30 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28867 (Mkerrer)

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN IKARILMASI VE PAYLARININ

BORSADA LEM GRMES ZORUNLULUUNA LKN

ESASLAR TEBL

(II-16.1)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ortaklklarn 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanunu kapsamndan karlmas ile paylarnn borsada ilem grmesi zorunluluuna ilikin esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Tebli hkmleri paylar borsada ilem gren ortaklklar iin uygulanmaz.

(3) Yatrm ortaklklarna ilikin Kurulun ilgili dzenlemeleri sakldr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli 6362 sayl Kanunun 16 nc ve 33 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Borsa: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan borsay,

c) Gelien letmeler Piyasas: Borsa mevzuatnda tanmlanan piyasay,

) Hakim ortak: Kanunun 26 nc maddesinde belirtilen ynetim kontrolne sahip olan gerek ve tzel kiileri,

d) Halka Ak Ortaklk, Ortaklk: Paylar halka arz edilmi olan veya halka arz edilmi saylan anonim ortaklklar,

e) hra: Sermaye piyasas aralarn ihra eden, ihra etmek zere Kurula bavuruda bulunan veya sermaye piyasas aralar halka arz edilen tzel kiileri,

f) Kanun: Sermaye Piyasas Kanununu,

g) Kamuyu Aydnlatma Platformu (KAP): Mevzuat uyarnca kamuya aklanmas gerekli olan bilgilerin elektronik imzal olarak iletildii ve kamuya duyurulduu elektronik sistemi,

) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

h) MKK: Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketini,

) Platform: Ortaklklarn, Kanunun 16 nc maddesi erevesinde paylarnn borsada ilem grmesi iin bavurmak zorunda olduu, borsa tarafndan oluturulan ve ileyi usul ve esaslar borsa tarafndan belirlenen platformu, pazar veya piyasay,

i) TTSG: Trkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

j) Yetkili kurulu: Kurulca saklama hizmeti vermek zere faaliyet izni alm yatrm kurulularn

ifade eder.

KNC BLM

Kanun Kapsamndan karlma

Genel hkmler

MADDE 4 (1) Ortaklklar, Kanunun 16 nc maddesi uyarnca halka ak ortaklk stats kazanldnn renilmesini takiben ilgili dzenlemeler uyarnca Kurula bavurmak zorundadr.

(2) Halka ak ortaklk statsnn kazanld tarihten itibaren en ge iki yl iinde paylarnn borsada ilem grmesi iin bavuruda bulunmayan ve bu Tebliin 5 inci maddesi kapsamnda genel kurul karar almayan ortaklklarn, paylarnn borsada ilem grmesi veya Kanun kapsamndan karlmalar hususunda ortakln talebi aranmakszn Kurulca bu Tebliin ilgili maddelerine gre ilem yaplr.

Genel kurul karar ile Kanun kapsamndan karlma

MADDE 5 (1) Pay sahibi says nedeniyle halka ak saylan ortaklklardan, paylarnn borsada ilem grmesini istemeyenler genel kurul karar ile Kanun kapsamndan kabilir.

(2) Ortaklklar, Kanun kapsamndan kma amacyla yapacaklar genel kurul toplantsna ilikin gndemin ilanndan nce Ek-1de yer alan belgelerle Kurula bavurur. Kanun kapsamndan kma kararnn grlecei genel kurul toplantsna ilikin gndem ilannn, konuya ilikin Kurul kararnn ortaklk tarafndan tebell edildii tarihten itibaren on i gn iinde; genel kurul toplantsnn ise iki ay iinde yaplmas zorunludur.

(3) Genel kurul gndeminde;

a) Ortakln paylarnn borsada ilem grmesinin istenmemesi gerekesiyle Kanun kapsamndan kma hususu,

b) Genel kurul toplantsna katlmayanlar da dahil olmak zere, Kanun kapsamndan kma kararna olumlu oy kullananlar dndaki pay sahiplerinin ayrlma hakknn bulunduu ve

c) Ayrlma hakk kullanm fiyat, kullanm sresi ve ayrlma hakknn ileyi sreci

tek bir gndem maddesi olarak yer alr.

(4) Ayrlma hakk kullanm fiyat, Kurulun ilgili dzenlemelerine gre hazrlanan ve bu fiyatn adil ve makul olduuna ilikin tespiti ieren deerleme raporuna gre belirlenir. Deerleme raporunda, Kurula bavuru tarihinden nceki dokuz aydan daha eski tarihli olmamak kaydyla, ortakln Kurul dzenlemelerine gre hazrlanm, bamsz denetimden veya ara dnem finansal tablolar iin zel bamsz denetimden geirilmi finansal tablolar esas alnr. Deerleme raporu, genel kurul toplants gndemi ile birlikte ortakln internet sitesinde ve Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri erevesinde genel kurul toplants gndemi eki olarak yaymlanr. Genel kurul toplants gndeminin TTSGde ilan srasnda deerleme raporunun nerede yaymland hususunun ilan edilmesi yeterlidir.

(5) Sz konusu genel kurul toplantsnda pay sahibi tam saysnn en az te ikisinin olumlu oyu veya toplam oylarn drtte ile karar alnmas gerekir. Kanun kapsamndan kmaya ilikin genel kurul kararna olumlu oy kullananlar dndaki pay sahiplerine herhangi bir art aranmakszn ayrlma hakk kullandrlr. Ayrlma hakk kullanm sresi, genel kurul tarihinden itibaren en ok alt i gn iinde balar ve iki yldan az olmayacak ekilde belirlenir. Ayrlma hakknn kullanmna ilikin bu Teblide hkm bulunmayan hallerde Kurulun ayrlma hakkna ilikin dzenlemeleri kyasen uygulanr.

(6) Ortaklklar, genel kurul toplant tutanan ve hazr bulunanlar listesini tescili takip eden alt i gn ierisinde Kurula iletir. Kurulun, ortakln Kanun kapsamndan karldna ilikin bildirimi ortaklka ayrca ticaret siciline tescil ve TTSGde ilan edilir.

Ortaklk yaps nedeniyle Kanun kapsamndan karlma

MADDE 6 (1) Sermayesinin;

a) Yzde doksan beinden daha fazlasnn en fazla elli pay sahibine ait olduunu veya

b) Yzde ellisinden fazlasnn dorudan ve/veya dolayl olarak il zel idarelerine, belediyelere veya dier kamu kurum ve kurulularna ait olduunu

bavuru tarihinden nceki son alt ay ierisinde yaplm bir genel kurul toplantsna ait hazr bulunanlar listesi ile tevsik eden ortaklklar, Kanun kapsamndan kma talebiyle Ek-1de yer alan belgelerle Kurula bavurmalar ve bavurunun Kurulca uygun grlmesi halinde Kanun kapsamndan karlr.

(2) Birinci fkra kapsamnda Kanun kapsamndan kmaya ilikin olarak yaplacak bavurunun hazr bulunanlar listesi dndaki dier bilgi ve belgelere dayanlarak da yaplmas mmkndr. Bu durumda ilgili belge zerinden yaplacak tespite ilikin bilirkii raporu hazrlanmas zorunludur. Bilirkii raporunun hazrlanmasnda 7 nci madde hkmleri kyasen uygulanr.

(3) Esas szlemeleri uyarnca pay sahibi olmann belirli zellikleri tayan kiilerle snrlandrlm ve pay devirlerinin sadece bu zellikleri tayan kiilere yaplabilecei hkme balanm olan ortaklklar, Kanun kapsamndan kma talebi ile Ek-1de yer alan belgelerle Kurula bavurmalar ve bavurunun Kurulca uygun grlmesi halinde Kanun kapsamndan karlr.

Ortak says nedeniyle Kanun kapsamndan karlma

MADDE 7 (1) Pay sahibi saysnn be yzn altnda olduunu;

a) Hazr bulunanlar listesi,

b) Pay defteri,

c) Kar pay datmna dair muhasebe kayt ve belgeleri,

) Kurulua ve sonrasnda gerekletirilen sermaye artrmlarna bavuran pay sahiplerine ilikin kayt ve belgeler

ile varsa ortakln pay sahipleri ile ilikilerine dair benzer belge ve ilemlere dayanarak mahkeme tarafndan atanan bilirkii raporu ile tespit ettiren ortaklklar, Kanun kapsamndan kma talebi ile Ek-1de yer alan belgelerle Kurula bavurmalar ve bavurunun Kurulca uygun grlmesi halinde Kanun kapsamndan karlr.

(2) Bilirkii raporunda esas alnan hazr bulunanlar listesinin bavuru tarihinden en ge bir yl nce dzenlenmi olmas ve pay defterinin gncel olmas arttr.

(3) Bilirkii raporunun bavuru tarihinden nceki son ay iinde hazrlanm olmas ve sonu ksmnda;

a) Rapor tarihi itibaryla birinci fkrada saylan belgelerin tamamnn incelenmesi sonucunda ortakln pay sahibi saysnn be yzn altnda olduunun tespit edildiinin beyan edilmesi ve

b) ncelemede kullanlmayan belgelerin kullanlmama gerekesinin belirtilmesi

zorunludur.

Finansal tablo kalemlerinin bykl nedeniyle Kanun kapsamndan karlma

MADDE 8 (1) Kurul dzenlemelerine uygun olarak hazrlanm ve zel bamsz denetimden gemi bavuru tarihinden nceki son iki yla ait finansal tablolar itibaryla;

a) Aktif toplam on milyon Trk Lirasndan az olan veya

b) Net sat haslat dnda kalan dier gelirler toplam ve net sat haslatnn her ikisi de be milyon Trk Lirasndan az olan ya da

c) Tescil edilmi sermayesi ile kanuni yedek akeler toplamnn tamam karlksz kalan

ortaklklar, Kanun kapsamndan kma talebi ile Ek-1de yer alan belgelerle Kurula bavurmalar ve bavurunun Kurulca uygun grlmesi halinde Kanun kapsamndan karlr.

(2) Ortakln yllk finansal tablolarnn bamsz denetimden gemi olmas halinde zel bamsz denetim art aranmaz.

Faaliyetin devamllna ilikin hususlar nedeniyle Kanun kapsamndan karlma

MADDE 9 (1) Faaliyetin devamllna ilikin olarak;

a) Bakanlk dzenlemeleri erevesinde ilgili ticaret sicil mdrlkleri tarafndan mnfesih olduu veya mnfesih sayld resen belirlenerek TTSGde ilan edilmi olan veya

b) flas sonucundaki tasfiye de dahil olmak zere zorunlu veya gnll olarak tasfiyeye giren ya da

c) Haklarnda iflas karar verilen

ortaklklar, sz konusu hususlar tevsik eden TTSG rnei, mahkeme karar ve varsa yetkili organ karar ile Kurula bavurmalar ve bavurunun Kurulca uygun grlmesi halinde Kanun kapsamndan karlr.

Kanun kapsamndan resen karlma

MADDE 10 (1) Bu Tebliin 6 nc, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde saylan Kanun kapsamndan karlma artlarndan birinin veya birkann varlnn Kurulca tespit edilmesi halinde; ilgili ortaklklar bilirkii raporu, zel bamsz denetim raporu veya dier bilgi ve belgeler aranmakszn Kurulca resen Kanun kapsamndan karlabilir.

(2) Bu Tebliin 5 inci, 6 nc, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde saylan artlardan herhangi birini salamamasna ramen paylarnn borsada ilem grmesi iin sresi iinde bavurmayan ortaklklar, Kurulca resen Kanun kapsamndan karlabilir.

(3) Faaliyet konusu imtiyaz verilen bir ii grmek olup da bu imtiyaz kaldrlan veya tabi olunan mevzuat uyarnca faaliyet izni kaldrlan ortaklklar, ilgili imtiyazn veya faaliyet izninin kaldrlmasn takip eden bir yl iinde faaliyet konusunu deitirmedikleri takdirde Kurulca resen Kanun kapsamndan karlabilir.

(4) Kurulca yaplacak bildirimleri ieren tebligatlar arka arkaya iki kez adresinde bulunamama sebebiyle tebell etmeyen ortaklklar, Kurulca yaplacak yerinde inceleme sonucunda ticaret sicilinde kaytl ortaklk merkezinde bulunmadklarnn tespit edilmesi halinde gayri faal saylarak Kurulca resen Kanun kapsamndan karlabilir.

(5) Paylarnn borsa tarafndan srekli olarak ilem grmekten men edilmesine ve borsa pazar veya piyasalarndan karlmasna karar verilen ortaklklar, ilgili borsa kararn takip eden bir yl iinde borsa tarafndan paylarnn yeniden ilem grmesine karar verilmemesi durumunda Kurulca resen Kanun kapsamndan karlr.

(6) Kendi istekleri ile borsa kotundan kan ortaklklar, pay alm teklifi ilemlerinin tamamlanmasn takiben talepleri zerine veya Kurulca resen Kanun kapsamndan karlr. Pay alm teklifi sresi ierisinde teklife cevap vermeyen ortaklarn Kurulun ilgili dzenlemelerinde tannan haklar sakldr.

(7) Birleme, blnme veya dier sebeplerle ticaret sicilinden silinmi olan ortaklklar, bu ilemin TTSGde ilan tarihi itibaryla Kanun kapsamndan km saylr.

(8) Kurulun ilgili dzenlemeleri uyarnca ortaklktan karma veya satma hakknn domas durumunda, bu haklarn kullanlmasna ilikin sreler bitmeden Kanun kapsamndan kma bavurusu yaplamaz.

(9) Ortaklklarn Kanun kapsamndan resen karlmasndan nce Kurul, bu ortaklklarn hakim ortaklarna ortakln dier paylar iin pay alm teklifinde bulunma zorunluluu getirebilir. Bu kapsamda gerekletirilecek pay alm tekliflerinde fiyat, Kurulun ilgili dzenlemelerine gre hazrlanacak deerleme raporuna gre belirlenir. Deerleme raporunda esas alnacak finansal tablolar Kurul karar tarihine gre dokuz aydan daha eski tarihli olamaz. Pay alm teklifinin gerekletirilmesine ilikin bu Teblide hkm bulunmayan hallerde, Kurulun pay alm teklifine ilikin dzenlemeleri kyasen uygulanr.

Halka ak ortaklk statsnn geri kazanlmas

MADDE 11 (1) Pay sahibi says be yzn zerinde olan ancak bu Tebliin 6 nc, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde saylan artlardan herhangi birini salad iin Kanun kapsamndan karlan ortaklklar, bu maddelerde saylan Kanun kapsamndan karlma artlarndan herhangi birini salamaya devam ettikleri srece halka ak ortaklk statsn geri kazanm saylmaz. Sz konusu ortaklklar, anlan maddelerde belirtilen Kanun kapsamndan karlma artlarndan hibirinin salanmadnn renilmesinden itibaren on i gn iinde Ek-2de yer alan belgelerle Kurula bavurmak zorundadr.

(2) Bu Tebliin 7 nci maddesi uyarnca Kanun kapsamndan karlan ortaklklar, pay sahibi saysnn yeniden be yzn zerine ktnn tespit edilmesi durumunda Kurulun ilgili dzenlemeleri uyarnca Kurula bavurmak zorundadr.

(3) Bu Tebliin 5 inci maddesi uyarnca Kanun kapsamndan karlan ortaklklar, Kurulun ilgili dzenlemeleri erevesinde paylarn yeniden halka arz etmedii srece halka ak ortaklk statsn geri kazanm saylmaz. Bu ortaklklarn yeniden Kanun kapsamna alnmak amacyla bavuru haklar sakldr.

Dier ihralarn Kanun kapsamndan karlmas

MADDE 12 (1) Pay dndaki sermaye piyasas aralarn ihra etmi olan ihralar ilgili sermaye piyasas aralarna ilikin itfay veya itfa yerine geecek zorunlu ilemlerin gerekletirilmesini mteakip Kanun kapsamndan km saylr.

NC BLM

Borsada lem Grme Zorunluluu

Borsada ilem grme zorunluluu

MADDE 13 (1) Bu Tebliin 4 nc maddesinin ikinci fkras kapsamnda paylarnn ilem grmesi iin borsaya bavurmam ortaklklardan, bu Tebliin 5 inci, 6 nc, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde saylan artlardan herhangi birini salamayanlar; paylarnn Platformda ilem grmesi amacyla bu Tebliin 4 nc maddesi kapsamnda iki yllk sre dolmadan borsaya bavurmak zorundadr. Bu ortaklklar tarafndan sresi iinde borsaya bavuruda bulunulmamas durumunda, sz konusu ortaklklarn talebi aranmakszn paylarnn Platformda ilem grmesine Kurulca resen karar verilebilir.

(2) Ortaklklarn bu Tebliin 6 nc, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde saylan Kanun kapsamndan karlma artlarndan herhangi birini salamalarna ramen Kurul, bavuru zerine veya herhangi bir bavuru olmakszn resen bu ortaklklarn paylarnn Platformda ilem grmesine karar verebilir.

(3) Birinci ve ikinci fkrada belirtilen ortaklklarn, paylarnn borsann baka bir pazar veya piyasasnda ilem grmesi amacyla bavuru yapma haklar sakldr.

(4) Paylar Platformda ilem grecek ortaklklarn;

a) Esas szlemelerinde, borsada ilem grecek paylarnn devir veya tedavln kstlayc veya pay sahibinin haklarn kullanmasna engel tekil edici herhangi bir hkm bulunmamas,

b) MKKda ihra ye kayd yaptrmas ve paylarnn kayden oluturulmas,

c) KAP yelik ilemlerinin tamamlanmas

zorunludur.

(5) Ortaklklar, drdnc fkrann (a) bendinde belirtilen ilemin tamamlanmasn takiben paylarnn ilem grmesi amacyla borsaya ve Kurulun ilgili dzenlemeleri uyarnca hazrlanm izahnamenin onaylanmas iin Kurula bavurur. Paylar Platformda ilem grecek ortaklklar tarafndan hazrlanmas gereken izahnamenin tek belge eklinde hazrlanmas zorunludur.

(6) Kurulca onaylanm izahname, esas szlemenin son hali ve MKK nezdinde yelik ilemlerinin tamamlandna ilikin bilgiler, izahnamenin teslim alnmasn izleyen on be i gn iinde Kurulun izahnameye ilikin dzenlemeleri erevesinde ilan edilir.

(7) Paylar Platformda ilem gren ortaklklarla ilgili olarak, sermaye piyasas mevzuatnda ak hkm bulunmayan hallerde, paylar Gelien letmeler Piyasasnda ilem gren ortaklklar iin geerli olan hkmler kyasen uygulanr.

(8) Paylar Platformda ilem gren ortaklklarn srekli olarak ilem grmekten men edilerek Platformdan karlmasna Kurul yetkilidir. lgili borsa, Kurulun talebi zerine ortaklk paylarn Platformdan srekli olarak karr.

(9) Paylarn borsada ilem grmeye balayabilmesi iin bu paylarn, borsann belirleyecei esaslar erevesinde ksmen veya tamamen ortaklk ve/veya yetkili kurulu tarafndan hak sahipleri hesaplarnda borsada ilem gren statde kaydiletirilmi olmas zorunludur.

(10) Bu madde kapsamnda yaplacak ilemlerin yerine getirilmesinden ortaklk ynetim kurulu sorumludur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Katsay

MADDE 14 (1) Bu Tebliin 8 inci maddesinde yer alan tutarlar, her yl Maliye Bakanlnca ilan edilen yeniden deerleme katsays dikkate alnarak yeniden belirlenebilir.

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 15 (1) Kurulun 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayl Resm Gazetede yaymlanan hraclarn Muafiyet artlarna ve Kurul Kaydndan karlmalarna likin Esaslar Teblii (Seri: IV, No: 39) ve 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayl Resm Gazetede yaymlanan Paylar Serbest lem Platformunda lem Grecek Halka Ak Anonim Ortaklklara likin Esaslar Teblii (Seri: IV, No: 58) yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Kurulun dier dzenlemelerinde hraclarn Muafiyet artlarna ve Kurul Kaydndan karlmalarna likin Esaslar Teblii (Seri: IV, No: 39) ve Paylar Serbest lem Platformunda lem Grecek Halka Ak Anonim Ortaklklara likin Esaslar Tebliine (Seri: IV, No: 58) yaplan atflar bu Teblie yaplm saylr.

Mevcut bavurularn sonulandrlmas

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihte Kurulca karara balanmam Kanun kapsamndan kmaya ilikin bavurular bu Tebli hkmlerine gre sonulandrlr.

Kanunun yaym tarihinde halka ak olan ortaklklar

GEC MADDE 2 (1) Kanunun yaym tarihinde halka ak ortaklk olup da paylar borsada ilem grmeyen ortaklklar iin, bu Tebliin 4 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen sre 30/12/2012 tarihinde balar.

Pay sahibi says iki yz elli ila be yz arasnda olan ortaklklar

GEC MADDE 3 (1) Pay sahibi says iki yz elli ila be yz arasnda olduu iin mlga 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanununa gre halka ak saylan ortaklklar, pay sahibi saysnn be yzn altnda olmas gerekesi ile bu Tebliin 7 nci maddesinde yer alan esaslar erevesinde Kanun kapsamndan kma talebiyle Kurula bavurur. Bu ortaklklarn, Kanun kapsamndan karlmaya ilikin bu Teblide saylan dier artlar uyarnca bavuru yapma haklar sakldr.

(2) Kurul, bu Tebliin 10 uncu maddesinde yer alan esaslar erevesinde, birinci fkra kapsamndaki ortaklklarn Kanun kapsamndan karlmasna resen karar verebilir. Ortaklklarn Kanun kapsamndan resen karlmasndan nce, Kurul bu ortaklklarn hakim ortaklarna dier paylar iin pay alm teklifinde bulunma zorunluluu getirebilir.

(3) Bu kapsamdaki ortaklklarn, paylarnn ilem grmesi talebiyle borsaya bavuru haklar sakldr.

Borsa pazar ve piyasalarndan karlan ortaklklar

GEC MADDE 4 (1) Bu Tebliin yrrlk tarihinden nce paylar borsa tarafndan srekli olarak ilem grmekten men edilmesine ve borsa pazar ve piyasalarndan karlmasna karar verilmi olan ve bu durumu devam eden ortaklklar, bu Tebliin yrrlk tarihini takip eden bir yln sonunda Kurulca resen Kanun kapsamndan karlr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul yrtr.

EK-1

Kanun Kapsamndan kma Talebiyle

Yaplacak Bavuru Ekinde Sunulacak Belgeler

1) hray tantc bilgiler,

2) Yrrlkte bulunan tm deiiklikleri ieren ve tek bir metin haline getirilmi, ortakl temsile yetkili kiilerce imzal esas szleme,

3) Kanun kapsamndan kmaya ilikin ynetim kurulu kararnn asl veya noter onayl rnei,

4) Bu Tebliin;

a) 5 inci maddesi erevesinde genel kurul karar ile Kanun kapsamndan kmaya ilikin bavurular iin, ayrlma hakk kullanm fiyatnn tespitine ilikin deerleme raporu ve taslak genel kurul toplant gndemi,

b) 6 nc maddenin birinci fkras erevesinde ortaklk yaps uyarnca Kanun kapsamndan kmaya ilikin bavurular iin, genel kurul toplantsna ait hazr bulunanlar listesi veya bilirkii raporu,

c) 7 nci maddesi erevesinde ortak says uyarnca Kanun kapsamndan kmaya ilikin bavurular iin, bilirkii raporu,

) 8 inci maddesi erevesinde finansal tablo kalemlerinin bykl uyarnca Kanun kapsamndan kmaya ilikin bavurular iin, Kurul dzenlemelerine uygun olarak hazrlanm ve zel bamsz denetimden gemi bavuru tarihinden nceki son iki yla ait finansal tablolar,

5) Kurulca gerekli grlmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca istenebilecek dier bilgi ve belgeler,

6) Noter onayl imza sirkleri.

EK-2

Halka Ak Ortaklk Statsnn Geri Kazanlmas Sebebiyle Yaplacak

Bavuru Ekinde Sunulacak Belgeler

1) Ortakln;

a) Unvan,

b) Merkezi Sicil Kayt Sistemi numaras,

c) Kurulu tarihi,

) Faaliyet konusu ile fiilen yapt faaliyetler,

d) Kaytl sermaye sistemine tabi olup olmad ve denmi/karlm sermayesi,

e) Bilinen ortak says ve ortak saysnn tespitine mesnet belgeler,

f) Ortaklk sermayesinin yzde be veya daha fazlasna sahip olduklar bilinen ortaklarn ad-soyad veya unvan, pay oran ve tutarlar ile varsa pay gruplarna tannan imtiyazlar,

g) Ynetim kurulu yelerine ilikin bilgi (Ad, soyad, tzel kii yeler iin unvan ve bu kii adna tescil edilen kii, varsa pay sahiplii oran, seilme tarihi ve grev sresi),

) Noter onayl imza sirkleri,

2) Yrrlkte bulunan tm deiiklikleri ieren ve tek bir metin haline getirilmi, ortakl temsile yetkili kiilerce imzal esas szleme,

3) Halka ak ortaklk statsnn geri kazanldnn tespitine ilikin beyan ile durumu tevsik edici bilgi ve belgeler,

4) Son iki ylda yaplan genel kurul toplantlarna ilikin toplant tutanaklar ile hazr bulunanlar listeleri,

5) Son iki yla ait finansal tablolar,

6) Kurulca gerekli grlmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca istenebilecek dier bilgi ve belgeler.