30 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28867 (Mkerrer)

TEBL

Maliye Bakanlndan:

HARLAR KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 71)

492 sayl Harlar Kanununun1 mkerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yl bandan geerli olmak zere nceki ylda uygulanan maktu harlar (maktu ve nispi harlarn asgari ve azami miktarlarn belirleyen hadler dahil) o yl iin tespit ve ilan olunan yeniden deerleme orannda artrlr.

Bu suretle hesaplanan har tutarlarnn 10 Yeni Kurua kadarki kesirleri nazara alnmaz.

..."

hkmne yer verilmitir.

Bakanlmzca 2013 yl iin yeniden deerleme oran % 3,93 ( virgl doksan ) olarak tespit edilmi ve 430 Sra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii2 ile ilan edilmi bulunmaktadr.

Buna gre, 492 sayl Kanunun mkerrer 138 inci maddesi hkm gereince, Kanuna bal tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harlar Kanunu Genel Teblii ile tespit edilen maktu harlar (maktu ve nispi harlarn asgari ve azami miktarlarn belirleyen hadler dahil), yeniden deerleme orannda artrlmtr. Artrlan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak zere Tebli ekindeki tarifelerde gsterilmitir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayl tarifelerin baz pozisyonlarnda beher rsum tonilatosundan gibi birim deer zerinden alnacak maktu har tutarlar yer almaktadr. Sz edilen maktu har tutarlarnn, birim deerler toplamna tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasnda kalan harcn 10 Kurua kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebli olunur.

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz