27 Aralk 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28864

YNETMELK

Eskiehir Osmangazi niversitesinden:

ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES TEKNOLOJ TRANSFER OFS

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Eskiehir Osmangazi niversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Eskiehir Osmangazi niversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (TTO): Eskiehir Osmangazi niversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Mdr: Eskiehir Osmangazi niversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

c) Rektr: Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektrn,

) niversite: Eskiehir Osmangazi niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, Faaliyet Alanlar, Merkez Organlar ve Grevleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, niversitede akademik birikime dayal olarak retilen bilginin i dnyasnda zellikle sanayide kullanlmas, ulusal ve uluslararas finansal destek programlarndan yararlanlmas, retilen bilginin topluma yaylmas ve ticari rne dntrlmesi, fikri ve snai mlkiyet haklarnn ynetilmesi ve akademik giriimciliin tevik edilmesi ynnde evrensel yaklamlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelimeye katkda bulunulmasn salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, be modl kapsamnda aadaki faaliyetleri gerekletirir:

a) Farkndalk, tantm, bilgilendirme ve eitim hizmetleri; niversite ile sanayi arasnda ibirliini gelitirmek zere gerekli bilgilendirme, tantm ve eitim hizmetleri sunmak, niversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyalar ile eletirmek zere iletme envanteri oluturmak, yurt ii veya yurt dndaki teknoloji transfer ofisi merkezleri ile a yaplanma faaliyetleri ierisinde iletiime geerek bu alandaki bilgi, bilin ve birikim seviyesinin ykseltilmesine katkda bulunmak.

b) Destek programlarndan yararlanmaya ynelik hizmetler; ulusal ve uluslararas finansal destek programlar konusunda akademisyenler arasnda farkndalk yaratmak ve bunlardan yararlanlmasna ynelik duyuru mekanizmalarn gelitirmek ve etkinlikler dzenlemek.

c) Proje gelitirme ve ynetim hizmetleri; sanayi ile niversite arasnda kontratl projelerin yaplmasn salamak zere akademisyenlerin uzmanlk sahalarnn tantm ile ilgili bilgi ve belge retmek, proje gelitirilmek ve szlemeler oluturulmasna destek salamak, proje pazar ve proje yarmas etkinlikleri dzenlemek, sanayiye ynelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya kan iletme hastalklarnn tedavisi ynnde projeler yrtmek.

) Fikri ve snai mlkiyet haklarnn ynetilmesi ve lisanslama hizmetleri; fikri ve snai mlkiyet haklar kapsamnda patent, faydal model, endstriyel tasarm bavurusu yaplmas, srecin takibi, tescil edilen mlkiyet haklarnn pazarlanmas ve ticariletirilmesi ile lisans szlemesinin yaplmas da dahil olmak zere, tm sre boyunca destek olunmasn salayacak hizmetleri sunmak.

d) Giriimciliin gelitirilmesi ve irketleme hizmetleri; giriim sermayesine ulama, i kurma danmanl ve eitim hizmetleri salamak ve bu konularda bilinlenme oluturacak etkinlikleri dzenlemek, kuluka merkezi gibi yaplarn kuruluuna destek olmak.

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim elemanlarndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir.

(2) Merkez Mdr kendisine yardmc olmak zere Rektrn onay ile en fazla iki mdr yardmcs belirleyebilir. Mdr, gerektiinde mdr yardmclarndan birisine Rektre bilgi vermek suretiyle veklet verebilir. Mdr yardmclarndan birisi niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim elemanlarndan veya personelinden, dieri niversite-sanayi ibirlii alannda hizmet veren teknoloji transfer ofisi, teknoloji kulukal, teknopark veya inovasyon merkezi gibi yaplarda grev alm, bu yaplar ile ilgili proje gelitirme ve ynetme deneyimi bulunan, sanayinin problemlerini tehis ve tedavi ynnde eitli projelerde grev alarak deneyim sahibi olan, ncelikle ilgili alanlarda yksek lisans veya doktora derecesi bulunan ve ilgili mevzuata gre istihdam edilen kiiler arasndan seilir.

(3) Sresi biten Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdrnn kesintisiz alt aydan fazla bir sre ile grevi banda bulunmamas durumunda yeni bir Merkez Mdr grevlendirilir.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

b) Ynetim Kurulunun kararlar dorultusunda, Merkezin ksa ve uzun vadeli alma planlarn hazrlamak ve onay iin Ynetim Kuruluna sunmak.

c) Merkezin yllk faaliyet raporlarn Ynetim Kuruluna sunmak.

) Merkezin kadro ve denek ihtiyalarn, Ynetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin ve projelere ynelik tekil edilen alma gruplarnn faaliyetleri ile ilgili olarak alt ayda bir Ynetim Kuruluna rapor vermek.

e) Merkezde yrtlen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve deerlendirme ilerini yrtmek.

f) Merkezin ve projelere ynelik tekil edilen alma gruplarnn faaliyetleri ile ilgili olarak alt ayda bir Ynetim Kuruluna ilerleme raporu sunmak.

g) alma gruplarnda grevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay iin Ynetim Kuruluna sunmak.

) Ynetim Kurulunca verilecek dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu be kiiden oluur. Ynetim Kurulu yeleri Merkezin alma alanlar ile ilgili olarak niversitede tam gn alan retim elemanlar arasndan belirlenen adaylar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir.

(2) Grev sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi bitmeden ayrlanlarn veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine yenileri grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu ayda en az bir kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almas ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yllk faaliyet raporu ve yllk alma programn grerek oluturmak ve Rektrn onayna sunmak.

c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli alma planlarn hazrlamak ve Rektrn onayna sunmak.

) Merkezin yllk faaliyet raporlarn Rektrn bilgisine sunmak.

d) Merkezin kadro ve denek ihtiyalarn Rektre sunmak.

e) Merkezin amalar dorultusundaki, niversite Ynetim Kurulu tarafndan onaylanm olan faaliyet ve projelere destek salamak.

f) Merkez amalar dorultusunda yaplmas planlanan tm harcama ve yatrmlar Rektre sunmak.

g) alma gruplarn ve bu gruplarda yer alacak personeli grevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.

alma gruplar

MADDE 12 (1) Merkezin yukarda belirtilen amalarna hizmet edecek ekilde farkl projeler iin farkl alma gruplar oluturulur. alma grup liderleri niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim elemanlar veya ilgili sektrden Merkez Mdrnce nerilen adaylar arasndan, Merkez Ynetim Kurulunca seilirler ve asgari bir yl sreyle ilgili mevzuat hkmlerine gre Rektr tarafndan grevlendirilirler. Sresi dolan alma grubu liderleri, ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektr yrtr.