30 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28867 (Mkerrer)

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

YATIRIM FONLARININ FNANSAL RAPORLAMA

ESASLARINA LKN TEBL

(II-14.2)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac yatrm fonlar tarafndan dzenlenecek finansal raporlar ile bunlarn hazrlanmasna ve ilgililere sunulmasna ilikin ilke, usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, yatrm fonlarnn finansal raporlarnn hazrlanmas ve ilgililere sunulmasnda uygulanr.

(2) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayl Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi Kanunu kapsamnda kurulan emeklilik yatrm fonlar, finansal tablolarnn hazrlanmasnda esas alnacak standartlar bakmndan Tebliin 5 inci maddesinin birinci ve nc fkralaryla; gnlk raporlarnn hazrlanmasnda esas alnacak standartlar bakmndan Tebliin 8 inci maddesiyle snrl olarak bu Tebli hkmlerine tabidir.

(3) Konut ve varlk finansman fonlar, finansal tablolarnn hazrlanmasnda esas alnacak standartlar bakmndan 5 inci maddenin birinci ve nc fkralaryla; finansal tablo dzenleme ykmll bakmndan 6 nc maddenin birinci fkrasyla ve finansal tablolarn bamsz denetimi bakmndan 17 nci maddenin birinci fkrasyla snrl olarak bu Tebli hkmlerine tabidir.

(4) Yabanc yatrm fonlar, tabi olduklar lke mevzuat ve uluslararas muhasebe/finansal raporlama standartlar erevesinde hazrlanm finansal tablolarn, raporlarn, bamsz denetim raporunu ve dier periyodik raporlarn Kurula gndermekle ve uluslararas muhasebe/finansal raporlama standartlarna gre hazrlanm finansal tablolarn bu Tebli erevesinde kamuya aklama ve ilan etmekle ykml olup, bu Tebliin dier hkmlerine tabi deildirler.

(5) Menkul kymet yatrm ortaklklar, portfylerindeki varlklarn deerleme esaslarna ilikin olarak, Tebliin 9 uncu maddesinde; fiyat raporlarnn ve haftalk raporlarnn hazrlanmasna ilikin olarak ise, Tebliin 8 inci maddesinde ve 1 numaral ekinde yer alan esaslara tabidir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 14 nc, 36 nc, 54 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi ve 128 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendine dayanlarak dzenlenmitir.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen:

a) Borsa: 6362 sayl Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt d borsalar,

b) Finansal raporlar: Finansal tablolar, sorumluluk beyanlar ve portfy raporlarn,

c) Finansal tablolar: Dipnotlaryla birlikte finansal durum tablosu, kapsaml gelir tablosu, nakit ak tablosu ve toplam deer/net varlk deeri deiim tablosunu,

) Fon: Yatrm fonunu,

d) verim oran: Nakit girilerini nakit klarna eitleyen gnlk iskonto orann,

e) Kanun: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

f) KAP: Kamuyu aydnlatma platformunu,

g) KGK: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunu,

) Kurucu: Kanunun 55 inci maddesi kapsamnda ana faaliyet konusu yatrm fonlarnn kurulmas ve ynetimi olan, anonim ortaklk eklinde kurulan portfy ynetim irketini ve bu Tebliin yrrle girdii tarih itibaryla faaliyette bulunan fonlarn kurucularn,

h) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

) Portfy raporlar: Fiyat raporlar ve portfy dalm raporlarn,

i) emsiye fon: Katlma paylar tek bir itzk kapsamnda ihra edilen tm fonlar kapsayan yatrm fonunu,

j) Takasbank: stanbul Takas ve Saklama Bankas A..yi,

k) TCMB: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas A..yi,

l) TMS/TFRS: KGK tarafndan yrrle konulmu olan Trkiye Muhasebe Standartlar/Trkiye Finansal Raporlama Standartlar ile bunlara ilikin ek ve yorumlar,

m) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

n) VUK: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununu

ifade eder.

KNC BLM

Finansal Raporlar

Finansal raporlarn hazrlanmasnda esas alnacak standartlar

MADDE 5 (1) Fonlar, finansal tablolarnn hazrlanmasnda KGK tarafndan yaymlanan TMS/TFRSyi esas alrlar.

(2) Fonlar, Tebliin nc Blmnde yer verilen esaslar erevesinde portfy raporlarn hazrlarlar.

(3) Finansal raporlama ilke, usul ve esaslarnn, ak ve anlalabilir hale gelmesini veya uygulama birliinin salanmasn teminen, gerekli grlmesi halinde uygulamay belirlemek zere Kanunun 14 nc maddesi kapsamnda Kurulca kararlar alnr. Fonlar bu kararlara uymakla ykmldrler.

Finansal rapor dzenleme ykmll

MADDE 6 (1) Fonlar, bu Teblide yer verilen esaslara uygun olarak yllk finansal tablo dzenlemekle ykmldrler.

(2) Fonlar, bu Teblide yer verilen esaslara uygun olarak fiyat raporlarn gnlk; portfy dalm tablolarn ise aylk olarak hazrlamakla ykmldrler.

(3) lgili mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, fiyat raporlar gnlk fiyat aklama zorunluluu bulunmayan fonlar iin katlma pay fiyat aklama dnemlerinde dzenlenir.

Finansal raporlarda sorumluluk beyanlar

MADDE 7 (1) Finansal tablolar ve finansal tablolarla birlikte kamuya aklanacak portfy raporlarnn, bu Tebli hkmlerine uygun olarak hazrlanmasndan, sunulmasndan ve geree uygunluu ile doruluundan kurucu ile kusurlarna ve durumun gereklerine gre kurucunun ynetim kurulu yeleri sorumludur. Kurucunun ynetim kurulunun, bu Tebli kapsamnda hazrlanacak sz konusu finansal raporlarn kabulne dair ayr bir karar almas gerekir.

(2) Finansal tablolar ve finansal tablolarla birlikte kamuya aklanacak portfy raporlarna, kurucunun i kontrolden sorumlu ynetim kurulu yesi ile fon mdrnn aadaki aklamalar ieren beyanlar eklenir;

a) Finansal tablo ve portfy raporlarnn kendileri tarafndan incelendii,

b) Grev ve sorumluluk alannda sahip olduklar bilgiler erevesinde, finansal tablolarn ve portfy raporlarnn nemli konularda geree aykr bir aklama veya aklamann yapld tarih itibaryla yanltc olmas sonucunu dourabilecek herhangi bir eksiklik iermedii,

c) Grev ve sorumluluk alannda sahip olduklar bilgiler erevesinde, bu Tebli uyarnca hazrlanm finansal tablolarn fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kr ve zarar ile ilgili gerek durumu drst bir biimde yanstt ve portfy raporlarnn fon itzne, izahnamesine/ihra belgesine ve mevzuata uygun olarak hazrland.

(3) mza ykmls grevliler, gerek fona ilikin i kontrol sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye ulama sistemiyle ilgili eletiri ve nerilerini kurucunun ynetim kuruluna ve fonun denetimini yapmakta olan bamsz denetim kuruluuna bildirmekle ve raporu incelemeleri srasnda kullandklar i kontrol sistemi hakknda bilgi vermekle ykmldrler.

NC BLM

Portfy Raporlar

Fiyat raporlar

MADDE 8 (1) Fiyat raporlar, pay fiyatnn hesaplanmasna dayanak tekil eden portfy deeri tablosu ve toplam deer/net varlk deeri tablosunu ierecek ekilde Tebliin 1 numaral ekinde yer alan formatlara uygun olarak hazrlanr.

(2) Portfy deeri tablosu, portfy deerinin tespit edilebilmesi amacyla, bu Teblide belirlenen esaslara uygun olarak hazrlanr.

(3) Portfy deeri, Tebliin 9 uncu maddesi erevesinde hesaplanr.

(4) Toplam deer/net varlk deeri tablosu, toplam deerin/net varlk deerinin ve katlma pay/pay fiyatnn tespit edilebilmesi amacyla, Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak hazrlanr.

(5) Toplam deer/net varlk deeri, portfy deerine varsa dier varlklarn ve alacaklarn eklenmesi ve borlarn dlmesi; katlma pay/pay fiyat ise, toplam deerin/net varlk deerinin katlma pay/pay saysna blnmesi suretiyle hesaplanr.

Fiyat raporlarna ilikin portfy deerleme esaslar

MADDE 9 (1) Portfydeki varlklarn deeri aadaki esaslara gre tespit edilir:

a) Portfye alnan varlklar alm fiyatlaryla kayda geirilir. Yabanc para cinsinden varlklarn alm fiyat satn alma gnndeki yabanc para cinsinden deerinin TCMB dviz sat kuru ile arplmas suretiyle bulunur.

b) Al tarihinden balamak zere portfydeki varlklardan;

1) Borsada ilem grenler deerleme gnnde borsada oluan en son seans arlkl ortalama fiyat veya oranlarla deerlenir. u kadar ki, kapan seans uygulamas bulunan piyasalarda ilem gren varlklarn deerlemesinde kapan seansnda oluan fiyatlar, kapan seansnda fiyatn olumamas durumunda ise borsada oluan en son seans arlkl ortalama fiyatlar kullanlr.

2) Borsada ilem grmekle birlikte deerleme gnnde borsada alm satma konu olmayan paylar son ilem tarihindeki borsa fiyatyla; borlanma aralar, ters repo ve repolar son ilem gnndeki i verim oran ile deerlenir.

3) Fon katlma paylar, deerleme gn itibaryla en son aklanan fiyatlar esas alnarak deerlenir.

4) Vadeli mevduat, bileik faiz oran kullanlarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle deerlenir.

5) Yabanc para cinsinden olanlar, TCMB tarafndan ilgili yabanc para iin belirlenen dviz al kuru ile deerlenir.

6) Trev aralar nedeniyle teminat olarak verilen varlklar da portfy deeri tablosunda gsterilir. Bu varlklar teminatn tr dikkate alnarak bu maddedeki esaslar erevesinde deerlenir.

7) Borsa d repo-ters repo szlemeleri, piyasa fiyatn en doru yanstacak ekilde gvenilir ve dorulanabilir bir yntemle deerlenir.

8) (1) il (7) nolu alt bentlerde belirtilenler dnda kalanlar, KGK tarafndan yaymlanan TMS/TFRS dikkate alnarak deerlenir. Deerleme esaslar, yazl karara balanr.

9) (7) ve (8) nolu alt bentlerde yer alan yntemlere ilikin kararlar kurucunun ynetim kurulu tarafndan alnr.

c) Endeks fonlarn portfylerinde yer alan varlklardan; baz alnan endeks kapsamnda bulunan varlklar endeksin hesaplanmasnda kullanlan esaslar, dier varlklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar erevesinde deerlenir.

(2) Fonun dier varlk ve ykmllkleri, KGK tarafndan yaymlanan TMS/TFRS dikkate alnarak deerlenir. u kadar ki, fonun yabanc para cinsinden ykmllkleri TCMB tarafndan ilgili yabanc para iin belirlenen dviz sat kuru ile arplmas suretiyle deerlenir.

Portfy dalm raporlar

MADDE 10 (1) Portfy dalm raporlar, Tebliin 2 numaral ekinde yer alan formatlara uygun ekilde hazrlanr.

(2) Portfy dalm raporlarnda, dn menkul kymet verme ilemleri ile trev ara ilemlerine yer verilmesi zorunludur.

(3) Portfy dalm raporlarnda, endeks fonlar iin son bir ve aylk dnemler itibaryla hesaplanan korelasyon katsaylarna, borsa yatrm fonlar iin ise, son bir yllk dnem iin hesaplanan takip fark ve takip hatas ile takip farknn ve takip hatasnn nemli lde artmas durumunda farkn gerekelerine ilikin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

(4) lgili aya ilikin alm satm detaylarna yatrmcya sunulacak rapor nshalarnda yer verilmeyebilir.

DRDNC BLM

Finansal Raporlarn lgililere Sunulmas

Finansal raporlarn kamuya aklanmas

MADDE 11 (1) Fonlarn yllk finansal tablolar, ilgili hesap veya varsa yatrm dneminin bitimini takip eden 60 gn iinde kamuya aklanr.

(2) Finansal tablolarn son bildirim gnnn resmi tatil gnne denk gelmesi halinde resmi tatil gnn takip eden ilk i gn son bildirim tarihidir.

(3) Serbest fonlara ilikin finansal tablolar ayrca bu maddenin birinci fkras uyarnca yaplacak aklamaya mteakip 10 i gn ierisinde katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla gnderilir.

(4) Portfy dalm raporlar, ilgili ay takip eden alt i gn iinde kamuya aklanr.

Finansal raporlarn kamuya aklanmasnda usul

MADDE 12 (1) Bu Tebli kapsamnda hazrlanan finansal raporlarn, bamsz denetim raporuyla birlikte, bamsz denetim kuruluunu temsil ve ilzama yetkili kiinin imzasn tayan bir yaz ekinde kurucuya ulamasndan sonra, kurucu tarafndan finansal raporlarn kamuya aklanmasna ilikin ynetim kurulu kararna baland tarihi izleyen altnc i gn mesai saati bitimine kadar KAPta aklanmas gerekir.

(2) Katlma paylar Borsada ilem gren fonlarn bu Tebli kapsamnda kamuya yapacaklar aklamalar, ilgili gnn son seansnn kapan sonrasnda yapmalar zorunludur.

(3) Portfy dalm raporlarnn da KAPa gnderilmek suretiyle kamuya aklanmas zorunludur.

Dier ilan ve bildirim ykmllkleri

MADDE 13 (1) Portfy raporlar dndaki finansal raporlar, kamuya aklandktan sonra, kurucunun internet sitesinde, yatrmclar tarafndan kolaylkla ulalabilecek ekilde yaymlanr. Bu bilgilerin, ilgili internet sitesinde en az be yl sreyle kamuya ak tutulmas zorunludur.

(2) Sz konusu finansal raporlar ayn zamanda kurucunun merkezinde ve katlma pay sat yaplan yerlerde, yatrmclarn incelemesi iin hazr bulundurulur.

(3) Fiyat raporu, deerleme gn itibaryla portfy saklaycsna ve Takasbanka; dier finansal raporlar ise, kamuya aklanmalarn takip eden ilk i gn portfy saklaycsna gnderilir. Fiyat raporlarnn kamuya aklanmasna gerek yoktur.

Finansal raporlarn kamuya aklanmasnda ek sreler

MADDE 14 (1) Kurulca kabul edilecek makul gerekelerin varl halinde, kurucu tarafndan bavurulmas artyla, finansal raporlarn kamuya aklanmasna ilikin olarak ek sre verilebilir.

BENC BLM

eitli Hkmler

Uygulama esaslar

MADDE 15 (1) Fonlarn, finansal tablolarnn hazrlanmasna dayanak tekil eden tm ilemler, Tebliin 3 numaral ekinde yer alan hesap planna uygun olarak, yapldklar gn itibaryla muhasebeletirilir.

(2) Yaplan muhasebe kayd, her bir ilem itibaryla, yaplan ilemin miktarn, birim fiyatn ve toplam tutarn gstermeli ve gerekli aklamalar iermelidir. u kadar ki, ilemlere ilikin olarak tutulan yasal defter ve belgelerin TTK ve VUKta belirtilen nitelikleri tamas da zorunludur.

(3) Muhasebe kaytlarna yansyan gnlk ilemler, yasal defterlere toplam tutarlar ile kaydediliyor ise, ilemin ayrntlar ilgili yardmc defter ve kaytlarda gsterilir. Yardmc defter ve kaytlarda ilemin aklamas, yevmiye ve muhasebe fi numaras ile kar hesabn da belirtilmesi gerekir.

Belgelerin saklanmas ve saklama sresi

MADDE 16 (1) Fonlar, muhasebe kaytlarnn geerlilii iin VUK ve TTKda ngrlen belgeleri temin ederek sz konusu mevzuatta ngrlen sreler boyunca saklarlar. Ancak, finansal tablolarn bu Tebli uyarnca hazrland durumlarda fonlar, ilgili mevzuatta istenmese dahi, bu Tebli uyarnca hazrlanacak finansal tablo kalemlerinin geerlilii iin gerekli olan belgeleri temin etmek ve bunlar TTKda ngrlen sre boyunca saklamak zorundadrlar.

(2) Kurucu tarafndan, birinci fkrada belirtilen belgelerde yer alan bilgilerin deitirilmemesi ve muhafaza edilmesi konusunda gerekli nlemler alnr.

Finansal raporlarn bamsz denetimi

MADDE 17 (1) Bu Tebli uyarnca hazrlanacak finansal tablolarn bamsz denetiminde Kurulun bamsz denetimle ilgili dzenlemelerine uyulur.

(2) Finansal tablo hazrlama ykmllnn bulunduu ilgili hesap dneminin son gn itibaryla hazrlanan portfy raporlar da finansal tablolarla birlikte bamsz denetimden geirilir.

(3) Fonlar tasfiye tarihi itibaryla, garantili ve koruma amal fonlar ise, yatrm dnemi sonu itibaryla zel bamsz denetime tabidir.

(4) Garantili ve koruma amal fonlarda, bamsz denetim yaplan dnemlerde aadaki her bir bent iin ilgili bilgileri ve bamsz deneti grn ieren ayr birer rapor hazrlanr ve bamsz denetim raporu ile birlikte Kurula gnderilir:

a) Fon portfylerindeki varlklarn Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak saklanp saklanmad,

b) Borsa dnda taraf olunan szlemelerin Kurulca belirlenen niteliklere uygunluunun salanmas iin fon izahnamelerinde/ihra belgelerinde belirtilen yntemlerin uygulanp uygulanmadnn tespiti de dahil olmak zere, birim pay deerinin mevzuata ve Tebliin 9 uncu maddesinde belirtilen deerleme ilkelerine uygun olarak hesaplanp hesaplanmad,

c) Risk kontrol sistemini de ieren i kontrol sisteminin mevzuatta belirtilen asgari esas ve usulleri ierip iermedii.

Bu Teblie uygun olmayan finansal raporlarn kamuya aklanmas

MADDE 18 (1) Fonlarn herhangi bir yolla kamuya yapacaklar aklamalarda, bu Teblie uygun olarak hazrlanmam finansal raporlar veya bu raporlarda yer alan veriler kullanlamaz.

Muafiyetler

MADDE 19 (1) Bir emsiye fona bal ve varsa yatrm dnemi sresi bir yldan uzun olan fonlar iin, yatrm dnemi balang tarihinden itibaren bir yl olan hesap dnemi sonunda finansal tablo hazrlanmaz.

(2) Paylarn sadece nitelikli yatrmclara satan fonlar, portfy dalm raporu hazrlama ykmllnden muaftr.

ALTINCI BLM

emsiye Fonlar ile Gayrimenkul Yatrm Fonlar ve Giriim

Sermayesi Yatrm Fonlarna likin zel Esaslar

emsiye fonlara ilikin hkmler

MADDE 20 (1) emsiye fonlarda, finansal tablolar katlma paylar bir emsiye fona bal olarak ihra edilen her bir fonu ierecek ekilde hazrlanr.

(2) Fiyat raporlar katlma paylar bir emsiye fona bal olarak ihra edilen fonlar iin ayr ayr hazrlanr.

(3) Portfy dalm raporlarnn katlma paylar bir emsiye fona bal olarak ihra edilen fonlara ilikin bilgileri ierecek ekilde tek bir rapor olarak hazrlanmas mmkndr.

Gayrimenkul yatrm fonlar ve giriim sermayesi yatrm fonlarna ilikin zel hkmler

MADDE 21 (1) Gayrimenkul yatrm fonlar ve giriim sermayesi yatrm fonlar yllk ve alt aylk ara dnem finansal rapor dzenlemekle ykmldrler.

(2) Yllk ve alt aylk finansal raporlara dnem iindeki gelimeleri aklayan bilgiler ile gayrimenkul yatrm fonlar iin gayrimenkul yatrmlarna; giriim sermayesi yatrm fonlar iin giriim sermayesi yatrmlarna ilikin olarak Kurulun ilgili dzenlemeleri uyarnca hazrlanm bulunan deerleme raporlar eklenir. Deerleme raporlar, Tebliin 17 nci maddesi uyarnca bamsz denetime tabi deildir.

(3) Fiyat raporlar, gayrimenkul yatrm fonlar ve giriim sermayesi yatrm fonlar iin er aylk dnemlerde dzenlenir ve dnem sonunu takip eden 10 i gn ierisinde Kurula gnderilir.

(4) Gayrimenkul yatrm fonlarnn ve giriim sermayesi yatrm fonlarnn fiyat raporlarnn hazrlanmasnda son tarihli finansal tablolarnda yer alan veriler kullanlr.

(5) Gayrimenkul yatrm fonlar ve giriim sermayesi yatrm fonlar Tebliin 11 inci, 12 nci ve 13 nc maddelerinde dzenlenen finansal raporlar kamuya aklama, ilan ve bildirim ykmllklerinden muaftr.

(6) Gayrimenkul yatrm fonlarna ve giriim sermayesi yatrm fonlarna ilikin yllk finansal raporlar hesap dneminin bitimini takip eden 60 gn; alt aylk ara dnem finansal raporlar ise ara dnemin bitimini takip eden 30 gn iinde Kurula gnderilir. Sz konusu raporlar ayrca, bu fkra uyarnca Kurula yaplacak bildirimi mteakip 10 i gn ierisinde katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla iletilir.

YEDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 22 (1) 28/2/1990 tarihli ve 20447 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Menkul Kymetler Yatrm Fonlar Mali Tablolar ve Raporlarna likin lke ve Kurallar Hakknda Tebli (Seri:XI, No:6 sayl) ile sz konusu Teblide deiiklik yapan dier Tebliler yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Bu Tebli ile yrrlkten kaldrlan Teblie yaplan atflar bu Teblie yaplm saylr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnda ngrlen sreye, 2013 yl finansal tablolar iin 30 gn ilave edilir.

(2) Bu Tebliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (10) numaral alt bendinde kurucu ynetim kuruluna verilen grevler 30/6/2014 tarihine kadar fon kurulu tarafndan yerine getirilir.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Tebli 31/12/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz