24 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28861

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ VE

KONTROLÖR YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİŞTİRİLME VE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde ve (d) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Adaylar, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvururlar. Başvurusu uygun görülen adaylara Sınav Giriş Belgesi verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Müsteşar onayı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, kendi personeli arasından seçilecek bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşan Sınav Hazırlık Komisyonu kurulur. Aynı şekilde iki yedek üye belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce” ve üçüncü fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2006

26325

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/11/2006

26336

2-

4/2/2010

27483

3-

31/12/2011

28159