27 Aralk 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28864

YNETMELK

Orman Genel Mdrlnden:

ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Komisyonlarn bir belde, mahalle veya kyde yapacaklar orman kadastrosu ve 2/B uygulama ileri bir btn olup, almalar birbirini takip eder. Bu uygulamalar belde, mahalle ve ky snrlar iindeki btn ormanlar kapsayacak ekilde yaplr. Bu ekilde bitirilen belde, mahalle ve kylerde tekrar orman kadastrosu ve 2/B uygulamas yaplmaz. Ancak 2/B uygulamalar yaplm olup da bu uygulamalar srasnda orman snrlar iinde deerlendirilmemi olmas nedeniyle 2/B aratrmas yaplmad tespit edilen yerlerde 2/B aratrmas yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (), () ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

) Park: Ky, kasaba ve ehirlerde kamu idareleri veya kamu tzel kiiliklerince orman kurma amac dnda rekreasyon veya evreye gzellik vermesi amacyla tefrik veya tesis edilmi aa ve aak ihtiva eden yerdir.

) Sahiplilik: Kiilerin tanmazlar zerindeki mlkiyet iddialarn; orman snrlar iinde ve bitiiinde tapu ile, bitiik alanlar dnda ise her trl tasarruf belgesi ve kaytlarla ispatlamalar halidir.

i) Kme: Kapallk derecesi %10dan fazla 3 hektardan kk olan aa ve aaklarla kapl yerdir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde ve bu bentten sonra gelen hektardan byk bulunmak kaydyla, zel orman olarak snrlandrlr. ibaresi hektar veya daha byk olmas ve mlkiyeti esas alnmak suretiyle, hkm ahsiyeti haiz amme messeseleri orman veya hususi orman olarak snrlandrlr. eklinde deitirilmitir.

d) Tapulu arazi ierisinde bulunan ve tabii olarak veya ekim-dikim yoluyla yetitirilmi ormanlar,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi, drdnc fkras yrrlkten kaldrlm ve beinci fkras ise drdnc fkra olarak teselsl ettirilmitir.

(3) Tapulama ve kadastro almalarnda yaplan tespitin vasf tayini ynnden bu Ynetmelikte belirtilen kriterlere uygun olmamas nedeniyle tapulama ve kadastro tespitlerine aynen uyulmasnn mmkn olmad hallerde;

a) Tapulama/kadastro, imar mevzuat veya hkmen ilgilileri adna oluturulan ve tapuda halen kiiler adna kaytl olan tanmazlara ilikin tapu kaytlar esas alnr.

b) Tapulu yerlerde bulunan ve tabii olarak veya ekim-dikim yoluyla yetitirilmi aalk alanlar parsel baznda deerlendirilir. Aalk alan; hektardan kk olmas halinde orman saylmayan yer, hektar veya daha byk olmas halinde ise mlkiyet durumu esas alnmak suretiyle Devlet orman, amme messeselerine ait orman ya da hususi orman olarak snrlandrlr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin nc fkrasnda yer alan (k) ibaresi (l) olarak deitirilmi, drdnc fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve () bendinde yer alan 19 uncu maddenin drdnc fkrasna ibaresi (b) bendine olarak deitirilmitir.

b) Kesinlemi orman kadastro haritasndaki orman snrlarndan daha dar bir alann orman olarak tescil edildii yerlerde ise, orman kadastro haritasndaki snrlar ile tescilli haritadaki snrlar arasnda kalan kadastro parselleri tespit edilir. Bu parsellerden tamam orman snrlarnda kalanlar ile ksmen orman snrlar ierisinde kalanlarn listesi hazrlanarak, ksmen orman snrlar ierisinde kalan parsellerin koordinatl krokileri de dzenlenerek letme Mdrlne bildirilir. Hazine adna kaytl olan parsellerin Maliye Bakanlndan tahsisi istenir. Hazine dndaki tapu malikleri ile ayni ve ahsi hak sahiplerine, almann kesinlemesini mteakip durumu anlatr tebligat yaplarak tamamen veya ksmen orman snrlar iinde kalan yerlerin rzaen terk ilemlerinin otuz gn iinde yaplmas, yaplmamas halinde tapu iptal davalar alaca ilgili letme Mdrlnce bildirilir. Sresi ierisinde rzaen terkin yaplmamas halinde tapu iptali ve orman olarak tescili iin dava alr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

b) Tutanak, harita ve kararlara kar ask tarihinden itibaren bir ay iinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarna bakmakla grevli mahkemeye mracaatla snrlamaya ve 2 nci maddeye gre orman snrlar dna karma ilemlerine Bakanlk, Genel Mdrlk ve hak sahibi gerek ve tzel kiilerin itiraz edebilecei. Ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, on yllk sre ierisinde dava ama haklarnn mahfuz olduu

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan 50 nci ibaresi 49 uncu olarak deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 14, 17, 20, 21 ve 32 nci maddelerinde yer alan zel orman ibareleri hususi orman, zel ormanlar ibareleri hususi ormanlar ve zel ormanlarda ibareleri hususi ormanlarda olarak deitirilmitir.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Orman Genel Mdr yrtr.