27 Aralk 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28864

YNETMELK

Necmettin Erbakan niversitesinden:

NECMETTN ERBAKAN NVERSTES D HEKML FAKLTES

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Necmettin Erbakan niversitesi Di Hekimlii Fakltesinde eitim-retim, kayt, snav ve mezuniyetlerde uygulanacak esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Necmettin Erbakan niversitesi Di Hekimlii Fakltesinde kaytl rencilerin eitim-retim ve snavlarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Anabilim Dal Kurulu: Di Hekimlii Fakltesi ilgili Anabilim Dal Kurulunu,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKST): Bir programda tm dersler ve uygulamalar iin ders kredileri, teorik ve uygulamal ders saatleri ve renciler iin ngrlen dier faaliyetler iin gerekli alma saatleri de dikkate alnarak i ykne dayal olarak belirlenen krediyi,

c) Danman: rencilerin eitim-retim ve dier sorunlaryla ilgilenmek iin, blm bakannn nerisi zerine, Dekan veya mdr tarafndan grevlendirilen retim elemann,

) Dekan: Di Hekimlii Fakltesi Dekann,

d) Ders kredisi: Bir kredi, bir yaryl iinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, klinik, atlye ve benzeri almalar ifade eden l birimini,

e) Faklte: Di Hekimlii Fakltesini,

f) Faklte Kurulu: Di Hekimlii Fakltesi Faklte Kurulunu,

g) Faklte Ynetim Kurulu: Di Hekimlii Fakltesi Ynetim Kurulunu,

) Rektr: niversite Rektrn,

h) Senato: niversite Senatosunu,

) niversite: Necmettin Erbakan niversitesini,

i) Ynetim Kurulu: Di Hekimlii Fakltesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

renci Kabul ve Kaytlarna likin Esaslar

renci kabul ve kayt artlar

MADDE 5 (1) Faklteye renci kaytlar, Yksekretim Kurulu ve niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenecek esaslara uygun olarak yaplr. Faklteye kayt ilemi adayn bizzat kendisi tarafndan yaplr. Posta ile kayt yaplmaz. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat bavuramayan adaylar, noter vekletnamesini haiz vekilleri veya kanun temsilcileri aracl ile kayt yaptrabilirler. Kayt olacak rencilerde aranan artlar unlardr:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak. Yabanc lkelerdeki lise ve dengi okullardan mezun olanlarn denklii Milli Eitim Bakanlnca onaylanm olmak.

b) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yaplan snav/snavlar sonucunda, o retim ylnda Faklteye merkezi yerletirme sistemi veya yabanc uyruklu renci snav ile kayt hakk kazanm olmak.

c) Kayt iin SYM klavuzunda belirtilen ve niversite tarafndan ayrca istenen belgeleri ve evraklar doldurarak kayt esnasnda ibraz etmek.

) Kayt hakk kazanan kii iin ayn zamanda bir baka rgn ya da kontenjan snrlamas olan ak retim ya da uzaktan eitim lisans programnda olmamak. Baka bir yksekretim kurumunda kaytl olmamak.

(2) Kayt sonras rencilere, renci leri Daire Bakanlnca renci geici kimlik kart veya renci kimlik kart dzenlenir.

renci stats

MADDE 6 (1) Faklteye yalnz tam zamanl renci kabul edilir. rencinin rencilik haklarndan ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve snavlara girebilmesi iin, her yln/yaryln banda kaydn yaptrm veya yeniletmi olmas gerekir.

Kayt yenileme

MADDE 7 (1) Her renci, Senato tarafndan belirlenen ya da Fakltece tebli edilen akademik takvime gre, yl/yaryl banda belirlenen tarihler arasnda kaydn yeniletmek, ders kaydn yaptrmak ve danmanna onaylatmak zorundadr. Ayrca;

a) Akademik takvimde belirtilen sre ierisinde renci danmannn onay ile yeni ders seebilir veya setii dersi brakabilir.

b) Akademik takvimde belirtilen srelerde kaydn yeniletmeyen renci, o yaryl/ylda rencilik haklarndan yararlanamaz, derslere devam edemez ve snavlara giremez. Bu sre, 2547 sayl Kanunda belirtilen retim sresinden saylr.

c) Belirlenen sreler iinde kaydn yeniletmeyen renciler, hakl ve geerli mazereti olan rencinin mazeretini belirten dileke ile akademik takvimde belirtilen mazeretli ge kaytlar iin tannan sre ierisinde bavurmas kaydyla kaydnn yenilenmesine ilgili ynetim kurulu karar verir. Kayt yenileme ilemlerinin btnnden renci sorumludur.

) Kaydn yenileten renci, o yln ders programna kaydolmu saylr ve derslere devam hakk elde eder. Snfta kalarak ayn snf iin kayt yenileten renci, yalnz baarsz olduu derslere kayt olmu kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir st snftan ders alamaz.

d) Yabanc uyruklu rencilerin kayd ilgili mevzuat ile Rektrlk tarafndan belirlenen usul ve artlar erevesinde yaplr.

NC BLM

Eitim-retimle lgili Esaslar

Eitim-retim sresi

MADDE 8 (1) Faklte, her biri bir akademik yl kapsayan be yldan ve her yl da gz ve bahar olmak zere iki yaryldan oluur. Birim kurullarnn nerisi, Senatonun onay ile bir eitim-retim yl, yaz okuluyla beraber dnem halinde dzenlenebilir. Yaz okulu eitim-retimi ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

Eitim-retim yl

MADDE 9 (1) Fakltede eitim-retim; Faklte Ynetim Kurulunun kararlatrd ve Senatonun onaylad akademik takvime gre yrtlr. Ancak, klinik uygulamalar gerekli grld durumlarda daha nce balatlp daha ge bitirilebilir.

Eitim-retim programlar ve trleri

MADDE 10 (1) Dersler; teorik, uygulama, staj, alan ve benzeri alma programlar eklinde verilir.

(2) Fakltede yl esasna gre rgn eitim uygulanr ve snf geme sistemi ile eitim yaplr. Tm dersler iin devam zorunludur. Ancak mesleki zorunlu dersler dnda kalan derslerden baarsz olan renciler eer devam sebebiyle baarszlk sz konusu deilse bir st snfa ve ilgili derslere kaydn yaptrr. Yl iinde alttan ald derslerin sadece ara snavlar, final ve btnleme snavlarna katlr.

Eitim-retim dnemleri

MADDE 11 (1) Eitim-retim dnemleri, gz ve bahar yaryllarndan oluur. Bir yaryl on drt haftadan az olamaz. Yaryl/ylsonunda uygulanan snavlar ile btnleme snavlar bu srenin dndadr. Senatonun onay ile bir eitim-retim yl, yaz okuluyla beraber dnem halinde dzenlenebilir.

(2) Di Hekimlii programndaki toplam Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi 300dr.

(3) Staj programlar, akademik takvimin teorik eitim ve snavlarla ilgili sresini aabilir. Senato gerekli grd hallerde yaryl srelerini uzatabilir veya ksaltabilir. retim faaliyetlerinin dnemi amamak zere yl iinde ka dneme ayrlarak srdrlecei, Yksekretim Kurulunun bu konularda belirledii esaslara uygun olarak Senato tarafndan belirlenir. Faklte Ynetim Kurulunun nerisi, Senatonun onay ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazrlanan haftalk ders program, staj program ve gruplar akademik yl balangcnda Dekanlk tarafndan ilan edilir. lgili anabilim dalnn teklifi zerine ylsonu snavndan sonra yaz staj programlar dzenlenebilir.

Eitim-retim planlar

MADDE 12 (1) Eitim ve retim planlar; Faklte Ynetim Kurulunun nerisi ve Senatonun onay ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazrlanan, bir akademik yl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri ve stajlar kapsayan planlardr. Planlar, derslerin balamasndan en az bir hafta nce Dekanlk tarafndan ilan edilir.

renim sresi

MADDE 13 (1) Fakltede be yllk eitim program uygulanr. Program baar ile tamamlayanlara di hekimlii diplomas verilir.

retim dili

MADDE 14 (1) Fakltede retim dili Trkedir. Faklte Ynetim Kurulunun nerisi ve Senatonun karar ile dersler yabanc dilde verilebilir.

DRDNC BLM

Dersler ve Snavlar

Ders trleri

MADDE 15 (1) Fakltede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, semeli dersler, uygulamal dersler, stajlar, yaz stajlar ve ders kurullar gibi retim etkinliklerinden oluur. Bunlardan;

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakltede renim gren btn rencilerin almak zorunda olduklar derslerdir. Di hekimlii retiminde her retim ylnda uygulanan teorik ve pratik dersler bir nceki yln tamamlaycs ve bir sonraki yln retimine bal derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yer alan Trk Dili, Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi ve Yabanc Dil dersleri olup her biri en az iki yaryl sreli olacak ekilde planlanr.

c) Semeli dersler; rencilerin istekleri gz nne alnarak, Faklte Ynetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki semeli dersler ve genel semeli dersler eklinde olabilir. Her yarylda ka kredilik semeli ders alnaca Faklte Ynetim Kurulunca belirlenip Senato tarafndan onaylandktan sonra akademik yl balangcnda ilan edilir. Genel semeli dersler, niversitenin dier faklte ve yksekokullarndan da alnabilir.

) Uygulamal dersler; mesleki zorunlu ders statsndedir. Ayrca;

1) Fakltede uygulamal derslerde her rencinin, her yl belirli sayda ve kalitedeki uygulamal almay ngrlen srede yapmas veya verilen telafi sresinde tamamlamas ve teslim etmesi zorunludur. Akademik ylbanda ilgili anabilim dal, yaptrlacak telafi sresini ya her bir uygulamal almann sonunda veya dnem sonunda gerekletirmek zere ilan eder.

2) Uygulamal almalarn ekli, cinsi, nitelii ve says o dersin anabilim dal tarafndan ders yl banda rencilere duyurulur. Bu almalar, verilen telafi sresinde de tamamlayamayan renci, ylsonu snavna alnmaz. lgili anabilim dal btnleme snav ncesi almalarn tamamlayamam renciler iin yeni bir telafi sresi aar. Bu telafi sresinde de almalarn tamamlayamam renciler btnleme snavna alnmaz ve o dersi baaramam saylr. O uygulama dersini bir sonraki eitim-retim ylnda tekrar eder.

d) Stajlar; mesleki zorunlu ders statsnde olup drdnc ve beinci akademik yllarda bir veya birden fazla anabilim dal tarafndan yrtlen ders ve hasta zeri uygulamalardr. Ayrca; di hekimlii meslek eitimi staj almalarnda hasta zerindeki uygulamal almann ekli, cinsi, nitelii ve says o dersin anabilim dal tarafndan belirlenir ve akademik yl balamadan ilan edilir. Herhangi bir stajdan devamsz olan renciler bir sonraki eitim-retim ylnda bu stajlarn tekrar ederler. Stajlarda o akademik yl ierisinde hasta zerindeki uygulamal almalardan baarl olan renciler, staj boyunca ve/veya sonunda staj snavlarndan da baarl olduklar takdirde ilgili stajda baarl olmu saylr. Baarl olamayan renciler baarsz olduklar staj says bei gemiyorsa yaz stajna kalr.

e) Yaz stajlarnda; herhangi bir stajn devamn salam, ancak staj sresince ykmllklerini tamamlayamam rencilere en fazla be staj iin, Dekanlk tarafndan belirlenen program dhilinde, ylsonunda pratik uygulamalar gerekletirir. Yaz staj ierisinde de staj snavlar gerekletirilir. Yaz staj sresi normal staj sresinin yars kadardr. rencinin ykmllklerini yerine getiremedii staj saysnn beten fazla olmas halinde fazla stajlar ve yaz staj program sonrasnda da baarsz olunan stajlar, bir sonraki yl tekrarlanr ve drdnc snfta bulunan renci bir st snfa geemez. Yaz stajndan baarsz olan beinci snf rencisinin bir sonraki eitim-retim ylnda bir staj grubuna intibak yaplr. Tekrarlayan baarszlklarnda bir sonraki yl beklemeksizin takip eden staj grubuna intibak yaplr.

f) Ders kurullar; birden fazla anabilim dal, bilim dal veya programa ait derslerin birlikte yrtld derslerdir. Ders kurullarndaki almann ekli, cinsi, nitelii ve saysn kuruldaki anabilim dallar birlikte belirler. Ders kurullarndaki baar ltleri, stajlar ve yaz stajlarnda tanmlanan kurallarla ayndr.

Devam zorunluluu

MADDE 16 (1) rencilerin; teorik derslerin en az %70'ine, pratik ve klinik uygulamalarn en az %80'ine devam zorunludur. Devam durumu, Dekanlk tarafndan belirlenen usullere uygun olarak retim elemanlar tarafndan yaplan yoklamalarla belirlenir. Devamszlk; yaplm olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yldaki toplam saatine gre hesaplanr.

(2) Devamsz rencilerin durumu ylsonu snavlarndan nce ilgili anabilim dal tarafndan ilan edilir. Salk raporu devam ykmlln ortadan kaldrmaz, ancak raporlu olan sre azami eitim-retim sresi dnda tutulur.

(3) Pratik derslerin %20 ve teorik derslerin %30'undan fazlasna mazeretsiz olarak katlmayan renci o ders veya derslerin hibir ara snav ya da ylsonu snavna alnmaz ve o dersten baarsz olur.

(4) Ortak zorunlu dersler dndaki tekrarlanan derslerde nceki yl devam art yerine getirilmi olsa da devam art aranr.

Snf geme esas ve ileyii

MADDE 17 (1) Fakltede eitim-retim, snf geme esasna gre yaplr. Ancak devamszlk dndaki dier sebeplerle mesleki zorunlu dersler dndaki derslerden kalan renciler bir st snfa ve ilgili derslere kaydn yaptrr ve baarsz olduu ilgili derslerin sadece snavlarna katlr. Kaydn yenileyen renci, o yl akademik programn btn derslerine kaydolmu saylr.

(2) Mesleki zorunlu derslerden herhangi birisinden kalan renci bir st snfa geemez.

Ders muafiyetleri

MADDE 18 (1) Faklteye ilk kez kayt yaptran renci, akademik yln ilk on be gn ierisinde daha nceki yksekretim kurumlarndan alm ve baarm olduu dersler iin, muaf olmak isteiyle Dekanla yazl bavuruda bulunabilir.

(2) rencinin muafiyet talebinde bulunmas halinde, konu; kurulacak komisyonun ilgili dersin retim yesinden ald gr dorultusunda, Faklte Ynetim Kurulunca deerlendirilir. Faklte Ynetim Kurulu rencinin nceden baard dersleri deerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacan karara balar.

(3) renci, intibak ettii snfn programna ait kalan derslerden sorumludur. rencilerin kredi hesaplamalarnda intibak ettirildikleri snftaki edeer dersin kredisi esas alnr.

Danman grevlendirilmesi

MADDE 19 (1) rencilere, eitim-retim konularnda karlaacaklar problemlerin zmnde yardmc olmak zere, retim yaryl/yl balamadan nce eitim-planlama koordinasyon kurulunun nerisi dikkate alnarak Faklte Ynetim Kurulunca blm retim yeleri arasndan danmanlar grevlendirilir.

(2) Danmanlar ayrca, rencilerin semeli ders seimlerinde ynlendirici olmak ve ders kaytlarnn kurallara uygun olmasn salamakla grevlidir. Danmanlarn grevlerine ilikin dier hususlar Faklte Ynetim Kurulunca ayrca belirlenir.

Snavlar

MADDE 20 (1) Snavlar; ara snav, ylsonu snav, staj snavlar, btnleme snav, tek ders snav, muafiyet snav ve mazeret snavlardr. Bu snavlar; yazl, szl, her ikisi birden veya uygulamal olarak yaplabilir. Snavlarn yazl, szl veya uygulamal olarak yaplacana ve uygulama, staj ve benzeri almalarn nasl deerlendirileceine ilgili dersten sorumlu anabilim dal ya da dallarnn nerisi ile Faklte Ynetim Kurulu karar verir.

(2) Snav tarihleri en az iki hafta nce ilan edilir. renciler, snava ilan edilen gn, saat ve yerde girmek ve renci kimliklerini yanlarnda bulundurmak zorundadr. Dini ve milli bayramlar dnda gerekli grlen hallerde cumartesi, pazar gnleri veya hafta ii len tatillerinde de snav yaplabilir.

(3) Snavlara ilikin esaslar unlardr:

a) Ara snav: Her teorik ve pratik ders iin her yaryl en az bir ara snav yaplr. Tm ara snavlarn, derslerin bitiminden bir hafta ncesine kadar tamamlanm olmas gerekir. Ara snav dnda, baar notuna esas olmak zere; ksa sreli snavlar, rencinin becerilerine dayanan uygulamalar, devler, projeler ve benzeri dnem ii almalar yaplabilir. Bu almalarn baar notuna katk oranlar, ilgili anabilim dal kurulunun teklifi ile Faklte Ynetim Kurulunca belirlenir. Programda yer alan derslerden bir gnde en ok dersin ara snav yaplr. Ancak Faklte Ynetim Kurulu bu sayda deiiklik yapma yetkisine sahiptir.

b) Ylsonu snav: Bir dersin ylsonu snav, o dersin tamamland ylsonunda veya akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda yaplr. Ylsonu snavna, devam zorunluluunu yerine getiren ve uygulamas olan derslerin uygulamalarndan baarl olan renciler girebilir. Ders kurullar eklinde yrtlen derslerde ana bilim dallarnn not ortalamalar hesaplanr.

c) Staj snavlar: Staj snavlar sadece pratik uygulama, sadece teorik snav, sadece yazl snav ya da bunlarn birkann birlikte yaplmas eklinde olabilir. Staj snavlarnn staj baarsna etkisi en ok % 40 orannda olur.

) Tek ders snav: Btnleme snav sonularna gre staj dersleri hari olmak zere en ok bir dersten snfta kalan renciye tek ders snav hakk verilir. Tek ders snav hakkn kullanmak isteyen renciler, btnleme snav sonularnn ilanndan sonra i gn ierisinde Dekanla yazl dilekelerini vererek bu haktan yararlanr. Bu sreler sonunda verilecek dilekelere herhangi bir ilem yaplmaz. Bu snavlardan alnan not, ara snav art aranmakszn en az CC ise renci baarl saylr. Bu snavlar Faklte Ynetim Kurulunun belirledii tarihte yaplr. Baarl olamayanlar kanuni sreler ierisinde bu dersi tekrar ederler.

d) Btnleme snav: Bir dersin btnleme snav, o dersin ylsonu snavndan en az on drt gn sonra yaplr. Bu snava, ylsonu snavna girme hakkna sahip olup da snava girmeyen, ylsonu snavna girdii halde yeterli baary salayamayan veya ylsonu snavna girme hakkna sahip olmayp ilgili anabilim dal tarafndan akademik ylbanda ilan edilen kriterlere gre telafi sresinde pratik uygulamalarna katlp baarl olan renciler girebilir. Ayrca klinik uygulamalarda, akademik yln banda ilan edilen devleri eksiksiz ve baarl olarak tamamlayamadklar iin drdnc ve beinci snf staj rencileri, eksik kalan devlerini, ilgili dersin ylsonu snav tarihine kadar baarl olarak tamamlayamadklar takdirde ylsonu snavna giremezler. renciler; ylsonu snav sonrasnda ve btnleme snavndan nce ilgili anabilim dal tarafndan akademik ylbanda ilan edilen artlara gre pratik uygulamalarna katlmak ve baarl olmak kaydyla yalnz btnleme snavna girerler.

e) Muafiyet snav: Yabanc dil ve bilgisayar derslerinden ilk akademik ylbanda Rektrlk tarafndan yaplabilir.

f) Mazeret snav: Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir sebeple snavlara katlmayan renciler iin alan snavdr. Mazeret snav hakk, sadece ara snavlar iin verilir. Ylsonu snav ve btnleme snavlar iin mazeret snav almaz. Ayrca;

1) Mazeret snavnn hangi tarihte alaca ve bu snavlarn program, Faklte Ynetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu snavlara katlacak renciler, giremedikleri ara snavn mfredat programndan sorumludur.

2) Mazeret snav iin ayr bir mazeret snav almaz. Mazeret snav hakk ayn ders iin birden fazla kullanlmaz.

Baar notunun belirlenmesi

MADDE 21 (1) Bir dersteki baar durumu, ara snav ile ylsonu veya btnleme snavnn not ortalamasnn birlikte deerlendirilmesi ile belirlenir. Buna gre bir dersin baar notu, rencinin ara snav/ara snavlarnn aritmetik ortalamasnn %40' ile ylsonu veya btnleme snav notunun %60nn toplam dikkate alnarak hesaplanr. Ders sorumlusu retim eleman tarafndan baar notu harf notuna evrilir. rencinin bu dersten baarl saylabilmesi iin ald harf notunun en az CC olmas gerekir. Ancak, retim eleman yukardaki yntemle bulunacak puann 22 nci maddedeki tablodaki harf karlnn altnda bir harfi baar notu olarak belirleyemez. Ayn puana sahip rencilere farkl harf notu verilmez. Bir renciye verilen harf notu, kendisinden daha dk puana sahip rencilerin harf notundan dk olamaz.

Deerlendirme

MADDE 22 (1) Snavlar 100 puan zerinden deerlendirilir. Snav sonular saysal puan ile ilan edilir. rencinin girmedii snavn puan sfrdr. Bir dersin snav sonucunun, harf notuna karlk gelen puan aralklar ve katsaylar tabloda gsterildii ekilde tanmlanr.

(2) Harf notlar ve katsaylar aada gsterilmitir:

a) Puanlar, notlar ve katsaylar

90-100 AA 4.00

85-89 BA 3.50

75-84 BB 3.00

70-74 CB 2.50

60-69 CC 2.00

55-59 DC 1.50

50-54 DD 1.00

40-49 FD 0.50

0-39 FF 0.00

--- F 0.00

b) Bunlardan;

1) AA, BA, BB, CB, CC baarl, DC, DD artl geer; teorik derslerde ve ortak zorunlu derslerde rencinin yl arlkl not ortalamas 2.00 ve zerinde ise baarl, deilse baarsz, FD, FF, baarsz notlar,

2) F: Devamszlk veya uygulamadan baarsz olmas nedeniyle genel snava girme hakk bulunmayan renciyi,

3) G: Geer notunu, kredisiz derslerde baarl renciyi,

4) K: Gemez notunu, kredisiz derslerde baarsz renciyi,

5) M (Muaf): Bir yksekretim kurumundan dikey/yatay geile kabul olunan veya herhangi bir yksekretim programnda okurken SYM snavna girerek yeniden kayt hakk kazanan rencilerin ilgili programa intibaklarnda, nceden izledikleri programda alm olduklar ve ilgili ynetim kurulu karar ile baarl sayldklar dersler iin kaydedilen notu,

ifade eder.

Arlkl ortalamalar

MADDE 23 (1) Arlkl not; bir dersin kredisi ile o dersten alnan baar notuna karlk gelen katsaynn arpm ile elde edilen saydr.

(2) Yaryl/ylsonu arlkl ortalama; bir yarylda/ylda alnan her bir dersin kredisi ile alnan baar notuna karlk gelen katsaynn arpmlar toplamnn o yaryl/yl alnan tm derslerin kredi toplamna blnmesi ile elde edilen saydr.

(3) Genel arlkl ortalama; tm yarylda/yllarda alnan derslerin her birinin kredisi ile alnan baar notuna karlk gelen katsaynn arpmlar toplamnn tm derslerin kredi toplamna blnmesi ile elde edilen saydr.

Snavn geerlilii

MADDE 24 (1) renci, snav programnda belirtilen zaman ve yerde snavlara girmek zorundadr. Aksi halde snavlar geersiz saylr. rencinin girmemesi gereken bir snava girmesi sonucunda ald not, ilan edilmi olsa da iptal edilir ve hakknda disiplin soruturmas alr.

Snav sonucuna itiraz

MADDE 25 (1) renciler snav sonularna, notlarn ilnndan itibaren en ge be ign iinde Dekanla yazl olarak maddi hata itiraznda bulunabilir. tiraz zerine idarece yaplacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da gr alnarak yaplan gerekli dzeltmeler ilgili ynetim kurulu karar ile kesinlik kazanr ve sonu renciye bildirilir.

Snav evraknn saklanmas

MADDE 26 (1) Her trl snav evrak ilgili anabilim dal tarafndan iki yl sre ile saklanr.

Snav sonularnn ilan

MADDE 27 (1) Snav sonular, snav tarihinden itibaren en ge on be gn iinde ilan edilir. Snav sonular Rektrln belirledii yntemle ilgili birimlerce ilan edildii anda kesinleir.

Bitirme semineri

MADDE 28 (1) Bitirme semineri, Fakltede renim gren her renciye, renimiyle ilgili bir konuda bilgiye ulama, bilgiyi kullanma ve bamsz bir rapor hazrlayabilme yeteneinin kazandrlmas amacyla danman gzetiminde yaptrlan almalardr. Bu seminerin; rencinin renimi ile ilgili bir konuda literatr taramas yaparak vard sonular yeterli ekilde ifade edebileceini gsterir dzeyde olmas gerekir. Dekanlk, 5. snfa balayan rencilere bu almasn ynetecek bir retim yesini grevlendirir. Bitirme semineri 5. snf ikinci yaryl sonuna kadar sunulmu ve Dekanla teslim edilmi olmaldr.

Kayt dondurma

MADDE 29 (1) renci hakl ve geerli bir mazerete dayanarak Ynetim Kurulu karar ile bir defada en ok iki yaryl ve renim sresi boyunca toplam olarak en ok drt yaryl kayt dondurabilir. Bu ekilde kayd dondurulan renci renimine devam edemez ve kaydnn dondurulduu yaryl ve ylda snavlara giremez. Onaylanan kayt dondurma sreleri, kararda belirtilmek artyla, retim sresinden saylmaz.

(2) Kayt dondurma isteinde hakl ve geerli mazeretler unlardr:

a) Salk raporu ile belgelenmi bulunan salk ile ilgili mazeretinin olmas.

b) 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi uyarnca retimin aksamas sonucunu douracak olaylar dolays ile renime Yksekretim Kurulu karar ile ara verilmesi.

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas art ile doal afetler nedeni ile rencinin eitimine ara vermek zorunda kalmas.

) Birinci derecede kan ba bulunan hsmlarn ar hastal halinde, bakacak baka kimsenin bulunmamas nedeni ile rencinin eitimine ara vermek zorunda kaldn belgelemesi ve Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik nedenlerle rencinin renimine devam edememesi.

e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri erevesinde rencinin, rencilik sfatn kaldrmayan veya ihracn gerektirmeyen haller.

f) rencinin hangi snfta bulunursa bulunsun tecil hakkn kaybetmesi veya tecilin kaldrlmas suretiyle askere alnmas.

g) rencinin tutukluluk hali.

) Ynetim Kurulunun mazeret olarak kabul edecei ve niversite Ynetim Kurulu tarafndan onaylanacak dier durumlar.

(3) renci kayt dondurma bavurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en ge on be gn iinde Dekanla yapmak zorundadr. Sresi ierisinde yaplmayan bavurular, ge sunulan raporlar ileme konulmaz. Salk mazereti kabul edilen renci, rapor sresince derslere devam edemez ve snavlara giremez.

(4) Hastalk, doal afetler, tutukluluk, mahkmiyet ve askerlik tecilinin kaldrlmas gibi nceden ngrlmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yaryl sresi iinde de kayt dondurulabilir. Bu durumda, olayn meydana geliinden itibaren 15 gnlk sre iinde bavurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin snav dneminde ortaya kmas halinde, ayn yolla ilem yaplr. Yaryl veya yl iinde kayt dondurulmas halinde renci, ayrld yaryl veya ylbandan renimine devam eder. Snav dnemi banda veya snav dnemi iinde kayt dondurulduunda, bu kayt dondurma onayland tarihten geerli olup, rencinin kayt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden snav dnemindeki snav haklar sakl kalr. Bu haklar, kayt dondurma bitimini izleyen ve o dersin snavnn alaca ilk snav dneminde kullanlr. Snav dnemi banda veya snav dnemi iinde kayt dondurulmas halinde kayt dondurma hibir suretle yaryl bandan geerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sralanan nedenlerin devam halinde Ynetim Kurulu tarafndan kayt dondurmann uzatlmas yoluna gidilebilir.

(5) renci, kayt dondurma sresinin bitiminde, normal kayt dneminde kaydn yaptrmak suretiyle, kaydn dondurduu retim durumundan balayarak rencilie devam eder. Kaytlar iki yaryl sre ile dondurulmu rencilerden birinci yaryl sonunda renimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dileke ile Dekanla bavurmalar gerekir. Bavuru, Ynetim Kurulu tarafndan karara balanr.

(6) Hakl ve geerli mazereti kabul edilen rencilerin renim sreleri, rencilerin talebi zerine, faklte ve yksekokul ynetim kurullar karar ile dondurulur. renciler hakl ve geerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini belgelemek artyla veya renim ve eitimlerine katkda bulunacak yurt d burs, staj ve aratrma imknlarnn domas halinde, Faklte Ynetim Kurulu kararyla eitim-retim sresince en ok iki kez ve en fazla bir yl kayt dondurabilir. Askerlik sebebiyle kayt donduran rencinin, terhis olduu yla kadar kayd dondurulur.

Deiim programlar, deiim rencilerinin ders kayd ve ders tamamlamas

MADDE 30 (1) niversite ile ulusal ve uluslararas bir niversite arasnda yaplan anlamalar erevesinde renci deiim program kapsamnda bir veya iki yaryl sre ile renci gnderilebilir. Bu rencilerin kaytlar bu sre ierisinde Necmettin Erbakan niversitesinde devam eder ve bu sre eitim-retim sresinden saylr. Bu renciler o dnem iin kendi blmlerinde almalar gereken dersler yerine, okuduu niversitede aldklar derslerden sorumlu saylrlar. Bu derslerin seimi, renci danmanlarnn nezaretinde yaplarak ilgili blmn teklifi ve Faklte Ynetim Kurulunun onay ile kesinleir. Bu derslerden alnan notlar 22 nci maddede ngrlen not sistemine evrilerek renci ktne ilenir ve akademik ortalamaya katlr. rencinin alm olduu bu derslerden baarsz olduu dersler varsa, renci onlarn yerine kendi blmnde almad dersler arasndan, danmann uygun grecei ve blm bakannn nerisi zerine Faklte Ynetim Kurulunca onaylanan dersleri alr. Ayn deiim program kapsamnda niversitelerden gelen rencilere de Necmettin Erbakan niversitesi Di Hekimlii Fakltesinde okuduklar sre ierisinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanr ve aldklar dersler iin kendilerine transkript verilir. Uluslararas deiim erevesi ile giden rencinin alm olduu derslerin orijinal isimleri transkripte aynen yer alr.

Yatay geiler

MADDE 31 (1) Yatay geiler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

Lisans renimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlara n lisans diplomas verme

MADDE 32 (1) Lisans renimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlarn n lisans diplomas almalar veya meslek yksek okullarna intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre Ynetim Kurulu karar ile yaplr. n lisans diplomas alan renciler, mezun renci kabul edilirler ve lisans renimine devam edemezler.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Mezuniyet ve diploma

MADDE 33 (1) renci di hekimlii diplomasna hak kazanabilmesi iin gerekli olan yllk en az 60 AKTS kredisi olmak zere toplam 300 krediyi tamamlamak zorundadr.

(2) Di hekimlii eitimini baar ile tamamlayan rencilere di hekimlii diplomas ile di hekimi unvan verilir. n lisans ve lisans diplomas verilebilmesi iin, rencinin, almas gereken dersleri baar ile tamamlam ve bylece en az 2.00 arlkl genel not ortalamasn salam olmas gerekir.

(3) Dereceye giren renciler Ynetim Kurulu karar ile dllendirilir. Derecelendirme, di hekimlii programn be ylda tamamlam mezunlar arasnda yaplr. Genel not ortalamas 3.00-3.50 arasnda olan renciler onur, 3.51 veya daha yukar olan renciler yksek onur listesine kayt edilirler. Disiplin cezas alm olan renciler onur rencisi olamaz.

(4) Diplomalar hazrlanncaya kadar rencilere, diplomasn alrken iade edilmek zere geici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alnr ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde ikinci nsha olarak yeniden hazrlanr. Diplomada baar derecesi belirtilmez, sadece baarl olduu yazlr ve program ad aklanmak suretiyle lisans diplomas verilir. Diplomalar Rektr ile Dekan tarafndan imzalanr.

liik kesme

MADDE 34 (1) Aadaki hallerde Ynetim Kurulu kararyla rencinin faklte ile iliii kesilir:

a) rencinin, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri erevesinde yksekretim kurumundan karma cezas alm olmas.

b) Kendi istei ile kaydn sildirmi olmas.

Disiplin ileri

MADDE 35 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

(2) niversiteden sreli olarak uzaklatrma cezas alan rencilerin ceza sreleri renim srelerinden saylr.

Tebligat, adres bildirme

MADDE 36 (1) Her trl tebligat, rencinin faklteye kayt esnasnda bildirdii daimi adrese posta aracl ile iadeli taahhtl olarak yaplmak veya Fakltede ilan edilmek suretiyle tamamlanm saylr.

(2) Faklteye kayt olurken bildirdikleri adresi deitirdikleri halde bunu Dekanla dileke ile bildirmemi bulunan veya yanl ya da eksik adres vermi olan renciler kendilerine geerli tebligat yaplmadn ileri srerek hak iddia edemezler.

Kyafet

MADDE 37 (1) renciler, eitimin zellii olarak Faklte ierisinde, klinik ve laboratuvarlarda modeli Fakltenin renci ileri brosunda bulunan gmleklerini giymek ve zerinde kimliklerini belirtecek tantma kartlarn tamak zorundadrlar. Klinik ve laboratuvar gmlekleri ile Faklte dnda dolalmaz. Aksi davranta srar edenler hakknda disiplin ilemleri yaplr.

Mazeret beyan

MADDE 38 (1) renciler hakl ve geerli mazeretleri ve salklar ile ilgili nedenlerle ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak aldklar belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren en ge yedi gn ierisinde Faklte Dekanlna vermek zorundadrlar. Hakl ve geerli nedenlerle mazeretleri kabul edilen renciler, mazeretli olduklar sre ierisinde teorik ders, ara snav, dnem sonu ve btnleme snavlarna giremezler, laboratuvar ve uygulamalara katlamazlar, klinik almalar yapamazlar.

Demirbalar

MADDE 39 (1) renciler Faklte tarafndan kendilerine verilen ve salanan her trl laboratuvar ve di hekimlii cihazlarnn bakmndan, temizliinden ve korunmasndan sorumludur. Hatal kullanmdan doan hasarlar ve kayplar tespit edildii takdirde, ilgili renci ya da renciler tarafndan tazmin edilir.

Tedavi uygulamalar

MADDE 40 (1) Klinik rencileri, hastalarn gerekli olan tedavilerini bulunduklar anabilim dalnn gsterecei dzen ve anlayta yapmak zorundadr. Hastalarn her trl tedavi planlamalar ve gerekli malzemelerin temini ilgili anabilim dal bakanl tarafndan dzenlenir, renciler buna uymak zorundadrlar.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri, niversite Senato karar ile Faklte Ynetim Kurulu karar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Necmettin Erbakan niversitesi Rektr yrtr.