30 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28867 (Mkerrer)

TEBL

Maliye Bakanlndan:

KATMA DEER VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 123)

KDV Kanununun 29 uncu maddesinde; bu Kanunun 28 inci maddesinin verdii yetkiye dayanlarak Bakanlar Kurulunca vergi oranlar indirilen teslim ve hizmetler dolaysyla yklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarnn, Bakanlar Kurulu Karar ile belirlenen snr aan ksmnn, maddede saylan borlara yl iinde vergilendirme dnemleri itibariyle mahsuben, izleyen yl ierisinde talep edilmesi kaydyla nakden ya da sz konusu borlara mahsuben iade edilebilecei hkme balanmtr.

Bakanlar Kurulu, bu hkmn uygulanmasna ynelik olarak 2006/10379 sayl Kararname ile indirimli vergi oranna tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulamas ile ilgili snr 2006 ylnda gerekleecek ilemler iin geerli olmak zere 10.000 TL olarak belirlemitir.

Ayn Kararnameye gre, 2007 ve izleyen yllarda ise bu snr Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca belirlenen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle uygulanacak, bu ekilde yaplacak hesaplamada, 50 TL ve daha dk tutarlar dikkate alnmayacak, 50 TL'den fazla olan tutarlar ise 100 TL'nin en yakn katna ykseltilecektir.

ndirimli orana tabi ilemlerden doan KDV iade taleplerinde, bu ilemler nedeniyle yklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarnn iade konusu yaplamayacak ksmyla ilgili olarak 2013 ylnda geerli olan 17.000 TL tutarndaki snr, 2006/10379 sayl Bakanlar Kurulu Karar uyarnca, 2013 ylna ilikin yeniden deerleme orannda (% 3,93) artrlarak 2014 yl iin 17.700 TL olarak uygulanacaktr.

Tebli olunur.