27 Aralk 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28864

YNETMELK

stanbul Aydn niversitesinden:

STANBUL AYDIN NVERSTES SALIK UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Aydn niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan stanbul Aydn niversitesi Salk Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Aydn niversitesi Salk Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna , organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Dekan: stanbul Aydn niversitesi Salk Bilimleri Fakltesi Dekann,

c) Merkez: stanbul Aydn niversitesi Salk Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr (Bahekim): Merkezin Mdrn,

d) Mdr (Bahekim) yardmclar: Merkezin mdr yardmclarn,

e) Rektr: stanbul Aydn niversitesi Rektrn,

f) Tp Fakltesi: stanbul Aydn niversitesi Tp Fakltesini,

g) niversite: stanbul Aydn niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) ncelikli olarak toplumun saln ilgilendiren konularda ileri tan ve tedavi yntemlerini sunmak amacyla bilimsel aratrma ve gelitirme almalar yapmak.

b) an gereklilikleri dorultusunda ihtiya ve beklentilere uygun, hasta haklarna saygl, kaliteli ve modern bir tehis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) niversitenin salk bilimleri arasnda n lisans, lisans, lisansst eitim-retime devam eden rencilerin eitim ve uygulamalarna akademik olarak katkda bulunmak.

) Her dzeyde tp ve salk personeli yetitirilmesine katk salamak amacyla niversite bnyesindeki faklte, enstit, yksekokul, uygulama ve aratrma merkezleri ile ulusal ve uluslararas kurumlarla ibirlii yaparak eitim ve salk hizmetlerinin verimliliini arttrmasn salamak.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Toplum sal ile ilgili alanlarda, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalarn gerekletirilmesi iin gerekli uygulama ve aratrmalar yapmak ve bunlarla ilgili programlar dzenlemek.

b) Toplumun sal iin tehis ve tedavi hizmeti vermek, toplum sal konusunda bireylerin bilinlendirilmesine ynelik projeler gelitirmek ve salk politikalarna katkda bulunmak.

c) Toplum salnn korunmas ve gelitirilmesi iin ilgili kamu kurum ve kurulular ile zel sektrle ibirlii yapmak, bu kurum ve kurululara bilimsel destek salamak.

) Salk alannda ulusal ve uluslararas kurumlarn ibirliinde hizmet ii kurslar, eitim programlar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler dzenlemek, bilimsel grler sunmak.

d) Salk hizmetleri alannda yaplan aratrma, eitim ve uygulamalarna destek olmak zere Merkez bnyesinde uygulama birimleri veya niteleri kurmak ve iletmek.

e) Merkeze bal olarak alan, kapsaml salk hizmeti vermek zere Merkez nite ve poliklinik birimleri kurmak ve iletmek, bu tesisleri satn almak, ba veya sair suretlerde devir almak ve iletmek, toplum sal ile ilgili eitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri iletmelerin kurulmasn ve iletilmesini desteklemek, gerekirse iletmek ya da bu konuda hizmet satn almak.

f) niversite rencilerinin; salkl yaam bilinci kazanmalarn ve Merkez projelerinde etkin grev almalarn salamak ve bu amala zendirici eitsel faaliyetlerde bulunmak.

g) niversite bnyesinde faaliyet gsteren tp ve salk personeli yetitiren faklte ve dier eitim ve retim birimleri ncelikli olmak zere salk uygulama ve aratrma faaliyetlerine ilikin alt yapy hazrlamak, ulusal ve uluslararas bilimsel kongre, altay, kurs ve seminerler dzenlemek.

) Toplumun salkl yaam konusunda bilgilendirilmesi ve eitilmesi amacyla, kitap, dergi, bror ve benzeri sreli ve sresiz yaynlar yapmak, yazl ve grsel basn organlarnda programlar dzenlemek, bilimsel gr sunmak.

h) Mtevelli Heyet, Rektr ve Merkez ynetim organlarnn kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

) dari Direktr.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyet Bakan tarafndan iki yllk bir sre iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr ayn zamanda salkla ilgili dier nite ve birimlerin de yneticisidir. Mdr, gerektiinde Rektrn teklifi ve Mtevelli Heyetinin onay ile iki yllk sre dolmadan da grevinden alnabilir. Mdr grevi banda olmad zaman mdr yardmclar kendisine vekalet eder.

Mdrn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulu toplantlarna bakanlk etmek ve Ynetim Kurulu tarafndan alnan kararlarn uygulanmasn salamak.

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri dorultusunda gelimesi iin gerekli tedbirleri almak, gerekli dzenleme ve almalar yapmak, belirli periyotlarda Merkezin tm hizmetlerini denetlemek veya denetlettirmek.

c) Merkezin insan kaynaklar ihtiyacn belirlemek, temin etmek ve gerekirse aratrma ve proje alma ekiplerini kurmak.

) Medikal ve dari Direktrn grevlendirilmesi iin Rektre teklifte bulunmak.

d) Hastalarn ve salk personelinin ihtiya ve beklentilerine gre mevcut hizmetlerin gelitirilmesini salamak ve bu amala salk teknolojisi alanndaki deien dinamiklerin Merkeze tanmasna nclk etmek.

e) Kamu kurum ve kurular ve akademik evrelerde Merkezi temsil etmek, hekimlerin mesleki sorunlarn ve alma koullarn iyiletirmek zere projeler hazrlamak.

f) Merkezin aratrma, salk, idari, teknik destek hizmet niteleri ile bal birimlerinin ama ve hedefleri dorultusunda dzenli, uyumlu, etkili, srekli ve verimli biimde almasn salamak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yllk raporlar Ynetim Kuruluna sunmak.

) Merkez ve bal birimlerinde oluturulan proje grubu, nite, komite ve komisyonlarn ileyiini denetlemek.

h) Hekimlerin ve salk personelinin rapor ve izin gibi sebeplerle geici olarak grev yapamad hallerde hizmetlerin aksamamas iin gerekli planlamalar yapmak.

) Salk Bilimleri Fakltesi, Salk Bilimleri Enstits ve Salk Meslek Yksek Okulu rencileri eitim ve pratiklerini gelitirmek, Merkezdeki hizmetlere katklarn arttrmak zere Dekanlk ve anabilim dal bakanlar ile ortak programlar dzenlemek.

i) Tbbi kayt ve raporlarn bilimsel esaslara uygun olarak dzenlenmesini denetlemek.

j) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen dier grevleri yapmak.

Mdr yardmclar

MADDE 10 (1) Mdr yardmclar; Salk Bilimleri Fakltesi retim elemanlar arasndan, en fazla iki kii olarak, Rektrn ve Mdrn nerisi zerine Mtevelli Heyet Bakan tarafndan iki yllk bir sre iin grevlendirilirler. Grev sresi biten mdr yardmcs yeniden grevlendirilebilir. Mdr yardmclar, gerektiinde Rektrn ve Mdrn teklifi zerine, Mtevelli Heyetinin onay ile iki yllk sre dolmadan da grevinden alnabilir. Mdr yardmclar, grevleri banda olmad zaman Merkez bnyesinde kendisinin belirleyecei bir hekim vekalet eder.

Mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 11 (1) Mdr yardmclarnn grevleri unlardr:

a) Tbbi hizmetlerin politika, prosedr ve standartlarnn oluturulmasna ve uygulamaya geirilmesine ynelik almalar yapmak.

b) Tbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerekletirmek.

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amalar dorultusunda sunulan tbbi hizmetlerin performansn izleyerek ynlendirmek.

) Sunulan salk hizmetlerinin altyapsnn oluturulmasna ve teknolojik ihtiyalarnn karlanmasna katk salamak.

d) Merkez bnyesinde ve Merkeze bal birimlerde tbbi hizmetlerin kalitesinin srekli gelitirilmesine katk salamak.

e) Hizmetin gerekleri dorultusunda salk personelinin sevk ve idaresini salamak.

f) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ile niversitede konusunda uzman olan retim yelerinden Rektrn teklifi ve Mtevelli Heyet Bakannn onay zerine iki yllna grevlendirilen kii olmak zere toplam alt kiiden oluur. Grev sresi sona eren yeler tekrar grevlendirebilir.

(2) Ynetim Kurulunun bakan Mdrdr. Ynetim Kurulu Mdrn bakanlnda ylda drt kez, nceden belirlenen gndem ile toplanr. Mdrn olmad zaman mdr yardmclarndan birisi Mdre vekalet eder. Mdr, Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr, yeler ekimser oy kullanamazlar. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr. Kurulun raportrln, alnan kararlarn uygulama ve takibini mdr yardmclar yapar.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak.

b)Ynetim organlarna bal birimlerce veya alma grubu ve komitelerce hazrlanan raporlar, teklifleri ve projeleri grerek karara balamak.

c) Yllk akademik faaliyet raporu, plan ve programlar karara balamak.

) Merkez bnyesinde kurulacak proje grubu, nite, komite veya komisyonlarn alma usul ve esaslarn belirlemek.

d) Kurulu amacna uygun alma alanlarnda kararlar almak.

e) Salk hizmetleri alannda yeni nite veya birimlerin kurulmas konusunda Mtevelli Heyetinin onayna sunmak zere teklif hazrlamak.

f) Merkezin yllk btesini, kadro ve personel ihtiyalarn ve yllk faaliyet raporunu hazrlayarak Rektre ve Mtevelli Heyetine sunmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 14 (1) Danma Kurulu; Rektr tarafndan grevlendirilen bir Rektr yardmcs, Mdr tarafndan grevlendirilecek bir mdr yardmcs, Salk Bilimleri Fakltesi Dekan, Salk Hizmetleri Meslek Yksekokulu Mdr, Dahili ve Cerrahi Tp Bilimleri Blmlerinden Dekan tarafndan grevlendirilen profesr unvanna sahip birer retim yesi ve Laboratuvarn Sorumlu Uzmanlarndan iki kii olmak zere toplam sekiz kiiden oluur.

(2) Danma Kurulu, rektr yardmcsnn bakanlnda ylda en az bir kez olaan toplantsn yapar. Ancak Rektr, Dekan veya Mdr tarafndan Danma Kurulunun grne ihtiya duyulmas halinde rektr yardmcs tarafndan gndemli olarak olaanst toplantya arlabilir.

(3) Danma Kurulunun grevi, Merkezin almalar ile ilgili konularda tavsiye niteliinde gr ve nerilerde bulunmaktr.

dari Direktr

MADDE 15 (1) dari Direktr; salk sektrnde deneyimli kiiler arasndan Rektrn ve Mdrn nerisi zerine Mtevelli Heyet Bakan tarafndan iki yllk bir sre iin grevlendirilir. Grev sresi biten dari Direktr yeniden grevlendirilebilir. dari Direktr, gerektiinde Rektrn ve Mdrn teklifi zerine, Mtevelli Heyetinin onay ile iki yllk sre dolmadan da grevinden alnabilir. dari Direktr grevi banda olmad zaman Merkez bnyesinde kendisinin belirleyecei bir idari personel vekalet eder.

dari Direktrn grevleri

MADDE 16 (1) dari Direktrn grevleri unlardr:

a) Merkezin ve Merkeze bal birimlerin altyapsnn kurulmasna, iletilmesine, ihtiyalarn giderilmesine, ksa, orta ve uzun vadeli amalarn gerekletirilmesine ynelik almalar yrtmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, ynetim ve denetimlerde, yllk faaliyet raporunu hazrlamak.

c) Merkezin denek, kadro ihtiyalar ve bte ile ilgili nerilerini gerekeleri ile birlikte hazrlamak.

) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tbbi dokmantasyon ve ariv, tehis, tedavi, bakm ve dier salk, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin ama ve hedefleri dorultusunda dzenli, uyumlu, etkin, srekli ve verimli biimde almasn salamak ve bunun iin gerekli fiziki artlarn oluturulmas, personel ihtiyacnn tespiti ve giderilmesi iin gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi salamak ve hizmet ii eitim alt yap imkanlarn oluturmak.

d) Merkeze bal idari, salk ve teknik olmak zere tm Merkez personelinin ynetimi, koordinasyon, denetim ve genel gzetimini yapmak.

e) Merkezin mesai sonras alma, nbet ve ynetim hizmetleri ile ilgili dzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasn salamak.

f) Merkez hizmetlerinin yrtlmesi iin gerekli her trl cari mal ve hizmet alm ile cihaz, dier demirba ve sarf malzeme temin ve bakm-onarm ihtiyac ile bina bakm-onarm ihtiyacnn tespiti, zamannda temin edilmesi ve yaplmas iin gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu salamak ve giriimde bulunmak.

g) Merkeze alnacak her trl cari mal ve demirba malzemenin ilgili mevzuat hkmleri erevesinde giri ve k, ylsonu devir ve dm ilemlerinin yaplmas ile kurulacak muayene kabul komisyonlarnn grev ve ilemlerini izlemek.

) lgili mevzuat hkmlerine uygun olarak mal ve hizmet satn alnmasn, hizmet satn alma yolu ile yaplan szlemeleri hazrlamak, uygulanmasn ve denetimini salamak.

h) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen dier grevleri yapmak.

DRDNC BLM

cret ve Raporlar

Tedavi cretleri

MADDE 17 (1) Hastalara uygulanacak muayene ve tedavi cretleri Trk Tabipler Birlii Asgari cret tarifesi baz alnarak yetkili kurullarca belirlenir. Salk Uygulama ve Aratrma Merkezinin, Sosyal Gvenlik Kurumu ile anlama yapmas halinde; kurumun kabul ettii artlar erevesinde, yetkili kurullar tarafndan hazrlanacak cret tarifesi esas alnr.

stirahat raporlar

MADDE 18 (1) Merkezde tedavi grenlere ihtiya halinde verilecek istirahat raporlar tedaviyi uygulayan hekim tarafndan dzenlenir ve Mdr (Bahekim) tarafndan onaylanr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile stanbul Aydn niversitesi Senatosu kararlar uygulanr.

Merkez nitelerinin ve bal birimlerinin alma usul ve esaslar

MADDE 20 (1) Merkezde ve bal birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari ilerinde grevli olanlar, yrttkleri hizmetler asndan Mdr, mdr yardmclar ve dari Direktre kar sorumludurlar.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttrlmas, hizmet kontrolnn salanmas ve deerlendirilmesi amacyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bal birimler oluturulabilir.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Aydn niversitesi Rektr yrtr.