30 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28867 (Mkerrer)

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ile evre ve ehircilik Bakanlndan:

BYK ENDSTRYEL KAZALARIN NLENMES VE ETKLERNN

AZALTILMASI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, stisnalar, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kurulularda byk endstriyel kazalarn nlenmesi ve muhtemel kazalarn insanlara ve evreye olan zararlarnn en aza indirilmesi amacyla, yksek seviyede, etkili ve srekli korumay salamak iin alnmas gerekli nlemler ile ilgili usul ve esaslar belirler.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik mevcut, bulundurulmas muhtemel, endstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kayb esnasnda olumas beklenen tehlikeli maddeleri Ek-1in Blm 1 ve Blm 2sinde belirtilen snr deerlere eit veya zerindeki miktarlarda bulunduran alt ve st seviyeli kurululara uygulanr. Ancak; 11 inci, 12 nci, 13 nc, 14 nc, 15 inci, 16 nc ve 17 nci maddeler sadece st seviyeli kurululara uygulanr.

stisnalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) Trk Silahl Kuvvetlerindeki kta, karargh ve kurumlara,

b) yonlatrc radyasyon faaliyetlerine,

c) Ek-1 Blm 1 ve Blm 2de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi;

1) Tehlikeli maddelerin bu Ynetmelikle kapsanan kurulularn snrlarnn dnda karayolu, demiryolu, kta ii suyolu, deniz veya hava yoluyla tanmasna,

2) Tehlikeli maddelerin kurulu snrlar dnda bir boru hattyla tanmasna,

) Madenlerde, ta ocaklarnda ve sondaj kuyusu vastasyla minerallerin ve hidrokarbon bazl doal maddelerin aranmas ve karlmas faaliyetlerine,

d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazl doal maddelerin aranmas, karlmas ve ilenmesi ile ilgili faaliyetlere,

e) Dzenli atk depolama sahalarna,

uygulanmaz.

(2) Ancak bu Ynetmelik;

a) Birinci fkrann (c) bendinin (2) numaral alt bendi kapsamnda tehlikeli maddelerin pompalama istasyonlarndaki depolama faaliyetlerine,

b) Ek-1de tanmlanan tehlikeli maddelerin kullanld, birinci fkrann () bendi kapsamndaki minerallerin ve hidrokarbon bazl doal maddelerin ilenmesi ile ilgili faaliyetlere ve bu ilemlere ilikin depolama faaliyetlerine,

uygulanr.

Dayanak

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanunu ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayl Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun hkmlerine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin 9/12/1996 tarihli ve 96/82/EC sayl Konsey Direktifine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Acil servis hizmetleri: Byk endstriyel kazalarda, kuruluta ve civarnda zararn en aza indirilmesindeki kolluk gleri, itfaiye, ambulans, sahil gvenlik, sivil savunma ve arama-kurtarma hizmetleri dhil salk ve gvenlik hizmetlerini,

b) Alt seviyeli kurulu: Ek-1in Blm 1 ve Blm 2sinde verilen tehlikeli madde listelerinde, Stun 2deki eik deerlere eit veya zerinde, ancak Stun 3teki deerlerin altndaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluu,

c) Byk endstriyel kaza: Herhangi bir kuruluun iletilmesi esnasnda, kontrolsz gelimelerden kaynaklanan ve kurulu iinde veya dnda evre ve/veya insan sal iin annda veya daha sonra ciddi tehlikeye yol aabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduu byk bir yaylm, yangn veya patlama olayn,

) Depolama: Tehlikeli maddenin, gvenli bir yerde, gerekli artlar salanm olarak kontrol altnda tutulmas veya stokta bulundurulmasn,

d) Heyet: Gvenlik raporu incelemesi neticesinde yaplacak ilemlere karar veren i sal ve gvenlii ynnden teftie yetkili en az i mfettiinden oluan heyeti,

e) letmeci: letme sahibi veya 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda belirtilen iveren tanm kapsamnda, bir kuruluun veya tesisin iletilmesinden sorumlu ve/veya buradaki teknik iletme hakknda karar verici herhangi bir gerek veya tzel kiiyi,

f) Kantitatif risk deerlendirmesi: Saysal tabanl bilimsel metotlarla yaplan risk deerlendirme metodolojisini,

g) Komisyon: Gvenlik raporlarn incelemek zere, i sal ve gvenlii ynnden teftie yetkili en az i mfettiinden oluan komisyonu,

) Kurulu: Karayolu, demiryolu veya kta ii suyolu ile ayrlm iki veya daha fazla alann bir btn olarak deerlendirildii ayn yerlekede yer alan ve ayn iletmecinin kontrol altnda bulunan ortak altyap veya faaliyetler de dhil olmak zere, 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda belirtilen iyeri tanm kapsamnda, tehlikeli maddelerin bulunduu bir veya daha fazla tesisin bulunduu tm alan,

h) Mmkn olan en yksek nlem seviyesi: Kantitatif risk deerlendirmesi sonucuna gre senaryo edilen byk kaza riskinin indirilmesi gereken frekans seviyesini,

) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayp, yaralanma, evre kirlilii ya da baka zararl sonularn meydana gelme ihtimalini,

i) Tehlike: Kuruluta var olan ya da dardan gelebilecek, insan, kuruluu veya evreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

j) Tehlikeli madde: Ek-1, Blm 1, Stun1de listelenen veya Ek-1, Blm 2, Stun 1de listelenen bir kategori ierisindeki hammadde, rn, yan rn, artk ve/veya ara rn olarak mevcut olan veya endstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kayb esnasnda oluabilecek bir maddeyi veya mstahzar,

k) Tesis: Tehlikeli maddelerin kullanld, ilendii, retildii veya depoland bir kurulu ierisindeki teknik nite ve bu nitenin ileyii iin gerekli olan tehizat, yaplar, boru tesisat, i ekipmanlar ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatlarn, tersaneleri ve doldurma-boaltma rhtmlarn, platformlarn, amandra sistemlerini, yzen veya sabit dalgakranlar, ambarlar veya benzer yaplar,

l) st seviyeli kurulu: Ek-1, Blm 1 ve Blm 2de verilen tehlikeli madde listelerinde, Stun 3teki eik deerlere eit veya zerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluu,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Ykmllkler

letmecinin genel ykmll

MADDE 6 (1) letmeci, byk kazalar nlemek ve byk bir kazann meydana gelmesi durumunda, bunlarn etkilerini evre ve insanlara en az zarar verecek ekilde snrlamak iin gerekli tm tedbirleri almakla ykmldr.

(2) letmecinin kurulu dndaki uzman kii veya kurumlardan hizmet almas iletmecinin sorumluluklarn ortadan kaldrmaz.

Bildirimler

MADDE 7 (1) Ek-1in Blm 1 ve Blm 2sinde belirtilen tehlikeli maddeleri bulunduran veya bulunduracak kuruluun iletmecisi;

a) Faaliyet halindeki kurulu iin bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren,

b) Kurulu faaliyete gemeden nce,

evre ve ehircilik Bakanlnn internet sayfasndaki zel program paketini kullanarak bildirimini yapar.

(2) letmeci;

a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarnda kuruluun seviyesini etkileyecek bir deiiklik olmas,

b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliinde veya fiziki eklinde deiiklik olmas,

c) Uygulanan proseslerde deiiklik olmas,

) evre ve ehircilik Bakanlna veya alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna verilen bilgilerde herhangi bir deiiklik olmas,

d) Kuruluun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi,

hallerinde yirmi i gn ierisinde bildirimini gnceller.

Kantitatif risk deerlendirmesi

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki alt ve st seviyeli kurulularda byk endstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin deerlendirilmesi amacyla kantitatif metotlarla risk deerlendirmesi yaplr.

(2) Kantitatif risk deerlendirmesinde, byk kazaya yol aabilecek tehlikeler ve aada belirtilen hususlar dikkate alnr:

a) Tehlikeli kimyasallarn snflandrlmas, bu kimyasallarn miktarlar ve karlkl etkileimleri.

b) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya evre asndan deerlendirilmesi.

c) Patlayc ortamlar ve bu ortamlarn kalcl, patlayc ortam snflandrmas ve bu alanlarda kullanlacak ekipmanlarn uygunluu.

) Proses ierisindeki tehlikeli ekipmanlarn belirlenmesi ve gruplandrlmas.

d) Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarnn ve/veya enstrmanlarnn karlkl etkileimleri.

e) Proses enstrmanlarnn ve acil durum kapatma sistemlerinin gvenilirlik deerlendirmesi ve sertifikasyonu.

f) Bakm ve onarm ilerinde gvenilirlik verisi.

g) Gvenilirlik merkezli gerekletirilecek bakm ve risk temelli kontrol yntemleri.

) Byk kaza senaryolarnn kk neden ve sonu analizi.

h) Gemite yaanan kazalar ve bu kazalarn nicel tekrarlanma olaslklar.

) nsan hatalar ve gvenilirlik analizi.

(3) letmeci, kantitatif risk deerlendirmesinde kulland gvenilirlik verisi ile byk kaza senaryolarnda kulland olaslk verilerini, bakm kaytlar, kaza analizleri veya enstrmantasyon gvenlik sertifikasyonu gibi hangi veri bankalarndan ald konusunda ayrntl bilgi verir.

(4) st seviyeli kuruluun iletmecisi, hazrlanan risk deerlendirme belgelerini gvenlik raporuyla birlikte dijital ortamda alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna gnderir.

(5) Bu madde kapsamnda yaplan risk deerlendirmesinde, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sal ve Gvenlii Risk Deerlendirmesi Ynetmeliinin, bu Ynetmelie aykr olmayan hkmleri uygulanr.

Mmkn olan en yksek nlem seviyesi

MADDE 9 (1) letmeci, kantitatif risk deerlendirmesine gre belirledii tehlikeli ekipmanlar iin senaryo edilen her bir byk kazann her trl sonucunun meydana gelme frekansn 1x10-4/yl seviyesine veya bu seviyeden daha kk bir seviyeye indirmek zorundadr.

Byk kaza nleme politika belgesi

MADDE 10 (1) Alt seviyeli kuruluun iletmecisi, asgari olarak Ek-3te belirtilen bilgileri ierecek ekilde bu maddenin beinci fkras uyarnca karlacak teblideki format ve formattaki bilgileri dikkate alarak kazalarn nlenmesi ile ilgili politikasn belirten byk kaza nleme politika belgesini hazrlar veya hazrlatr. letmeci bu belgeyi evre ve ehircilik Bakanl bildirim sistemine ykler, asln ise kuruluta muhafaza eder.

(2) Byk kaza nleme politika belgesi;

a) Faaliyet halindeki kurulular iin bu maddenin yrrle girmesini mteakiben 6 ay ierisinde,

b) Kuruluun, bulundurduu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarndaki deiiklik nedeniyle alt seviyeli bir kurulu haline gelmesi durumunda;

1) Sz konusu deiiklik bu maddenin yrrlk tarihinden nce ise, yrrlk tarihini mteakip bir yl ierisinde,

2) Sz konusu deiiklik yrrlk tarihinden sonra ise kapsama dahil olduu tarihi mteakiben bir yl ierisinde,

c) Dier durumlarda faaliyete gemeden nce,

hazrlanr.

(3) Byk kaza nleme politika belgesi;

a) Kuruluta byk bir kazaya neden olabilecek; kazaya ramak kalma veya kullanlan prosesin, mevcut tehlikeli maddelerin niteliinin, miktarnn veya depolama eklinin deitirilmesi,

b) Ek-3te belirtilen gvenlik ynetim sisteminde bir deiiklik yaplmas durumlarnda,

iletmeci tarafndan gzden geirilir ve gerekirse gncellenir.

c) Kuruluta yaplan gvenlik ynetim sisteminin denetimi esnasnda kuruluta uygulanan gvenlik ynetim sisteminin byk kaza nleme politika belgesinde belirtilenden farkl olduunun tespit edilmesi durumunda geciktirmeksizin, iletmeci tarafndan gzden geirilir ve gncellenir.

(4) letmeci hazrlanan byk kaza nleme politika belgesinde belirtilen politikay uygular.

(5) evre ve ehircilik Bakanl ve alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, byk kaza nleme politika belgesi ile ilgili bir tebli yaymlar.

NC BLM

Gvenlik Raporu ile lgili Hususlar

Gvenlik raporu

MADDE 11 (1) st seviyeli bir kuruluun iletmecisi, asgari olarak Ek-2de belirtilen bilgileri iermek kaydyla bu maddenin on ikinci fkras uyarnca karlacak teblideki format ve formattaki bilgileri dikkate alarak bir gvenlik raporu hazrlar veya hazrlatr. Gvenlik raporu; kuruluun, kuruluun evresinin, kuruluta yrtlen faaliyetlerin ve proseslerin tantmnn yapld, Ek-3te belirtilen ilkeleri ierecek ekilde kuruluta uygulanan gvenlik ynetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve iletmecinin taahhtlerinin bulunduu bir belgedir.

(2) letmeci gvenlik raporunu;

a) Faaliyet halindeki kurulular iin bu maddenin yrrle girmesini mteakiben 6 ay ierisinde,

b) Kuruluun, bulundurduu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarndaki deiiklik nedeniyle st seviyeli bir kurulu haline gelmesi durumunda;

1) Sz konusu deiiklik bu maddenin yrrlk tarihinden nce ise, yrrlk tarihini mteakip bir yl ierisinde,

2) Sz konusu deiiklik bu maddenin yrrlk tarihinden sonra ise, kapsama dahil olduu tarihi mteakiben bir yl ierisinde,

c) Dier durumlarda faaliyete gemeden nce,

hazrlar ve alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna gnderir. Belirtilen srelerde kurulua ait gvenlik raporunun mcbir nedenler haricinde alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna ulamamas halinde gvenlik raporunun olmad kabul edilir.

(3) evre ve ehircilik Bakanlnca uygun/olumlu gr verilmeyen gvenlik raporlar hakknda yeterlilik verilmez.

(4) Gvenlik raporunun ierik ve yeterlilik asndan incelenmesi;

a) Sadece, gvenlik raporunun bu maddenin on birinci fkras uyarnca karlacak teblideki formata uygun olup olmad ve sz konusu teblie gre kurulu hakknda gvenlik raporunda istenen asgari bilginin bulunup bulunmadnn tespiti hakknda yaplan incelemedir,

b) Gvenlik raporunun ait olduu kuruluun, insan ve evre asndan salnn ve gvenliinin yeterlilii hakknda yaplan bir inceleme deildir,

c) Kuruluta denetim yaplmakszn gerekletirilir.

(5) Yeni kurulacak kuruluun iletmecisi, kurulua ait gvenlik raporunda belirtilen bilginin ierik ve yeterlilik asndan incelenmesi ilemi sonulanncaya kadar kuruluu iletmeye aamaz.

(6) Gvenlik raporunda belirtilen bilginin kurulutaki durumu yanstmas esastr ve bu bilginin doruluundan iletmeci sorumludur. Gvenlik raporunun ierik ve yeterliliinin incelenmesi, iletmeci tarafndan salanan bilginin doru olduu varsaylarak yaplr.

(7) letmeci:

a) Gvenlik raporunu, gncellenen gvenlik raporunu veya gvenlik raporunda eksik bilgi tespit edilmesi halinde sz konusu eksik bilgiyi bu Ynetmelikte belirtilen sreler ierisinde alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna yazl ve slak imzal bir nsha ve bu nshann dijital haldeki kopyas olarak gnderir.

b) Gvenlik raporunun alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca yeterli bulunduunun kendisine bildirilmesini mteakiben on i gn iinde bildirim ve kayt sistemine ykler.

(8) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl;

a) Gvenlik raporunun tamamnn incelendii her durumda bu incelemeyi sz konusu raporun kendisine ulamasn mteakiben drt ay ierisinde,

b) nceleme sonucu yeterli bulunmayan gvenlik raporuna ilikin eksik bilginin incelenmesini ise sz konusu eksik bilginin kendisine ulamasn mteakiben bir ay ierisinde tamamlar.

(9) letmeci; gvenlik raporunun incelenmesi safhasnda alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca yazl olarak ilve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi salar.

(10) Gvenlik raporunun ierik ve yeterlilik asndan incelenmesi sonucunda, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan;

a) nceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fkras uyarnca karlacak teblide belirtilen gvenlik raporu formatna uygun ve sz konusu teblie gre gvenlik raporunda istenen bilgisi tam olan gvenlik raporu yeterli bulunur. Bu durum iletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan gvenlik raporu evre ve ehircilik Bakanlna ve l Afet ve Acil Durum Mdrlne gnderilir,

b) nceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fkras uyarnca karlacak teblide belirtilen gvenlik raporu formatna uygun olmamas ve/veya sz konusu teblie gre gvenlik raporunda istenen bilgilerin tam olmamas halinde, inceleme ileminde tespit edilen format uygunsuzluunun ve/veya bilgi eksikliinin giderilmesi iin iletmeciye altmar i gn olmak zere en fazla iki defa sre verilir. letmeciye verilen her altm i gnlk sre ierisinde iletmecinin, format uygunsuzluunu ve/veya gvenlik raporundaki eksik bilgiyi gidererek eksik bilgiyi veya eksik bilgiyi de ieren gvenlik raporunun son halinin tmn Bakanla ulatrmas zorunludur. Bu altm i gnlk sreler, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn iletmeciye yapt bildirimin tebligat tarihini izleyen gnden itibaren ilemeye balar. letmeciye verilen sre sonunda;

1) Gvenlik raporunun incelenmesi sonucunda, iletmecinin format uygunsuzluunu ve/veya bilgi eksikliini giderdiinin tespit edilmesi durumunda, gvenlik raporu yeterli bulunur. Bu durum iletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan gvenlik raporu evre ve ehircilik Bakanlna ve l Afet ve Acil Durum Mdrlne gnderilir.

2) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca en fazla iki defa sre verilmesine ramen gvenlik raporundaki format uygunsuzluunun giderilmemesi, eksik bilginin gnderilmemesi veya gnderilen bilginin eksik olmas durumunda, gvenlik raporu yetersiz bulunur ve kuruluta i tamamen durdurulur.

(11) letmeci tarafndan kurulua ait gvenlik raporunun gnderilmemesi veya kuruluun gvenlik raporunun olmadnn tespit edilmesi halinde, kuruluta i tamamen durdurulur.

(12) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ve evre ve ehircilik Bakanl gvenlik raporu ile ilgili bir tebli yaymlar.

Gvenlik raporunun gncellenmesi veya gncellenerek tekrar gnderilmesi

MADDE 12 (1) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca 11 inci madde gerei yaplan inceleme sonucunda yeterli bulunan gvenlik raporu;

a) Kuruluta byk endstriyel kazaya neden olabilecek;

1) Kazaya ramak kalma,

2) Kullanlan prosesin, mevcut tehlikeli maddelerin niteliinin, miktarnn veya depolama eklinin deitirilmesi halinde,

b) Ek-3te belirtilen gvenlik ynetim sisteminde bir deiiklik yaplmas durumlarnda iletmeci tarafndan tehlikeler deerlendirilerek gecikmeksizin,

c) Kuruluta yaplan gvenlik ynetim sisteminin denetimi esnasnda, kurulua ait gvenlik raporunun veya gvenlik raporunun gncellenmesine ilikin ek bilginin kurulutaki durumu yanstmadnn tespit edilmesi halinde,

iletmeci tarafndan gzden geirilir ve gncellenir.

(2) Bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen hususlar sonucunda gvenlik raporunda gncelleme yaplmas halinde, sadece gncellemeye ilikin ek bilgi evre ve ehircilik Bakanlna ait kayt ve bildirim sistemine yklenir.

(3) letmeci gvenlik raporunu, birinci fkrada belirtilen durumlarda yaplan gncellemeleri de kapsayacak ekilde, yeterli bulunduu tarihten itibaren her be yllk sre ierisinde gnceller ve be yllk srenin bitiminden itibaren yirmi i gn iinde alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna gnderir. Belirtilen srede kurulua ait gvenlik raporunun mcbir nedenler haricinde alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna ulamamas halinde gvenlik raporunun olmad kabul edilir. Be yllk sre sonunda gncellenen gvenlik raporu hakknda 11 inci madde uyarnca ilem yaplr.

(4) letmeci tarafndan gncellenen gvenlik raporu ile gvenlik raporunun gncellenmesine ilikin ek bilginin kurulutaki durumu yanstmas esastr ve bu bilginin doruluundan iletmeci sorumludur.

DRDNC BLM

Acil Durum Planlar

Dhili acil durum plan

MADDE 13 (1) st seviyeli bir kuruluun iletmecisi, asgari olarak Ek-4, Ksm 1 ve Ksm 2de belirtilen bilgileri iermek kaydyla, bu maddenin on ikinci fkras uyarnca karlacak teblideki format ve formattaki bilgileri dikkate alarak bir dhili acil durum plan hazrlar veya hazrlatr.

(2) letmeci, gvenlik raporunun ierik ve yeterlilik ynnden uygun bulunduunun kendisine bildirilmesinden itibaren otuz i gn ierisinde dhili acil durum plann evre ve ehircilik Bakanlna gnderir. Belirtilen srede kurulua ait acil durum plannn evre ve ehircilik Bakanlna ulamamas halinde dhili acil durum plannn olmad kabul edilir.

(3) letmeci, dhili acil durum plannn hazrlanmas konusunda 17 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen alanda yer alan tesis yetkilileri, acil servis hizmetlerini yrten birimler, ilgili Valilik, kuruluun Organize Sanayi Blgesi iinde yer almas durumunda Organize Sanayi Blgesi Mdrl, kuruluun Endstri Blgesi iinde yer almas durumunda Endstri Blgesi letme Mdrl ile bilgi ve gr alveriinde bulunur.

(4) Kuruluta muhtemel bir kontrol kayb sonras ky ve/veya deniz kirlilii olaslnn ngrlmesi halinde, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayl Resm Gazetede yaymlanan Deniz evresinin Petrol ve Dier Zararl Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Mdahale ve Zararlarn Tazmini Esaslarna Dair Kanunun Uygulama Ynetmeliinin 23 nc maddesinin nc fkrasna istinaden onaylanm ky tesisi acil mdahale planlar sadece ky ve/veya deniz kirliliine mdahale etme bakmndan geerli saylr. Kurulular, bahse konu hususu dhili acil durum planlarnda belirtirler.

(5) Dhili acil durum planlar ierik ve yeterlilik asndan evre ve ehircilik Bakanlnca incelenir. Acil durum planlarnn ierik ve yeterlilik asndan incelenmesi;

a) Dhili acil durum plannn bu maddenin on ikinci fkras uyarnca karlacak teblideki formata uygun olup olmad ve sz konusu teblie gre kurulu hakknda dhili acil durum plannda istenen asgari bilginin bulunup bulunmadnn tespiti hakknda yaplan bir inceleme olup, acil durum nlemlerinin yeterlilii hakknda yaplan bir inceleme deildir,

b) Kuruluta denetim yaplmakszn gerekletirilir.

(6) Dhili acil durum plannda belirtilen bilginin kurulutaki durumu yanstmas esas olup bu bilginin doruluundan iletmeci sorumludur. Dhili acil durum plannn ierik ve yeterliliinin incelenmesi, iletmeci tarafndan salanan bilginin doru olduu varsaylarak yaplr.

(7) letmeci:

a) Dhili acil durum plann, gncellenen dhili acil durum plann veya dahili acil durum plannda eksik bilgi tespit edilmesi halinde, sz konusu eksik bilgiyi evre ve ehircilik Bakanlna yazl ve slak imzal bir nsha ve bu nshann dijital haldeki drt kopyas olarak gnderir.

b) Dhili acil durum plannn evre ve ehircilik Bakanlnca yeterli bulunduunun kendisine bildirilmesini mteakiben on i gn iinde bildirim ve kayt sistemine ykler.

(8) evre ve ehircilik Bakanl;

a) Dhili acil durum plannn tmnn incelendii durumlarda bu incelemeyi sz konusu plann kendisine ulamasn mteakiben drt ay ierisinde,

b) nceleme sonucu yeterli bulunmayan dhili acil durum planna ilikin eksik bilginin incelenmesini ise sz konusu eksik bilginin kendisine ulamasn mteakiben bir ay ierisinde tamamlar.

(9) letmeci, dhili acil durum plannn incelenmesi safhasnda evre ve ehircilik Bakanlnca yazl olarak ilve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi salar.

(10) Dhili acil durum plannn ierik ve yeterlilik asndan incelenmesi sonucunda, evre ve ehircilik Bakanl tarafndan;

a) nceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fkras uyarnca karlacak teblide belirtilen dhili acil durum plan formatna uygun ve sz konusu teblie gre dhili acil durum plannda istenen bilgisi tam olan dhili acil durum plan yeterli bulunur. Bu durum iletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan dhili acil durum plan; alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna, l Afet ve Acil Durum Mdrlne ve kurulu Organize Sanayi Blgesinde ise Organize Sanayi Blgesi Mdrlne, kuruluun Endstri Blgesi iinde yer almas durumunda Endstri Blgesi letme Mdrlne gnderilir,

b) nceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fkras uyarnca karlacak teblide belirtilen dhili acil durum plan formatna uygun olmamas ve/veya sz konusu teblie gre dhili acil durum plannda istenen bilgilerin tam olmamas halinde, inceleme ileminde tespit edilen format uygunsuzluunun ve/veya bilgi eksikliinin giderilmesi iin iletmeciye altmar i gn olmak zere en fazla iki defa sre verilir. letmeciye verilen her altm i gnlk sre ierisinde iletmecinin, format uygunsuzluunu ve/veya dhili acil durum planndaki eksik bilgiyi gidererek eksik bilgiyi veya eksik bilgiyi de ieren dhili acil durum plannn son halinin tmn evre ve ehircilik Bakanlna ulatrmas zorunludur. Bu altm i gnlk sreler, evre ve ehircilik Bakanlnn iletmeciye yapt bildirimin tebligat tarihini izleyen gnden itibaren ilemeye balar. letmeciye verilen sre sonunda;

1) Dhili acil durum plannn incelenmesi sonucunda, iletmecinin format uygunsuzluunu ve/veya bilgi eksikliini giderdiinin tespit edilmesi durumunda, dhili acil durum plan yeterli bulunur. Bu durum iletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan dhili acil durum plan alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna, l Afet ve Acil Durum Mdrlne ve kurulu Organize Sanayi Blgesinde ise Organize Sanayi Blgesi Mdrlne, kurulu Endstri Blgesinde ise Endstri Blgesi letme Mdrlne gnderilir.

2) evre ve ehircilik Bakanlnca en fazla iki defa sre verilmesine ramen dhili acil durum planndaki format uygunsuzluunun giderilmemesi, eksik bilginin gnderilmemesi veya gnderilen bilginin eksik olmas durumunda 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanunu hkmleri uygulanr.

(11) letmeci tarafndan kurulua ait dhili acil durum plannn gnderilmemesi veya kuruluun dhili acil durum plannn olmadnn tespiti halinde, 2872 sayl evre Kanunu hkmleri uygulanr.

(12) evre ve ehircilik Bakanl, acil durum planlaryla ilgili Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn grn alarak bir tebli yaymlar.

Harici acil durum plan

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren st seviyeli kurulularla ilgili olarak, l Afet ve Acil Durum Mdrlkleri, Ek-4, Ksm 1 ve Ksm 3te belirtilen bilgilerden az olmamak art ile 13 nc maddenin on ikinci fkrasnda belirtilen teblii dikkate alarak bir harici acil durum plan hazrlar veya hazrlatr.

(2) l Afet ve Acil Durum Mdrlkleri harici acil durum plann veya planlarn 6 ay ierisinde hazrlar.

(3) letmeci, harici acil durum plannn hazrlanmas iin l Afet ve Acil Durum Mdrlnn isteyebilecei herhangi bir ek bilgiyi talep edilen sre ierisinde salar.

(4) l Afet ve Acil Durum Mdrl, harici acil durum plannn hazrlanmas konusunda;

a) letmecilerle gr alveriinde bulunur,

b) Gerek grmesi halinde acil servis hizmeti yrten birimlerden, Organize Sanayi Blgesi Mdrlklerinden, Endstri Blgesi letme Mdrlklerinden, komu illerin l Afet ve Acil Durum Mdrlklerinden ve harici acil durum plannn kapsad mlki idarelere bal kurum ve kurululardan bilgi alr.

(5) Harici acil durum plan tasla kamunun bilgilenmesi ve grlerini verebilmesi iin en az 30 gn sreyle l Afet ve Acil Durum Mdrl tarafndan kamunun eriimine ak hle getirilir.

(6) l Afet ve Acil Durum Mdrl, bu maddenin drdnc ve beinci fkralar uyarnca alnan grleri de dikkate alarak harici acil durum planna son eklini verir ve bu plann birer nshasn Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlna ve evre ve ehircilik Bakanlna gnderir.

Acil durum planlarnn gzden geirilmesi ve tatbik edilmesi

MADDE 15 (1) letmeci, yl amayan aralklarla dhili acil durum plann gzden geirir, gerektiinde revize eder, gnceller, plan tatbik eder ve acil servis hizmetleri yrten birimlerin yeterli dzeyde tatbikata katlmasn salamak iin gerekli almalar yapar.

(2) yl amayan aralklarla, l Afet ve Acil Durum Mdrl, harici acil durum plann gzden geirir ve gerektiinde gncelleyerek, plann tatbikatn, iletmeci ve acil servis hizmetleri yrten birimlerle ibirlii hlinde yapar.

Acil durum planlarnn uygulanmas

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik gerei dhili acil durum plann hazrlam olan iletmeci, byk bir kaza veya nitelii itibariyle byk bir kazaya yol amas beklenebilecek kontrolsz bir olay meydana geldii zaman, bu plan gecikmeksizin uygular. Byle bir durum halinde ilgili l Afet ve Acil Durum Mdrl, dhili acil durum plannn yetersiz kald veya yetersiz kalabileceini ngrd durumlarda, hazrlad harici acil durum plann gecikmeksizin uygular.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kamunun bilgilendirilmesi

MADDE 17 (1) 11 inci maddenin uyguland kuruluun iletmecisi, dhili acil durum plannn yeterli bulunduunun tebli edilmesini mteakip otuz gn iinde kuruluunda olmas muhtemel kazalar, alnan gvenlik tedbirleri ve byk bir kaza olmas durumunda yaplmas gerekenler hakknda, l Afet ve Acil Durum Mdrl tarafndan belirlenen etki alan iinde yer alan tm kiilere, kamu ve zel sektr kurulularna en uygun yntemleri kullanarak bilgi verir.

(2) letmeci birinci fkrada belirtilen bilgiyi kamuya ak hale getirir.

(3) Birinci fkrada belirtilen bilgi, Ek-5te belirtilenlerden az olmamak art ile bu maddenin altnc fkrasnda belirtilen rehber dikkate alnarak hazrlanr.

(4) letmeci, bu maddenin birinci fkras uyarnca istenen bilgiyi hazrlarken, l Afet ve Acil Durum Mdrlne ve uygun grd dier kiilere danr. Bu bilginin doruluu, yeterlilii ve eklinden iletmeci sorumludur.

(5) letmeci byk bir kazaya neden olabilecek ekilde tehlikeli maddelerin niteliinin veya miktarnn, kuruluun veya depolamann deimesi hlinde veya bu durumlar olumasa dahi be yl amayan aralklarla, bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen bilgileri gzden geirir ve gerekirse gnceller.

(6) evre ve ehircilik Bakanl ve alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, kamunun bilgilendirilmesi hakknda rehber hazrlar.

Byk bir kaza sonrasnda iletmeci tarafndan salanmas gereken bilgiler

MADDE 18 (1) letmeci, kuruluta byk bir kaza meydana geldii takdirde, mmkn olan en ksa srede en uygun aralar kullanarak aadakileri yerine getirir:

a) Valilik ve ilgili belediye bata olmak zere, Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanln, Trkiye Halk Sal Kurumunu, evre ve ehircilik Bakanln ve alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln bu kazadan derhal haberdar eder ve kaza ile ilgili aadaki bilgileri salar:

1) Kazann oluumu ve geliim seyri.

2) lgili tehlikeli maddeler ve miktarlar.

3) Kazann insan ve evre zerindeki etkilerinin deerlendirilmesi iin gerekli olan mevcut verileri.

4) Alnan acil durum nlemleri.

b) Kurulu snrlar ierisinde meydana gelen byk bir kaza, Ek-6da verilen Byk Endstriyel Kaza Bildirim Kriterlerinden en az birini salyorsa iletmeci tarafndan bu fkrann (c) bendinde belirtilen form doldurulur.

c) letmeci, kuruluunda meydana gelen byk bir kazay mteakip altm gn ierisinde, bildirim ve kayt sisteminde yer alan Byk Endstriyel Kazalar Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme ykler.

Domino etkisi

MADDE 19 (1) l Afet ve Acil Durum Mdrl, gvenlik raporlarndaki bilgileri kullanarak, kurulularn konumu ve bulundurduu tehlikeli maddeler nedeniyle byk kaza ihtimalinin veya sonularnn artabilecek olmas durumunu dikkate alarak, kurulu gruplarn tayin eder.

(2) l Afet ve Acil Durum Mdrl, bu maddenin birinci fkras uyarnca tayin edilen bir gruptaki kurulularn iletmecilerine ayn grup iindeki dier kurulularn isim ve adreslerini bildirir.

(3) Bu maddenin birinci fkras uyarnca tayin edilen bir gruptaki herhangi bir kuruluun iletmecisi;

a) Gruptaki dier kurulularn iletmecilerine byk kaza nleme politika belgelerindeki, gvenlik ynetim sistemlerindeki, gvenlik raporlarndaki ve dhili acil durum planlarndaki byk bir kazann oluturaca tm tehlikelerin doasnn ve byklnn dikkate alnmasn salayacak ekilde uygun bilgi alveriini salar.

b) 14 nc maddenin nc fkras ve 17 nci maddenin birinci fkras erevesinde kendi ykmllklerini yerine getirmeleri iin dier kurulularn iletmecileriyle ibirlii yapar.

(4) l Afet ve Acil Durum Mdrl, bu maddenin nc fkrasnda belirtilen bilgi alverii ve ibirliinin yaplmasn salar.

(5) l Afet ve Acil Durum Mdrl, evre ve ehircilik Bakanlna bu maddenin birinci fkras uyarnca belirlenmi kurulu veya kurulu gruplar hakknda bilgi verir.

Bildirim ve kayt sistemi

MADDE 20 (1) evre ve ehircilik Bakanl, aadaki bilgileri ieren bir kayt sistemi kurar ve sistemin devamlln salar. evre ve ehircilik Bakanl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn sistemdeki tm bilgilere, Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl ile l Afet ve Acil Durum Mdrlklerinin ise sistemdeki bilgilerden afet ve acil durum hizmetlerini yrtebilmesi iin gerekli olanlarna eriimini salar.

a) 7 nci maddeye gre yaplan bildirimler.

b) Hazrlanan veya gncellenen byk kaza nleme politika belgesi.

c) Hazrlanan veya gncellenen gvenlik raporlar veya gvenlik raporlarnn gncellenmesine ilikin ek bilgi.

) Hazrlanan veya gncellenen dhili acil durum planlar veya dahili acil durum planlarnn gncellenmesine ilikin ek bilgi.

d) 18 inci madde uyarnca gnderilen kaza bilgileri.

e) 19 uncu maddenin birinci fkras ile tayin edilen kurulular veya kurulu gruplar.

Gizlilik

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda hazrlanacak gvenlik raporlar ve dhili acil durum planlarnn hangi blmlerinin gizli olarak kabul edilecei bu Ynetmeliin 11 inci ve 13 nc maddeleri uyarnca karlacak teblilerle belirlenir.

Saha denetimleri

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren kurulularn denetimleri, koordinasyon iinde hazrlanan bir denetim planna/programna gre, evre ve ehircilik Bakanl ve/veya alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan programl ve program d denetimler yaplmak suretiyle gerekletirilir.

(2) Denetim plan/program alt ve st seviyeli tm kurulular gz nnde bulundurularak denetim kapasitesine ynelik kaynaklarn elverdii lde, st seviyeli kurulularn ylda en az bir kez denetlenmesini salayacak ekilde hazrlanr.

(3) Her denetimi takiben, bir denetim raporu hazrlanr.

(4) Denetimlerde, iletmeci tarafndan byk kazalar nlemek ve bu kazalarn insan ve evreye olan zararlarn snrlandrmak iin gvenlik ynetim sisteminde proses gvenliine ilikin teknik ve organizasyonel nlemlerin alnp alnmad ve bu Ynetmelik kapsamndaki dier ykmllklerin iletmeci tarafndan yerine getirilip getirilmedii denetlenir. Gvenlik ynetim sisteminin denetimi esnasnda gvenlik raporu, dhili acil durum plan ve byk kaza nleme politika belgesi de dikkate alnr.

(5) Denetim planna gre yaplan programl denetimlerde, her bir kuruluta, Ek-3te belirtilen gvenlik ynetim sisteminin unsurlarnn tamam kademeli olarak denetlenir. Yaplan her bir programl denetimde, sz konusu unsurlardan bir veya birden fazlas denetlenir. Gvenlik ynetim sistemi unsurlarnn tamamnn denetiminin 6 yl ierisinde tamamlanmas esastr.

(6) Bu Ynetmelik kapsamndaki bir kuruluta byk kaza olmas durumunda ve incelemenin gerekli grld hallerde yaplan plansz/program d denetimlerde;

a) Kazann analizi yaplarak kazann meydana geli sebeplerini ve gelecekte benzer kazalarn meydana gelmemesi iin alnmas gereken tedbirleri tespit etmeye ynelik incelemelerde bulunulur,

b) Benzer kazalarn meydana gelmemesi iin iletmeciden gerekli tedbirlerin alnmas istenir,

c) Bu kuruluun st seviyeli bir kurulu olmas durumunda acil durum planlarnn uygulanp uygulanmad denetlenir,

) letmecinin 18 inci maddede belirtilen ykmllkleri yerine getirip getirmedii kontrol edilir.

(7) Bu madde kapsamnda yaplan denetimler bu Ynetmelik kapsamndaki kurulularda yaplan saha denetimlerini ifade eder.

(8) evre ve ehircilik Bakanl ve alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl denetimler ile ilgili bir tebli karr.

dari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptrmlar

MADDE 23 (1) Saha denetimlerinde;

a) alanlar iin hayati tehlike oluturan bir hususun tespit edilmesi durumunda, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan kuruluta i tamamen veya ksmen durdurulur.

b) evre ve ehircilik Bakanl tarafndan bu Ynetmelik hkmlerine aykrln tespit edilmesi halinde, sz konusu aykrln giderilmesi iin bir defaya mahsus olmak zere ve bir yl amamak kayd ile sre verilebilir. Faaliyet; sre verilmemesi halinde derhal, sre verilmesi durumunda bu sre sonunda aykrlk dzeltilmez ise ksmen veya tamamen, sreli veya sresiz olarak durdurulur. evre ve insan sal ynnden tehlike oluturan faaliyetler sre verilmeksizin durdurulur.

(2) st seviyeli bir kuruluun gvenlik raporunun olmamas, incelenmek zere gnderilmemesi veya yetersiz bulunmas durumlarnda kuruluun tamamnda i durdurulur. Durdurmaya ilikin olarak aada belirtilen usuller alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan uygulanr:

a) Gvenlik raporu inceleme komisyonu bu fkrada belirtilen durumlarn tespiti halinde, tespitin yapld tarihten itibaren be i gn ierisinde komisyon tarafndan kuruluta iin durdurulmasn gerektiren tespitleri ieren ve komisyonun durdurma kararn belirten bir tutanak dzenler. Bu tutanak, dzenlendii tarihi takip eden be i gn iinde karara ilikin sekretarya ilerinin yerine getirilmesi amacyla ilgili durdurma heyetine gnderilir.

b) Durdurma heyeti, gvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen iin durdurulmas kararn, tutanaa ilikin maddi hatalarn incelenmesi durumu sakl kalmak kouluyla, sz konusu kararn kendisine ulamasn mteakiben i gn iinde ilgili Valilie gnderir. Durdurma heyetinin tutanakta maddi hata tespit etmesi halinde, tutanak ileme konulmadan gvenlik raporu inceleme komisyonuna iade edilir.

c) in durdurulmas karar, mlki idare amiri tarafndan 24 saat iinde yerine getirilir. Kuruluun tamamnda i durdurulur ve kurulu mlki idare amirinin emriyle mhrlenir. Durumu belirleyen bir tutanak dzenlenir ve bir nshas alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn ilgili birimine gnderilir.

) letmeci, iin durdurulmasna sebep olan gvenlik raporunun olmamas veya gvenlik raporunun incelenmek zere gnderilmemesi veya gnderilen gvenlik raporunun yetersiz bulunmas durumunun giderilmesi iin mhrlerin geici olarak sklmesi talebini dilekeyle alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn ilgili birimine iletir. letmeci, taahhdn, gvenlik raporuyla ilgili yapaca alma plann ve bu almayla ilgili gerekli bilgileri bir dosya halinde dilekeye ekler. Hazrlanan dosya slak imzal ve dijital ortamda ayrntl olarak dileke ekinde verilir.

d) letmecinin mhrlerin geici olarak sklmesi talebi, ilgili durdurma heyetine intikal ettirilir. Heyet, talebi dileke ve eklerinde bulunan bilgiler nda deerlendirir ve kararn be i gn ierisinde verir. Gerektiinde iletmeciden ek bilgi talep edilebilir.

e) Mhrlerin geici olarak sklmesi karar verilmesi halinde karar, mlki idare amirine gnderilir. Mlki idare amiri, belirtilen artlarda ve sreyle alma yaplabilmesi iin mhrlerin geici olarak sklmesini ve durumu belirtir bir tutanak dzenlenmesini salar. Dzenlenen tutanan bir nshas alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn ilgili birimine gnderilir.

f) Mhrlerin geici olarak sklmesi talebinin durdurma heyetince uygun grlmemesi halinde bu karar iletmeciye bildirilir.

g) Mlki idare amiri, mhrlerin geici olarak skld sre sonunda iyerinin tekrar mhrlenmesini ve durdurma kararnn uygulanmasna devam edilmesini salar.

) in durdurulduu kurulutaki durdurmaya sebep hususlar gidermeye ynelik olarak, iletmeci tarafndan hazrlanan gvenlik raporu yazl ve slak imzal bir nsha ve dijital halde nsha olarak alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn ilgili birimine gnderilir.

h) veren tarafndan hazrlanan gvenlik raporu, gvenlik raporu inceleme komisyonu tarafndan ierik ve yeterlilik asndan krk be i gn ierisinde incelenir.

) nceleme sonucunda gvenlik raporunun yeterli bulunmas halinde;

1) Durdurma kararna neden olan hususlarn giderildii ve durdurmann kaldrlmas kararn belirten bir tutanak dzenlenir. Bu tutanak dzenlendii tarihi takip eden iki i gn iinde, karara ilikin sekretarya ilerinin yerine getirilmesi amacyla ilgili durdurma heyetine gnderilir,

2) Durdurma heyeti, gvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdurmann kaldrlmas kararn, tutanaa ilikin maddi hatalarn incelenmesi durumu sakl kalmak kouluyla, sz konusu kararn kendisine ulamasn mteakiben iki i gn iinde ilgili valilie ve iletmeciye gnderir. Sz konusu karar mlki idare amiri tarafndan yerine getirilir. Ayrca, yeterli bulunan gvenlik raporu, evre ve ehircilik Bakanlna ve Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlna gnderilir.

i) nceleme sonucunda gvenlik raporunun yetersiz bulunmas halinde;

1) Durdurma kararna neden olan hususlarn giderilmedii ve durdurmann devamnn belirtildii bir tutanak dzenlenir. Bu tutanak dzenlendii tarihi takip eden iki i gn iinde, ilgili durdurma heyetine gnderilir.

2) Durdurma heyeti, gvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdurmann devam kararn, tutanaa ilikin maddi hatalarn incelenmesi durumu sakl kalmak kouluyla, sz konusu kararn kendisine ulamasn mteakiben iki i gn iinde ilgili iletmeciye bildirir.

(3) Bu Ynetmelikte tanmlanan hususlara aykrlk halinde 2872 sayl evre Kanunu ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun ilgili hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 24 (1) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Byk Endstriyel Kazalarn Kontrol Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

nceki bildirimler

GEC MADDE 1 (1) Byk Endstriyel Kazalarn Kontrol Hakknda Ynetmeliin 7 nci maddesine istinaden yaplm bildirimler bu Ynetmeliin eklerinde bildirimi gerektirecek bir deiiklik yaplncaya kadar bu Ynetmelie gre yaplm saylr.

Yrrlk

MADDE 25 (1) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ile evre ve ehircilik Bakanlnca mtereken hazrlanan bu Ynetmeliin;

a) 7 nci maddesi yaym tarihinde,

b) 9 uncu maddesi ve 14 nc maddenin ikinci fkras 1/1/2017 tarihinde,

c) 24 nc maddesi 1/1/2014 tarihinde,

) Dier maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan ile evre ve ehircilik Bakan mtereken yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz