24 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28861

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİNEMA FİLMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/11/2004 tarihli ve 25642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o), (ö) ve (p) bentleri eklenmiştir.

“i) Ortak Yapım: Birden fazla yerli ve yabancı yapımcının birlikte meydana getirdikleri sinema filmlerini,”

“o) Genel Müdürlük: Sinema Genel Müdürlüğünü,

ö) Destek alan: Bakanlıkça destek verilen projeyi gerçekleştirecek gerçek ya da tüzel kişiyi,

p) Sinema salonu gösterimi: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre sinema salonu olarak sertifikalandırılmış yerlerde herhangi bir etkinliğe bağlı olmaksızın eserin ticari amaçla umuma iletimini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Destekleme Kurulu, her yıl ilk toplantısında, Danışma Kurulunun tavsiye niteliğindeki kararlarını da değerlendirerek; Bakanlıkça sinema filmlerinin desteklenmesi amacıyla ayrılan kaynakların hangi destekleme biçimlerinde ve hangi oran ve limitler içerisinde kullandırılacağına ilişkin ilke kararları alabilir; ancak bu kararlar Bakanlıkça onaylandıktan sonra ilgili taraflara bildirir. Kurul, her yıl belirli sayıda, yabancılarla gerçekleştirilecek ortak yapımların veya ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerin dâhil olduğu yapımların desteklenmesi ile destekleme bütçesinden yapım destekleri için ayrılan tutardan bu amaçlar için kullanılacak oran ve limitlerin belirlenmesine ilişkin ilke kararları da alabilir.

Proje, yapım ve yapım sonrası destekler için Destekleme Kurulu yıllık toplantıları, Genel Müdürlük tarafından, Bakanlığın genel bütçe uygulamaları ve süreleri göz önünde bulundurularak, sinema alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası kuruluşların diğer destekleme ve programlarının başvuru ve karar tarihleri dikkate alınarak belirlenir.”

“Destekleme Kurulunun üyelik sıfatına sahip olmadan önce destek almış ve yükümlülükleri devam etmekte olan Kurul üyeleri Kurul gündeminde yer alan kendi projelerine ilişkin değerlendirmelere katılamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Ülke içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelikte öngörülen hükümler çerçevesinde destek başvurusunda bulunabilir. Yabancı yapımcılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda yönetmen için bu koşul aranmaz.

Destekleme Kurulunca değerlendirmeye tabi tutulup reddedilen projelere ilişkin aynı yıl içerisinde tekrar başvuru yapılamaz. Ayrıca Destekleme Kurulu tarafından daha önce iki defa reddedilmiş projeler için yapılmış destek başvuruları kabul edilmez.

Daha önce Destekleme Kurulundan destek alanların, ikinci kez destek başvurusunda bulunabilmeleri için projelerin gerçekleştirilmiş ve geri ödemelerin tamamlanmış olması veya Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenmiş olan üç yıllık destekten faydalanamama süresinin tamamlanmış olması gerekir. Bu hüküm proje desteği, yapım sonrası desteği, belgesel, kısa film, animasyon film yapım desteklerinde uygulanmaz.

Başvurular, destek türlerine göre Bakanlıkça hazırlanacak başvuru formlarının doldurulup ilgili formların ekinde yer alan belgelerin Bakanlığa teslim edilmesi suretiyle yapılır.

Destek başvuruları öncelikle, Bakanlıkça görevlendirilen raportörler tarafından onbeş iş günü içerisinde incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru formlarında veya ibraz edilmesi gerekli belgelerde herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular, başvuru tarihi itibarıyla kabul edilir. Eksikliği bulunan başvurular ilgililere bildirilir ve bu eksikliklerin ilgililere bildirim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde giderilmesi halinde kabul edilir. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen başvurular reddedilir. Reddedilme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Genel Müdürlükten teslim alınmayan başvuru dosyaları imha edilir.

Yapım desteğinden ve yapım sonrası desteklerden faydalanmak üzere aynı anda aynı proje için başvuruda bulunulamaz.

Yabancı yapımcılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda, yerli yapımcının büyük ortak olduğu veya 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği ortak yapımın yerli film olarak kabul edildiği durumlarda yerli yapımcıların başvuruları kabul edilir. Ancak bu durumda ortaklık durumunu gösterir resmi ya da noterde düzenlenmiş olan belgenin ibrazı gerekir.

Yerli film olarak kabul edilen ortak yapımın desteklenmesine karar verilmesi durumunda, yükümlülükler tamamlanıncaya kadar yerli film olma statüsünü sağlayan şartların sürdürülmesi gerekir. Bu şartların sürdürülmemesi durumunda sağlanan destek 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Destekleme Kurulu, yapım destekleri için aynı yapımcının birden fazla projesine aynı toplantı döneminde destek veremez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Destek Türlerine İlişkin Genel Yükümlülükler

Madde 15 – Bu Yönetmelikte öngörülen destek şekillerinden faydalandırılanlar;

a) Projelerini süresinde bitirerek istenen bilgi, belge ve ilgili materyali süresinde Bakanlığa teslim etmekle,

b) Eser ve bağlantılı hak sahipleriyle yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde mali hak bedellerini ödemekle,

c) Destek alan projenin yazımı, yapımı ve yayını nedeniyle telif hakları konusunda doğacak her türlü sorunun muhatabı olarak hareket etmekle ve bu nedenle Bakanlığın uğrayacağı zararları karşılamakla,

d) Projenin özelliği itibarıyla sözleşmede Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve zorunlulukları yerine getirmekle,

yükümlüdür.

Destek şekillerinden faydalananların, kendilerinden istenen bilgi, belge, nüsha ve kopyaları, destek alan ile Genel Müdürlük arasında imzalanan sözleşmelerde belirlenen tarihte Bakanlığa teslim ederek yükümlülüklerini yerine getirmeleri üzerine projeler tamamlanmış kabul edilir.

Süresinde teslim edilen ancak bilgi ve belgelerinde eksik bulunan projelerin sahiplerine, eksiklerin giderilmesi için bir ay süre tanınır. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen veya süresinde teslim edilmemiş projeler reddedilir ve gerçekleştirilmemiş sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Proje Desteğine İlişkin Özel Yükümlülükler

Madde 16/A – Proje desteği alanlar;

a) Destek verilen projeyi İdareye verilen dosya muhteviyatına uygun olarak gerçekleştirmekle ve dosyada zorunlu değişiklikler olması halinde bu değişiklikleri gerçekleştirebilmek için Bakanlıktan onay almakla,

b) Senaryonun bitmiş bir nüshasını Genel Müdürlüğe teslim etmekle,

c) Genel Müdürlüğün izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve temlik etmemekle,

yükümlüdür.

Proje desteği alanların yükümlülükleri, destek verilen projenin başvuru dosyasına uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve ilgili materyallerle birlikte teslim edilmesi suretiyle Genel Müdürlükçe kabul edilmesinden sonra sona erer.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “en az iki” ibaresi “en az bir” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin altıncı, yedinci, sekizinci ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kefalete ilişkin belirtilen bu hususlarda 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 581 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yapım Desteğine İlişkin Özel Yükümlülükler

Madde 17/A – Geri ödemeli yapım desteği alanlar;

a) Destek verilen projeyi İdareye verilen senaryo muhteviyatına uygun olarak gerçekleştirmekle,

b) Sinema filminin bitmiş bir kopyasını proje bitim tarihinde Bakanlığa vermekle,

c) Filmin gösterime girdiği veya girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla, en geç otuz gün içerisinde desteklenen projeye ilişkin yeminli mali müşavir raporunu Genel Müdürlüğe teslim etmekle,

d) Geri ödemeyi tam ve zamanında yapmakla,

e) Yapımın gösterime girdiği ya da girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar, yapımdan elde edilen her türlü gelirler toplamından bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan, toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde geri ödemekle,

f) Projelerin gelişim ve gerçekleştirilme sürecine ilişkin yapımcı tarafından hazırlanacak raporları aylık dönemlerle, bu sürece ilişkin harcama bilgi ve belgeleri de dahil tüm bilgileri içeren izleme raporlarını, hak sahipleri ile çalışanlara yapılan ödemelerin belgelerini Genel Müdürlüğe teslim etmekle,

yükümlüdür.

Geri ödemeli yapım desteklerinde mücbir sebep veya Genel Müdürlükçe uygun görülen projenin devamını engelleyebilecek nitelikteki esaslı değişiklik hallerinde, proje teslim veya sinema salonu gösterim tarihinden en geç bir ay önce yapımcının yazılı talepte bulunması koşuluyla süre uzatımı verilebilir. Projenin teslimi ve sinema salonu gösterimi için verilebilecek toplam süre bir yılı geçemez. Süre uzatımı verilmesi durumunda sinema salonu gösterim ve geri ödeme tarihleri verilen süreyi geçmemek üzere yeniden belirlenir.

Bakanlıkça geri ödemesiz sayılan filmlerin yapımcıları bu kararın verildiği tarihten; hakkında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılanlar ise, yasal takibin sona erdirilmesi ve borcun tamamen ödenmesinden itibaren üç yıl süreyle Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

Ancak Bakanlıkça geri ödemesiz sayılması yönünde karar alınan filmlerin gösterime girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Destekleme Kurulunca belirlenen uluslararası festivallere davet edilen veya bunlardan birinde ödül kazanan filmlerin yapımcıları ile geri ödemesiz sayılan miktarı yasal faizi ile birlikte Bakanlığa geri ödeyen yapımcılar için bu üç yıllık süreye ilişkin hüküm uygulanmaz.

Geri ödemesiz yapım desteği alanların yükümlülükleri, destek verilen projenin başvuru dosyasına uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve ilgili materyallerle birlikte teslim edilmesi suretiyle Genel Müdürlükçe kabul edilmesinden sonra sona erer.

Geri ödemesiz yapım desteği alanlar projelerine ilişkin dosyalarında zorunlu değişiklikler olması halinde bu değişiklikleri gerçekleştirebilmek için Destekleme Kurulu ve/veya Bakanlıktan onay almakla yükümlüdür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “% 30’unu” ibaresi “% 50’sini” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“Yapım sonrası desteği alanlar filme ilişkin kayıt tescil belgesini Bakanlığa teslim etmekle ve bunun yanı sıra geri ödemeli yapım sonrası desteklerde ödemeyi tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

Geri ödemeli yapım sonrası destekleri geri ödemesize dönüştürülemez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Desteklere İlişkin Ödeme Şekilleri Hakkında Esaslar

Madde 19 – Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarlarının:

a) Proje desteği için;

1) % 50’si, ilgili projeye başladığını Bakanlığa yazılı olarak bildirdiğinde,

2) Diğer % 50’si; projenin tamamlanarak Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra,

b) Geri ödemesiz yapım desteği için;

1) %50’si, ilgili projeye başladığını Bakanlığa yazılı olarak bildirdiğinde,

2) Diğer % 50’si; projenin tamamlanarak Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra,

c) Geri ödemeli yapım desteği için;

1) %30’u, ilgilinin Bakanlığa sunduğu yazılı bildiriminde yer alan proje başlangıç tarihinde,

2) % 40’ı, projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve iş kopyasının Bakanlıkça kabul edilmesinden sonra,

3) % 30’u projenin tamamlanmış kabul edildiği tarihte,

d) Yapım sonrası desteği için;

1) % 70'i, destek sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından sonra,

2) % 30'u, harcama belgelerinin Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra,

ödenir.

Bakanlık, projenin özelliği itibarıyla uygun gördüğü durumlarda ödeme tarihleri ve yüzdelerinde değişiklik yapabilir.

Desteklere ilişkin ödemeler, Bakanlık ile başvuru sahipleri arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu sözleşmelerde, ödeme ve geri ödeme tarihleri ile şekli, yükümlülükler, geçerli bir sebep olmaksızın ödeme yapılmaması, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya projelerin süresinde tamamlanmaması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı ve Bakanlıkça gerekli görülebilecek diğer hususlar belirtilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Geri ödemeli olarak sağlanan;

a) Doğrudan yapım ve yapım sonrası destekleri filmin gösterime girdiği veya girmiş sayıldığı,

b) Dolaylı yapım ve sonrası destekleri kredi veren kuruluşa yapılan ödemenin sona erdiği,

yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla yapımdan elde edilen toplam hasılattan bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda geri ödenir. Yapımın gösterime girmemesi veya tarihinin tespit edilememesi halinde en geç desteğin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla gösterime girmiş sayılır.

Geri ödemeli yapım desteği alanlar, filmin gösterime girdiği veya girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla, en geç otuz gün içerisinde desteklenen projeye ilişkin yeminli mali müşavir raporunu; yapım sonrası desteklerinden faydalandırılanlar ise projeye ilişkin harcama belgelerini ve istenecek diğer bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe teslim etmekle yükümlüdür. Söz konusu bilgi ve belgelerin tesliminden sonra Bakanlıkça geri ödeme tutarı hesaplanır.

Verilen destek miktarının film yapımı için yapılan toplam giderlerin %50’sini aşması durumunda, aşan kısma tekamül eden miktar yasal faiziyle birlikte destek alan tarafından geri ödenir.

Filmin, yapım giderlerini karşılayacak miktarda gelir elde edememesi halinde, film yapımcısının başvurusu üzerine yeminli mali müşavir raporunun incelenerek talebin yerinde görülmesi durumunda geri ödemeli destekler Bakanlıkça geri ödemesiz sayılır.

Yeminli mali müşavir raporunun incelenmesi sonucu hesaplanan geri ödeme tutarının destek miktarından az olması durumunda, ancak belirlenen ilgili tutarın ödenmesinden sonra kalan kısım geri ödemesiz sayılır.

Doğrudan veya dolaylı sağlanacak geri ödemeli yapım ve yapım sonrası desteklere uygulanacak geri ödeme faiz oranı, geri ödemenin başladığı tarihten itibaren uygulanmak üzere Devlet tarafından uygulanan yürürlükteki yasal faiz oranından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenir. Dolaylı sağlanan desteklerde, kredi sağlayan ilgili kuruluş Bakanlıktan hiçbir hak talebinde bulunamaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı “Yönetmenin, Senaryonun veya Senaristin Değişmesi” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “uygun görmesi ve Bakanlıkça kabul edilmesi” ibaresi “uygun görmesi ve/veya Bakanlıkça kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“Yapım desteği sağlanmış sinema filmi projesinin senaryosunda proje bütünlüğünü bozacak nitelikteki esaslı değişiklikler olması ya da senarist değişikliği halinde bu değişiklikler için Destekleme Kurulunun veya Bakanlığın onay vermesi zorunludur.

Yönetmen, senaryo ya da senarist değişikliğinin Destekleme Kurulunca veya Bakanlıkça uygun bulunmaması halinde sağlanan destek, destek alan tarafından yasal faizi ile birlikte Bakanlığa iade edilir.

Desteğin iade edilmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 – Yapımcı, Genel Müdürlükçe kabul edilen ve Destekleme Kurulunca uygun görülen haller dışında, destek sağlanan sinema filmini tamamlama ve teslim etme yükümlülüğünü üçüncü kişilere devredemez.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tanıtıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Destek Alanın Yükümlülükleri

Madde 23 – Bakanlık; uluslararası alanda ülke tanıtımına yönelik özel nitelikteki proje ve yapımlar ile ulusal ve uluslararası film festivallerini, film hafta ve günlerini, sinema alanına ilişkin kültürel ve sosyal amaçlı etkinlikleri ve sinema sektörü çalışanlarını, Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Destekleme Kuruluna bildirilen meblağ dışındaki kaynaklardan doğrudan destekleyebilir. Bakanlık döner sermaye bütçesi ile Bakanlık bütçesinde yer alan diğer ödenekler de bu amaçla kullanılabilir.

Tanıtıcı faaliyet desteği alanlar; desteklenen ulusal ve uluslararası film festivallerine, film hafta ve günlerine, sinema alanına ilişkin kültürel ve sosyal amaçlı etkinliklere ilişkin;

a) Hazırlanan faaliyet raporu ve kullanılan afiş, broşür, katalog vb. tanıtım materyalleri ile her türlü basılı ve görüntülü malzemeyi Bakanlıkça belirlenecek nitelik ve türlerde Bakanlığa teslim etmekle,

b) Tarihlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda Genel Müdürlükten onay almakla,

c) Bilgileri etkinlik tarihinden en az onbeş gün önce Genel Müdürlüğe bildirmekle,

d) Yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödenen net tutar kadar harcama belgesini sözleşmeye uygun şekilde Genel Müdürlüğe teslim etmekle,

e) Faturalandıramadığı veya harcama belgesi olarak belgelendiremediği miktarları harcanmamış kabul etmek ve bu miktarları ödeme tarihinden itibaren yasal faizleri ile birlikte Bakanlığa iade etmekle,

f) Faaliyetin özelliği itibarıyla Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve zorunlulukları yerine getirmekle,

yükümlüdür.

Bakanlık ya da diğer kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatları tarafından düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi durumunda, ibraz edilen harcama belgelerinde hazine onay tarihindeki döviz satış kuru esas alınır.

Destek alan, üçüncü şahıslara verdiği doğrudan, dolaylı, maddi veya manevi zararlardan sorumlu olduğunu, bu zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Yapım ve yapım sonrası kategorilerinde destek alan projelerde değerlendirme ve sınıflandırma işlemi sonucu verilen işaret ve ibarelerin kullanılmaması, ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının uygun bulunmaması veya 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun görüldüğüne dair işaret ve ibare kullanılmasının zorunlu tutulması hallerinde bu projelere sağlanan destek geri alınır.

Birinci fıkrada bahsi geçen hallerde veya destek sağlanan projelerin geçerli bir sebep olmaksızın; süresinde gerçekleştirilmemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, geri ödemelerin yapılmaması durumlarında, sağlanan destek, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 – Bu maddenin yürürlük tarihinden önce başvurusu reddedilen projeler için de, Bakanlıkça belirlenecek koşullar ve değiştirilen hükümler çerçevesinde tekrar başvuru yapılabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 2 – Bu Yönetmeliğin değiştirilen hükümleri mahiyeti uygun düştüğü sürece daha önce destek verilen projelere de uygulanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.