29 Aralk 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28866

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

MADDE BAIMLILII TEDAV MERKEZLER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; madde bamllarnn ayakta veya yatarak tbbi ve psiko-sosyal tedavileri ile tbbi rehabilitasyonlarnn yapld merkezlerin almas, ileyii, denetlenmesi ve kapatlmas ile merkezde alacak salk personelinin tespiti ve sertifikalandrlmasna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, kamu ve zel salk kurum ve kurulularna ait yatakl salk tesisleri bnyesinde alan ayakta veya yatarak hizmet veren madde bamll tedavi merkezlerini ve buralarda grev yapacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayl Salk Hizmetleri Temel Kanununun 3 nc maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 8 inci, 40 nc ve 47 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ayakta tedavi: Bakanlka yetkilendirilmi ayakta tedavi merkezlerinde, erikin ve ocuk-ergen hastalarn ayakta yaplan tedavi uygulamalarn,

b) Ayakta tedavi merkezi: Madde bamllarnn ayakta tehis, tbbi ve psiko-sosyal tedavi ile tbbi rehabilitasyon hizmetlerinin yapld ruh sal hastalklar uzman bulunan kamu ve zel yatakl salk kurum ve kurulular bnyesinde kurulan Bakanlka faaliyet izni verilmi madde bamll tedavi merkezlerini,

c) Bakanlk: Salk Bakanln,

) Detoksifikasyon tedavisi: Vcudun, bamllk yapan maddeden arndrlmas ve tedavi srasnda vcudun bu maddelere olan ihtiyac sonucunda ortaya kan yoksunluk belirtilerinin giderilmesi iin uygulanan mdahale ve tedavi usullerini,

d) Eitim merkezi: Madde bamll alannda grev yapacak kiilere eitim vermek zere Bakanlka yetkilendirilmi yatakl tedavi merkezlerini,

e) Genel Mdrlk: Salk Hizmetleri Genel Mdrln,

f) Komisyon: Madde Bamll Bilim Komisyonunu,

g) Madde bamll: 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayl Uyuturucu Maddelerin Murakabesi Hakknda Kanun hkmlerine tabi tutulan maddeleri ve kullanm; bedensel, ruhsal ve sosyal problemlere sebebiyet veren maddelerin kullanm arzusunun durdurulamamas halini,

) Merkez: Madde bamll tedavi merkezlerini,

h) Mdrlk: Bakanlk il salk mdrlklerini,

) Psiko-sosyal tedavi: Hastann remisyon sresini uzatmak, yeni psiko-sosyal beceriler kazanmasn ve topluma entegre olmasn salamak, yaamn yaplandrmasna ve ruhsal sorunlarnn zmne yardmc olmak amacyla yaplan tedaviyi,

i) Tbbi rehabilitasyon: Yatakl ve ayakta hizmet veren merkezlerde yaplan detoksifikasyon sonras ayakta ve/veya yatarak, ilal ve/veya ilasz psiko-sosyal tedavileri ieren, kiinin sosyal adan dzelmesini hedefleyen tedavi srecini,

j) Yatrlarak tedavi: Bakanlka yetkilendirilmi yatakl tedavi merkezlerinde, erikin ve ocuk-ergen hastalarn yatrlarak yaplan tedavi uygulamalarn,

k) Yatakl tedavi merkezi: Madde bamllarnn ayakta ve yatarak tehis, tbbi ve psiko-sosyal tedavi ve tbbi rehabilitasyon hizmetlerinin yapld kamu ve zel yatakl salk kurum kurulularnda kurulan Bakanlka faaliyet izni verilmi madde bamll tedavi merkezlerini,

l) Yerine koyma tedavisi: Kiinin baml olduu maddenin yerine geen ve baml olduu madde isteini engelleyerek, sosyal, fiziksel ve psikolojik zararlar azaltmak amac ile agonist ya da ksmi agonist bir ilala yaplan tedaviyi,

ifade eder.

KNC BLM

Madde Bamll Bilim Komisyonu

Komisyonun tekili

MADDE 5 (1) Madde bamll alannda gr vermek zere Bakanlka, Madde Bamll Bilim Komisyonu tekil edilir. Komisyon, Genel Mdr veya grevlendirecei bir daire bakannn bakanlnda;

a) Trkiye Halk Sal Kurumu ve Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan birer daire bakan,

b) Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bal eitim ve aratrma hastanelerinden ve tp fakltelerinin ruh sal ve hastalklar anabilim dal retim yelerinden ruh sal ve hastalklar uzman eitim grevlisi veya retim yesi ve ocuk ve ergen ruh sal ve hastalklar uzman olmak zere toplam yedi kii,

c) Tp fakltelerinin tbbi farmakoloji anabilim dalndan veya Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bal eitim ve aratrma hastanelerinden bir tbbi farmakoloji uzman,

olmak zere toplam onbir yeden oluur.

(2) Komisyon yeleri iki yl sre ile grev yaparlar. Yeni komisyon yeleri seilinceye kadar mevcut yelerin grevi devam eder. Herhangi bir sebeple yeliin boalmas halinde, kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye seilir. yelie ayn usulle tekrar seilmek mmkndr. Seilmi yelerden kabul edilebilir bir mazereti olmakszn iki defa st ste veya bir yelik dneminde yllk izin, hastalk ve mazeret izinleri hari toplam defa katlmayan yenin komisyon yelii sona erer.

Komisyonun alma usl ve esaslar

MADDE 6 (1) Komisyon; ylda en az iki defa olmak kaydyla, ihtiyaca ve Bakanln daveti zerine, Genel Mdrlk tarafndan nceden belirlenmi toplant gndemine gre toplanr. Toplant daveti; toplant tarihi, yeri ve gndemi ile birlikte en az yedi gn nce yelere yazl ve/veya elektronik olarak bildirilir. Bakanlk gerekli hallerde, komisyonu olaan toplantlar dnda da toplantya davet edebilir.

(2) Komisyon, ye tam saysnn 2/3 ounluu ile toplanr ve toplantya katlanlarn salt ounluu ile karar alr. Oylarda eitlik olmas halinde, Bakann grnn olduu tarafn gr kabul edilmi saylr.

(3) Komisyon kararlar, karar defterine yazlr ve toplantya katlan yelerce imzalanr. Karara muhalif olanlar, erh koymak suretiyle kararlar imza ederler. Muhalif gr gerekesinin karar altnda veya ekinde belirtilmesi zorunludur. Bakanlk, gerektiinde ulusal veya uluslararas alanda madde bamll tedavisinde uzman olan kiileri veya uzmanlk kurulularnn temsilcilerini, bilimsel grlerini almak zere Komisyona davet edebilir veya bunlardan yazl gr isteyebilir.

Komisyonun grevleri

MADDE 7 (1) Komisyonun grevleri unlardr:

a) Madde bamll tedavisinin geliimini izleyerek, Bakanlka belirlenecek ulusal stratejiler konusunda gr bildirmek.

b) Madde bamll tedavi uslleri ile ilgili tan ve tedavi protokollerini oluturmak ve gerektiinde gncellemesi konusunda gr bildirmek.

c) Bakanln talebi zerine merkezlerin yllk faaliyetlerini deerlendirmek, gerektiinde merkezleri yerinde incelemek ve alnmas gereken tedbirler konusunda gr bildirmek.

) Madde bamll konusunda eitim verecek merkezleri ve eitimin kapsamn belirlemek.

d) Bakanlka belirlenecek dier konularda gr bildirmek.

NC BLM

Yatakl ve Ayakta Tedavi Merkezlerinin Kurulmas

Kurulma

MADDE 8 (1) Merkez, sadece kadrosunda ruh sal ve hastalklar uzman bulunan yatakl tedavi kurum ve kurulularnda kurulabilir.

(2) Merkez, Bakanlktan izin alnmas kaydyla kurulabilir.

(3) Bakanlka verilen izin zerine, kamu ve zel hastaneler bnyesinde merkez kurmak zere gerekli dzenlemeler yaplr. zel hastaneler merkez kurmaya ilikin tm dzenlemelerini 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Hastaneler Ynetmelii erevesinde yapar.

(4) Ek-10da belirtilen uyuturucu madde testlerini yapacak veya yaplmasn salayabilecek kamu ve zel yatakl salk kurum ve kurulular bnyesinde ayakta tedavi merkezi veya yatakl tedavi merkezleri olmak zere merkez kurulabilir.

Planlama

MADDE 9 (1) Bakanlk gerektiinde, ilin demografik yaps, madde bamll hastalarnn blgesel dalm gibi zellikleri dikkate alarak lke genelinde merkezler iin planlama yapabilir. Planlamaya ihtiya duyulmas halinde Bakanlka duyuru yaplr.

n izin

MADDE 10 (1) Madde bamll tedavi merkezi amak isteyen kurum ya da kurulular Bakanlktan n izin alr. Bunun iin ek-6da yer alan dileke ile mdrle bavurulur.

(2) Yaplan bavuruyu deerlendirmek zere mdrlk nezdinde bir deerlendirme komisyonu oluturulur. l deerlendirme komisyonu; mdr veya grevlendirecei bir mdr yardmcsnn bakanlnda, ilgili ube mdr, ruh sal ve hastalklar uzman ve bir teknik eleman olmak zere en az drt kiiden oluur. l deerlendirme komisyonu bavuru dilekesini ilin yaps, ihtiyalar, hasta potansiyeli gibi konularda deerlendirir. l deerlendirme komisyonu sonucu bir rapor halinde mdrle sunar.

(3) l deerlendirme komisyonu raporu ve mdrln uygun gr ile bavuru Bakanla iletilir. Bakanlk tarafndan merkez ama talebi bulunan il, lke genelinde yaplan planlama ve ilgili komisyonun raporuna gre deerlendirme yaparak o ilde merkez alp almayacana karar verir. Uygun grlen bavurular iin Bakanlka n izin verilir.

Bavuru ve faaliyet izni

MADDE 11 (1) Bakanlka, bnyesinde merkez almasna n izin verilen kurum ve kurulular ek-7de yer alan belgeler ve ek-8de yer alan dileke ile birlikte izin tarihinden itibaren ay ierisinde mdrle bavurur, bu sre ierisinde bavurmayanlarn izinleri iptal edilir.

(2) Bavuru dosyasnn; bu Ynetmelik hkmlerine uygunluu mdrlk tarafndan ncelikle dosya zerinde deerlendirilir.

(3) Ek-7de yer alan bavuru dosyas tam olan merkezler, il deerlendirme komisyonu tarafndan personel, bina, tbb donanm ve ara-gereler ile bu Ynetmeliin ngrd dier hususlara uygunluk ynnden yerinde incelenir ve sonular bir rapor halinde mdrle sunulur.

(4) Ek-7de yer alan bavuru dosyas tam olan ve yerinde yaplan incelemede fiziki koullar uygun bulunan merkezler iin Mdrlke ek-9da yer alan madde bamll tedavi merkezi faaliyet izin belgesi dzenlenir ve zel Hastaneler Ynetmelii gereince zel hastane faaliyet izin belgelerinin mdrlke dzenlenen ilgili blmne eklenir. Bu durumla ilgili Bakanla bilgi verilir.

(5) Yerinde yaplan incelemede fiziki koullar uygun olmayan merkezlere, eksikliklerin giderilmesi iin aya kadar ek sre verilebilir. Bu sre sonunda eksikliklerini gidermeyen merkezlerin bavurular gerekeleri belirtilmek suretiyle mdrlke reddedilir.

DRDNC BLM

Yatakl Tedavi Merkezlerinin Sahip Olmas Gereken Fiziki artlar ve

Personel Durumu

Bina durumu

MADDE 12 (1) Merkez, madde bamll tedavisi iin ayrlm en az 10 yataa sahip, ek-10da belirtilen uyuturucu madde testlerini yapabilecek laboratuvar bnyesinde bulunduran veya bu hizmeti sunan laboratuvarlardan hizmet alan kamu ve zel yatakl salk kurum ve kurulular bnyesinde kurulur.

(2) Bnyesinde hem erikin hem de ocuk-ergen tedavi hizmetinin verilecei merkezlerde; ocuk-ergen servisi yetikin servisinden tamamen izole, mmknse farkl bir binada bulunur. Farkl bir binann olmamas durumunda giri ve k, bahesi, yemekhanesi ve benzeri alanlar tamamen yetikin hastalardan izole olur.

Hasta odalar

MADDE 13 (1) Yatakl tedavi merkezlerinde gvenlik esastr. Merkezin bina, duvar, pencere ve kaplar ile i dizayn hastalarn gvenliini salayacak ekilde yaplr. Genel hastane iinde alacak merkezlerin, hastanenin dier birimleri ile gvenlik asndan giri klarda izolasyonu salanr ve klinik giri kaps denetim altnda tutulur. Hastalarn kendine ve evresine zarar verme ihtimali gz nne alnarak alt katlarda olmas tercih edilir.

(2) Gvenlik asndan pencere ereveleri salam malzemelerden ve ar darbelere dayankl olur. Pencere camlar krlmaz ve d pencerelerinin ksmi alan emniyet tertibat bulunur. Hasta odalarnn pencerelerinde gvenlii salayacak ekilde ve estetie uygun zel elik kafesler yaplr.

(3) Hasta oda kaplar dardan mdahale ile alabilir kilit sistemine sahip olur. Hasta odalarnda hastann kendine zarar verme ihtimaline kar banyodaki asklklar bel hizas altnda tutulur veya otuz kilo stnde arl tayamaz zellii olur.

(4) Banyoda krlmaz zellikli ayna duvara gml olur. Banyo ve tuvaletlerin kaplar dardan mdahale ile alabilir kilit sistemine sahip olur.

(5) Engelli hastalar iin, hasta yatak says otuz ve altnda olan merkezlerde en az bir olmak kaydyla ve ilave her otuz hasta yatana bir eklenmek suretiyle, ilgili mevzuata uygun nitelikte engelli hasta odas tesis edilir.

(6) Tek yatakl hasta odalar en az dokuz metrekare, birden fazla yatakl odalarda yataklar ayrlabilir olur ve hasta yata bana yedi metrekare alan olur.

zellikli bakm ve tedavi odas

MADDE 14 (1) Merkezlerde, detoksifikasyon tedavisinin yapld ve ortaya kabilecek komplikasyonlarn takibi iin zellikli bakm ve tedavi odas bulunmas gerekir. Merkezler asgari on yatakl alr. Bunun iki yata zellikli tedavi ve bakm yata olarak ayrlr ve yatak en az 12 metrekare olur. Her 15 yataa bir adet zellikli tedavi ve bakm yata eklenir. Tedavi merkezi hastane binas bnyesinde yer alyor ise zellikli bakm ve tedavi odas olarak hastanenin youn bakm nitesi kullanlr. Bu yataklardan birisi gereken hallerde engellilerin de tedavi edilebilecei ekilde dzenlenir.

(2) zellikli bakm ve tedavi odasnda, grevli salk personelince hastalarn srekli gzetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekn oluturulur ve 13 nc maddede yer alan gvenlik tedbirleri salanr.

(3) Bu odalarda ek-3te saylan tbbi cihaz ve malzemeler bulundurulur. Bu nitenin, hasta ve ziyareti alanlar ile dorudan balants olamaz. zellikli bakm ve tedavi odalarnda yatan hastalar, hemire istasyonundan izlenebilecek ekilde, yataklar aras uygun biimde ve kii mahremiyetini salayacak ekilde ayrlr.

Poliklinik ve grme odas

MADDE 15 (1) Merkezlerde poliklinik muayene odas, yeterli ekilde aydnlatlan ve havalandrlan, uzmanlk dalna uygun ara-gere ve donanma haiz olur.

(2) Merkezlerde asgari bir adet olmak zere psikolog ve sosyal almaclarn hastalar ve aileleri ile grmek ve test uygulamak zere kullanacaklar yeterli ekilde aydnlatlan ve havalandrlan en az alt metrekare byklnde hasta grme odas olur.

ok amal grup terapi alan

MADDE 16 (1) Merkezlerde grup terapileri iin, genel toplant ve eitimlerin yaplabilecei en az 20 m byklnde gerekli donanma sahip, yeterli byklkte bir alan ayrlr. Yatak saysna ve urann zelliine gre birden fazla grup terapi alan ve ura terapi odas oluturulur.

Dier alanlar

MADDE 17 (1) Merkezlerde tedavi ekibinin kullanaca, hasta deerlendirecei ve rutin toplantlarn yapacaklar toplant odas bulunur.

(2) Bina iinde veya dnda, hastalarn en az iki farkl dalda spor yapmasna imkan salayan teknik donanma haiz spor alanlar ayrlr.

(3) Merkezlerde hem hastalar ve hem de personel iin ayr ayr olmak zere yeterli sayda erkek ve kadn tuvaleti ve banyosu bulunur. Tuvalet ve banyo kaplarnn da doru almas zorunludur. Engelliler iin ilgili mevzuata uygun nitelikte, her merkezde asgari bir olmak kayd ile ilave her otuz yatak iin bir adet olmak zere ayr tuvalet ve banyo bulunur. Poliklinik katnda en az bir adet engelli tuvaleti bulunur.

(4) Tbb atklar ve pler iin 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbb Atklarn Kontrol Ynetmelii hkmlerine uygun olarak gerekli tedbirler alnr.

(5) Merkezlerde alan btn personel iin binann durumuna ve personel saysna gre yeterli miktarda alma odas, giyinme dolab, tuvalet ve lavabo bulunur. Nbet tutan personel iin dinlenme yerleri ayrlr.

(6) Hasta mahremiyeti dikkate alnmak artyla, merkezin tm alanlarn gzetleyebilecek ekilde gvenlik kameralar yerletirilir ve kamera grntleri srekli takip edilir. Bu kaytlar 30 gn sre ile saklanr.

(7) Merkezlerde ilalarn gvenlii salanr.

(8) Merkezlerde, emniyet gzetim zincirine uygun ekilde biyolojik materyal alnr ve uygun saklama alan oluturulur.

(9) Yatakl tedavi merkezlerinde asgari olarak ek-2de belirtilen tbbi cihaz ve malzemeler bulundurulur.

Personel durumu

MADDE 18 (1) Merkezlerde ilgili Teblie gre sertifikal personel alabilir. Ancak grevlendirilecek yeterli sayda sertifikal personel bulunmad takdirde ayn unvana sahip personel bu merkezlerde grevlendirilir. Bu durumda grevlendirilen personel alacak ilk eitime tabi tutulur. Merkezlerde asgari olarak, ek-4teki tabloda yer alan personel bulundurulur.

(2) Merkezlerde, hastalarn ya grubuna ve meslek tercihlerine gre grevlendirilecek retmen, ura terapisti yapabilecek spor eitimcisi, sanat eitimcisi ve benzeri eiticiler ile tercihen tedavi grm ve madde bamll konusunda eitilmi eski madde kullanclarndan tedavi ekibi iinde yer almasnda yarar grlecek bir kii grev alr.

(3) Tm merkezlerde yeterli sayda memur ve/veya tbbi sekreter, destek ve gvenlik personeli bulundurulur.

Personelin grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 19 (1) Hastalarn tbb adan izlenmesinden, tedavilerinin planlanmasndan ve hastalara tbb ynden faydal olacak idar tedbirlerin belirlenmesinden, sorumlu olmak zere ruh sal ve hastalklar uzman sorumlu uzman tabip olarak grev yapar. ocuk-ergen bamllk tedavi servislerinden ocuk ergen ruh sal uzman sorumludur. Ancak ocuk ergen ruh sal ve hastalklar uzman bulunmamas durumunda ruh sal ve hastalklar uzman ocuk-ergen servisinden sorumludur.

(2) Her merkezde, tedavi protokolne gre hastalara tedavi uygulamak, hastalar tbb ynden izlemek, tedavi seanslar ile ilgili hastann dosyasna gzlem notunu kaydetmek, Ynetmelie uygun idar ve tbb tedbir ve artlar gzetmek, akut komplikasyonlarda ilk mdahaleyi yapmak ve hizmetin 24 saat boyunca devamlln salamak ile grevli ruh sal ve hastalklar uzman veya tabip bulunur. Tedavi protokolleri merkezdeki ruh sal ve hastalklar uzman tarafndan belirlenir.

(3) Merkezlerde, hastalarn psikolojik sorunlarnn zmlenmesine yardm edecek, eitli psikolojik test ve lekleri uygulayarak hastalarn sorunlarnn belirlenmesine, hastalara iletiim becerisi ve problem zme becerisi kazandrmaya yardmc olacak psikolog bulundurulur.

(4) Merkezlerde, bireye ve aileye ynelik sosyal hizmet uygulamalarn yrtmekle grevli ve psiko-sosyal tedavi ekibinin bir paras olarak sosyal almac bulundurulur.

(5) Merkezlerde, hastann her trl tbb bakmn sorumlu tabibin ve tabibin tedavi planna gre yapmak, hastalara eitim vermek, rutin hasta takiplerini yapmak ve tedavilere ilikin kaytlar tutmak ve ilgili mevzuat ile kendilerine verilen dier grevleri yerine getirmek zere hemire/salk memuru bulundurulur.

BENC BLM

Ayakta Tedavi Merkezlerinde Bulundurulmas Gereken Blmler

Poliklinik ve grme odas

MADDE 20 (1) Merkezlerde; poliklinik muayene odas, yeterli ekilde aydnlatlan ve havalandrlan, uzmanlk dalna uygun ara, gere ve donanm bulundurulur.

(2) Merkezlerde asgari bir adet olmak zere psikolog ve sosyal almaclarn hastalar ve aileleri ile grmek ve test uygulamak zere kullanacaklar yeterli ekilde aydnlatlan ve havalandrlan en az alt metrekare byklnde hasta grme odas olur.

ok amal grup terapi alan

MADDE 21 (1) Grup terapileri iin, genel toplant ve eitimlerin yaplabilecei en az 10 m byklnde gerekli donanma sahip ve yeterli byklkte alan ayrlr.

Personel durumu

MADDE 22 (1) Merkezlerde, bu konuda eitim alm sertifikal personel alr. Ancak grevlendirilecek yeterli sayda sertifikal personel bulunmad takdirde ayn unvandan personel bu merkezlerde grevlendirilir. Bu durumda grevlendirilen personel alacak ilk eitime tabi tutulur. Merkezlerde asgari olarak, ek-5teki tabloda yer alan personel bulundurulur.

(2) Merkezlerde, hastalarn ya grubuna ve meslek tercihlerine gre grevlendirilecek retmen, ura terapisti yapabilecek spor eitimcisi, sanat eitimcisi ve benzeri eiticiler ile tercihen tedavi grm ve madde bamll konusunda eitilmi eski madde kullanclarndan tedavi ekibi iinde yer almasnda yarar grlecek bir kii grev alr.

(3) Tm merkezlerde yeterli sayda memur ve/veya tbbi sekreter, destek ve gvenlik personeli bulundurulur.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Eitim verecek merkezlerin tespiti

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelie gre alma izni alm olan eitim ve aratrma hastaneleri ve niversite hastaneleri bnyesindeki merkezlere Komisyonun gr alnarak Bakanlka eitim merkezi yetkisi verilir.

Kayt ve bildirim

MADDE 24 (1) Merkezlere, muayene, tehis ve tedavi amacyla bavuran hastalar ile ilgili olarak yaplan tbb ve idar ilemlere ilikin kaytlarn ilgili mevzuata uygun olarak dzenli bir ekilde tutulmas zorunludur.

(2) Merkezlerde hastalara ilikin olarak tutulan btn kaytlarn gizlilii esastr. Ancak merkezlerden istenilen bilgilerin, gizlilik prensibi gzetilmek suretiyle Bakanla gnderilmesi zorunludur.

Merkezlerinin denetlenmesi ve yaptrmlar

MADDE 25 (1) Merkezler; Bakanlka yaplacak olan olaan ve olaan d denetimler hari, ek-11de yer alan madde bamll tedavi merkezleri denetleme formu esas alnarak biri ruh sal hastalklar uzman olmak kaydyla en az iki kiiden oluan denetim ekibince iki ylda bir kez mdrlke denetlenir.

(2) Mdrlk denetim ekipleri tarafndan yaplan denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile orantl olarak merkezlere eksikliklerin giderilmesi iin alt aya kadar sre verilir. Sre sonunda eksikliklerin tam olarak giderilemedii durumlarda mdrlke aya kadar ek sre verilir. Bu durum hastanenin mesul mdrne/bahekimlie yazl olarak bildirilir. Belirlenen sreler zarfnda eksikliklerin giderilmesi zorunludur. Mdrlke yaplan ilemler, ayrca rapor halinde Bakanla sunulur.

(3) Ek-11de yer alan madde bamll tedavi merkezleri denetleme formuna gre yaplan denetim sonucunda, tespit edilen eksiklikler ile orantl olarak eksikliklerin giderilmesi iin mdrlke bir ay ile alt ay aras sre verilir. Verilen sre sonunda gerekli dzenlemelerin yaplmad, faaliyete esas kriterlerin kaybedildii ve/veya hastalarn tan, tedavi ve takibinin olumsuz etkilendiinin tespit edildii durumlarda mdrlk tarafndan rapor tutularak Bakanla gnderilir. Bakanlk, Mdrlke gnderilen raporu incelemek suretiyle faaliyet izninin iptal edilip edilmeyeceine karar verir.

(4) Faaliyet izinleri iptal edilen merkezlerde tedavi gren hastalar, hastalarn tedavileri aksatlmakszn mdrlk tarafndan, salk gvencelerine gre veya hastalarn talebi dorultusunda dier merkezlere nakledilir.

(5) Merkezler, standart tedavi yntem ve protokolleri dndaki hibir tedavi eklini Bakanln izni olmadan uygulayamaz.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 26 (1) 16/2/2004 tarihli ve 25375 sayl Resm Gazetede yaymlanan Madde Bamll Tedavi Merkezleri Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Mevcut merkezlerin uyumu

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce madde bamll tedavisi yapmakta olan merkezler, bu Ynetmeliin fiziki ve bina standartlarna ilikin hkmlerini be yl, dier artlarn da iki yl ierisinde salar. Uyum salayncaya kadar mevcut merkezler ek-1de belirtilen ila raporunu dzenleyebilir. Belirlenen sre sonunda bu Ynetmelie uygun hale gelmeyen merkezlerin faaliyet izinleri Bakanlka iptal edilir.

Yrrlk

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz