31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN

2014 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tarife, 23/03/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 - (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 188 TL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 291 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 320 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 578 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 320 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 578 TL,

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 320 TL,

f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 320 TL

g) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 578 TL,

2 Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 649 TL,

Ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – Bu tarife 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.