25 Aralk 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28862

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

KAYITLI SERMAYE SSTEM TEBL

(II-18.1)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanunu uyarnca, ortaklklarn kaytl sermaye sistemine geii iin ve sistem iinde uymalar gereken esaslar ile kaytl sermaye sisteminden kma ve Kurulca karlma esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Daha nce kaytl sermaye sistemine gemi olsun veya olmasn paylarn halka arz etmek zere Kurula bavurmu olan ortaklklar ile halka ak ortaklklar bu Tebli hkmlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 6362 sayl Kanunun 18 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Balang Sermayesi: Kaytl sermayeli anonim ortaklklarn sahip olmalar zorunlu olan asgari karlm sermayelerini,

b) karlm Sermaye: Kaytl sermayeli anonim ortaklklarn sat yaplm paylarn temsil eden sermayelerini,

c) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

) KAP: Kamuyu Aydnlatma Platformunu,

d) Kaytl sermaye (Kaytl sermaye tavan, Tavan): Ortaklklarn, esas szlemelerinde hkm bulunmak kaydyla, ynetim kurulu karar ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun esas sermayenin artrlmasna dair hkmlerine tabi olmakszn pay karabilecekleri azami miktar gsteren, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmi sermayelerini,

e) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

f) Ortaklk: Halka ak ortaklklar ile paylarn halka arz etmek zere Kurula bavurmu olan ortaklklar,

g) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

) TTSG: Trkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

h) Yatrm kuruluu: Arac kurumlar ile yatrm hizmeti ve faaliyetinde bulunmak zere, kurulu ve faaliyet esaslar Kurulca belirlenen dier sermaye piyasas kurumlarn ve bankalar

ifade eder.

KNC BLM

Kaytl Sermaye Sistemine likin Usul ve Esaslar

Kaytl sermaye sistemine kabul ve tavan belirlenmesi

MADDE 5 (1) Ortaklklar Kuruldan izin almak artyla kaytl sermaye sistemini kabul edebilir. u kadar ki, daha nce TTK uyarnca bu sisteme gemi olan ortaklklar iin ayrca Kurul izni aranmaz.

(2) Kaytl sermaye sistemine gemek isteyen ortaklklarn, Kanunun 18 inci maddesinin birinci fkras uyarnca Kuruldan izin aldktan sonra esas szlemelerine bu konuda hkm koymalar ve bu amala esas szlemelerinin ilgili blmlerinde bu sistemden yararlanmay salayacak deiiklikleri yapmalar gerekir. Kurul izni olmakszn TTK uyarnca bu sisteme gemi olan ortaklklar da, esas szlemelerini bu Teblie uygun hale getirmekle ykmldr.

(3) Kaytl sermaye sistemine geecek ortaklklarn balang sermayeleri 100.000 TLden az olamaz.

(4) Kurulca be yl sreyle geerli olmak zere izin verilecek kaytl sermaye tavan, ortaklklarn denmi/karlm sermayesi veya zsermayesinden yksek olannn be katn aamaz. Kaytl sermaye tavanna ilikin st limitin belirlenmesinde, Kurul dzenlemelerine uygun olarak hazrlanm, bamsz denetimden/snrl incelemeden gemi bavuru tarihine en yakn finansal tablolar esas alnr. Ortaklklarn konsolide finansal tablolarnn bulunmas durumunda, kaytl sermaye tavanna ilikin st limitin belirlenmesinde konsolide finansal tablolardaki ana ortakla ait zsermaye toplam esas alnr.

(5) Kaytl sermaye tavanna ilikin st limitin belirlenmesinde esas alnacak finansal tablolara ilikin dnem sonu tarihinden sonra denmi/karlm sermayenin artrlmas ve artrm sonras denmi/karlm sermayenin drdnc fkrada belirtilen finansal tablolarda yer alan zsermaye toplamndan yksek olmas durumunda, kaytl sermaye tavannn hesaplanmasnda ortakln gncel denmi/karlm sermayesi esas alnr.

(6) Bavuru tarihinden nceki bir yl ierisinde bamsz denetimden/snrl incelemeden gemi finansal tablolarn mevcut olmamas veya bavuru tarihinden sonra da Kurula ibraz edilmemi olmas halinde, kaytl sermaye tavanna ilikin st limitin belirlenmesinde ortakln denmi/karlm sermayesi esas alnr.

Kaytl sermaye sisteminin uygulanmasna ilikin esaslar

MADDE 6 (1) Kaytl sermaye sisteminde, ynetim kurulu, TTKnn esas sermayenin artrlmasna ilikin hkmlerine bal kalmakszn esas szlemede tespit edilen kaytl sermaye tavanna kadar sermayeyi artrmaya yetkilidir.

(2) Kurulca izin verilen kaytl sermaye tavan, iznin verildii yl da dhil olmak zere be yllk sre iin geerlidir. Ortaklk esas szlemesinde belirtilmesi gereken bu srenin hesaplanmasnda takvim yl esas alnr. Belirlenen srenin sonunda izin verilen kaytl sermaye tavanna ulalamam olsa dahi, ynetim kurulunun sermaye artrm karar alabilmesi iin daha nce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar iin Kuruldan izin almak suretiyle yaplacak ilk genel kurul toplantsnda yeni bir sre iin yetki almas zorunludur. Bu yetkinin sresi be yllk dnemler itibaryla genel kurul kararyla uzatlabilir. Sz konusu yetkinin alnmamas durumunda bu ortaklklar ynetim kurulu kararyla sermaye artrm yapamaz.

(3) Kurul, ortaklklar veya belirli sektrler baznda ikinci fkrada belirtilen be yllk sreden daha ksa bir sre belirleyebilir.

(4) Ortaklklarn belirlenen kaytl sermaye tavanna ulalmadan yeni tavan tespiti ile kaytl sermaye tavanna ulalmas nedeniyle daha yksek yeni bir kaytl sermaye tavan tespiti Kurul iznine tbidir. Tavan artrmlarnda kaytl sermaye sistemine gei iin uygulanan esaslara tabi olunur.

(5) Kaytl sermaye sisteminde, karlan paylar tamamen satlarak bedelleri denmedike veya satlamayan paylar iptal edilmedike yeni pay karlamaz.

(6) Her tr i kaynak ile kar paynn sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleme, blnme ve benzeri genel kurul karar gerektiren ilemler neticesinde, her bir tavan kapsamnda bir defaya mahsus olmak zere kaytl sermaye tavan alabilir. Ancak nakden yaplacak sermaye artrmlar ile kaytl sermaye tavan alamaz.

(7) Kaytl sermaye sisteminde bulunan ortaklklar tarafndan paya dntrlebilir tahvil veya paya dntrlebilir bir trev ara karlmas hlinde, deitirme veya dntrme sonucunda verilecek paylar ile ortakln karlm sermayesinin toplam kaytl sermaye tavann aamaz.

(8) Yatrm kurulular ile yatrm ortaklklar ve portfy ynetim irketlerine ilikin dzenlemeler sakldr.

zin iin Kurula bavuru ve gerekli belgeler

MADDE 7 (1) Kaytl sermaye sistemine geilmesi ve tavan belirlenmesi iin Kurula yaplacak bavuruya aadaki belgeler eklenir:

a) Yrrlkte bulunan, tm deiiklikleri ieren ve tek bir metin haline getirilmi, ortakl temsile yetkili kiilerce onaylanm esas szleme metni.

b) Kaytl sermaye sistemine geie ilikin ynetim kurulu karar.

c) Ortaklk ynetim kurulunca hazrlanm kaytl sermaye maddesi tasla ile esas szlemenin kaytl sermaye sistemine ve Kanuna uyum salamas iin deimesi gereken dier maddelerine ynelik deiiklik taslaklar.

) Sermayenin tamamnn dendiini gsterir mali mavir raporu.

d) Ynetim kuruluna imtiyazl veya nominal deerinin zerinde veya altnda pay karlmas, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarnn snrlandrlmas veya imtiyazl pay sahiplerinin haklarn kstlayc nitelikte karar alabilmesi konularnda yetki verilmek istenmesi halinde, bu yetkilerin gerekesi.

e) Ynetim kurulu yelerini ve ortakl tantc bilgiler.

f) Ortakln son durum itibaryla yzde be ve zeri pay sahiplerini gsterir ekilde ortaklk yaps.

g) Bavuru tarihine en yakn karlatrmal olarak dzenlenmi yllk finansal tablolar ile varsa son ara dnem finansal tablolar ve bamsz denetim raporu.

) Kurulca gerekli grlecek dier bilgi ve belgeler.

(2) Kaytl sermaye sisteminde bulunan ortaklklarn Kurula yapacaklar tavan artrm bavurularna tavan artrmna ilikin ynetim kurulu karar ile birlikte, bu maddenin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentlerinde saylan belgeler eklenir.

(3) Kurulca istenen belgelerin daha nce KAPta kamuya aklanm veya Kurula gnderilmi olmas halinde, bu bilgilerin ayrca Kurula gnderilmesi gerekmez.

Kurul incelemesi ve izni

MADDE 8 (1) Her ortakln kaytl sermaye tavan, bu Tebliin 5 inci maddesinde belirtilen st snr amayacak ekilde, ortakln nerisi ve kaytl sermaye sisteminin amac gz nnde tutularak belirlenir ve Kurulca yaplacak inceleme sonucunda ortakln kaytl sermaye sistemine geiine ve/veya kaytl sermaye tavannn belirlenmesine izin verilir.

Kurul izninden sonra yaplacak ilemler

MADDE 9 (1) Kuruldan alnan izin yazs ve Kurulca onayl esas szleme tadil tasars ile birlikte TTK'nn 333 nc maddesi uyarnca esas szleme deiiklii iin izin alnmak zere Gmrk ve Ticaret Bakanlna mracaat edilir.

(2) Kanunun 29 uncu maddesi uyarnca kaytl sermaye sisteminde bulunan halka ak ortaklklarn ynetim kuruluna yeni pay alma haklarn kstlama yetkisinin verilmesine ilikin kararn genel kurulca kabul edilebilmesi iin, esas szlemelerinde aka oran belirtilmek suretiyle daha ar nisaplar ngrlmedii takdirde, toplant nisab aranmakszn ortaklk genel kuruluna katlan oy hakkn haiz paylarn te ikisinin olumlu oy vermesi art aranr. Ancak, toplantda sermayeyi temsil eden oy hakkn haiz paylarn en az yarsnn hazr bulunmas halinde, esas szlemede aka daha ar nisaplar ngrlmedike, toplantya katlan oy hakkn haiz paylarn ounluu ile karar alnr. Bu fkrada belirtilen nisaplar hafifleten esas szleme hkmleri geersizdir.

(3) mtiyazl paylarn varl halinde bu Tebli kapsamnda yaplacak esas szleme deiikliine ilikin genel kurul kararlar, imtiyazl pay sahipleri zel kurulunca TTKnn 454 nc maddesindeki esaslara gre toplanr ve karara balanr. u kadar ki, ortaklklarn kaytl sermaye tavan dhilindeki sermaye artrmlarnda ayrca imtiyazl pay sahipleri zel kurulu karar aranmaz.

(4) Esas szleme deiikliklerinin genel kurulca onaylanmasn mteakip, bu deiiklikler ilgili ticaret siciline tescil ve TTSGde ilan ettirilir.

Kaytl sermaye sisteminden kma ve karlma

MADDE 10 (1) Ortaklklar Kuruldan izin almak suretiyle kaytl sermaye sisteminden kabilir.

(2) Kaytl sermaye sistemini amac dnda, ortaklarn ve dier tasarruf sahiplerinin istismarna yol aacak ekilde kulland anlalan ve bu sisteme geite aranan dier nitelikleri yitiren ortaklklar, Kurul tarafndan sistemden kartlabilir.

NC BLM

Ynetim Kurulu Kararlarna likin Esaslar

Ynetim kuruluna tannabilecek yetkiler ile ynetim kurulu kararlar

MADDE 11 (1) Kaytl sermaye sistemini kabul etmek isteyen ortaklklarda ynetim kuruluna; imtiyazl veya nominal deerinin zerinde veya altnda pay karlmas, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarnn snrlandrlmas veya imtiyazl pay sahiplerinin haklarn kstlayc nitelikte karar alnmas yetkisi verilmek istendii takdirde, bu yetkilerin ynetim kuruluna verildiine dair ak hkmlerin esas szleme metninde yer almas arttr.

(2) Birinci fkrada belirtilen yetkilerin kullanlabilmesi iin ynetim kuruluna verilen be yllk sre dolmadan kaytl sermaye tavanna ulalm olsa dahi, sz konusu sre bitimine kadar bu yetkiler kullanlabilir.

(3) Ynetim kurulunun yeni pay alma hakkn kstlama yetkisi, pay sahipleri arasnda eitsizlie yol aacak ekilde kullanlamaz. TTKnn 461 inci maddesinin ikinci ve nc fkralar hkmleri halka ak ortaklklar iin uygulanmaz.

(4) Ynetim kurulu tarafndan bu madde kapsamnda alnacak kararlarda; artrlacak sermaye tutar, karlacak yeni paylarn itibari deerleri ve adedi, primli, iskontolu ve/veya imtiyazl olup olmadklar, sat fiyat veya fiyatn belirlenmesine ilikin esaslar, rhan hakknn snrlandrlp snrlandrlmad, kullanlma artlar ve sresi belirtilir.

Ynetim kurulu kararlarnn ve esas szleme deiikliklerinin ilan

MADDE 12 (1) Kaytl sermaye tavannn artrlmas, verilen izin sresinin uzatlmas, sermaye artrm ve bu Tebliin 11 inci maddesi kapsamnda alnan ynetim kurulu kararlar, Kurulun zel durumlara ilikin dzenlemeleri erevesinde kamuya aklanr. Ayrca bu Tebliin 11 inci maddesi kapsamnda alnan ynetim kurulu kararlar alnd tarihten itibaren on i gn iinde ticaret siciline tescil ettirilir.

(2) Sermaye artrmnn mevzuata uygun olarak gerekletirilmesinden sonra, artrmn tamamlandna ilikin ynetim kurulu karar ile Kurula bavurulur. Esas szlemenin sermayeye ilikin maddesinin yeni ekli hakknda Kuruldan uygun gr alnmasn mteakip, ilgili maddenin yeni ekli ynetim kurulu tarafndan on gn ierisinde ticaret siciline tescil ettirilir.

Ynetim kurulu kararlarnn iptali

MADDE 13 (1) Ynetim kurulunun bu Teblideki esaslar erevesinde ald kararlar aleyhine, TTKnn genel kurul kararlarnn iptaline ilikin hkmleri erevesinde ynetim kurulu yeleri veya haklar ihlal edilen pay sahipleri, kararn ilanndan itibaren otuz gn ierisinde ortaklk merkezinin bulunduu yer ticaret mahkemesinde iptal davas aabilir.

(2) Kurulca Kanunun 93 nc maddesi uyarnca, bu Tebli erevesinde alnan ynetim kurulu kararlar aleyhine, bu kararlarn ticaret siciline tescil tarihinden itibaren otuz gn ierisinde ortaklk merkezinin bulunduu yer asliye ticaret mahkemesinde iptal davas alabilir ve teminatsz olarak bu kararlarn icrasnn geri braklmas istenebilir.

(3) Ynetim kurulu kararlarnn iptali hususunda, bu Tebli ile dzenlenmemi konularda TTKnn ilgili hkmleri uygulanr.

Kurula bildirim ve zel durum aklamalar

MADDE 14 (1) Ynetim kurulunun bu Tebli erevesinde ald kararlar aleyhine iptal davas almas halinde, ortaklk davann aldn rendii tarihten itibaren be i gn ierisinde durumu Kurula bildirmekle ykmldr. Mahkemece, aleyhine iptal davas alan ynetim kurulu kararnn icrasnn geri braklmasna karar verildii takdirde, taraflarca kararn renildii tarihten itibaren en ge be i gn ierisinde Kurula bildirilmesi zorunludur. Mahkemece icrann geri braklmas veya iptal karar verilmedii srece, sermaye artrm dolaysyla Kurula yaplacak bavuru ilemlerine devam edilir.

(2) ptal davasna ilikin mahkeme hkmnn tebli tarihinden itibaren be i gn ierisinde, ortaklklar durumu Kurula bildirmekle ykmldr.

(3) Dava konusu ynetim kurulu kararnn iptaline ilikin mahkeme kararnn kesinlemesini izleyen be i gn ierisinde, ynetim kurulu tarafndan sz konusu kararn ynetim kurulu kararlar defterinden silinmesi ve bu hususun 12 nci madde hkm erevesinde tescil ve ilan ettirilmesi zorunludur.

(4) ptal davas almas halinde, sz edilen iptal davasnn ald hususu, mahkemece aleyhine iptal davas alan ynetim kurulu kararnn icrasnn geri braklmasna karar verildii takdirde bu karar, davaya ilikin nihai mahkeme karar ve mahkeme kararnn kesinlemesi halinde bu husus Kurulun zel durumlara ilikin dzenlemeleri erevesinde kamuya aklanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yeniden deerleme

MADDE 15 (1) Bu Tebliin 5 inci maddesinde yer alan tutar, her yl Maliye Bakanlnca ilan edilen yeniden deerleme katsays dikkate alnarak gerekli grlmesi halinde Kurulca yeniden belirlenir.

Yrrlkten kaldrlan tebli ve atflar

MADDE 16 (1) 23/1/2008 tarihli ve 26765 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kaytl Sermaye Sistemine likin Esaslar Teblii (Seri: IV, No: 38) yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Kurulun dier dzenlemelerinde Kaytl Sermaye Sistemine likin Esaslar Teblii (Seri: IV, No: 38)ne yaplan atflar bu Teblie yaplm saylr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrlk tarihi itibaryla kaytl sermaye sisteminde bulunan ortaklklar iin, Kurulca yeni bir tavan izni verilene kadar bu Tebliin 5 inci maddesi uygulanmaz.

(2) Bu Tebliin yrrle girdii tarihte Kurulca karara balanmam kaytl sermaye sistemine gei, tavan artrm ve benzeri hususlara ilikin bavurular, bu Tebli hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul yrtr.