27 Aralk 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28864

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBL

(VII-128.6)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Ksaltma ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac,

a) Ortaklklar, yatrm kurulular, fon kurucular ve Kurul tarafndan belirlenen dier kurum ve kurulularn bilgi, belge ve aklamalarnn elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydnlatma Platformuna gnderilmesine,

b) Bamsz denetim kurulularnca dzenlenen bamsz denetim raporlarnn elektronik ortamda hazrlanarak imzalanmasna ve bamsz denetimini yapt bildirim ykmls ortaklk ve kurululara elektronik ortamda iletilmesine,

ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 128 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Ksaltma ve tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) 5070 sayl Kanun: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanununu,

b) Bildirim ykmls ortaklk ve kurulular: Ortaklklar, yatrm kurulular, fon kurucular ve Kurul tarafndan belirlenen dier kurum ve kurulular,

c) Borsa: Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan borsay,

) Elektronik imza: 5070 sayl Kanunun 4 nc maddesinde tanmlanan gvenli elektronik imzay,

d) Elektronik sertifika: 5070 sayl Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen nitelikli elektronik sertifikay,

e) Elektronik sertifika hizmet salaycs: 5070 sayl Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen elektronik sertifika hizmet salaycsn,

f) Fon: Yatrm fonlarn, borsa yatrm fonlarn ve emeklilik yatrm fonlarn, varlk ve konut finansman fonlarn,

g) Fon kurucusu: Kurulun ilgili dzenlemelerinde fonlar kurmakla yetkilendirilen kurulular,

) mza sahibi: Bildirim ykmls ortaklk ve kurulular tarafndan yetkili klnan ve elektronik imza oluturmak amacyla, bir gvenli elektronik imza oluturma aracn kullanan gerek kiiyi ve bamsz denetim kurulularnda sorumlu ortak badenetiyi,

h) Kamuyu Aydnlatma Platformu (KAP): Mevzuat uyarnca kamuya aklanmas gerekli olan bilgilerin elektronik imzal olarak iletildii ve kamuya duyurulduu elektronik sistemi,

) Kanun: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

i) KAP ileticisi: KAP sistemini iletmek ve ynetmek zere Kurul tarafndan yetkilendirilen kurum ya da kuruluu,

j) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

k) MKK: Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketini,

l) Ortaklk: Sermaye piyasas aralar borsada ilem gren veya nitelikli yatrmclara satlan ortaklklar,

m) Zorunlu Haller: Yangn, doal afetler, harp hali, terr olaylar, faaliyetlerin srdrlebilmesini nemli lde etkileyebilecek dier gelimeler, genel a balantsnda meydana gelen nlenemeyen teknik aksaklklar, bildirim yapacak taraflarn bilgi ilem sistemlerinin kendilerine isnat edilemeyen nedenlerle ilevsiz kalmas ve bu gibi halleri

ifade eder.

(2) Elektronik veri ve gvenli elektronik imza oluturma arac, 5070 sayl Kanunun 3 nc ve 6 nc maddelerindeki anlamlaryla kullanlmtr.

KNC BLM

Elektronik Bildirim

Elektronik imzal olarak KAPa gnderilecek bildirimler

MADDE 4 (1) Kurul dzenlemeleri uyarnca kamuya duyurulmak zere KAPa gnderilmesi gereken bildirimlerde elektronik imza kullanlr.

(2) Sz konusu bildirimler bildirim ykmls ortaklk ve kurulular tarafndan Kurul ve/veya KAP ileticisi tarafndan belirlenen biim, ierik ve sreye uygun ekilde elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda KAPa gnderilir. Ayrca, finansal tablo ve raporlara ilikin olarak bamsz denetim kurulular tarafndan dzenlenerek bamsz denetimini yapt bildirim ykmls ortaklk ve kurululara elektronik ortamda gnderilen bamsz denetim raporlarnda da gvenli elektronik imza oluturma arac ile oluturulan elektronik imza kullanlr.

(3) Kurul, borsa, merkezi takas kurulular, merkezi saklama kurulular, MKK, KAP ileticisi, Trkiye Sermaye Piyasalar Arac Kurulular Birlii ve Kurul tarafndan belirlenecek dier kurum ve kurulular tarafndan yaplacak duyurular da elektronik imzal olarak KAPa iletilir.

Elektronik sertifika bavurusu yapma zorunluluu

MADDE 5 (1) Sermaye piyasas aralarn nitelikli yatrmclara satacak veya borsada ilem grmek zere ilk defa halka arz edecek ortaklklar, borsada ilem grme bavurusu yapan paylar halka arz edilmi saylan ortaklklar ile fonlarn katlma paylarnn ilk defa ihracnda fon kurucusu tarafndan izahnamenin veya ihra belgesinin onaylanmas talebiyle Kurula bavuru yapld tarihte, yeterli sayda ortaklk/fon personeli tarafndan elektronik sertifika hizmet salaycsna elektronik sertifika bavurusunda bulunulmu olmas zorunludur.

(2) Bu ortaklklar ve fonlar, bildirim gndermeye yetkili olacak kiilerin elektronik sertifika bavuru belgesini izahnamenin ve ihra belgesinin onaylanmas aamasnda Kurula ibraz eder. Ortaklk/fon adna bildirim gndermeye yetkili olacak kiilerin daha nce alnm elektronik sertifikalarnn bulunmas halinde izahnamenin ve ihra belgesinin onaylanmas aamasnda Kurula ilgili ortaklk/fon tarafndan konuya ilikin bir beyan yazs verilmesi gerekir.

(3) Borsa tarafndan kotasyon karar veya pazar kaydna/listesine alma karar verilebilmesi iin elektronik sertifikalarn alnm olmas art aranr. Bu maddenin birinci fkras kapsamnda yaplan bavurularn Kurul tarafndan olumsuz karlanmas, bavurudan vazgeilmesi ya da paylarn/katlma paylarnn borsada ilem grememesi hallerinde; elektronik sertifikalarn KAP sistemine eriim yetkileri, KAP ileticisi tarafndan iptal edilir.

(4) Yatrm kurulular ve bamsz denetim kurulularnn, Kurul tarafndan yetkilendirildikleri tarihten itibaren onbe gn iinde yeterli sayda personeli iin elektronik sertifika hizmet salaycsna elektronik sertifika bavurusunda bulunmalar zorunludur.

(5) Bildirim ykmls ortaklk ve kurulular ile bamsz denetim kurulular, bu Tebli kapsamndaki bildirimlerin yaplmasn aksatmayacak ekilde ve en az iki kii iin geerli elektronik sertifika bulundurmakla ykmldr.

(6) Elektronik sertifikalarn deimesini gerektiren durumlarda, sertifika bavurusunun, deiikliin meydana geldii tarihi izleyen i gn ierisinde yaplmas zorunludur.

(7) Bu Tebli kapsamndaki bildirim ykmls ortaklk ve kurulular ile bamsz denetim kurulular, yeni elektronik sertifikann kullanma almas ve elektronik sertifika iptal ilemleri tamamlandnda, konuya ilikin olarak derhal KAP ileticisine bilgi verir.

(8) Elektronik sertifikalarn KAP sistemine eriim yetkilerinin almas veya kaldrlmas KAP ileticisi tarafndan yerine getirilir.

Elektronik sertifikann iptalini gerektiren haller ve elektronik sertifika sahibinin KAP sistemine eriim yasa

MADDE 6 (1) Kanunun 92 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi, 96 nc maddesinin ikinci fkras, 97 nci maddesinin birinci fkras veya dier yasal dzenlemeler erevesinde imza yetkileri kaldrlan veya snrlandrlan kiilere elektronik sertifika tahsis edilmez. Elektronik sertifikas olan kiilerin durumlarnda meydana gelecek ve ilgili kiinin elektronik sertifikasnda deiiklik gerektirecek gncellemelerin yaplmasnda KAP ileticisine bildirim sorumluluu bildirim ykmls ortaklk ve kurululara aittir.

(2) mza yetkisinin kaldrlmas veya snrlandrlmas, yatrm kurulularnn faaliyetlerinin srekli olarak durdurulmas, bamsz denetim kuruluunun bamsz denetimle yetkili kurulular listesinden karlmas, sorumlu ortak badenetinin sermaye piyasasnda bamsz denetim yapmasnn yasaklanmas, ortaklklarn sermaye piyasas aralarnn veya borsa yatrm fonlarnn katlma paylarnn srekli olarak borsa kotundan, pazarlarndan/listesinden karlmas ve bir fon kurucusuna ait yatrm fonlarndan birinin veya birkann ya da tamamnn herhangi bir sebepten dolay tasfiye edilmesi hallerinde; elektronik sertifikalarn KAP sistemine eriim yetkileri, KAP ileticisi tarafndan iptal edilir.

Elektronik ortamda bildirim yaplamamas

MADDE 7 (1) Bildirim ykmls ortaklk ve kurulular tarafndan bu Teblide belirtilen zorunlu haller dolaysyla elektronik ortamda bildirim yaplamamas veya bamsz denetim kuruluu tarafndan bamsz denetimini yapt bildirim ykmls ortaklk ve kurululara gnderilecek bildirimin elektronik imzal olarak yaplamamas durumlarnda; bildirim, bildirim ykmls ortaklk ve kurulular tarafndan KAP ileticisi tarafndan belirlenen esaslar erevesinde en ksa srede KAP ileticisine yaplr. Bu durumda bildirim ykmls ortaklk ve kurulular tarafndan gnderilen bildirim KAP ileticisi tarafndan belirlenen esaslar erevesinde en ksa sre iinde KAP ileticisi tarafndan KAPa aktarlr. Zorunlu bir hal olmamasna ramen bildirimlerin bu Tebli uyarnca elektronik ortamda gnderilmemesi halinde ilgili gerek ya da tzel kiilerin sorumluluu sakldr. Zorunlu bir halin varlna ilikin ispat yk ilgili bildirim ykmls ortaklk ve kurulular ile bamsz denetim kurulularna ait olup, ispata ilikin bilgi ve belgelerin sz konusu halin ortaya kt gn takip eden 3 i gn iinde KAP ileticisine gnderilmesi zorunludur. Gnderilen bilgi ve belgeler erevesinde zorunlu bir halin mevcut olmadnn ya da zorunlu halin varlna ilikin yeterli kant bulunmadnn anlalmas halinde, KAP ileticisi tarafndan yaplacak bildirim zerine Kurul tarafndan gerekli ilemler tesis edilir.

(2) mza sahipleri dndaki kiiler tarafndan yaplacak bildirimler, bildirimi yapan tarafn kimlik bilgisi dorulanacak ekilde, KAP ileticisi tarafndan belirlenen esaslar erevesinde en ksa srede KAPa aktarlmak zere KAP ileticisine gnderilir. Bu bildirimlerin KAP ileticisine iletilmesine ve KAP ileticisi tarafndan KAPta duyurulmasna ilikin usul ve esaslar KAP ileticisi tarafndan belirlenir.

(3) Bildirimlerin KAP ileticisi tarafndan KAPa aktarlarak kamuya duyurulmu olmas, ieriinin KAP ileticisi tarafndan incelendii, teyit ya da tekeffl edildii anlamna gelmez.

Dier hususlar

MADDE 8 (1) Kurulun dier dzenlemelerinde, bu Tebli kapsamndaki bildirim ykmls ortaklk ve kurulular ile bamsz denetim kurulularnn bu Tebliin 4 nc maddesi kapsamnda yapacaklar bildirimlerin gnderim yerine ilikin olarak yer alan atflar, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren KAP iin yaplm saylr.

NC BLM

Son ve Geici Hkmler

KAP ileticisi ve dzenleme yetkisi

MADDE 9 (1) KAP ileticisi Kurul tarafndan belirlenir.

(2) Kurul tarafndan uygun grlen hallerde, KAP gvenli elektronik sertifika ynetim prosedrleri, sz konusu prosedrler erevesinde imza sahiplerinden ve tzel kiilerden taahhtname alnmas, KAPa bildirim gnderilmesi ve imza sahipleri dndaki kiiler tarafndan yaplacak bildirimlerin KAPta ilanna ilikin usul ve esaslar KAP ileticisi tarafndan belirlenir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 10 (1) 30/5/2009 tarihli ve 27243 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bilgi, Belge ve Aklamalarn Elektronik Ortamda mzalanarak Kamuyu Aydnlatma Platformuna Gnderilmesine likin Esaslar Hakknda Tebli (Seri:VIII, No:61) yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Kurulun dier dzenlemelerinde Bilgi, Belge ve Aklamalarn Elektronik Ortamda mzalanarak Kamuyu Aydnlatma Platformuna Gnderilmesine likin Esaslar Hakknda Tebli (Seri:VIII, No:61)e yaplan atflar bu Teblie yaplm saylr.

Kimlik bilgisinin dorulanmas

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen kimlik bilgisi dorulanmas uygulamasna, gerekli gelitirmelerin tamamlanmas sonrasnda KAP ileticisi tarafndan yaplacak duyuruyu takiben balanr. Bu uygulamaya balanncaya kadar sz konusu bildirimler ilgililer tarafndan, KAP ileticisi tarafndan belirlenen esaslar erevesinde en ksa srede KAPa aktarlmak zere KAP ileticisine iletilir.

Mevcut bildirim ykmls ortaklk ve kurulular ile bamsz denetim kurulular iin elektronik sertifika bavurusu yapma zorunluluu

GEC MADDE 2 (1) Mevcut bildirim ykmls ortaklk ve kurulular ile bamsz denetim kurulularndan, bu Tebliin 5 inci maddesinde dzenlenen elektronik sertifika bavurusu yapmam olanlarn, bu Tebliin yrrlk tarihinden itibaren bir ay iinde elektronik sertifika bavurusunda bulunmalar zorunludur.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul yrtr.