30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

—  Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)

—  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 10)

—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43

—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)

—  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

—  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 123)

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 285)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 432)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)

—  Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)

—  Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)

—  6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

—  4646 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

—  5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

—  5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ