnda bu maln G.T..P. numarasn ve 2013/5595 Sayl Kararname ibaresini seerek beyan edecek ve deyeceklerdir.

Bununla birlikte reticiler, ayn TV beyannamesinin Ekler blmnde yer alan 2013/5595 Sayl Kararname Kapsamnda Yaplan Teslimler ksmnn reticilere ilikin tablosunu da dolduracaklardr.

3. OTO BODZEL LE MOTORNN HARMANLANMASI VE OTO BODZELL MOTORN TESLM

Oto biodizelli motorini Kararname kapsamnda yalnzca, oto biodizel harmanlama izin belgesini haiz harmanlayclar teslim edebileceklerdir.

3.1. Oto Biodizel Harmanlama zin Belgesi Verilmesi

3.1.1. Harmanlayclarn Mracaat artlar ve Belge Talebi

Oto biodizel harmanlama izin belgesini almak isteyen mkelleflerin;

- Mracaat tarihinde vadesi getii halde denmemi herhangi bir vergi borcu bulunmamas,

- Ynetim kurulu yeleri ile irket sermayesinin %10undan fazlasna sahip olanlarn affa uram olsalar dahi, hrszlk, emniyeti suistimal, dolandrclk, yalan yere ahadet, yalan yere yemin, su tasnii, iftira, irtikp, rvet, ihtilas crmlerinden biri dolaysyla hapis cezas veya 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu ile 1567 sayl Trk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda Kanuna muhalefetten mahkm olmamalar, 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren sulardan hkml bulunmamalar ve 213 sayl Vergi Usul Kanununda yazl kaaklk sularn ilememi olmalar,

gerekmektedir.

Bu artlar haiz mkellefler, oto biodizel harmanlama izin belgesini alabilmek iin EPDKdan alnan rafinerici veya datc lisansn ekleyecekleri bir dileke ile TV mkellefiyetinin bulunduu yer vergi dairesi mdrlnn bal olduu Vergi Dairesi Bakanl/Defterdarla mracaat edeceklerdir.

Genel ve zel bteli idareler, il zel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51i veya daha fazlas bunlara ait olan kurulular ile zelletirme kapsam ve programna alnm olup hisselerinin yarsndan fazlas yukarda saylan kurululara ait olan kurululara oto biodizel harmanlama izin belgesi verilmesinde yukardaki artlar ve rafinerici veya datc lisans aranlmayacaktr.

3.1.2. Vergi Dairesi Bakanlnca/Defterdarlka Yaplacak lemler

Vergi Dairesi Bakanlnca/Defterdarlka yukardaki artlara ilikin bilgi ve belgelerin kontrolleri yapldktan sonra, menfi bir tespit bulunmamas halinde harmanlayclara oto biodizel harmanlama izin belgesi verilecektir. Oto biodizel harmanlama izin belgesi dzenleyen Vergi Dairesi Bakanlnca/Defterdarlka, sz konusu belgenin bir nshas ayn gn ierisinde ilgili vergi dairesine gnderilecektir. lgili vergi dairesi sz konusu belgede harmanlayclara ilikin olarak yer alan bilgileri, E-VDO Merkezi lemler Mens altnda yer alan 2013/5595 sayl Kararname Kapsamnda Oto Biodizel Harmanlama zin Belgesine Sahip Harmanlayclar formuna ileyecek ve konu hakknda Gelir daresi Bakanlna bilgi verecektir.

Harmanlayclarn, mracaat tarihinde gerekli olan artlar tamadnn sonradan anlalmas veya oto biodizel harmanlama izin belgesi aldktan sonra sz konusu belgeyi alabilmek iin gerekli olan artlardan bir ya da birkan ihlal etmeleri halinde, oto biodizel harmanlama izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Bakanl/Defterdarlk tarafndan iptal edilerek harmanlayclar vergi incelemesine sevk edilecek ve ayn gn iinde ilgili vergi dairesine gnderilecektir. lgili vergi dairesi, E-VDO Merkezi lemler Mens altnda yer alan 2013/5595 sayl Kararname Kapsamnda Oto Biodizel Harmanlama zin Belgesine Sahip Harmanlayclar formuna bu belgenin iptal edildiine ilikin bilgiyi ileyerek reticilere de bildirilmek zere Gelir daresi Bakanlna bilgi verecektir.

3.2. Oto Biodizel ile Motorinin Harmanlanmas

Kararname kapsamndaki uygulamadan yararlanlabilmesi iin Trkiyede retilen tarm rnlerinden elde edilen veya bitkisel atk yalardan retilen oto biodizel ile motorinin harmanlanmas gerekmektedir. Harmanlayclar, Kararname kapsamnda oto biodizel satn alacaklar reticilerin oto biodizel retim izin belgeleri ve ileme lisanslarnn reticilerce onaylanm birer rneklerini bir defaya mahsus olmak zere bunlardan alacaklar ve muhafaza edeceklerdir.

3.3. Oto Biodizelli Motorinin Teslim ve Beyan

Oto biodizelli motorin tesliminde dzenlenecek faturada, hesaplanan TV tutarnn altna Oto Biodizelli Motorin olduu belirtilecektir. Oto biodizelli motorin ile TVye tabi baka bir maln satna ilikin olarak tek bir fatura dzenlenmesi halinde, bu mallar iin hesaplanan TV tutarlar faturada ayr ayr gsterilecektir.

Harmanlayclar, oto biodizelli motorin teslimlerine ilikin olarak motorin iin TV Kanununa ekli (I) sayl listenin (A) cetvelinde yrrlkte olan TV tutarn, ilgili vergilendirme dneminde (I) numaral TV beyannamesinin Vergi Bildirimi blmnn A Cetvelindeki rnler ksmnda bu mallarn G.T..P. numaralarn ve 2013/5595 Sayl Kararname ibaresini seerek beyan edecek ve deyeceklerdir.

Bununla birlikte harmanlayclar, ayn TV beyannamesinin Ekler blmnde yer alan 2013/5595 sayl Kararname Kapsamnda Yaplan Teslimler ksmnn harmanlaycya ilikin tablosunu da dolduracaklardr.

3.4. ndirim

Teslim edilen oto biodizelli motorine harmanlanm olan oto biodizel veya motorin iin denen TVnin, zel Tketim Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi hkmnce indirimi mmkndr.

Buna gre oto biodizelli motorinin satlan ksmnda yer alan gerek oto biodizel gerekse motorin miktarna ilikin denen TV tutar, (1) numaral TV beyannamesinin stisnalar ve ndirimler blmnn ndirimler (retime Giren Mal in) ksmnda beyan edilmek suretiyle hesaplanan TVden indirilebilecektir.

4. TV ADES TALEB

4.1. ade Talep Edebilecekler

Bu uygulama kapsamndaki TV iadesini harmanlayclar talep edebilecektir.

4.2. adesi Talep Edilebilecek TV Tutarnn Hesaplanmas

Kararname uyarnca oto biodizelli motorinin teslim edilmi olduunun tespiti halinde, bu maln TV tutar teslim edilmi maldaki oto biodizel miktarnn toplam harmanlanm mal miktarna oran kadar eksik uygulanacaktr. Ancak bu orana gre belirlenen vergi tutarlar, motorin trleri iin (I) sayl listenin (A) cetvelinde belirlenmi olan vergi tutarlarnn %98inden az olamayacak, %98den az olmas halinde ise bu vergi tutarlarnn %98i dikkate alnacaktr.

Oto biodizelli motorine ilikin iadesi talep edilebilecek TV tutar aadaki formller uygulanmak suretiyle hesaplanabilecektir. Bu formllerin uygulanmas sonucu bulunan vergi tutarlarnda virglden sonraki 4 hane dikkate alnacaktr.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarnca Uygulanacak Birim TV Tutar = Motorin in Uygulanan Birim TV Tutar x (1- Oto Biodizel Miktar/Oto Biodizelli Motorin Miktar)

adeye Konu Edilebilecek Birim TV Tutar = Motorin in Uygulanan Birim TV Tutar-Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarnca Uygulanan Birim TV Tutar

4.3. adesi Talep Edilebilecek TV Tutarnn Hesaplanmasna likin rnekler

rnek 1: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (A) firmas, rafinericiden 1,5945 TL/lt TV deyerek satn ald 2710.19.41.00.11 G.T..P. numaral 98.000 litre motorin ile (B) firmasndan 1,1209 TL/lt deyerek satn ald Trkiyede retilen tarm rnlerinden elde edilen yalardan retilmi 2.000 litre oto biodizeli harmanlayarak elde ettii oto biodizelli motorinin tamamn satmtr. 2710.19.41.00.11 G.T..P. numaral mal iin sat tarihinde uygulanmakta olan TV tutar 1,5945 TL/ltdir.

Buna gre (A) firmas teslim etmi olduu oto biodizelli motorin iin Kararname kapsamnda iadesini talep edebilecei TV tutarn aadaki gibi hesaplayabilecektir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarnca Uygulanacak Birim TV Tutar =1,5945 x(1- 2.000/100.000) = 1,5945 x 0,98 = 1,5626 TL

adeye Konu Edilebilecek Birim TV Tutar = 1,5945-1,5626 = 0,0319 TL

adesi Talep Edilebilecek Toplam TV Tutar= 100.000 x 0,0319 = 3.190 TL

rnek 2: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (C) firmas, rafinericiden 1,5245 TL/lt TV deyerek satn ald 2710.19.45.00.12 G.T..P. numaral 49.250 litre motorin ile (D) firmasndan 1,1209 TL/lt TV deyerek satn ald 750 litre bitkisel atk yalardan retilmi oto biodizeli harmanlayarak elde ettii oto biodizelli motorinin 25.000 litrelik ksmn satmtr. 2710.19.45.00.12 G.T..P. numaral mal iin sat tarihinde uygulanmakta olan TV tutar 1,5245 TL/ltdir.

Buna gre (C) firmas teslim etmi olduu oto biodizelli motorin iin Kararname kapsamnda iadesini talep edebilecei TV tutarn aadaki gibi hesaplayabilecektir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarnca Uygulanacak Birim TV Tutar = 1,5245 x (1- 750/50.000) = 1,5245 x 0,985 = 1,5016 TL

adeye Konu Edilebilecek Birim TV Tutar = 1,5245-1,5016 = 0,0229 TL

adesi Talep Edilebilecek Toplam TV Tutar = 25.000 x 0,0229 = 572, 50 TL

rnek 3: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (E) firmas, ithal ettii 2710.19.41.00.11 G.T..P. numaral 77.000 litre motorin ile (F) firmasndan 1,1209 TL/lt deyerek satn ald 3.000 litre Trkiyede retilen tarm rnlerinden elde edilen yalar ile bitkisel atk yalardan retilmi oto biodizeli harmanlayarak elde ettii oto biodizelli motorinin 29.000 litrelik ksmn satmtr. 2710.19.41.00.11 G.T..P. numaral mal iin sat tarihinde uygulanmakta olan TV tutar 1,5945 TL/ltdir.

Buna gre (E) firmas teslim etmi olduu oto biodizelli motorin iin Kararname kapsamnda iadesini talep edebilecei TV tutarn aadaki gibi hesaplayabilecektir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarnca Uygulanacak Birim TV Tutar = 1,5945 x (1- 3.000/80.000 ) = 1,5945 x 0,9625 = 1,5347 TL

Ancak yukardaki forml uyarnca hesaplanan oto biodizelli motorine uygulanacak birim TV tutar olan 1,5347 TL, motorin iin uygulanan birim TV tutarnn 0,98i olan (1,5945 x 0,98=) 1,5626 TLden az olduundan, Kararname uyarnca dikkate alnacak tutar 1,5626 TL olacaktr.

adeye Konu Edilebilecek Birim TV Tutar = 1,5945-1,5626= 0,0319 TL

adesi Talep Edilebilecek Toplam TV Tutar = 29.000 x 0,0319= 925,10 TL

4.4. ade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Sresi

Bu uygulama kapsamnda oto biodizelli motorin teslim eden harmanlayclar, bu maln teslimine ilikin verginin beyan dnemini takip eden aybandan itibaren 12 ay ierisinde TV ynnden bal olduklar vergi dairesinden iade talebinde bulunabileceklerdir. Bu sre getikten sonra iade talep edilmesi mmkn bulunmamaktadr. Ayrca bu talepler, yukardaki sreler gz nnde bulundurularak, satlan mallarn beyan dnemini takip eden aybandan itibaren en az birer aylk dnemler itibariyle yaplabilecektir.

rnek 1: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (G) firmas, rafinericiden TV deyerek satn ald 2710.19.41.00.11 G.T..P. numaral 150.000 litre motorin ile (H) firmasndan TV deyerek satn ald Trkiyede retilen tarm rnlerinden elde edilen yalardan retilmi 3.000 litre oto biodizeli harmanlayarak elde ettii oto biodizelli motorinin tamamn 1/2/2014 tarihinde satm ve buna ilikin TV ilgili vergilendirme dneminde beyan edilerek denmitir. Buna gre teslim edilen oto biodizelli motorine ilikin Kararname kapsamnda iadesi talep edilebilecek vergi iin 1/3/2014 tarihinden 28/2/2015 tarihine kadar ilgili vergi dairesine bavurulabilecektir.

rnek 2: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi () firmas, ithal ettii 2710.19.41.00.11 G.T..P. numaral 300.000 litre motorin ile (J) firmasndan TV deyerek satn ald Trkiyede retilen tarm rnlerinden elde edilen yalar ile bitkisel atk yalardan retilmi 30.000 litre oto biodizeli harmanlayarak, elde ettii oto biodizelli motorinin yarsn 1/1/2014 tarihinde kalan yarsn ise 25/2/2014 tarihinde satm ve bu teslimlere ilikin TV ilgili vergilendirme dneminde beyan edilerek denmitir. Buna gre Ocak aynda teslim edilen oto biodizelli motorine ilikin Kararname kapsamnda iadesi talep edilebilecek vergi iin 1/2/2014 tarihinden 31/1/2015 tarihine kadar; ubat aynda teslim edilen oto biodizelli motorine ilikin Kararname kapsamnda iadesi talep edilebilecek vergi iin ise 1/4/2014 tarihinden 31/3/2015 tarihine kadar ilgili vergi dairesine bavurulabilecektir.

5. ADE UYGULAMASI

Bu Tebli kapsamndaki TV iade talepleri aada yaplan aklamalara gre yerine getirilecektir.

5.1. Mahsuben ade Talepleri

Mahsuben iade, mkellefin kendisinin, ortaklk pay ile orantl olmak zere adi, kollektif ve komandit irketlerde ortaklarn (komandit irketlerde sadece komandite ortaklarn) ithalat srasnda uygulananlar dhil vergi borlar ve ferileri ile Sosyal Gvenlik Kurumuna (SGK) olan borlar (sosyal sigorta primi, isizlik sigortas primi ve idari para cezas borlar ile bunlarn ferileri) iin sz konusu olabilecektir.

5.1.1. Mahsup Dilekesi

ade talebi, internet vergi dairesi zerinden mkellefin TV ynnden bal olduu vergi dairesine verilecek bir dileke ile elektronik ortamda yaplr.

5.1.2. Mahsup Dilekesine Eklenecek Belgeler

ade taleplerinde dileke ekine aadaki belgeler eklenecektir.

i. adeye konu TVleri ieren mallarn almlarna ilikin fatura ve benzeri belgelerin listesi.

ii. Harmanlanmak zere temin edilen mallarn iade talep edilen dneme ilikin dnem ba stoku, dnem ii allar, imalatta kullanlan miktarlar ile dnem sonu stoklarn gsterir tablo.

iii. Oto biodizelli motorinin iade talep edilen dneme ilikin dnem ba stoku, dnem ii imalat, dnem ii sat ve dnem sonu stok bilgilerini gsterir tablo.

iv. Harmanlanan mallarn satn alma ve imalatta kullanma tarihleri ile kullanm miktarlarn gsterir tablo.

v. Oto biodizelli motorinin sat faturalar listesi.

5.1.3. Mahsup Talebinin Yerine Getirilmesi

ade talepleri, bu Tebliin (5.1.2.) blmnde belirtilen belgeler tamamlanmadka hkm ifade etmez.

Mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu dnda dier belgelerin tamamlanmas ve mahsuba konu TV tutarnn dendiinin kontrol zerine yerine getirilecek olup ayrca bu taleplerin tamam vergi incelemesine sevk edilecektir.

Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmi olmas halinde rapora gre ilem tesis edilecektir.

5.1.4. Belge Eksiklii ya da Belgelerin Muhteviyatndaki Eksiklikler Nedeniyle Yaplamayan Mahsup lemleri

Vergi borlarna (ithalde alnanlar hari) mahsup taleplerinde vergi daireleri, mahsup talep dilekesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit edecek ve bu eksiklikleri mkellefe yaz ile bildirecektir. Tebli tarihinden itibaren 30 gn ierisinde eksikliklerini tamamlayan mkelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekesinin vergi dairesine verildii tarih itibariyle yerine getirilecektir.

30 gnlk ek sreden sonra eksikliklerini tamamlayan mkelleflerin mahsup taleplerinin ise eksikliklerin tamamland tarih itibariyle yerine getirilecei ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geen sre iin gecikme zamm uygulanaca tabiidir.

5.2. Nakden ade Talepleri

5.2.1. Nakden ade Dilekesi

ade talebi, internet vergi dairesi zerinden mkellefin TV ynnden bal olduu vergi dairesine verilecek bir dileke ile elektronik ortamda yaplr.

5.2.2. Nakden ade Talebinin Yerine Getirilmesi

Nakden iade taleplerinin tamam vergi inceleme raporuna gre sonulandrlr.

Ancak iade talep tutar kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu Tebliin (5.1.2.) blmnde belirtilen belgelerin tamamlanmas ve iadeye konu TV tutarnn dendiinin kontrol zerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin 5 i gn ierisinde gerekletirilir.

Teminat olarak zel Tketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaral fkras uyarnca banka teminat mektubu veya nakit Trk Liras verilmesi uygun grlmtr. u kadar ki; banka teminat mektuplarnn paraya evrilmeleri konusunda hi bir snrlayc art tamamalar ve 5411 sayl Bankaclk Kanunu hkmlerine gre faaliyette bulunan bankalar tarafndan bu Tebli ekinde (EK:3) olarak yer alan Kesin ve Sresiz Teminat Mektubu rneine uygun dzenlenmi olmalar gerekir.

Banka teminat mektubu karlnda yaplan iade taleplerinde, teminat mektuplarnn teyidi yaplmadan iade talebi sonulandrlmaz.

Teminat zm ilemi, vergi inceleme raporuna gre gerekletirilir. lgili vergi dairesince teminat mektuplarnn zm srasnda teminat mektubu, uygun bir yerine TV iadesi dolaysyla alnan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan ilemi sona ermitir. erhi dlmek, tarih yazlmak ve mhr tatbiki suretiyle imzalanr. Bu erhi gren bankalarn, vergi dairesinden ayrca bir teyit almakszn gerekli ilemi yapmalar mmkn bulunmaktadr.

5.3. Mahsup Sonras Alacan Nakden adesi

ade hakk sahipleri, iade alacaklarnn yukarda belirtilen ekillerde mahsubundan sonra kalan ksmnn nakden iadesini talep ederlerse bu Tebliin (5.2.) blmndeki aklamalara gre ilem yaplr.

5.4. Kamuya Ait Kurulularn ade Talepleri

Genel ve zel bteli idareler, il zel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51i veya daha fazlas bunlara ait olan kurulular ile zelletirme kapsam ve programna alnm olup hisselerinin yarsndan fazlas yukarda saylan kurululara ait olanlarn iade talepleri, dileke ekinde iade iin gerekli dier belgelerin eksiksiz ibraz zerine vergi inceleme raporu aranmadan yerine getirilir.

5.5. adeye likin Dier Hususlar

Bu Teblide vergi inceleme raporu ifadesi, vergi incelemesine yetkili olanlarca dzenlenmi raporu ifade eder.

Bu Tebliin (5.1.1.) ve (5.2.1.) blmlerinde belirtilen dilekelerin ekine eklenmesi gereken ve Tebliin (5.1.2.) blmnde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir daresi Bakanlnca istenebilecek dier liste ve tablolarn ad geen Bakanlka gerekli grlmesi halinde www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren internet vergi dairesi zerinden gnderilmesi zorunluluu getirilebilir. Bu durumda sz konusu dileke ile liste ve tablolarn gnderilmesi amacyla kullanc kodu ve kiisel ifre alnmas gerekmektedir. Kullanc kodu ve kiisel ifre alnabilmesi iin 1 Seri No.lu zel Tketim Vergisi Genel Teblii9 ekindeki (EK: 15 ve EK: 16) nternet Hizmetleri Kullanm Bavuru Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir daresi Bakanlnn www.gib.gov.tr adresindeki nternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden dkm alnarak dzenlenmesi ve TV ynnden bal olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu bavuru zerine mkelleflere kullanc kodu ve kiisel ifre verilecektir.

6. SORUMLULUK

Bu Teblide aklanan usul ve esaslara uymayan reticiler veya harmanlayclar hakknda 213 sayl Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca zel usulszlk cezas uygulanacaktr.

Kararname kapsamnda teslim edilmesi gereken oto biodizelin, bu Teblide belirlenen usul ve esaslara uygun olarak retilmediine veya teslim edilmediine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulmas ya da sahte veya muhteviyat itibariyle yanltc belge dzenlediine ilikin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulmas halinde, reticiler vergi incelemesine sevk edilecek ve bunlarn oto biodizel retim izin belgelerine el konulacaktr. Yaplan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilikin gecikme zamm, gecikme faizi ve uygulanan cezalarn denmesi halinde, el konulan oto biodizel retim izin belgesi iade edilecek veya yenisi verilebilecektir. Bununla birlikte vergi incelemeleri sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde saylan sularn ilendiine ilikin grleri ieren vergi suu raporu dzenlenmesi halinde reticilerin oto biodizel retim izin belgelerine el konulacak, yukarda belirtilen haller nedeniyle daha nce el konulan oto biodizel retim izin belgeleri iade edilmeyecek veya yenisi dzenlenmeyecektir. Bu sularn kesinlemesi halinde ise reticilere yeni oto biodizel retim izin belgesi verilmesi sz konusu olmayacaktr.

Kararname kapsamnda teslim alnan oto biodizelin, bu Teblide belirlenen usul ve esaslara uygun olarak harmanlanmadna dair yetkili makamlarca tespitte bulunulmas ya da sahte veya muhteviyat itibariyle yanltc belge dzenlediine ilikin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulmas halinde, harmanlayclar vergi incelemesine sevk edilecek ve bunlarn oto biodizel harmanlama izin belgesine el konulacaktr. Yaplan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilikin gecikme zamm, gecikme faizi ve uygulanan cezalarn denmesi halinde, el konulan oto biodizel harmanlama izin belgesi iade edilecek veya yenisi verilebilecektir. Bununla birlikte vergi incelemeleri sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde saylan sularn ilendiine ilikin grleri ieren vergi suu raporu dzenlenmesi halinde harmanlayclarn oto biodizel harmanlama izin belgelerine el konulacak, yukarda belirtilen haller nedeniyle daha nce el konulan oto biodizel harmanlama izin belgeleri iade edilmeyecek veya yenisi dzenlenmeyecektir. Bu sularn kesinlemesi halinde ise harmanlayclara yeni oto biodizel harmanlama izin belgesi verilmesi sz konusu olmayacaktr.

7. DER HUSUSLAR

13 Seri No.lu zel Tketim Vergisi Genel Teblii10 Kararnamenin 8 inci ve 9 uncu maddelerine istinaden 1/1/2014 tarihi itibariyle yrrlkten kaldrlmtr.

Ancak Kararnamenin yrrlk tarihinden nce 13 Seri No.lu zel Tketim Vergisi Genel Teblii uyarnca biodizel satn alm olan harmanlayclarn stoklarnda bulunan sz konusu mal miktarlarn, Tebliin yaym tarihinden itibaren 30 gn ierisinde ilgili vergi dairesine bildirilmeleri ve vergi dairesince bu miktarlara ilikin tespit yaplmas artyla bu mallar 13 Seri No.lu zel Tketim Vergisi Genel Teblii uygulamas kapsamnda teslim etmeleri mmkndr.

reticiler; 30/9/2014 tarihine kadar bu Tebliin (2.2.) blmnde belirtilen elektronik takip sistemini kurmakszn Teblide belirlenen dier usul ve esaslara uymak artyla Kararname kapsamndaki uygulamadan yararlanabileceklerdir. Ancak bu srede elektronik takip sistemi kurmayan reticiler, yukarda belirtilen srenin sonundan itibaren sz konusu elektronik takip sistemini kurduu tarihe kadar Kararname kapsamnda oto biodizel teslim edemeyeceklerdir.

Kararnamenin yrrlk tarihinden nce yerli tarm rnlerinden veya bitkisel atk yalardan oto biodizel retmi olan reticiler, stoklarnda bulunan sz konusu mal miktarlarn Tebliin yaym tarihinden itibaren 30 gn ierisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri, vergi dairesince bu miktarlara ilikin tespit yaplmas ve Oto Biodizel retim zin Belgesini haiz olmalar artyla bu mallar Kararname kapsamnda teslim edebileceklerdir.

Dier yandan, 13 Seri No.lu zel Tketim Vergisi Genel Teblii kapsamnda dzenlenmi olan biodizel retim ve harmanlama izin belgelerinin Kararnamenin yrrlk tarihinden itibaren 30 gn sreyle bu Tebli uyarnca alnmas gereken oto biodizel retim ve harmanlama izin belgeleri yerine kullanlabilmesi mmkndr.

Tebli olunur.

 

EKLER:

1- Oto Biodizel retim zin Belgesi

2- Oto Biodizel Harmanlama zin Belgesi

3- Kesin ve Sresiz Teminat Mektubu rnei

1 1/12/2013 tarihli ve 28838 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

3 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

4 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

5 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

6 25/2/1930 tarihli ve 1433 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

7 12/4/1991 tarihli ve 20843 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

8 10/1/1961 tarihli ve 10703-10705 sayl Resm Gazetelerde yaymlanmtr.

9 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

10 26/12/2006 tarihli ve 26388 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

 

 

EK : 1

T.C.

MALYE BAKANLII
Gelir daresi Bakanl

.........Vergi Dairesi Bakanl/Defterdarl

 

OTO BODZEL HARMANLAMA ZN BELGESAada mkellefiyet bilgileri yer alan ....................................................................... 2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayl Bakanlar Kurulu Karar kapsamnda, oto biodizeli motorinle harmanlamaya ve elde edilen mal teslim etmeye yetkilidir.

 

 

 

 

 

Tarih - mza - Mhr

 

 

 

 

HARMANLAYICININ:

Unvan

:

 

Vergi Dairesi

:

 

Vergi Kimlik No

:

 

Lisans Tarih ve No (EPDK)

:

 

Adres

:

 

 

:

 

Telefon No

:

 

Faks No

:

 

E-Posta

:

 

 

 

 

 

 

 

 

EK : 2

 

 

T.C.

MALYE BAKANLII
Gelir daresi Bakanl

.........Vergi Dairesi Bakanl/Defterdarl

.........Vergi Dairesi Mdrl

 

 

OTO BODZEL RETM ZN BELGESAada mkellefiyet bilgileri yer alan ....................................................................... 2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayl Bakanlar Kurulu Karar kapsamnda oto biodizel retip harmanlayclara teslim etmeye yetkilidir.

 

 

 

 

Tarih - mza - Mhr

 

 

 

RETCNN:

Ad Soyad (Unvan)

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik No

:

Lisans Tarih ve No (EPDK)

:

Adres

:

 

:

Telefon No

:

Faks No

:

E-Posta

:

 

 

 


 

EK:3 KESN VE SRESZ TEMNAT MEKTUBU RNE

 

 

KESN VE SRESZ

.../..../20..

 

.................. VERG DARES MDRLNE

 

4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanunu hkmleri gereince TV iadesinden yararlanacak olan; ............................................................. adresinde yerleik ........................................... firmasna denecek, . / 20.. dnemine ait TV iadesine teminat oluturan, bu teminat mektubu ile ............. TL (............. Trk Liras) deme konusunda, Bankamz borlu ile birlikte mteselsil kefil ve mterek mteselsil borlu sfatyla kefil ve sorumlu olduunu, tarafnzdan Bankamza yazl olarak bildirildii takdirde, Bankamzca veya mkellefe hibir yasal yola gidilmeksizin protesto ekilmesine, hkm alnmasna gerek kalmakszn, yukarda belirtilen mebla ilk yazl isteminiz zerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kaytsz ve artsz vergi dairenize veya vergi daireniz emrine nakden ve tamamen, istem anndan deme anna kadar geecek gnler iin gecikme zamm ile birlikte deyeceimizi ve hakkmzda 6183 sayl Kanun hkmlerinin uygulanmasn Bankamzn imza yetkilisi ve sorumlusu sfatyla ve banka nam ve hesabna yklendiimizi kabul, beyan ve taahht ederiz.

 

Tarih ve ki Yetkilinin mzas

 

 

Bankas A..

............. ubesi

 

NOT: Banka adna imza koyan yetkililerin ad, soyad ve unvanlar banka kaesi altnda okunakl olarak yer alacaktr.