24 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28861

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MİMARLAR ODASI

ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, yurt içinde mimarlık eğitimi veren eğitim kurumlarından mezun olanlar Odaya üye olmak için diploma, yurt dışındaki mimarlık eğitimi veren kurumlardan mezun olanlar ise Odaya üye olmak için diploma, denklik belgesi ve not dökümü (transcript) ile başvuru yapmak zorundadırlar. Üyelik başvurusu reddedilen ilgiliye Oda Yönetim Kurulu kararı, en geç 60 gün içinde bildirilir. Yasal olarak mimarlık mesleğini uygulamaya hak kazanmış her mimar, mesleki etkinlikte bulunabilmek için üyelik niteliğini korumak zorundadır. Üyelik kaydında lisans diploması esastır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“z) En az yılda bir kez, gündemini belirleyerek Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,”

“aa) Oda çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve Oda çalışanlarının bu eğitimlere katılmasını sağlamak,

bb) Oda ve Şube organlarında, yardımcı organlarda, komite ve komisyonlarda görev alan üyelere yönelik bilgilendirme ve uyum eğitim programları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin başlığı “Organlara üyelik koşulları” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Organlardaki görevi devam ederken disiplin cezası alanların, cezanın kesinleşmesiyle üyeliği düşer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Şube yardımcı organları

Ek Madde 1 – Şube Danışma Kurulu bir danışma organıdır ve üyeleri; Şube ve Temsilcilik organlarında görevli Oda üyeleri, Şube komite ve komisyonlarında görevli Oda üyeleri, Birlik, Oda organ ve yardımcı organlarında görevli olan Şube üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu tarafından davet edilecek üyelerden oluşur. Şube Danışma Kurulu tüm üyelerin katılımına açıktır.

Şube Danışma Kurulu en az yılda bir kez, Şube Yönetim Kurulunun çağrısıyla ve çoğunluk aranmaksızın toplanır. Şube Yönetim Kurulu toplantı gündemini belirler. Toplantıda üyelerden gelen teklif oylanarak salt çoğunlukla gündeme yeni maddeler eklenebilir.

Şube Danışma Kurulunun her toplantısında toplantıyı yürütmek üzere bir başkan ve bir yazman seçilir.

Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi ve işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu kararıyla gerekli görülen şube çalışma grubu ve komisyonları oluşturulabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Yönetim Kurulu yürütür.