29 Aralk 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28866

TEBL

Maliye Bakanlndan:

VERG USUL KANUNU GENEL TEBL

(SIRA NO: 431)

BRNC BLM

Genel Hkmler

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Gelien bilgi ve iletiim teknolojilerinin sunduu imknlar erevesinde mkelleflerin nemli bir blm, basit muhasebe programlarndan kurumsal kaynak planlama sistemlerine kadar olduka geni bir yelpazede bulunan yazlmlar, vergi ile ilgili olay ve ilemlerin takip edilmesi amac ile kullanmaktadr. Artan faaliyet hacimlerinin de doal sonucu olan bu durum, vergi ile ilgili kaytlarn niteliini deitirmekte, neticede vergi denetim sreleri ile ilgili yeni usul ve esaslarn belirlenmesini zorunlu klmaktadr.

(2) Vergi denetim faaliyetlerinin gelien teknolojilere uygun bir ekilde yrtlebilmesi amac ile belirlenen konulara ilikin kaytlarn elektronik ortamda oluturulmas, muhafazas ve ibraz edilmesine (Kayt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar bu Tebliin konusunu tekil etmektedir.

Yetki

MADDE 2 (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 257 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci bendinde, Maliye Bakanlnn, mkellef ve meslek gruplar itibaryla muhasebe usul ve esaslarn tespit etmeye, mezkr Kanuna gre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasn veya dzenlenmesini uygun grd defter ve belgelerin mahiyet, ekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda deiiklik yapmaya; bedeli karlnda basp datmaya veya nc kiilere bastrp datmaya veya dattrmaya, bunlarn kaytlarn tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluu getirmeye veya kaldrmaya, yine mezkr Kanuna gre tutulacak defter ve dzenlenecek belgelerin tutulmas ve dzenlenmesi zorunluluunu kaldrmaya yetkili olduu hkme balanmtr.

(2) Ayrca sz konusu maddenin birinci fkrasnn nc bendinde, Maliye Bakanlnn, tutulmas ve dzenlenmesi zorunlu defter, kayt ve belgelerin mikro film, mikro fi veya elektronik bilgi ve kayt aralaryla yaplmas veya bu kayt ortamlarnda saklanmas hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu ekilde tutulacak defter ve kaytlarn kopyalarnn Maliye Bakanlnda veya muhafaza etmekle grevlendirecei kurumlarda saklanmas zorunluluu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarn belirlemeye yetkili olduu hkme balanmtr.

(3) te yandan mezkr Kanunun mkerrer 242 nci maddesinin ikinci fkras ile Maliye Bakanl, elektronik defter, kayt ve belgelerin oluturulmas, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazas ve ibraz ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulmas ve dzenlenmesi uygulamasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasna ve dzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer almas gereken bilgileri internet de dhil olmak zere her trl elektronik bilgi iletiim ara ve ortamnda Maliye Bakanlna aktarma zorunluluu getirmeye, bilgi aktarmnda uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilikin usul ve esaslar tespit etmeye, mezkr Kanun kapsamna giren ilemlerde elektronik imza kullanm usul ve esaslarn dzenlemeye ve denetlemeye yetkili klnmtr. Sz konusu fkrada ayrca, Vergi Usul Kanunu ve dier vergi kanunlarnda defter, kayt ve belgelere ilikin olarak yer alan hkmlerin elektronik defter, kayt ve belgeler iin de geerli olduu; Maliye Bakanlnn, elektronik defter, belge ve kaytlar iin dier defter, belge ve kaytlara ilikin usul ve esaslardan farkl usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduu hkme balanmtr.

(4) Son olarak yine ayn Kanunun 175 inci maddesinin son fkrasnda, Maliye Bakanlnn, muhasebe kaytlarn bilgisayar programlar araclyla izleyen mkellefler ile bu bilgisayar programlarn reten gerek ve tzel kiilerce uyulmas gereken kurallar ve bilgisayar programlarnn iermesi gereken asgar hususlar ile standartlar ve uygulamaya ilikin usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduu hkm yer almaktadr.

KNC BLM

Kayt Saklama Gereksinimleri

Kapsama giren mkellefler

MADDE 3 (1) Aada yer alan mkellefler, Tebli ekinde yer alan konular itibaryla belirlenen asgari ieriklere uygun kaytlar, elektronik ortamda oluturmak ve istenildiinde ibraz etmek zere elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadrlar. Bu kapsamda oluturulacak kaytlarn, sz konusu mkelleflerin tm faaliyetlerine ilikin olarak hazrlanmas mecburidir.

a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayl zel Tketim Vergisi (TV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayl liste kapsamnda TV mkellefiyeti olanlar ile TV mkellefiyeti olmasa dahi aadaki faaliyetlerde bulunanlar;

1) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanunu kapsamnda bayilik, tama, datc, depolama (deniz tatlar dhil), madeni ya, serbest kullanc, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve ileme lisanslarndan herhangi birisine sahip olanlar,

2) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayl Doal Gaz Piyasas Kanunu kapsamnda CNG, depolama, toptan sat, datm, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarndan herhangi birisine sahip olanlar,

3) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu kapsamnda datc, depolama, tama ve otogaz bayilik lisanslarndan herhangi birisine sahip olanlar,

b) zel Tketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayl listenin B cetvelinde yer alan rnlerle ilgili olarak,

1) Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan Ttn Ticareti Yetki Belgesi alm gerek ve tzel kiiler,

2) Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan retim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alm gerek ve tzel kiiler,

3) Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan retim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alm gerek ve tzel kiilerin mamullerinin, Toptan Sat Belgesi sahibi mkelleflere pazarlama ve datmn gerekletiren gerek ve tzel kiiler.

(2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu kapsamndaki kurum, kurulular, kamu iktisadi kurulular ve sermayesinin yzde 50 veya daha fazlas kamuya ait olan kurum ve kurulular yukarda belirlenen kapsamn dndadr.

Kaytlarn oluturulmas, muhafazas ve ibraz

MADDE 4 (1) Bu Tebli ile belirlenen usul ve esaslara uygun kaytlarn, elektronik ortamda oluturulmas ve istenildiinde ibraz edilmek zere yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Tebli ekinde belirlenen konulara ilikin kaytlar, Tebli ekinde belirlenen asgari ierie sahip olacak ekilde ve yasal defterlerin tutulduu para birimi kullanlarak oluturulur. Ancak mkellefler, ihtiya duymalar halinde sz konusu kaytlara, belirlenen asgari ierie ilave bilgiler de ekleyebilirler. Bu durumda, muhafaza ve ibraz ykmll ilave bilgileri de kapsar.

(2) Mkellefler, bu Tebli kapsamndaki kaytlara ilikin oluturma ilemini, ilemlerin yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlamak zorundadr.

Bilgi sisteminin zellikleri

MADDE 5 (1) Tebli ekinde yer alan konulara ilikin kaytlarn elektronik ortamda oluturulmas ve istenildiinde ibraz edilmek zere muhafaza edilmesi srasnda kullanlacak olan bilgi sisteminin (yazlm ve donanm) tamas gereken asgari zellikler aada yer almaktadr.

a) Bu Tebli kapsamnda belirlenen usul ve esaslara uygun nitelikteki kaytlar oluturup istenildiinde ibraz edilecek ekilde muhafaza edebilmelidir.

b) Muhafaza edilen kaytlarn kontrol, denetim, inceleme veya baka bir nedenle ksmen veya tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kaytlarn aada yer alan ve yaygn olarak kullanlan dosya formatlarndan en az birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli imknlara sahip olmaldr.

1) .xls - Microsoft Excel dosyas,

2) .xlsx - Microsoft Excel dosyas,

3) .txt - Dz metin dosyas,

4) .csv - Virgl ile ayrlm deer dosyas,

5) .xml - Geniletilebilir iaretleme dili dosyas.

c) Yetkililer tarafndan istenilmesi durumunda, muhafaza edilen kaytlara eriimin salanmas ve ihtiya duyulan kaytlarn kopyalarnn karlmas konusunda yeterli imknlara sahip olmaldr.

(2) Mkellefler, Tebli ekinde yer alan konulara ilikin kaytlarn oluturulmas ve muhafazas srasnda, istedikleri yazlmlar ve donanmlar kullanabilirler.

NC BLM

Sorumluluk ve Cezai Meyyide

Sorumluluk ve ceza uygulamas

MADDE 6 (1) Oluturulan kaytlarda yer almas gereken asgari unsurlar ile sz konusu kaytlarn elektronik ortamda muhafazas ve istenildiinde ibrazna ilikin olarak bu Tebli ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakknda, Vergi Usul Kanununun ceza hkmleri tatbik olunur.

DRDNC BLM

eitli ve Dier Hkmler

Uygulanacak dier hkmler

MADDE 7 (1) Bu Teblide yer alan esaslara uygun olarak oluturulan kaytlar, vergi kanunlar erevesinde istenildiinde ibraz edilmek zere elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadr.

(2) Muhafaza ve ibraz ykmll, oluturulan kaytlara ilikin her trl dosya, veritaban dosyas, saklama ortam ve grntleme aralarn kapsamakta olup, elektronik kaytlara istenildiinde kolaylkla eriebilmeyi, anlalabilir ve eksiksiz bir biimde grntleyebilmeyi ve okunabilir kt basklarn retebilmeyi salayacak biimde yerine getirilmelidir.

(3) Muhafaza ve ibraz ileminin Trkiye Cumhuriyeti snrlar ierisinde ve Trkiye Cumhuriyeti kanunlarnn geerli olduu yerlerde yaplmas zorunludur. Elektronik ortamda oluturulan kaytlarn muhafazas, mkelleflere ait bilgi ilem sistemlerinde gerekletirilir.

(4) Gerekli grlen durumlarda Maliye Bakanl, bu Tebli kapsamnda retilen kaytlarn ibrazn, belirlenecek standartlara uygun olarak mkelleflere ait bilgi ilem sistem veya sistemlerine srekli eriimin salanmas da dhil olmak zere farkl yntemler kullanmak suretiyle isteyebilir. Bu kapsamda kullanlacak yntem ve teknolojiler ile ibraz ykmllnn yerine getirilmesi ile ilgili sreler, Maliye Bakanl tarafndan belirlenir. Bilgi ilem sistemine eriim ile ilgili yetki, sektrler, mkellef gruplar ve/veya faaliyet hacimleri itibaryla kullanlabilir.

(5) Bu Tebli kapsamndaki kaytlara ilikin olarak mkellefler, Maliye Bakanl veya vergi incelemesine yetkili olanlarn talebi zerine, ilgili bilgi sistem veya sistemlerinin bulunduu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yaplabilmesi iin gerekli olacak her trl teknik ve fiziki imkn (uygun donanm ve yazlmlar, terminallere ulam izinleri ve uzman personel gibi) salamak zorundadr.

(6) Mkellefler, bu Tebli kapsamndaki kaytlarn oluturulmas srasnda kullanlan bilgi ilem sistemlerinin salkl bir biimde alabilmesi ile ilgili her trl nlemi almak zorundadrlar.

(7) Maliye Bakanl, bu Tebli kapsamnda belirlenen esaslar erevesindeki kaytlarn oluturulmas iin kullanlacak bilgi sistemlerine ynelik, bata elektronik imza ve mali mhr kullanm ile veri aktarmna ilikin standartlar olmak zere her trl standard belirlemeye ve kullanm zorunluluu getirmeye yetkilidir. Maliye Bakanl bu yetkisini, sektrler, mkellef gruplar ve/veya faaliyet hacimleri itibaryla kullanabilir.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tebli 1/7/2014 tarihinde yrrle girer.

Tebli olunur.

 

 

EK

 

ASGAR KAYIT SAKLAMA GEREKSNM BELRLENEN KONULAR

 

Sat kaytlar

MADDE 1 (1) Satlan mal veya sunulan hizmetler dolaysyla (iadeler dhil) dzenlenen fatura ve fatura yerine geen belgelere ilikin oluturulacak elektronik kaytlarda, asgari olarak aadaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a) Yevmiye tarihi,

b) Yevmiye numaras,

c) Belge tarihi,

) Belge seri-sra no (Belgelerin, kurumsal kaynak planlama yazlmlarnda takibi iin ayr bir referans numaras kullanan mkellefler iin belge zerinde yer alan referans numaras),

d) Alcnn ad veya unvan,

e) Alcnn soyad,

f) Alcya (Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fkrasnda saylanlar) ait vergi kimlik numaras (gerek kii mkellefler iin TCKN),

g) rn Kodu,

) Satlan her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayrt edici zellikler),

h) Satlan her bir mal cinsine ilikin miktar,

) l birimi (lt, adet, kg, saat vb.),

i) Satlan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilikin birim fiyat,

j) Satlan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilikin tutar,

k) Her bir vergi tr itibaryla sat belgesi zerinde gsterilmesi gereken vergisel ykmllkler (KDV, TV vb.) ile sz konusu ykmllklere ilikin tecil, istisna, mahsup ve benzeri unsurlar,

l) Belge zerinde yer alan indirim ve iskonto gibi unsurlar,

m) Belge toplam tutar.

(2) deme Kaydedici Cihazlar tarafndan dzenlenen belgeler ile ilgili olarak oluturulacak kaytlar, dzenlenen belge zerinde yer alan bilgiler ile snrldr.

(3) Mkellefler, sat belgelerine ilikin kaytlarda mal ve hizmet tanmlamalar iin kullanacaklar ifadelerin tekilliini salamak, dier bir ifade ile ayn mal veya hizmet cinsi iin birden fazla isim ve kod kullanmamak konusunda gerekli nlemleri almak zorundadr.

Al kaytlar

MADDE 2 (1) Temin edilen mal veya hizmetler dolaysyla (iadeler dahil) alnan fatura ve fatura yerine geen belgelere ilikin oluturulacak elektronik kaytlarda, asgari olarak aadaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a) Yevmiye tarihi,

b) Yevmiye numaras,

c) Belge tarihi,

) Belge seri-sra no,

d) Satcnn ad veya unvan,

e) Satcnn soyad,

f) Satcya ait vergi kimlik numaras (gerek kii mkellefler iin TCKN),

g) rn Kodu,

) Alnan her bir mal veya hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayrt edici zellikler),

h) Alnan her bir mal cinsine ilikin miktar,

) l birimi (lt, adet, kg, saat vb.),

i) Alnan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilikin birim fiyat,

j) Alnan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilikin tutar,

k) Her bir vergi tr itibaryla al belgesi zerinde gsterilmesi gereken vergisel ykmllkler (KDV, TV vb.) ile sz konusu ykmllklere ilikin tecil, istisna, mahsup ve benzeri unsurlar,

l) Belge toplam tutar.

(2) deme Kaydedici Cihazlar tarafndan dzenlenen belgeler ile ilgili olarak oluturulacak kaytlar, dzenlenen belge zerinde yer alan bilgiler ile snrldr.

(3) Mkellefler, al belgelerine ilikin kaytlarda yer alan mal ve hizmet tanmlamalar iin kullanacaklar ifadenin tekilliini salamak zorundadr.

Dnem ba ve dnem sonu mal stoklarna ilikin envanter kaytlar

MADDE 3 (1) Dnem ba ve dnem sonu mal (ilk madde malzeme, yar mamul, mamul, ara girdi ve ticari mal) mevcutlarna ilikin kaytlarn, her bir mal cinsi ile ilgili olmak zere asgari;

a) rn kodu,

b) Cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayrt edici zellikler),

c) l birimi (lt, adet, kg vb.),

) Miktar,

d) Varsa retim sreci tamamlanmayan yar mamullerin tamamlanma yzdesi,

e) Birim maliyet,

f) Toplam tutar

bilgilerini ihtiva edecek ekilde tutulmas gerekmektedir.

(2) Mkellefler, envanterlerine ilikin kaytlarda yer alan mal tanmlamalar iin kullanacaklar ifadenin tekilliini salamak zorundadr.

thalat kaytlar

MADDE 4 (1) thalat ilemleri ile ilgili olarak oluturulacak elektronik kaytlarda, asgari olarak aadaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir;

a) Yevmiye tarihi,

b) Yevmiye numaras,

c) Belge tarihi,

) Belge seri-sra no,

d) Satcnn ad veya unvan,

e) Satcnn soyad,

f) Satcnn lkesi,

g) Satcnn kodu,

) thalatn gerekletirildii gmrk idaresi,

h) Fiili ithalat tarihi,

) Fiili ithalat miktar,

i) Gmrk beyannamesi tescil tarihi,

j) Gmrk beyannamesi tescil numaras,

k) thal edilen maln G.T..P. numaras,

l) rn kodu,

m) thal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayrt edici zellikler),

n) thal edilen her bir mal cinsine ilikin brt miktar,

o) thal edilen her bir mal cinsine ilikin net miktar,

) l birimi (lt, adet, kg vb),

p) thal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilikin birim fiyat,

r) thal her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilikin toplam tutar,

s) thalat ilemleri ile ilgili her bir vergi tr itibaryla vergi ykmllkleri (KDV, TV gibi.),

) Belge toplam tutar,

t) thalat bedelinin dendii hesaba ilikin bankann ad/ubesi ve IBAN.

(2) Mkellefler, ithalat ilemlerine ilikin kaytlarda yer alan mal ve hizmet tanmlamalar iin kullanacaklar ifadenin tekilliini salamak zorundadr.

hracat kaytlar

MADDE 5 (1) hracat ilemleri ile ilgili olarak oluturulacak elektronik kaytlarda, asgari olarak aadaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a) Yevmiye tarihi,

b) Yevmiye numaras,

c) Belge tarihi,

) Belge seri-sra no,

d) Alc ad veya unvan,

e) Alc soyad,

f) Alcnn lkesi,

g) Alcnn kodu,

) hracatn gerekletirildii gmrk idaresi,

h) Fiili ihracat tarihi,

) Gmrk beyannamesi tescil tarihi,

i) Gmrk beyannamesi tescil numaras,

j) hra edilen maln G.T..P. numaras,

k) rn kodu,

l) hra edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayrt edici zellikler),

m) hra edilen her bir mal cinsine ilikin brt miktar,

n) hra edilen her bir mal cinsine ilikin net miktar,

o) l birimi (lt, adet, kg vb),

) hra edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilikin birim fiyat,

p) hra edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilikin toplam tutar,

r) Belge toplam tutar,

s) hracat bedelinin dendii hesaba ilikin bankann ad/ubesi ve IBAN.

(2) Mkellefler, ihracat ilemlerine ilikin kaytlarda yer alan mal ve hizmet tanmlamalar iin kullanacaklar ifadenin tekilliini salamak zorundadr.

retim kaytlar

MADDE 6 (1) Gerekletirilen retim faaliyetlerinin, envanter ve randman teknikleri kullanlarak kontrolne ynelik olmak zere oluturulacak kaytlarda asgari olarak aadaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir;

a) retim girdileri iin;

1) Dnem balangc,

2) Dnem bitii,

3) Girdi maln rn kodu,

4) Girdi maln cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayrt edici zellikler),

5) Miktar,

6) l birimi (lt, adet, kg vb),

7) Birim maliyet,

8) Toplam maliyet.

b) retim ktlar iin;

1) Dnem balangc,

2) Dnem bitii,

3) retilen maln rn kodu,

4) retilen maln cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayrt edici zellikler),

5) Miktar,

6) l birimi (lt, adet, kg vb),

7) Birim maliyet,

8) Toplam maliyet.

c) retim sreci iin;

1) Mamul ya da yar mamul retebilmek iin kullanlmas gereken ilk madde ve malzeme, yar mamuller ile retim sreci sonunda elde edilecek rnlerin miktar bilgileri ile tarif edildii rn reeteleri,

2) Hammadde, malzeme ve mamuller ile ilgili olarak stok, sevk ve retim srelerinde oluan fire ve zayiatn cinsi, miktar ve rn kodu.

(2) retim sreci tamamlanmayan yar mamullere ait kaytlar ktlar arasna dhil edilmeden ayr takip edilecektir.

(3) Mkellefler, retimlerine ilikin kaytlarda yer alan mal ve hizmet tanmlamalar iin kullanacaklar ifadenin tekilliini salamak zorundadr.

Dier kaytlar

MADDE 7 (1) Tebliin nc maddesinde ifade edilen mkelleflerden zel Tketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (I) ve (III) sayl listelerdeki mallar dolaysyla mkellefiyeti bulunanlar, sz konusu mallarla ilgili oluturacaklar kaytlarnda, ilgili mallarn Gmrk Tarife statistik Pozisyonu (G.T..P.) bilgilerine de yer vermek zorundadrlar.