29 Aralk 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28866

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

BTK KARANTNASI YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Karantinas Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (aa) ve (bb) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, (cc) bendi yrrlkten kaldrlm ve ayn fkraya aadaki bentler eklenmitir.

aa) Zararl organizmadan ar alan: erisinde belirli bir zararl organizmann var olmad bilimsel olarak kantlanan ve uygun olan hallerde bu koulun resmi olarak srdrld alan,

bb) Zararl organizmadan ar retim yeri: erisinde belirli bir zararl organizmann var olmad bilimsel olarak kantlanan ve uygun olan hallerde bu koulun resmi olarak belirli bir sre iin srdrld retim yerini,

) Engelleme;

1) Zararl organizmay: thal edilen bir sevkiyatn gzle muayene ya da test edilmesi srasnda zararl organizma tespitini,

2) Sevkiyat: thal edilen bir sevkiyatn bitki sal mevzuatna uygunsuzluu nedeniyle reddedilmesi veya giriin kontroll bir ekilde salanmasn,

dd) Giri noktas: Bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin lkenin gmrk blgesine ilk kez getirildii yer olup; hava yoluyla gelite hava liman, deniz yoluyla gelite deniz liman ve kara yoluyla gelite karasal snrn geildii yerde o alandan sorumlu gmrk mdrlnn yerini,

ee) Sevkiyat: Bir lkeden baka bir lkeye tanan bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin gerektiinde tek bir Bitki Salk Sertifikas kapsamna alnabilen (bir sevkiyat bir ya da birden fazla ticari mal ya da lottan meydana gelebilir) miktarn,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Ek-5te listelenen bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin lkeye giri kaplar Bakanln uygun gr ile Gmrk ve Ticaret Bakanlnca yaymlanacak Tebli ile belirlenir.

(2) Bitki ve bitkisel rnlerin lkeden k ilemleri btn Gmrk darelerinden yaplabilir. Ancak alc lkelerin bitki sal gereklilikleri dorultusunda baz lke ve rnler iin k kaplar Genel Mdrlke snrlandrlabilir.

(3) Bitki sal snr kontrol noktalarnn tamas gerekli asgari artlar Bakanlka yaymlanan talimatla belirlenir. Bitki sal snr kontrol noktas olarak onaylanan giri kaplarnn bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin resmi kontrol iin bu talimatta belirtilen asgari artlara sahip olmas gereklidir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) Bitki, bitkisel rn ve dier maddeleri ithal etmek isteyen gerek veya tzel kiiler ya da kanuni temsilcileri, rnei Genel Mdrlke belirlenen ithalat bavuru formu ile mdrle mracaat ederler. Bavuru formu ekinde ihracat lke resm bitki koruma servisi tarafndan dzenlenmi Bitki Salk Sertifikasnn veya Yeniden hracat (Re-Export) Bitki Salk Sertifikasnn asl, gmre beyan edilen uluslararas tama belgelerinin biri ile rne ait faturann fotokopisi bulunur. thalatlar ve bunlarn kanuni temsilcileri ithalat ncesi aadaki artlar yerine getirmi olmas gerekir.

a) Tm ithalatlar ya da bunlarn kanuni temsilcileri elektronik bilgi sisteminde kayt altna alnarak bir sicil numaras verilir.

b) Tm ithalatlar ya da bunlarn kanuni temsilcileri yakn bir zamanda gelecek bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin ithalini, nceden ilgili mdrlklere bildireceklerdir. Bu bildirim deniz yoluyla nakliyatta sevkiyatn geliinden en az 24 saat nce; hava yoluyla nakliyatta sevkiyatn geliinden en az 4 saat nce; kara yoluyla nakliyatta ise sevkiyatn geliinden en az 12 saat nce verilmelidir. Bu bildirim ek-10da yer alan sevkiyat bildirimi formuna uygun olarak sicil numaras eliinde, giri noktasndaki mdrle yaplr.

(2) thalat kontrol; sevkiyat veya partinin belge kontrol, beyan kontrol ve bitki sal kontrol olarak aamada yaplr.

a) Belge kontrol; sevkiyat veya partiye ait mracaat dilekesi ekinde bulunmas gereken belgelerin, tam ve usulne uygun tanzim edilip edilmediinin ve ek-3te belirtilen lkeye girii yasak bitki, bitkisel rn ve yetitirme ortamlarnn olup olmadnn kontroldr.

b) Beyan kontrol; mracaat dilekesi ekinde ibraz edilen belgelerin ithal edilmek istenen rn ile uyumlu olup olmadnn kontroldr.

c) Bitki sal kontrol; belge ve beyan kontrollerinin tamamlanmasndan sonra ithal edilmek istenen bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin, ambalajlarnn ve gerektiinde nakil aralarnn ek-1 ile ek-2de yer alan karantinaya tabi zararl organizmalardan ar olup olmad ve ek-4te yer alan zel artlar tayp tamadnn tespiti ve ek-3te belirtilen lkeye girii yasak bitki, bitkisel rn ve yetitirme ortamlarnn olup olmadnn kontroldr.

(3) Bu Ynetmelik kapsamna giren bitki ve bitkisel rnlerin haricindeki eyalarn tanmasnda kullanlan ahap ambalaj malzemelerinin resm kontrolleri, risk esasna gre uygun sklkta azaltlm kontrol eklinde gmrk mdrlkleri ile ibirlii ierisinde yaplr.

(4) nspektr, ithal edilecek bitki ve bitkisel rnler ile dier maddelerin resm kontrol srasnda bulduu zararl organizmann ek-1 ve ek-2deki listelerde yer alan karantinaya tabi zararl organizmalardan olup olmadn laboratuvar testi ile teyit ettirir.

(5) Bitki, bitkisel rn ve dier maddeleri ierdii beyan edilmemi sevkiyatlarda; bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin varlndan kukulanmak iin makul nedenler olduu durumlarda, bu Ynetmeliin artlarnn karlanmasn salamak iin, bu sevkiyatlar zerinde de resmi kontroller yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(6) Ek-5te listelenen bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin beyan ve bitki sal kontrolnn giri noktasnda yaplmasnn mmkn olmad durumlarda belge kontrol giri noktasnda yaplarak, lke iinde baka bir yetkili kontrol yerine transitine izin verilebilir. Bu gibi durumlarda;

a) lk giri noktasndaki inspektrler tarafndan, ek-11de yer alan rnee uygun Bitki Sal Dolam Belgesi bir asl bir suret olarak doldurulur, onaylanr ve belgenin asl sz konusu sevkiyata elik eder. Bu belge okunakl bir ekilde byk harflerle el yazsyla ya da elektronik ortamda doldurulur. Sz konusu belge var noktasndaki ilgili mdrlk tarafndan istenir.

b) Beyan ve bitki sal kontrolleri, gmrkl sahalarda, gmrk gzetimindeki geici depolama yerlerinde, izolasyonu salanm olmas kaydyla yedd-i emin sahalarnda yaplr.

c) Nakliye srasnda yaylma riski olumamas iin nakliyeye ilikin hkm Mdrlk denetiminde doldurulur ve imzalanr.

) Var yerindeki kontrolden sorumlu mdrlk, beyan ve bitki sal kontrollerini gerekletirmek amacyla Bakanlka talimatla belirlenen asgari koullarn yerine getirilmesini ve yeterli tesis, ara ve ekipmann bulunmas ve/veya bulundurulmasn salar.

d) Sz konusu sevkiyatlar iin kullanlan nakil aralar ya da sevkiyatlarn ambalajlarnn, rnlerin uygun muayene yerlerine (antrepolar, yedd-i emin alanlar ve benzeri) geldiklerinde tanmas sresince istila ya da enfeksiyona neden olmayacak ve ierikleri deimeden kalacak bir ekilde kapatlm ve mhrlenmi olmas gerekir. Yalnzca gerekeli hallerde ilgili mdrlk, sz konusu rnlerin muayenenin yaplaca onaylanm yere nakliyeleri srasnda, istila ya da enfeksiyona sebep olmamas artyla, kapatlmam ya da mhrlenmemi sevkiyatlara izin verebilir.

e) (b) bendinde belirtilen geici depolama ve yedd-i emin alanlarnn; Gmrk Mdrlnn denetiminde olmas, evresi ile fiziki balantsnn kesilmi ve d ortamdan izole edilmi olmas, dardan zararl organizma bulamasn engelleyecek ekilde nlem alnm olmas ve bu alanlara giri ve klarn kontrol altnda olmas gerekir. lgili Mdrlk tarafndan yedd-i emin alanlarnn uygunluu kontrol edilir. Uygun olmayan yedd-i emin yerlerinin neden uygun olmad ve alnmas gereken ilave tedbirler, Mdrlk tarafndan ithalatya ve ilgili Gmrk Mdrlne bildirilir.

f) Giri noktas ve var noktasndaki Mdrlk ile Gmrk Mdrlkleri arasndaki ithalat yaplmas planlanan bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin ambalaj ve bunlarn nakliyesine ilikin bilgi alveriinin, Bitki Sal Dolam Belgesinin yazl ya da elektronik ortam kullanlarak etkin bir ekilde yaplmas salanr.

g) Sevkiyatn ithalats var yerindeki ilgili Mdrle sz konusu rnlerin giriini 7 nci maddenin birinci fkrasnn (b) bendine uygun olarak nceden bildirmelidir. thalat, yapt bildirimde herhangi bir deiiklik olmas durumunda var yerindeki ilgili Mdrl bilgilendirmelidir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Resm kontroller sonucu bitki, bitkisel rn ve dier maddelere ilikin engelleme ve bildirim

MADDE 13 (1) lkeye girii yaplmak istenen bitki ve bitkisel rnler ile dier maddelerin; ek-1 ve ek-2de listelenen karantinaya tabi zararl organizmalarla bulak bulunmas, ek-3te yer almas, ek-4te belirlenen zel artlar tamamas ya da belgelerinin eksik olmas veya uygun olmamas ve eksik belgenin temin edilememesi veya belgelerdeki eksikliin giderilememesi durumunda sevkiyat engellenir. rn sahibi ve ilgili gmrk mdrl yaz ile bilgilendirilir. Bu rnler; gmrk mevzuatna uygun olarak on gn iinde ihracat lkeye iade edilir veya imha edilir. mha ilemi giderleri mal sahibinden karlanmak zere inspektr ve gmrk tekilatndan bir memur ile mal sahibi veya temsilcisinin nnde yaplr.

(2) lkeye girii yaplmak istenen bitki ve bitkisel rnler ile dier maddelerin ek-1 ve ek-2de yer alan karantinaya tabi zararl organizmalar dnda, lkemizde varl bilinen ve mcadeleye tabi herhangi bir zararl organizma ile bulak bulunmas durumunda zararl organizma engellenir. Fmigasyon veya dezenfeksiyon ilemi ile zararl organizmadan arndrlmas mmkn ise giderleri ilgilisi tarafndan karlanmak zere fmigasyon veya dezenfeksiyon ilemi yaplr. lem sonras yaplan resm kontrolde zararl organizmalardan ar bulunmas halinde lkeye giriine izin verilir.

(3) lkeye giriine izin verilmeyen bitki, bitkisel rn ve dier maddelere ait Bitki Salk Sertifikasnn n yzne krmz mrekkepli yaz ile Trkiyeye girii yasaktr ibaresi yazlarak iptal edilir ve ilgilisine iade edilir. Ancak birden fazla parti rn temsil eden Bitki Salk Sertifikasnda partinin bir ksm kabul edilip bir ksm reddedilecek ise Bitki Salk Sertifikasnn asl alnarak ilgilisine, Trkiyeye girii yasaktr ibaresini ieren tasdikli bir sureti verilir.

(4) Aada belirtilen nedenlerle engellenen bitki, bitkisel rn ve dier maddelerle ilgili olarak inspektr tarafndan iki i gn iinde ek-9da yer alan Bildirim Formu ngilizce olarak dzenlenir ve mhrlenir, elektronik ortamda ve postayla Genel Mdrle gnderilir. Genel Mdrlk tarafndan ilgili lkeye engellemeye ilikin bildirimde bulunulur ve giri kaplarna bilgi verilir. Bildirim formlarnda TR l Trafik Kodu-Yl-Bildirim Sra No eklinde referans numaras oluturulur:

a) Herhangi bir zararl organizma ile bulak bulunmas,

b) Ek-1 ve ek-2 listelerinde bulunan karantinaya tabi zararl organizmalar ile bulak bulunmas,

c) rne ait belgelerde aada belirtilen eksiklik ve uyumsuzluklarn bulunmas,

1) Bitki Salk Sertifikasnn bulunmamas,

2) Bitki Salk Sertifikas zerindeki onaylanmam deiiklikler ve silinmeler,

3) Sahte Bitki Salk Sertifikalar,

4) Bitki Salk Sertifikasndaki eksik bilgiler.

) thali yasaklanm rnlerin bulunmas,

d) Sevkiyatn iinde ksmen yasaklanm bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin bulunmas,

e) Usulne uygun yaplmayan fmigasyon ve dezenfeksiyon ilemlerinin tespiti.

(5) thal edilmek istenen bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin ek-1 ve ek-2de yer almayan ve lkemizde varl bilinmeyen herhangi bir zararl organizma ile bulak bulunmas halinde ithaline izin verilmez ve zararl risk analizi yaplr. Zararl risk analizi sonulandrlncaya kadar karantina tedbirleri alnr ve riskli bulunmas durumunda ithaline izin verilmez.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Bilimsel materyal ile zararl organizmalarn lkeye girii ve/veya lke iinde dolam

MADDE 15 (1) Bilimsel alma, deneme ve eit slah amacyla bitki, bitkisel rn ve dier maddeler ile zararl organizmalarn lkeye girii ve/veya lke iinde dolam Bakanlka yaymlanacak Tebli ile belirlenir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin ek-5inde yer alan 0901.11.00.00.00 Kafeini alnmam kahve (Kavrulmam olanlar) ve 1801.00.00.00.11 Dane kakao (ham) listeden karlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin ek-6s yrrlkten kaldrlm, ek-3, ek-4 ve ek-9 ekteki ekilde deitirilmi ve ek-10 ile ek-11 eklenmitir.

MADDE 10 Bu Ynetmeliin;

a) 2 nci maddesi ile deitirilen 6 nc maddenin birinci fkras 5/1/2014 tarihinde,

b) 3 nc maddesi ile deitirilen 7 nci maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri ile 4, 6 ve 7 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,

c) 9 uncu maddesi ile deitirilen ek-3 yaym tarihinden 3 ay sonra,

) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz