31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ

TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE

YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2014/1)

Kapsam

MADDE 1 – (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, ek-1’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2014 yılına ait kotaların dağıtımı, ek-1’de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru sırasına göre yapılır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Söz konusu kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar, ek-2’de yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2014 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı başvurusunda bulunurlar. Başvuruların değerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve ek-3’te yer alan taahhütname eklenir.

Kota miktarlarının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, bu Tebliğ kapsamında kotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az % 50’sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, aynı ülke ve aynı kategori için ek-1’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota tahsisi yapılır.

İthal lisanslarının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Ancak, bu süre 31/12/2014 tarihini geçemez. Bununla birlikte, ithalatçıların ithal lisansında belirtilen miktarın en az % 60’ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla 31/3/2015 tarihini geçmemek üzere üç aya kadar süre uzatımı verilebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç onbeş iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.

(2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

(3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 yılına ait kota miktarları

(Kategori Tanımları İlgili Yönetmeliğin Ek IA'sında

Gösterilmiştir)

 

 

Ölçü

2014

Talep Edilebilecek

Ülke adı

Kategori

Birimi

Kota Seviyesi

Azami Miktar

Kuzey Kore

1

kg

13.000

4.000

 

2

kg

15.000

5.000

 

3

kg

5.000

2.500

 

4

adet

29.000

8.500

 

5

adet

12.000

4.000

 

6

adet

14.000

4.000

 

7

adet

9.000

3.000

 

8

adet

13.000

4.000

 

9

kg

7.000

2.500

 

12

çift

129.000

20.000

 

13

adet

151.000

20.000

 

14

adet

9.000

3.000

 

15

adet

11.000

3.500

 

16

adet

6.000

2.500

 

17

adet

5.000

2.500

 

18

kg

6.000

2.500

 

19

adet

41.000

10.000

 

20

kg

14.000

4.000

 

21

adet

20.000

7.500

 

24

adet

26.000

8.000

 

26

adet

17.000

5.000

 

27

adet

17.000

5.000

 

28

adet

29.000

8.500

 

29

adet

8.000

3.000

 

31

adet

29.000

8.500

 

36

kg

9.000

3.000

 

37

kg

36.000

10.000

 

39

kg

5.000

2.500

 

59

kg

47.000

10.000

 

61

kg

5.000

2.500

 

68

kg

8.000

3.000

 

69

adet

18.000

5.000

Kuzey Kore

70

çift

27.000

8.500

(devam)

73

adet

9.000

3.000

 

74

adet

13.000

4.000

 

75

adet

5.000

2.500

 

76

kg

7.000

3.000

 

77

kg

2.000

1.000

 

78

kg

12.000

4.000

 

83

kg

3.000

1.500

 

87

kg

1.000

500

 

109

kg

2.000

1.000

 

117

kg

5.000

2.500

 

118

kg

2.000

1.000

 

142

kg

2.000

1.000

 

151 A

kg

2.000

1.000

 

151 B

kg

2.000

1.000

 

161

kg

15.000

5.000

Belarus

1

kg

44.000

10.000

(Beyaz Rusya)

2

kg

267.000

20.000

 

3

kg

31.000

5.000

 

4

adet

198.000

10.000

 

5

adet

81.000

10.000

 

6

adet

90.000

10.000

 

7

adet

64.000

10.000

 

8

adet

84.000

10.000

 

15

adet

47.000

10.000

 

20

kg

52.000

10.000

 

21

adet

84.000

10.000

 

22

kg

630.000

40.000

 

24

adet

126.000

10.000

 

26/27

adet

136.000

10.000

 

29

adet

22.000

5.000

 

67

kg

81.000

10.000

 

73

adet

31.000

5.000

 

115

kg

78.000

10.000

 

117

kg

1.900.000

50.000

 

118

kg

33.000

5.000

 

Ek-2

 

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünleri İçin İthal Lisansı Başvuru Formu Örneği

 

                ..../.../2014

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

                2014/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında kotaya tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

 

                Bakanlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.

 

 

                                                                                                                             (imza-kaşe)

 

I- İthalatçının:

 

                1) Adı/Unvanı:

 

                2) Açık adresi:

 

                3) Telefon:                                             Faks no:                                        E-posta:

               

                4) Vergi numarası:

 

II- Beyan sahibinin:

 

                1) Adı/Unvanı:

 

                2) Açık adresi:

 

III- İlgili tedarikçi ülkedeki muhtemel ihracatçının:

 

                1) Adı:

 

                2) Açık adresi:

 

IV- İthal edilecek ürünlerin:

               

                1) Menşe ülkesi:

 

                2) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

 

 

V- İthal edilecek ürünlerin :

 

                1) Ticari tanımı:

 

                2) G.T.İ.P.’ine göre ürün tanımı :

 

            3) 12’li bazda G.T.İ.P.’u :

               

                (Not: 12’li bazda G.T.İ.P.’leri ve G.T.İ.P.’lerine göre ürün tanımı “İstatistik   Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nden tespit edilecektir.)

 

VI- İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori :

 

VII- 2014/1 sayılı Tebliğin EK I’inde gösterilen ölçü birimi cinsinden ithali talep edilen miktar:

 

                1) Rakam ile:

 

                2) Yazı ile:             

 

VIII- Ürünlerin Değeri :

 

Ekler:     1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,

                2- Taahhütname,

                3- İthal edilecek ürüne ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti.

 

 

Ek-3

 

Taahhütname Örneği

 

Ekonomi Bakanlığına

 

                İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki verileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç onbeş iş günü içinde Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş iş günü içinde Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 

Firma Unvanı

 

Yetkili İmzalar