30 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28867 (Mkerrer)

TEBL

Maliye Bakanlndan:

VERASET VE NTKAL VERGS KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 45)

1. stisna Tutarlar

Bilindii zere, 7338 sayl Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun(1) stisnalar balkl 4 nc maddesinin ikinci fkrasnda, (b), (d) ve (e) bentlerine gre, her bir takvim ylnda uygulanacak istisna hadleri, nceki ylda uygulanan istisna hadlerine bu yla ilikin olarak Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca belirlenen yeniden deerleme orannda art yaplmak suretiyle tespit olunur. Artrm srasnda 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alnmaz. hkm yer almaktadr.

Bakanlmzca 2013 yl iin yeniden deerleme oran % 3,93 ( virgl doksan ) olarak tespit edilmi ve 430 Sra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii(2) ile ilan edilmi bulunmaktadr.

Buna gre; 1/1/2014 tarihinden itibaren 7338 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarlar;

Evlatlklar dhil, fru ve eten her birine isabet eden miras hisselerinde 146.306 TL (fru bulunmamas halinde ee isabet eden miras hissesinde 292.791 TL),

vazsz suretle meydana gelen intikallerde 3.371 TL,

Para ve mal zerine dzenlenen yarma ve ekililer ile 5602 sayl ans Oyunlar Haslatndan Alnan Vergi, Fon ve Paylarn Dzenlenmesi Hakknda Kanunda tanmlanan ans oyunlarndan kazanlan ikramiyelerde 3.371 TL,

olarak dikkate alnacaktr.

2. Vergi Tarifesi Matrah Dilim Tutarlar

7338 sayl Kanunun Nispetler balkl 16 nc maddesinin nc fkrasnda, Vergi tarifesinin matrah dilim tutarlar, her yl bir nceki yla ilikin olarak Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle uygulanr. Bu ekilde hesaplanan dilim tutarlarnn % 5ini amayan kesirler dikkate alnmaz. ... hkmne yer verilmitir.

Buna gre, 7338 sayl Kanunun 16 nc maddesinde yer alan vergi tarifesinin matrah dilim tutarlar yukarda belirtilen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle tespit edilmitir. Bu nedenle, 1/1/2014 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsz surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aadaki tarifeye gre hesaplanacaktr.

 

Matrah

Verginin Oran (%)

Veraset Yoluyla
ntikallerde

vazsz
ntikallerde

lk 190.000 TL iin

1

10

Sonra gelen 440.000 TL iin

3

15

Sonra gelen 970.000 TL iin

5

20

Sonra gelen 1.800.000 TL iin

7

25

Matrahn 3.400.000 TLyi aan blm iin

10

30

 

3. Muris veya Tasarrufu Yapan ahsn kametgh Tespit Olunamamas Durumunda Beyannamenin Verilecei Yer Vergi Dairesi

7338 sayl Kanunun 6 nc maddesinin (c) fkrasnda, muris veya tasarrufu yapan ahsn Trkiyede hi ikamet etmedii veya son ikametgh tespit olunamad takdirde veraset ve intikal vergisinin Maliye Bakanlnn tayin edecei yer vergi dairesince tarh olunaca; 8 inci maddesinin birinci fkrasnda da, beyannamelerin 6 nc maddenin (c) fkrasna giren hallerde Maliye Bakanlna verilecei hkme balanmtr.

213 sayl Vergi Usul Kanununun(3) 4 nc maddesinin ikinci fkrasnda ise; Mkelleflerin, vergi uygulamas bakmndan hangi vergi dairesine bal olduklar vergi kanunlar ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gmrk Bakanl, gerekli grd hallerde, mkelleflerin iyeri ve ikametgh adresleri ile il ve ilelerin idar snrlarna bal kalmakszn vergi daireleri ve blge bilgi ilem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bal ubeler amaya ve vergi dairelerinin yetki alan ile vergi trleri, meslek ve i gruplar itibariyle mkelleflerin bal olacaklar vergi dairesini belirlemeye yetkilidir. hkm yer almaktadr.

Bu madde hkmnn Bakanlmza verdii yetki uyarnca, muris veya tasarrufu yapan ahsn Trkiyede hi ikamet etmedii veya son ikametgh tespit olunamad takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsz tarzda intikal eden maln bulunduu veya mkelleflerin ikametghlarnn bal olduu yer vergi dairesine verilmesi uygun grlmtr.

Tebli olunur.

(1) 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(2) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(3)10/1/1961 tarihli ve 10703 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.