31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868

YNETMELK

Trkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TRKYE RADYO-TELEVZYON KURUMU

MAL DENETL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, mali deneti ve mali deneti yardmclarnn atanmalar, eitimleri, yetki ve yeterlilik staj programlar, snavlar, grev, yetki ve sorumluluklar, alma usul ve esaslar ile alma programlarn ve ilgili dier hususlar ile inceleme ve denetimlere dair ilerin kapsamn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu mali deneti ve mali deneti yardmclarn, Mali Deneti Yardmcl Giri Snavna katlacak adaylar, 3093 sayl Kanunda saylan gelirler ile ilgili mkellefler nezdinde yaplacak inceleme ve denetimleri, Kurum harcamalarna ynelik tm inceleme ve denetimleri, kurum iinde mali konularla ilgili mali deneti grevlendirmelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayl Trkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 56 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Muhasebe ve Finansman Dairesi Bakann,

b) Bakanlk: Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Muhasebe ve Finansman Dairesi Bakanln,

c) Genel Mdr: Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Mdrln,

d) Giri snav: Mali Deneti Yardmcl Giri Snavn,

e) lgili Genel Mdr Yardmcs: Kurumda Muhasebe ve Finansman Dairesi Bakanlnn bal olduu Genel Mdr Yardmcsn,

f) Kanun: 3093 sayl Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununu,

g) KPSS: Kamu Personel Seme Snavn,

) Kurul: Yeterlik Snav Kurulunu,

h) Kurum: Trkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

) Mali deneti: Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu mali denetisini,

i) Mali deneti yardmcs: Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu mali deneti yardmcsn,

j) Rapor Deerlendirme Komisyonu: Mali denetiler ve/veya mali deneti yardmclar tarafndan hazrlanan raporlarn okunup deerlendirildii, mali denetiler arasndan Bakanca grevlendirilen ve asil, bir yedek yeden oluturulan komisyonu,

k) Snav Komisyonu: Mali Deneti Yardmcl Giri Snav Komisyonunu,

ifade eder.

KNC BLM

Mali Deneti Yardmclna Giri

Giri snav

MADDE 5 (1) Mali denetilik mesleine, giri snavyla mali deneti yardmcs olarak girilir. Mali deneti yardmcs kadrosuna atanabilmek iin giri snavnda baarl olmak arttr.

(2) Giri snav, kadro ve ihtiya durumuna gre Kurum tarafndan uygun grlen zamanlarda alr.

(3) Giri snav, yazl ve szl-mlakat eklinde iki aamal yaplr.

(4) Giri snavna arlacak adaylarn says, atama yaplacak kadro saysnn yirmi katndan fazla olamaz. KPSS puan en yksek olan adaydan balamak zere yaplan sralama sonucunda son sradaki aday ile eit puana sahip adaylar da snava arlr.

Giri snav duyurusu

MADDE 6 (1) Giri snavna katlma artlar, snavn yapl ekli, deerlendirme yntemi, atama yaplacak kadro says, KPSS puan trleri ve asgari puanlar, snava arlacak aday says, son bavuru tarihi, bavuru yeri, bavuru ekli ve bavuruda istenecek belge ve beyanlar, gerek grlmesi halinde renim dallar ve kontenjanlar ile dier hususlar son bavuru tarihinden en az otuz gn nce Resm Gazetede, Trkiye genelinde yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde ve Kurumun internet adresinde yaymlanmak suretiyle duyurulur.

Giri snavna bavuru artlar

MADDE 7 (1) Giri snavna bavurmak isteyenlerde son bavuru tarihi itibariyle aadaki artlar aranr:

a) 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statsnde stihdam Edilen Personel Ynetmeliinin 37 nci maddesindeki genel artlar tamak.

b) En az drt yllk lisans eitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler faklteleri ile bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt iindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan birinden mezun olmak.

c) Giri snavnn yapld yln ocak aynn birinci gn itibaryla otuz be yan doldurmam olmak.

) Geerlik sresi dolmam KPSS puan tr veya trlerinden giri snav ilannda belirtilen taban puan alm olmak.

Bavuruda istenen belgeler ve bavuru ekli

MADDE 8 (1) Giri snavna katlmak isteyenlerden aadaki belgeler istenir:

a) Kurumdan veya Kurumun internet adresinden temin edilecek bavuru formu.

b) Yksekrenim diplomas veya geici mezuniyet belgesinin ya da yurt dnda eitim grenler iin diploma denklik belgesinin asl veya Kurumca onayl rnei.

c) KPSS sonu belgesinin asl veya fotokopisi ya da bilgisayar kts.

) Yazl zgemi.

d) ki adet vesikalk fotoraf.

(2) Adaylardan istenen belgelerin Kuruma giri snav duyurusunda belirtilen tarih ve saatte, elden veya posta yoluyla ya da giri snav duyurusunda belirtildii takdirde elektronik ortamda teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilnda belirtilen sre ierisinde yaplmayan bavurular dikkate alnmaz.

Bavurularn incelenmesi ve adaylarn snava kabul

MADDE 9 (1) nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl, sresinde yaplan bavurular inceleyerek adaylarda aranan artlarn mevcut olup olmadn tespit eder ve giri snavna katlabileceklerin isimlerini KPSS puanlar ile birlikte Kurum ilan panosu ve resmi internet adresinde ilan eder.

(2) Yazl snava girme hakk kazanan adaylara fotorafl snav giri belgesi verilir. Snav giri belgesinde kimlik bilgileri, snav yeri ve tarihi yer alr. Snav giri belgesi olmayan adaylar snava katlamazlar.

(3) Giri snavna katlmaya hak kazananlardan geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylr ve atamalar yaplmaz. Bunlarn atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemez ve haklarnda Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

Snav Komisyonu

MADDE 10 (1) Giri snavnn yaplmas, snav sonularnn deerlendirilmesi ve itirazlarn incelenerek karara balanmas Snav Komisyonunca yaplr.

(2) Snav Komisyonu, Genel Mdr Oluru ile mali denetiler, daire bakan ve daha st seviyedeki Kurum yneticileri arasndan belirlenen bir bakan ve drt yeden oluur, ayrca yedek ye belirlenir. Snav Komisyonu Bakan ile yedek yelerden en az birisi, daire bakan ve daha st seviyedeki Kurum yneticileri arasndan, dierleri ise mali denetiler arasndan tespit edilir. Asl yelerin herhangi bir nedenle Snav Komisyonuna katlamamalar hlinde, yedek yeler tespit srasna gre Komisyona katlrlar.

(3) Snav Komisyonu, ye tamsaysyla toplanr ve oy okluu ile karar alr.

(4) Snav Komisyon yeleri, boanm olsalar dahi elerinin, nc dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavlarda grev alamazlar.

Yazl snav

MADDE 11 (1) Yazl snav klasik veya test usulne gre yaplr.

(2) Yazl snava, KPSS sonularna gre bavuran adaylardan, snav ilannda belirtilen puan trne gre en yksek puana sahip olandan balanarak, atama yaplacak kadro saysnn en fazla yirmi katna kadar aday (son sradaki adayla eit puana sahip olanlar dhil) katlabilir.

Yazl snav konular

MADDE 12 (1) Yazl snav aadaki konulardan yaplr:

a) ktisat grubu:

1) Mikro ve makro iktisat,

2) ktisat politikas,

3) Trkiye ekonomisi,

4) Uluslararas ekonomik ilikiler ve kurulular.

b) Maliye grubu:

1) Kamu maliyesi,

2) Bte ve bte politikas, Trk bte sistemi,

3) Trk vergi sisteminin genel esaslar,

4) Maliye politikas.

c) Hukuk grubu:

1) Anayasa hukuku,

2) dare hukukunun genel esaslar ve idari yarg,

3) Ceza hukuku (Genel hkmler),

4) Medeni hukuk (Balang-kiiler hukuku-eya hukuku),

5) Borlar hukuku (Genel hkmler),

6) Vergi hukuku.

) Muhasebe grubu:

1) Genel muhasebe,

2) Maliyet muhasebesi,

3) irketler muhasebesi.

(2) Yazl snavda sorularn konu gruplar bakmndan hangi arlkta deerlendirmeye tabi tutulacana snav duyurusunda yer verilir.

Yazl snavn yapl ekli

MADDE 13 (1) Yazl snav sorular, klasik veya test usulne gre komisyon tarafndan hazrlanr. Snav sorularnn hazrlanmas ve cevaplarnn deerlendirilmesi iin gerektiinde retim yelerinden veya konusunda uzman kamu grevlilerinden yararlanlabilir.

(2) Yazl snav, nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl tarafndan Komisyonun gzetim ve denetimi altnda yaplr.

(3) Snavda kopya ekenler, ekmeye teebbs edenler veya kopya ektii tespit edilenler hakknda tutanak dzenlenerek snavlar geersiz saylr.

(4) Yazl snav; lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Mill Eitim Bakanlna, yksekretim kurumlarna veya bu konuda uzmanlam dier kamu kurum ve kurulularna da yaptrlabilir. Bu durumda yazl snava ilikin hususlar, Kurum ve ilgili kurulu arasnda protokol ile belirlenir.

Yazl snavn deerlendirilmesi ve szl snava arma

MADDE 14 (1) Yazl snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir, en yksek puandan balamak zere sralama yaplarak tutanaa balanr ve imzalanr.

(2) Yazl snavda baarl saylmak iin snav ilannda belirtilen konu gruplarndan en az altm puan alnmas ve bunlarn ortalamasnn en az yetmi puan olmas gerekir.

(3) Yazl snavda baarl olanlardan en yksek puan alan adaydan balanarak, atama yaplacak kadro saysnn drt katn gememek zere, duyuruda belirtilen sayda aday szl snava arlr. Son sradaki adayla ayn puan alan adaylar da szl snava arlr.

Yazl snav sonularnn duyurulmas

MADDE 15 (1) Yazl snav sonular, Kurum ilan panosu ve resmi internet adresinde yaymlanmak suretiyle duyurulur. Ayrca, szl-mlakat snavna katlmaya hak kazananlara, szl-mlakat snavnn yeri, gn ve saatine ilikin bilgileri ieren tebligat yaplr.

Szl-mlakat snav

MADDE 16 (1) Szl-mlakat snavnda adaylar;

a) Yazl snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden ayr ayr puan verilmek suretiyle deerlendirilir.

(2) Adaylar, Komisyon tarafndan birinci fkrann (a) bendi iin elli puan, (b), (c), (), (d) ve (e) bentlerinde yazl zelliklerin her biri iin ise onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Bunun dnda szl-mlakat snav ile ilgili herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz. Szl-mlakat snavnda baarl saylmak iin, Komisyon bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

Giri snavnn deerlendirilmesi

MADDE 17 (1) Baar sras yazl ve szl-mlakat snav sonucunda alnan notlarn aritmetik ortalamas alnarak belirlenir.

(2) Adaylar, baar sras en yksek adaydan balanarak sralamaya konulur ve baar srasna gre atama yaplacak kadro says kadar aday asl, giri snavnda baarl olmak artyla atama yaplacak kadro saysnn yarsn gememek zere, Komisyonca belirlenecek sayda aday ise yedek olarak tespit edilir.

(3) Adaylarn giri snav puanlarnn ayn olmas halinde srasyla, yazl snav puan ve KPSS puan yksek olana ncelik tannr.

(4) Giri snavnda yetmi ve zerinde puan alm olmak, asl listelere giremeyen adaylar iin mktesep hak veya daha sonraki giri snavlar iin herhangi bir ncelik hakk tekil etmez.

Giri snav sonularnn duyurulmas

MADDE 18 (1) Giri snav sonular, Kurumun internet adresinde ilan edilir. Ayrca, asl ve yedek listelerde yer alan adaylara tebligat yaplr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 19 (1) Snava katlanlar snav sonularna yazl olarak itiraz edebilirler. tirazlar, snav sonularnn duyurulmasndan itibaren 10 gn iinde bir dileke ile yaplr. Bu itirazlar snav kurulu tarafndan en ge 20 gn iinde incelenir ve sonu ilgiliye yazl olarak bildirilir.

Mali deneti yardmclna atama

MADDE 20 (1) Giri snavn asl olarak kazananlarn, tebligatta belirtilen sre iinde, aadaki belgelerle birlikte yazl olarak yapacaklar bavuru zerine mali deneti yardmcs kadrolarna atamalar yaplr.

a) Adli sicil kaydna dair yazl beyan.

b) Grevini devaml yapmaya engel olabilecek akl hastal olmadna dair yazl beyan.

c) Erkek adaylar iin askerlik durumuna dair yazl beyan.

) Mal bildirimi.

d) 8 adet vesikalk fotoraf.

(2) Sresi iinde geerli bir mazereti olmakszn mracaat etmeyen adaylarn atama ilemleri yaplmaz.

(3) Giri snavnda baarl olup atamas yaplmayanlardan veya atamas yaplp da herhangi bir sebeple grevden ayrlanlardan boalan kadrolara, snav sonularnn ilanndan itibaren alt ay iinde giri snav baar sralamasna gre yedek listeden atama yaplabilir.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 21 (1) Mali deneti yardmcs kadrolarna atananlarn snavla ilgili belgeleri zlk dosyalarnda saklanr. Atanamayanlarn bavuru belgeleri ise giri snav sonularnn ilann izleyen iki ay iinde talepleri halinde ilgililere elden iade edilir.

NC BLM

Mali Deneti Yardmcl Dnemi, Mali Deneti Yardmclarnn Yetitirilmesi,

Yeterlik Snav ve Mali Denetilie Atanma

Mali deneti yardmcl sresi

MADDE 22 (1) Mali deneti yardmcl sresi en az yldr.

alma dzeni

MADDE 23 (1) Mali deneti yardmclar, bal olduklar birim amirince belirlenen mali denetilerin refakatinde ve onlarn gzetiminde alrlar.

Yetitirilme amac

MADDE 24 (1) Mali deneti yardmclarnn yetitirilmesinde:

a) Denetiliin gerektirdii nitelikleri kazandrma,

b) Grev ve yetki alanlarna giren yrrlkteki mevzuat ile inceleme ve denetim teknikleri konularnda tecrbe ve ihtisas sahibi olmalarn salama,

c) Rapor yazma teknii konusundaki bilgi ve becerilerini artrma,

) Bilimsel alma ve aratrma alkanln kazandrma,

d) Kurumun yaps, ileyii, mevzuat ve almalar hakknda yeterli dzeye gelmeleri ve yardmclk dnemi sonunda bamsz alma yeterliine kavumalar,

amalar gdlr.

Mali deneti yardmclarnn yetitirilmeleri

MADDE 25 (1) Mali deneti yardmclna atananlar, Genel Mdrlk tarafndan belirlenen kurumsal mevzuat ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Aday Memurlarn Yetitirilmelerine likin Genel Ynetmelik hkmleri erevesindeki eitim ve stajn yan sra Genel Mdrlke uygun grlen yer ve srelerde temel mesleki eitim kursuna tabi tutulurlar. Eitim program teorik ve uygulamal olmak zere iki ksmdan oluur.

(2) Temel mesleki eitim kursunda adaylarn baarl olabilmeleri iin grm olduklar ders sonucu yaplacak snavlarda, her dersten yz tam puan zerinden en az altm puan almalar zorunludur.

(3) Mali deneti yardmclar grev yerlerine atanmalarndan itibaren ikinci yln sonuna kadar mali denetilerin refakatinde alrlar ve dzenlenecek raporlar birlikte imza ederler. Bu sreye temel mesleki eitim kursunda geen sreler dhildir.

(4) Mali deneti yardmclar refakat sresinde bamsz inceleme ve denetim yapamazlar. Her refakat dnemi sonunda mali denetiler, refakatlerinde alan mali deneti yardmclar ile ilgili, ekli Bakanlka belirlenecek refakat deerlendirme formunu doldururlar. kinci yln sonunda inceleme yetkisi alan mali deneti yardmclar yeterlilik snavna kadar geen srede bamsz inceleme ve denetim yaparlar. emirleri yetkili mali deneti yardmcs adna hazrlanp tevdi edilir.

(5) Mali deneti yardmclarnn eitimi, yetitirilmesi, refakat edecekleri mali denetilerin ve refakat srelerinin belirlenmesi, deerlendirme formlarnn muhafazas gibi i ve ilemler Bakanlk tarafndan yerine getirilir.

Yeterlik snav kurulu

MADDE 26 (1) Yeterlik Snav Kurulu, 10 uncu maddeye gre oluturulur.

Yeterlik snav

MADDE 27 (1) Mali deneti yardmclar yllk eitim ve refakat dneminden sonra yeterlik snavna tabi tutulurlar.

(2) Yeterlik snav yazl ekilde yaplr.

(3) Yeterlik snavna girebilmek iin; aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari Kurumda en az yl fiilen almak arttr.

Yeterlik snav konular

MADDE 28 (1) Yeterlik snav, mali deneti yardmclarnn staj dneminde kazandklar mesleki bilgi ve tecrbe derecelerinin tespit ve deerlendirilmesi amacyla aadaki konulardan yaplr:

a) 2954 sayl Trkiye Radyo ve Televizyon Kanunu.

b) 3093 sayl Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve ilgili dier mevzuat.

c) 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kurulu ve Grevleri Hakknda Ynetmelik.

) Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi (Kurumda uygulanan hesap plan erevesinde Kurum gelir ve giderleri ile dnem ii ilemlerinin muhasebeletirilmesi, Kurum dnem sonu ilemleri ve maliyet muhasebesi, temel finansal tablolar ile dier finansal tablolarn analizi ve yorumlanmas).

d) Kurum giderleri ve vergisel ykmllkler (Kamu hizmeti yayncl ile ilgili giderler ile ynetsel giderler, mal ve hizmet almlarnda dorudan temin ile ihale sreleri ve mevzuat, vergi mevzuatnn Kurum i ve ilemlerine sirayet eden blmleri arlkl olmak zere mali mevzuat ile vergisel ykmllkler, harcama ve giderlerle ilgili Kurum ii mevzuat).

e) Yeterlik snav tarihinden en az 3 ay nce Kurumca tespit edilen ve mali deneti yardmclarna bildirilen dier mevzuat.

Yeterlik snavnn deerlendirilmesi

MADDE 29 (1) Yeterlik snavnda baarl saylmak iin yz tam puan zerinden en az yetmi puan almak gerekir.

(2) Yeterlik snavnda baarl olamayan veya snava girmeye hak kazand halde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir.

Mali denetilie atanma

MADDE 30 (1) Mali deneti yardmcsnn mali deneti olarak atanabilmesi iin yeterlik snavnda baarl olmas arttr.

Meslekten karlma

MADDE 31 (1) kinci yeterlik snavnda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar mali deneti yardmcs unvann kaybederler ve Kurumca durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

DRDNC BLM

Mali Denetilerin Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Mali denetilerin grev ve yetkileri

MADDE 32 (1) Mali denetilerin grev ve yetkileri aadaki gibidir:

a) Kurum gelirlerinin, Kanunda yazl matrah ve oranlar dhilinde hesaplanarak Kuruma tam ve zamannda denip denmedii konularnda inceleme ve denetim yapmak, ilave tarhiyat tespit edilmesi halinde gerei ile ilgili rapor dzenlemek.

b) malat ve ithalat mkelleflerin Kuruma demeleri gereken bandrol cretlerini tam ve zamannda deyip demediklerinin tespiti amacyla, bandrole tabi cihaz alm satm ile snrl olmak zere defter ve belgeleri zerinde snrl inceleme yapmak.

c) Kurumun bilgisi dnda kalan bandrole tabi cihaz imalats ya da ithalats firmalarn kayt altna alnmasn temin etmek amacyla kamu kurum ve kurulularndan istenilen bilgiler zerinde almalar yapmak.

) malat ve ithalat firmalarca satlan ancak, arzal olduu veya baka nedenlerle iade alnd beyan edilen bandrole tabi cihazlar zerindeki bandrollerin, skmne nezaret etmek, sklen bandrolleri tutanak ile firmadan teslim almak, sz konusu iadelerin doruluunu tespit etmek amacyla, firmalar nezdinde konuyla snrl olarak, iade faturalar, KDV dzeltme beyanlar, gmrk giri beyannameleri ve garanti belgeleri zerinden inceleme yapmak.

d) Denetim Program gereince mkelleflere bandrol vermekte olan merkez ve tara birimlerinin bandrol verilmesi ile ilgili i ve ilemlerinin mevzuata uygunluunu denetlemek.

e) Kurum gelirleri ile ilgili denetim ve inceleme srasnda belirlenen aksaklk ve noksanlklarn dzeltilerek tekrarnn nlenmesi ile almalarn daha verimli dzeye getirilmesi iin gr ve neri raporu dzenlemek.

f) Bandrolsz cihaz sat yapan imalat ve ithalat firmalarn bandrol creti demelerinin doruluunun ve bandrole tabi cihazlar bandrolsz satn alan, devralan veya kullananlarn tespiti amacyla piyasa denetimleri yapmak.

g) Kurumun merkez ve tara tekilat muhasebe birimlerinde Kurum harcamalarnn mali mevzuat, tek dzen hesap plan ve genel kabul grm muhasebe ilke ve prensipleri erevesinde tutulmakta olan kaytlarn ve bu kaytlarn ekinde yer alan tevsik edici belgelerin mevzuata uygunluunun kontrol edilmesi ve kaytlarn usulne uygun tutulup tutulmadnn tespit edilmesine ynelik almalar yapmak.

) Kurumun merkez ve tara tekilat muhasebe birimlerinde karlan mali tablolarn, doruluu ve gvenirliliini kontrol etmek bu hususlara ilikin yntem ve srelerle ilgili almalar yapmak.

h) Grev ve hizmet tanmyla ilgili konularda Bakan tarafndan verilecek olan dier grevleri yerine getirmek.

) Genel Mdr veya ilgili Genel Mdr Yardmcs tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

(2) Yetki verilmi mali deneti yardmclar da mali deneti yetkilerine sahiptir.

Mali denetilerin sorumluluklar

MADDE 33 (1) Mali denetilerin sorumluluklar unlardr:

a) Grev ve tadklar sorumluluun nemine uygun tutum ve davran gstermek.

b) Kurum gelirleri mutabakat konusunda mkellefler nezdinde incelemeye balamadan nce, inceleme konusu ve mevzuat konusunda mkellefleri bilgilendirmek.

c) nceleme ve denetim almalar sresince edinilen bilgi ve belgelerin gizliliini salamak, bunlar kanunen yetkili klnan yerlerden bakasna aklamamak ve kiisel yararlar iin kullanmamak, grevle gidecekleri yerleri, yapacaklar ileri, grevleri dolaysyla rendikleri srlar aklamamak.

) Denetimler srasnda kimlik ibraz etmek ve mkelleflere kanuni ykmllklerini anlatmak.

d) Denetim almalarnn her aamasnda gerekli zeni ve dikkati gstermek.

e) Evrak, defter ve kaytlar zerinde, kontrol edildiine ilikin iaret dnda, aklama, ilave ve dzeltme yapmamak.

(2) Mali denetiler, her ay ellerindeki ilerin bitirilme srelerini n gren i planlamalarn ve yapm olduklar incelemelerin sonularn gsteren istatistik tablolarn Bakana sunar.

(3) Mali denetiler kendilerine verilen inceleme emirlerini verili tarihinden itibaren dokuz ay ierisinde sonulandrmak zorundadr. Bu sre iinde incelemenin bitirilememesi halinde mali denetilerce ek sre talep edilebilir. Bu talep Bakan tarafndan deerlendirilir ve dokuz ay gememek zere ek sre verilebilir.

(4) ncelemelerde zamanam sreleri dikkate alnr. Zamanaml incelemeler her halkarda zamanam sresinin bitiminden ay nce sonulandrlr.

(5) Mali denetiler, yapacaklar incelemelerde ncelikle; ihbar, emniyet, mutabakat gmrk ve savclk takipli iler ile mkelleflerin talebine istinaden yaplan bandrol skmlerinden kaynakl iade ilemleri ve mkelleflerce iadesi talep edilen teminat mektuplarnn iadesine ilikin incelemeleri yapmak zorundadrlar. Bu incelemeler her halkarda en ge dokuz ay ierisinde srasyla sonulandrr.

(6) Mali denetilere havale edilen inceleme emirleri, ncelikle zamanam sreleri, iin younluu ve aciliyeti ile mali denetilerce aylk olarak verilen i planlarnda belirtilen ii bitirme sreleri dikkate alnarak, Bakan tarafndan baka bir mali denetiye ksmen veya tamamen verilebilir. Ancak, buna ramen, inceleme emrine konu iin istenilen srede bitirilememesi veya bitirilemeyeceinin ngrlmesi durumunda, iin ivedilii ve ncelii gz nnde bulundurularak inceleme emri mali denetiden alnarak, Bakanln teklifi zerine ilgili Genel Mdr Yardmcsnn uygun grecei personel tarafndan sonulandrlabilir.

(7) Mali denetiler grev verilmesi halinde yapm olduklar incelemeler sonucunda dzenledikleri raporlardan hareketle yaplan tarhiyat ilemleri ile ilgili olarak firmalarca alan davalarda Hukuk Mavirliine savunmaya esas her trl bilgi ve belgenin verilmesini salarlar.

BENC BLM

lgili Kurum Personelinin Firma ncelemelerine Ynelik Olarak Mali Denetilere

Kar Sorumluluklar ve nceleme Tutanaklar ile Firmalarn Sorumluluklar

lgili kurum personelinin mali denetilere kar grev ve sorumluluklar

MADDE 34 (1) lgili kurum personelinin mali denetilere kar grev ve sorumluluklar unlardr:

a) Kurum gelirleri ile ilgili yaplan denetim ve incelemelerde inceleme ile ilgili kayt ve defterleri, btn belgeleri istek annda mali denetilere gstermek, bu hususlarn yerine getirilmesini geciktirmemek.

b) Mali denetilerin gerekli grd evrak, kayt ve belgelerin asllarn veya suretlerini vermek.

c) Mali denetiler asllarn aldklar evrak, kayt ve belgelerin suretlerini mhr ve imzalaryla onaylamak suretiyle grevlilere dosyalarnda saklamak zere verirler.

) Mali denetilerin baka birimde grevlendirilmeleri halinde, grevleri sresince uygun nitelikte yer temin etmek.

Firmalarn sorumluluklar

MADDE 35 (1) Mkellef olan firmalar mutabakat ilemleri ve denetimler srasnda mali denetilere elverili bir alma ortam ile gereken kolayl salarlar.

(2) Mkellef firmalarn, bu Ynetmelik uyarnca yaplacak olan mutabakat, inceleme ve denetimler srasnda mali denetiler tarafndan istenilen bilgi ve belgeleri ibraz etmemeleri, Kanundaki ve bu Ynetmelikteki ykmllklerini yerine getirmemeleri halinde, haklarnda Kanunun 10 uncu maddesine gre Maliye Bakanlndan inceleme talep edilir.

(3) Firmalar, inceleme konusuyla snrl olarak kendilerinden istenilen defter ve belgeleri tebli tarihinden itibaren 15 gn ierisinde mali denetiye teslim ederler. Bu sre firmann istei zerine 15 gn daha uzatlabilir.

nceleme tutanaklar

MADDE 36 (1) Mali denetiler incelemeye tabi mkelleflere, incelemenin mevzuunu ie balamadan evvel ak olarak izah ederler.

(2) nceleme esnasnda inceleme konusu ile ilgili olaylar ve hesap durumlar mkellefler veya kanuni temsilcileri nezdinde dzenlenen tutanaklar ile tespit ve tevsik olunur. lgililerin itiraz ve mlahazalar varsa bunlar da tutanaa geirilir. Tutanaklar mkellef/mkellef temsilcisi ile mali denetiler tarafndan birlikte imzalanr. Bu suretle dzenlenen tutanaklarn birer nshasnn mkellefe veya nezdinde inceleme yaplan kimseye braklmas mecburidir.

ALTINCI BLM

Ballk, alma ve Eitim Programlar, Emri,

Rapor Deerlendirme Komisyonu, Raporlar

Ballk

MADDE 37 (1) Mali deneti yardmclar ve mali denetiler, merkezde Bakana bal olarak alrlar. Merkezde baka bir birimde grevlendirme halinde ise ilgili birimin en st amirine bal olarak alrlar.

(2) Mali deneti, talep etmesi ve Kurumca da uygun grlmesi halinde tarada alabilir. Bu durumda mali deneti tarada TRT Mdrne bal olarak alr.

(3) Bu madde uygulamas ile ilgili olarak Kurumun ilgili mevzuatna gre yaplan geici grevlendirme ve inceleme/soruturma hkmleri sakldr.

alma ve eitim programlar ile uygulama

MADDE 38 (1) Mali denetilerin yllk alma programlar ile mali deneti yardmclarnn eitim ve yetitirilme programlar Bakanlk tarafndan hazrlanarak ilgili Genel Mdr Yardmcsnn onay ile yrrle girer.

Mali denetilerin alma anlay

MADDE 39 (1) Mali denetiler almalarnda Kurum hizmetlerinin verimli, dzenli bir ekilde yrtlmesi, almalarn ilgili yasa, ynetmelik, genelge ve talimatlara uygun olarak srdrlmesi, grev alanlar ile ilgili olarak ayn hizmeti yrten birimler arasnda gr ve uygulama birliinin salanmas, aksaklklarn dzeltilmesi, aykrlklarn giderilmesi, bu ynde zmlerin aratrlmas ve nerilerin getirilmesi amacn gz nnde tutarlar.

emirleri

MADDE 40 (1) Mali denetiler, i emirlerinin Bakan tarafndan kendilerine havalesi ile denetim ve inceleme ile grevlendirilirler. Yazl i emri olmadan herhangi bir grevlendirme yaplamaz. Denetim srasnda yeni inceleme konusu ortaya kmas halinde ek inceleme talep edilebilir ve buna ilikin ek i emri dzenlenir.

(2) emrinde belirtilen i ile ilgili dosya ve belgeler, mali denetilerin istei zerine kendilerine ilgili memur eliyle teslim edilir. in bitiminde bu dosya ve belgeler yine ilgili memura teslim edilir.

emirlerinin ierii

MADDE 41 (1) emirleri aadaki bilgileri ierir:

a) ncelenecek veya denetlenecek kii, kurum, birim ismi ve bu kiilerin sicil bilgileri.

b) nceleme veya denetlemenin konusu ve dnemi, zamanaml ise zamanam sresi.

c) nceleme veya denetlemeyi yapacak mali deneti ve/veya mali deneti yardmcs ad/adlar.

) emrinin tarih ve says ile Bakann imzas.

Raporlarn dzenlenmesi ve deerlendirilmesi

MADDE 42 (1) Mali denetiler, yaptklar inceleme ve denetimler sonucunda inceleme raporu, herhangi bir konu ile ilgili aratrma yapmakla grevlendirildiklerinde aratrma raporu, grev alanlarna giren konularla ilgili olarak gr bildirilmesinde gr ve neri raporu dzenlerler.

(2) Mali denetiler, kendilerine tevdi edilen grevlendirme yazlar ile ilgili olarak, kurum ii ve zel kurumlarla dorudan, kamu kurum ve kurulular ile Kurum aracl ile yazma yaparlar. Dorudan yaplan yazmalarda Bakanln evrak numarasndan kayt alnr.

(3) Mali denetiler, kendilerine verilen grevlendirme yazlarn rapora balamak suretiyle sonulandrrlar.

(4) Dzenlenen raporlar, Rapor Deerlendirme Komisyonu tarafndan mevzuata uygunluk ve maddi hatalar ynnden okunup deerlendirilir, hukuka uygun gr ve nerilere mdahale edilmez. Rapor Deerlendirme Komisyonu tarafndan mevzuata uygun bulunan raporlar ileme konulmak zere rapor dzenlenmesi aamasndaki silsile takip edilmek suretiyle Bakanla intikal ettirilir. leme konulmak zere sevk edilen raporlarda Bakanlk bal birimlerince ak ve bariz hukuki ve maddi hata ile usul hatasnn tespit edilmesi durumunda, sz konusu raporlar tekrar incelenmek zere Bakan imzas ile ilgili mali denetiye en ge ay ierisinde gnderilir. Mali deneti, raporda hata olmas halinde dzeltir. Raporda herhangi bir hata bulunmamas halinde raporda hata bulunmadn belirtir yaz ekindeki raporu ileme konulmak zere Bakanla gnderir. Bakanlk bal birimlerinin grlerinde srar etmesi halinde uyumazla ilikin nihai karar, taraflar ve Rapor Deerlendirme Komisyonunu dinledikten sonra Bakana verir ve rapor bu erevede dzeltilir.

(5) Mali denetiler tarafndan yazlan raporlar Bakann onay ile yrrle girer.

(6) Mali denetilerce yazlan raporlar Bakann izni olmakszn Kurum dna ve Kurum iinde de raporlarla ilgisi bulunmayan kii ve mercilere verilemez. Ancak, incelenen mkellefin ya da temsilcisinin talep etmesi ve Bakan tarafndan uygun grlmesi halinde raporun bir rnei mkellefe verilebilir. Su tekil eden fiillere ilikin raporlarn yetkili mercilere sunulmasyla ilgili olarak mevzuatta ngrlen zel hkmler sakldr.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yurtdnda eitim

MADDE 43 (1) Mali denetiler, mesleki bilgi ve grglerini arttrmak, lisansst eitim yapmak amacyla ilgili mevzuat hkmlerine gre yurt dna gnderilebilirler.

Kimlik ve mhr

MADDE 44 (1) Mali deneti ve yetkili mali deneti yardmclar, yetkilerinin zetini gsteren kimlik belgesi tarlar. Genel Mdr ve ilgili genel mdr yardmcsnn imzalar ile Genel Mdrlk mhrn tayan bu belgeler inceleme ve denetimlerde ilgililere gsterilir. Mali denetiler, Kurumca verilen mhr tarlar. Grevlerinden ayrlan mali denetiler, mhr ve kimlik belgelerini en ge onbe gn ierisinde iade ederler. ade etmeyenler hakknda disiplin hkmleri uygulanr.

Meslek kdemi

MADDE 45 (1) Kdem, meslekte geirilen sredir. Askerlik, hastalk ve eitim almalar gibi geici ayrlmalar bu sreye dhildir.

(2) Ayn yarma snavnda baar gsterenler arasndaki kdem, snav baar sralamasna gre belirlenir.

Meslee yeniden alnma

MADDE 46 (1) Mali denetilikten istifa, nakil yoluyla ayrlanlardan talepleri uygun grlenler, Genel Mdrlke tekrar mali denetilie atanabilirler. Bu ekilde mali denetilie dnenler kdem bakmndan dnemlerinin sonuna alnrlar.

(2) Mali denetilikten baka kadrolara atananlar talep etmeleri halinde tekrar mali denetilie atanabilirler. Bu ekilde mali denetilie dnenler kdem bakmndan dnemlerinin sonuna alnrlar.

Mali denetilerin ekip almalar

MADDE 47 (1) Mali denetiler, gerekli grlen hallerde ekip halinde altrlabilirler. Ekip iindeki en kdemli mali deneti ekip bakandr. Ekip bakan ekibin dzenini salamakla sorumludur.

Haberleme

MADDE 48 (1) Mali denetiler, grevle gittikleri yere varlarn ve ayrlacaklarn uygun haberleme arac ile Bakanla bildirirler.

Yazma

MADDE 49 (1) Mali denetiler, ilerinin gereklerine gre yazma yaparlar. Bu amala kendilerine kayt defteri verilir ve bu defteri tutarlar.

(2) Mali denetiler eitli birimlere gnderdikleri evrak ve raporlar ile kendilerine gelen evrak kayt defterine ilerler ve gnderdikleri evraka zel saylarn verirler.

(3) Mali denetiler i emrine istinaden yazdklar her rapora bir numara verir. Bu numara her takvim yl banda bir saysndan balar.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 50 (1) Giri snav ile yeterlik snavna ilikin hizmetler ile komisyon ve kurulun sekretarya hizmetleri nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlnca yrtlr.

(2) Mali denetilerin grevlerine ynelik sekretarya hizmetleri Bakanlka yrtlr.

Kariyer d mali deneti atanamayaca

MADDE 51 (1) Mali deneti ve mali deneti yardmcs kadrolarna, bu Ynetmelik hkmleri dnda atama yaplamaz.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 52 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statsnde stihdam Edilen Personel Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 53 (1) 19/3/2010 tarihli ve 27526 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetilerinin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Mevcut mali denetiler

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihte mali deneti olarak grev yapanlarn kazanlm haklar sakldr.

Yrrlk

MADDE 54 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 55 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Mdr yrtr.