24 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28861

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE

UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE

İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tüm finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 14 üncü maddesi ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında,

a) Kanun: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununu,

b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Türkiye Muhasebe Standardı: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,

ç) Şirket: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tekdüzen Hesap Planı

Tekdüzen hesap planı yapısı

MADDE 5 – (1) Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşur;

0 DÖNEN DEĞERLER

1 ANA FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

3 BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

4 ÖZKAYNAKLAR

5 ANA FAALİYET GELİRLERİ

6 FİNANSMAN GİDERLERİ

7 FAALİYET DIŞI GELİRLER

8 FAALİYET GİDERLERİ VE DİĞER GİDERLER

9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

Türk parası ve yabancı para hesaplar

MADDE 6 – (1) Her grup içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrılmıştır. Türk parası ve yabancı para işlemler için çalışan hesaplar, 012 Yoldaki Paralar – T.P., 013 Yoldaki Paralar – Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir seviyesinde ayrılmıştır. Defteri kebir hesaplarından son hanesi çift numaralı olanlar Türk parası, tek numaralı olanlar ise yabancı para hesaplardır.

(2) Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, şirketlerin yabancı para işlemlerine ilişkin tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para hesaplardan ve işlemlerden sağlanan yabancı para faiz, komisyon ve gelirler, işlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili yabancı para kâr/zarar hesaplarına kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üzerinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir.

Hesap numaralama sistemi

MADDE 7 – (1) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

1      2      3     4      5      6

A     B     C     D     E     F

A   - Grup numarasını tanımlar,

BC - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F    - Alt hesap numaralarını tanımlar.

Değişiklik

MADDE 8 – (1) Tekdüzen Hesap Planında;

a) Kanun uyarınca gerçekleştirilemeyen faaliyetlere ilişkin hesaplar ile kullanılmayan diğer hesaplar açılmayabilir.

b) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için şirketler ihtiyaç duymaları halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açabilirler.

c) Yardımcı hesap veya alt hesap seviyesinde tespit edilmiş maddeler için şirketler, gerek duyacakları alt ve daha tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.

ç) Altı ya da yedi haneli hesaplarda şirketler, döviz cinsi, müşteri numarası, kontrol numarası gibi hususları izlemek amacıyla, ilave haneler eklemek suretiyle daha alt seviyede hesaplar açabilirler.

d) “Diğer” hesaplar, ilgili bölümde ayrı bir hesap açılmasını gerektirmeyen büyüklükte olan işlemlerle sık tekrarlanmayan işlemlerin kaydı için ayrılmıştır.

Tekdüzen hesap planı

MADDE 9 – (1) Tekdüzen Hesap Planı detayı aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

0

DÖNEN DEĞERLER

 

010                   KASA

011                   EFEKTİF DEPOSU

012                   YOLDAKİ PARALAR – T.P.

013                   YOLDAKİ PARALAR – Y.P.

019                   KIYMETLİ MADENLER – Y.P.

020                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI - T.P.

021                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI - Y.P.

022                   YURTİÇİ BANKALAR - T.P.

02200               VADESİZ HESAP

022000             KAMU MEVDUAT BANKALARI

022001             ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022002             YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022003             ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022004             KATILIM BANKALARI

022005             KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

02201               VADELİ HESAP

022010             KAMU MEVDUAT BANKALARI

022011             ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022012             YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022013             ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022014             KATILIM BANKALARI

022015             KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

023                   YURTİÇİ BANKALAR - Y.P.

02300               VADESİZ HESAP

023000             KAMU MEVDUAT BANKALARI

023001             ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023002             YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023003             ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

023004             KATILIM BANKALARI

023005             KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

02301               VADELİ HESAP

023010             KAMU MEVDUAT BANKALARI

023011             ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023012             YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023013             ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB. YETKİLİ KURULUŞLAR

023014             KATILIM BANKALARI

023015             KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

024                   YURTDIŞI BANKALAR - T.P.

02400               VADESİZ HESAP

024000             SERBEST HESAP

024001             SERBEST OLMAYAN HESAP

02401               VADELİ HESAP

024010             SERBEST HESAP

0240100           KISA VADELİ

0240101           ORTA VE UZUN VADELİ

024011             SERBEST OLMAYAN HESAP

0240110           KISA VADELİ

0240111           ORTA VE UZUN VADELİ

 

025                   YURTDIŞI BANKALAR - Y.P.

02500               VADESİZ HESAP

025000             SERBEST HESAP

025001             SERBEST OLMAYAN HESAP

02501               VADELİ HESAP

025010             SERBEST HESAP

0250100           KISA VADELİ

0250101           ORTA VE UZUN VADELİ

025011             SERBEST OLMAYAN HESAP

0250110           KISA VADELİ

0250111           ORTA VE UZUN VADELİ

 

026                   YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - T.P.

02600               VADESİZ HESAP

026000             SERBEST HESAP

026001             SERBEST OLMAYAN HESAP

02601               VADELİ HESAP

026010             SERBEST HESAP

026011             SERBEST OLMAYAN HESAP

 

027                   YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - Y.P.

02700               VADESİZ HESAP

027000             SERBEST HESAP

027001             SERBEST OLMAYAN HESAP

02701               VADELİ HESAP

027010             SERBEST HESAP

027011             SERBEST OLMAYAN HESAP

 

030                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER -T.P. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

03000               KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030000             DEVLET TAHVİLİ

030001             HAZİNE BONOSU

030002             DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03001               ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

030010             MALİ KURULUŞLAR

030011             MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03002               SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

030020             HİSSE SENETLERİ

030021             YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030029             DİĞER

03008               DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

03009               ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030090             HİSSE SENETLERİ

030091             YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

030099             SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

03010               KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030100             DEVLET TAHVİLİ

030101             HAZİNE BONOSU

030102             DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03011               ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

030110             MALİ KURULUŞLAR

030111             MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03012               SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

030120             HİSSE SENETLERİ

030121             YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030129             DİĞER

03018                    DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

03019               GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030190             HİSSE SENETLERİ

030191             YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

030199             SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

031                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - Y.P.

                         ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

03100               KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031000             DEVLET TAHVİLİ

031001             HAZİNE BONOSU

031002             DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03101               ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

031010             MALİ KURULUŞLAR

031011             MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03102               SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

031020             HİSSE SENETLERİ

031021             YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031029             DİĞER

03108               DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

03109               ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031090             HİSSE SENETLERİ

031091             YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

031099             SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

03110               KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031100             DEVLET TAHVİLİ

031101             HAZİNE BONOSU

031102             DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03111               ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

031110             MALİ KURULUŞLAR

031111             MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03112               SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

031120             HİSSE SENETLERİ

031121             YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031129             DİĞER

03118                    DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

03119               GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031190             HİSSE SENETLERİ

031191             YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

031199             SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

032                   SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - T.P.

03200               KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

032000             DEVLET TAHVİLİ

032001             HAZİNE BONOSU

032002             DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03201               ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

032010             MALİ KURULUŞLAR

032011             MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03202               SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

032020             HİSSE SENETLERİ

032021             YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

032029             DİĞER

03209               DİĞER

03290               MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

032900             HİSSE SENETLERİ

032901             YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

032909             SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

033                   SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - Y.P.

03300               KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

033000             DEVLET TAHVİLİ

033001             HAZİNE BONOSU

033002             DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03301               ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

033010             MALİ KURULUŞLAR

033011             MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03302               SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

033020             HİSSE SENETLERİ

033021             YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

033029             DİĞER

03309               DİĞER

03390               MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

033900             HİSSE SENETLERİ

033901             YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

033909             SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

038                   MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

03800               GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

03801               SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

 

039                   MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

03900               GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

03901               SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

 

050                   TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

051                   TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

1

ANA FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

 

100                   KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI - T.P.

10000               YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

100000            RÜCU EDİLEBİLİR

1000001          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000002          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000003          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000004          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100001            RÜCU EDİLEMEZ

1000011          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000012          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000013          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000014          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10001               AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

100010            RÜCU EDİLEBİLİR

1000101          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000102          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000103          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000104          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100011            RÜCU EDİLEMEZ

1000111          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000112          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000113          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000114          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10002               AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

100020            RÜCU EDİLEBİLİR

1000201          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000202          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000203          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000204          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100021            RÜCU EDİLEMEZ

1000211          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000212          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000213          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000214          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10003               YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

100030            RÜCU EDİLEBİLİR

1000301          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000302          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000303          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000304          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100031            RÜCU EDİLEMEZ

1000311          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000312          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000313          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000314          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10004               TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

100040            RÜCU EDİLEBİLİR

1000401          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000402          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000403          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000404          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100041            RÜCU EDİLEMEZ

1000411          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000412          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000413          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000414          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10005               TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

100050            RÜCU EDİLEBİLİR

1000501          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000502          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000503          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000504          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100051            RÜCU EDİLEMEZ

1000511          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000512          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000513          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000514          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

101                   KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI - Y.P.

10100               YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

101000            RÜCU EDİLEBİLİR

1010001          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010002          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010003          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010004          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101001            RÜCU EDİLEMEZ

1010011          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010012          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010013          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010014          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10101               AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

101010            RÜCU EDİLEBİLİR

1010101          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010102          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010103          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010104          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101011            RÜCU EDİLEMEZ

1010111          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010112          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010113          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010114          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10102               AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

101020            RÜCU EDİLEBİLİR

1010201          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010202          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010203          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010204          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101021            RÜCU EDİLEMEZ

1010211          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010212          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010213          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010214          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10103               YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

101030            RÜCU EDİLEBİLİR

1010301          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010302          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010303          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010304          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101031            RÜCU EDİLEMEZ

1010311          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010312          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010313          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010314          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10104               TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

101040            RÜCU EDİLEBİLİR

1010401          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010402          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010403          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010404          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101041            RÜCU EDİLEMEZ

1010411          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010412          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010413          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010414          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10105               TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

101050            RÜCU EDİLEBİLİR

1010501          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010502          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010503          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010504          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101051            RÜCU EDİLEMEZ

1010511          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010512          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010513          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010514          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)


 

102                   ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI -                T.P.

10200               YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

102000            RÜCU EDİLEBİLİR

1020001          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020002          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020003          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020004          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102001            RÜCU EDİLEMEZ

1020011          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020012          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020013          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020014          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10201               AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

102010            RÜCU EDİLEBİLİR

1020101          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020102          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020103          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020104          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102011            RÜCU EDİLEMEZ

1020111          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020112          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020113          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020114          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10202               AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

102020            RÜCU EDİLEBİLİR

1020201          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020202          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020203          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020204          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102021            RÜCU EDİLEMEZ

1020211          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020212          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020213          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020214          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10203               YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

102030            RÜCU EDİLEBİLİR

1020301          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020302          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020303          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020304          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102031            RÜCU EDİLEMEZ

1020311          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020312          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020313          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020314          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10204               TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

102040            RÜCU EDİLEBİLİR

1020401          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020402          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020403          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020404          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102041            RÜCU EDİLEMEZ

1020411          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020412          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020413          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020414          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10205               TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

102050            RÜCU EDİLEBİLİR

1020501          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020502          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020503          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020504          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102051            RÜCU EDİLEMEZ

1020511          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020512          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020513          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020514          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

103                   ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI -  Y.P.

10300               YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

103000            RÜCU EDİLEBİLİR

1030001          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030002          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030003          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030004          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103001            RÜCU EDİLEMEZ

1030011          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030012          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030013          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030014          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10301               AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

103010            RÜCU EDİLEBİLİR

1030101          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030102          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030103          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030104          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103011            RÜCU EDİLEMEZ

1030111          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030112          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030113          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030114          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10302               AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

103020            RÜCU EDİLEBİLİR

1030201          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030202          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030203          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030204          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103021            RÜCU EDİLEMEZ

1030211          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030212          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030213          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030214          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10303               YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

103030            RÜCU EDİLEBİLİR

1030301          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030302          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030303          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030304          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103031            RÜCU EDİLEMEZ

1030311          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030312          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030313          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030314          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10304               TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

103040            RÜCU EDİLEBİLİR

1030401          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030402          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030403          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030404          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103041            RÜCU EDİLEMEZ

1030411          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030412          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030413          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030414          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10305               TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

103050            RÜCU EDİLEBİLİR

1030501          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030502          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030503          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030504          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103051            RÜCU EDİLEMEZ

1030511          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030512          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030513          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030514          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

104                   İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) – T.P.

10400               KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

104000            YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

104001            AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104002            AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104003            YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

104004            TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104005            TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

10401               ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

104010            YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

104011            AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104012            AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104013            YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

104014            TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104015            TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105                   İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) – Y.P.

10500               KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

105000            YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

105001            AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105002            AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105003            YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

105004            TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105005            TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

10501               ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

105010            YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

105011            AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105012            AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105013            YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

105014            TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105015            TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

 

110                   KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - T.P.

11000              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

110000            RÜCU EDİLEBİLİR

1100001          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100002          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100003          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100004          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110001            RÜCU EDİLEMEZ

1100011          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100012          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100013          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100014          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11001              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

110010            RÜCU EDİLEBİLİR

1100101          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100102          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100103          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100104          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110011            RÜCU EDİLEMEZ

1100111          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100112          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100113          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100114          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11002              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

110020            RÜCU EDİLEBİLİR

1100201          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100202          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100203          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100204          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110021            RÜCU EDİLEMEZ

1100211          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100212          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100213          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100214          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11003              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

110030            RÜCU EDİLEBİLİR

1100301          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100302          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100303          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100304          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110031            RÜCU EDİLEMEZ

1100311          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100312          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100313          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100314          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11004              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

110040            RÜCU EDİLEBİLİR

1100401          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100402          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100403          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100404          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110041            RÜCU EDİLEMEZ

1100411          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100412          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100413          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100414          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11005              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

110050            RÜCU EDİLEBİLİR

1100501          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100502          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100503          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100504          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110051            RÜCU EDİLEMEZ

1100511          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100512          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100513          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100514          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

                      

111                   KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - Y.P.

11100              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

111000            RÜCU EDİLEBİLİR

1110001          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110002          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110003          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110004          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111001            RÜCU EDİLEMEZ

1110011          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110012          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110013          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110014          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11101              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

111010            RÜCU EDİLEBİLİR

1110101          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110102          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110103          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110104          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111011            RÜCU EDİLEMEZ

1110111          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110112          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110113          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110114          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11102              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

111020            RÜCU EDİLEBİLİR

1110201          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110202          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110203          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110204          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111021            RÜCU EDİLEMEZ

1110211          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110212          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110213          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110214          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11103              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

111030            RÜCU EDİLEBİLİR

1110301          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110302          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110303          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110304          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111031            RÜCU EDİLEMEZ

1110311          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110312          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110313          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110314          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11104              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

111040            RÜCU EDİLEBİLİR

1110401          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110402          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110403          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110404          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111041            RÜCU EDİLEMEZ

1110411          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110412          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110413          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110414          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11105              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

111050            RÜCU EDİLEBİLİR

1110501          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110502          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110503          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110504          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111051            RÜCU EDİLEMEZ

1110511          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110512          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110513          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110514          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

112                   KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI- T.P.

11200              AÇIK

112001            BANKALAR

112002            FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

112009            DİĞER

11201              TEMİNATLI

112011            BANKALAR

112012            FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

112019            DİĞER

 

113                   KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI- Y.P.

11300              AÇIK

113001            BANKALAR

113002            FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

113009            DİĞER

11301              TEMİNATLI

113011            BANKALAR

113012            FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

113019            DİĞER

 

126                   KISA VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - T.P.

12620              TÜKETİCİ KREDİLERİ

126201            TAŞIT KREDİLERİ

126202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

126203            KONUT KREDİLERİ

126209            DİĞER

12621              KREDİ KARTLARI

126210            TAKSİTLİ

126211            TAKSİTSİZ

12630              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

126300            İŞYERİ KREDİLERİ

126301            TAŞIT KREDİLERİ

126302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

126309            DİĞER

 

127                   KISA VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - Y.P.

12720              TÜKETİCİ KREDİLERİ

127201            TAŞIT KREDİLERİ

127202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

127203            KONUT KREDİLERİ

127209            DİĞER

12721              KREDİ KARTLARI

127210            TAKSİTLİ

127211            TAKSİTSİZ

12730              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

127300            İŞYERİ KREDİLERİ

127301            TAŞIT KREDİLERİ

127302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

127309            DİĞER

 

128                   KISA VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ - T.P.

12820              TÜKETİCİ KREDİLERİ

128201            TAŞIT KREDİLERİ

128202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

128203            KONUT KREDİLERİ

128209            DİĞER

12821              KREDİ KARTLARI

128210            TAKSİTLİ

128211            TAKSİTSİZ

12830              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

128300            İŞYERİ KREDİLERİ

128301            TAŞIT KREDİLERİ

128302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

128309            DİĞER

 

129                   KISA VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ -Y.P.

12920              TÜKETİCİ KREDİLERİ

129201            TAŞIT KREDİLERİ

129202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

129203            KONUT KREDİLERİ

129209            DİĞER

12921              KREDİ KARTLARI

129210            TAKSİTLİ

129211            TAKSİTSİZ

12930              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

129300            İŞYERİ KREDİLERİ

129301            TAŞIT KREDİLERİ

129302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

129309            DİĞER

 

130                   ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - T.P.

13000              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

130000            RÜCU EDİLEBİLİR

1300001          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300002          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300003          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300004          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130001            RÜCU EDİLEMEZ

1300011          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300012          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300013          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300014          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13001              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

130010            RÜCU EDİLEBİLİR

1300101          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300102          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300103          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300104          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130011            RÜCU EDİLEMEZ

1300111          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300112          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300113          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300114          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13002              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

130020            RÜCU EDİLEBİLİR

1300201          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300202          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300203          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300204          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130021            RÜCU EDİLEMEZ

1300211          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300212          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300213          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300214          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13003              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

130030            RÜCU EDİLEBİLİR

1300301          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300302          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300303          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300304          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130031            RÜCU EDİLEMEZ

1300311          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300312          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300313          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300314          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13004              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

130040            RÜCU EDİLEBİLİR

1300401          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300402          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300403          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300404          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130041            RÜCU EDİLEMEZ

1300411          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300412          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300413          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300414          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13005              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

130050            RÜCU EDİLEBİLİR

1300501          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300502          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300503          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300504          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130051            RÜCU EDİLEMEZ

1300511          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300512          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300513          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300514          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

131                   ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - Y.P.

13100              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

131000            RÜCU EDİLEBİLİR

1310001          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310002          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310003          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310004          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131001            RÜCU EDİLEMEZ

1310011          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310012          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310013          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310014          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13101              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

131010            RÜCU EDİLEBİLİR

1310101          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310102          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310103          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310104          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131011            RÜCU EDİLEMEZ

1310111          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310112          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310113          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310114          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13102              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

131020            RÜCU EDİLEBİLİR

1310201          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310202          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310203          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310204          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131021            RÜCU EDİLEMEZ

1310211          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310212          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310213          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310214          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13103              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

131030            RÜCU EDİLEBİLİR

1310301          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310302          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310303          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310304          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131031            RÜCU EDİLEMEZ

1310311          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310312          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310313          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310314          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13104              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

131040            RÜCU EDİLEBİLİR

1310401          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310402          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310403          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310404          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131041            RÜCU EDİLEMEZ

1310411          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310412          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310413          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310414          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13105              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

131050            RÜCU EDİLEBİLİR

1310501          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310502          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310503          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310504          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131051            RÜCU EDİLEMEZ

1310511          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310512          İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310513          DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310514          DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

132                   ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG   ALACAKLARI - T.P.

13200              AÇIK

132001            BANKALAR

132002            FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

132009            DİĞER

13201              TEMİNATLI

132011            BANKALAR

132012            FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

132019            DİĞER

 

133                   ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG   ALACAKLARI - Y.P.

13300              AÇIK

133001            BANKALAR

133002            FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

133009            DİĞER

13301              TEMİNATLI

133011            BANKALAR

133012            FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

133019            DİĞER

 

146                   ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - T.P.

14620              TÜKETİCİ KREDİLERİ

146201            TAŞIT KREDİLERİ

146202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

146203            KONUT KREDİLERİ

146209            DİĞER

14621              KREDİ KARTLARI

146210            TAKSİTLİ

146211            TAKSİTSİZ

14630              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

146300            İŞYERİ KREDİLERİ

146301            TAŞIT KREDİLERİ

146302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

146309            DİĞER

 

147                   ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - Y.P.

14720              TÜKETİCİ KREDİLERİ

147201            TAŞIT KREDİLERİ

147202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

147203            KONUT KREDİLERİ

147209            DİĞER

14721              KREDİ KARTLARI

147210            TAKSİTLİ

147211            TAKSİTSİZ

14730              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

147300            İŞYERİ KREDİLERİ

147301            TAŞIT KREDİLERİ

147302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

147309            DİĞER

 

148                   ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ -     T.P.

14820              TÜKETİCİ KREDİLERİ

148201            TAŞIT KREDİLERİ

148202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

148203            KONUT KREDİLERİ

148209            DİĞER

14821              KREDİ KARTLARI

148210            TAKSİTLİ

148211            TAKSİTSİZ

14830              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

148300            İŞYERİ KREDİLERİ

148301            TAŞIT KREDİLERİ

148302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

148309            DİĞER

 

149                   ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ -Y.P.

14920              TÜKETİCİ KREDİLERİ

149201            TAŞIT KREDİLERİ

149202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

149203            KONUT KREDİLERİ

149209            DİĞER

14921              KREDİ KARTLARI

149210            TAKSİTLİ

149211            TAKSİTSİZ

14930              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

149300            İŞYERİ KREDİLERİ

149301            TAŞIT KREDİLERİ

149302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

149309            DİĞER

 

150                   KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

15000              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

15001              KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-)

15002              FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

 

151                   KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.

15100              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

15101              KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-)

15102              FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

 

152                   NAKDİ KREDİLER - T.P.

15200              NAKDİ

152000            GERÇEK KİŞİ

152001            BANKA

152002            BANKA DIŞI FİNANSAL KURULUŞLAR

152003            DİĞER KURULUŞLAR

15201              TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ

 

153                   NAKDİ KREDİLER - Y.P.

15300              NAKDİ

153000            GERÇEK KİŞİ

153001            BANKA

153002            BANKA DIŞI FİNANSAL KURULUŞLAR

153003            DİĞER KURULUŞLAR

15301              TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ

 

154                   YENİDEN YAPILANDIRILAN ALACAKLAR – T.P.

15400              FAKTORİNG ALACAKLARI

15401              FİNANSMAN KREDİLERİ

15402              FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

15403              KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-)

15404              NAKDİ KREDİLER

154040            NAKDİ

154041            TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ

15409              DİĞER

 

155                   YENİDEN YAPILANDIRILAN ALACAKLAR – Y.P.

15500              FAKTORİNG ALACAKLARI

15501              FİNANSMAN KREDİLERİ

15502              FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

15503              KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-)

15504              NAKDİ KREDİLER

155040            NAKDİ

155041            TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ

15509              DİĞER

 

170                   TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR – T. P.

17000              DOKSAN-YÜZSEKSEN GÜN ARASI

170000            TEMİNATSIZ OLANLAR

1700000          FAKTORİNG ALACAKLARI

1700001          FİNANSMAN KREDİLERİ

1700002          FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1700003          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1700004          NAKDİ KREDİLER

1700009          DİĞER

170001            TEMİNATLI OLANLAR

1700010          FAKTORİNG ALACAKLARI

1700011          FİNANSMAN KREDİLERİ

1700012          FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1700013          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1700014          NAKDİ KREDİLER

1700019          DİĞER

17001              YÜZ SEKSEN GÜN-BİR YIL ARASI

170010            TEMİNATSIZ OLANLAR

1700100          FAKTORİNG ALACAKLARI

1700101          FİNANSMAN KREDİLERİ

1700102          FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1700103          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1700104          NAKDİ KREDİLER

1700109          DİĞER

170011            TEMİNATLI OLANLAR

1700110          FAKTORİNG ALACAKLARI

1700111          FİNANSMAN KREDİLERİ

1700112          FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1700113          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1700114          NAKDİ KREDİLER

1700119          DİĞER

 

171                   TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR – Y. P.

17100              DOKSAN-YÜZSEKSEN GÜN ARASI

171000            TEMİNATSIZ OLANLAR

1710000          FAKTORİNG ALACAKLARI

1710001          FİNANSMAN KREDİLERİ

1710002          FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1710003          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1710004          NAKDİ KREDİLER

1710009          DİĞER

171001            TEMİNATLI OLANLAR

1710010          FAKTORİNG ALACAKLARI

1710011          FİNANSMAN KREDİLERİ

1710012          FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1710013          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1710014          NAKDİ KREDİLER

1710019          DİĞER

17101              YÜZ SEKSEN GÜN-BİR YIL ARASI

171010            TEMİNATSIZ OLANLAR

1710100          FAKTORİNG ALACAKLARI

1710101          FİNANSMAN KREDİLERİ

1710102          FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1710103          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1710104          NAKDİ KREDİLER

1710109          DİĞER

171011            TEMİNATLI OLANLAR

1710110          FAKTORİNG ALACAKLARI

1710111          FİNANSMAN KREDİLERİ

1710112          FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1710113          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1710114          NAKDİ KREDİLER

1710119          DİĞER

 

176                   ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR -T. P.

17600              TEMİNATSIZ OLANLAR

176000            FAKTORİNG ALACAKLARI

176001            FİNANSMAN KREDİLERİ

176002            FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

176003            FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

176004            NAKDİ KREDİLER

176009            DİĞER

17601              TEMİNATLI OLANLAR

176010            FAKTORİNG ALACAKLARI

176011            FİNANSMAN KREDİLERİ

176012            FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

176013            FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

176014            NAKDİ KREDİLER

176019            DİĞER

 

177                   ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR -Y.P.

17700              TEMİNATSIZ OLANLAR

177000            FAKTORİNG ALACAKLARI

177001            FİNANSMAN KREDİLERİ

177002            FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

177003            FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

177004            NAKDİ KREDİLER

177009            DİĞER

17701              TEMİNATLI OLANLAR

177010            FAKTORİNG ALACAKLARI

177011            FİNANSMAN KREDİLERİ

177012            FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

177013            FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

177014            NAKDİ KREDİLER

177019            DİĞER

 

180                   ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – T. P.

18000              TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR

18001              ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR

 

181                   ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – Y. P.

18100              TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR

18101              ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR

 

2

YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER


 

220                        ANA FAALİYET ALACAKLARI FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – T.P.

22000              FİNANSMAN KREDİLERİ

220000            FAİZ TAHAKKUKLARI

220001            FAİZ REESKONTLARI

220002            KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

220003            KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

220004            DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI

220005            DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

22001              FAKTORİNG ALACAKLARI

220010            FAİZ TAHAKKUKLARI

220011            FAİZ REESKONTLARI

220012            KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

220013            KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

220014                  DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI

220015                  DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

22002              NAKDİ KREDİLER

 

221                        ANA FAALİYET ALACAKLARI FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – Y.P.

22100              FİNANSMAN KREDİLERİ

221000            FAİZ TAHAKKUKLARI

221001            FAİZ REESKONTLARI

221002            KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

221003            KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

22101              FAKTORİNG ALACAKLARI

221010            FAİZ TAHAKKUKLARI

221011            FAİZ REESKONTLARI

221012            KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

221013            KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

22102              NAKDİ KREDİLER

 

222                   DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - T.P.

22201              MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

222010            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

222011            SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

222013            VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

22203              TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI

22210              DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

22211              TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI

222110            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

222111            SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

22299              DİĞER

 

223                   DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - Y.P.

22301              MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

223010            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

223011            SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

223013            VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

22303              TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI

22311              TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI

223110            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

223111            SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

22399              DİĞER

 

224                   TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - T.P.

22400              ALIM SATIM AMAÇLI

22401              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

22402              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

22403              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

 

225                   TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - Y.P.

22500              ALIM SATIM AMAÇLI

22501              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

22502              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

22503              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

 

226                        KİRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR – T.P.

22600              FİNANSAL KİRALAMA KONUSU YATIRIMLAR

22601              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU YATIRIMLAR

 

227                        KİRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR – Y.P.

22700              FİNANSAL KİRALAMA KONUSU YATIRIMLAR

22701              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU YATIRIMLAR

 

228                   KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR – T.P.

22800              FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR

22801              FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR

 

229                   KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR – Y.P.

22900              FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR

22901              FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR

 

238                        SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – T.P.

23800              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

238000            MENKULLER

238001            GAYRİMENKULLER

238002            İŞTİRAKLER

238003            BAĞLI ORTAKLIKLAR

238004            İŞ ORTAKLIKLARI

238005            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238009            DİĞER

23801              DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

238010            MENKULLER

238011            GAYRİMENKULLER

238012            İŞTİRAKLER

238013            BAĞLI ORTAKLIKLAR

238014            İŞ ORTAKLIKLARI

238015            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238019            DİĞER

 

239                        SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – Y.P.

23900              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

239000            MENKULLER

239001            GAYRİMENKULLER

239002            İŞTİRAKLER

239003            BAĞLI ORTAKLIKLAR

239004            İŞ ORTAKLIKLARI

239005            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239009            DİĞER

23901              DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

239010            MENKULLER

239011            GAYRİMENKULLER

239012            İŞTİRAKLER

239013            BAĞLI ORTAKLIKLAR

239014            İŞ ORTAKLIKLARI

239015            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239019            DİĞER

 

240                   İŞTİRAKLER - T.P.

24000              MALİ İŞTİRAKLER

240000            MALİYET

240001            BEDELSİZ HİSSELER

240002            DEĞERLEME ARTIŞI

24001              MALİ OLMAYAN İŞTİRAKLER

240010            MALİYET

240011            BEDELSİZ HİSSELER

240012            DEĞERLEME ARTIŞI

 

241                   İŞTİRAKLER - Y.P.

24100              MALİ İŞTİRAKLER

241000            MALİYET

241001            BEDELSİZ HİSSELER

241002            DEĞERLEME ARTIŞI

24101              MALİ OLMAYAN İŞTİRAKLER

241010            MALİYET

241011            BEDELSİZ HİSSELER

241012            DEĞERLEME ARTIŞI

 

242                   BAĞLI ORTAKLIKLAR - T.P.

24200              MALİ ORTAKLIKLAR

242000            MALİYET

242001            BEDELSİZ HİSSELER

242002            DEĞERLEME ARTIŞI

24201              MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR

242010            MALİYET

242011            BEDELSİZ HİSSELER

242012            DEĞERLEME ARTIŞI

 

243                   BAĞLI ORTAKLIKLAR - Y.P.

24300              MALİ ORTAKLIKLAR

243000            MALİYET

243001            BEDELSİZ HİSSELER

243002            DEĞERLEME ARTIŞI

24301              MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR

243010            MALİYET

243011            BEDELSİZ HİSSELER

243012            DEĞERLEME ARTIŞI

 

244                   VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - T.P.

24400              KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

244000            DEVLET TAHVİLİ

244001            HAZİNE BONOSU

244002            DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

24401              ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

244010            MALİ KURULUŞLAR

244011            MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

24409              DİĞER

245                   VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER – Y.P.

24500              KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

245000            DEVLET TAHVİLİ

245001            HAZİNE BONOSU

245002            DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

24501              ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

245010            MALİ KURULUŞLAR

245011            MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

24509              DİĞER

246                   İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE KADAR ELDE                          TUTULACAK MD. DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - T.P.

24600              İŞTİRAKLER

24601              BAĞLI ORTAKLIKLAR

24602              VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

24603              İŞ ORTAKLIKLARI

247                   İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE KADAR ELDE                          TUTULACAK MD. DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - Y.P.

24700              İŞTİRAKLER

24701              BAĞLI ORTAKLIKLAR

24702              VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

24703              İŞ ORTAKLIKLARI

248                   İŞ ORTAKLIKLARI - T.P.

24800              MALİ ORTAKLIKLAR

248000            MALİYET

248001            BEDELSİZ HİSSELER

248002            DEĞERLEME ARTIŞI

24801              MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR

248010            MALİYET

248011            BEDELSİZ HİSSELER

248012            DEĞERLEME ARTIŞI

249                   İŞ ORTAKLIKLARI - Y.P.

24900              MALİ ORTAKLIKLAR

249000            MALİYET

249001            BEDELSİZ HİSSELER

249002            DEĞERLEME ARTIŞI

24901              MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR

249010            MALİYET

249011            BEDELSİZ HİSSELER

249012            DEĞERLEME ARTIŞI

250                   MENKULLER - T.P.

25000              KASALAR

25001              BÜRO MAKİNALARI

25002              MOBİLYA VE MEFRUŞAT

25003              NAKİL VASITALARI

25004              DİĞER MENKULLER

25010              STOK MENKULLER

25020              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER

25021              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MENKULLER

251                   MENKULLER - Y.P.

252                   GAYRİMENKULLER - T.P.

25200              KULLANIM İÇİN

252000            BİNALAR

252001            ARSALAR

252002            ARAZİ

252009            DİĞER GAYRİMENKULLER

25201              DİĞER AMAÇLI GAYRİMENKULLER

25204              İNŞA HALİNDEKİ BİNALAR

25220              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

252200            BİNALAR

252201            ARSALAR

252202            ARAZİ

25221              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU GAYRİMENKULLER

253                   GAYRİMENKULLER - Y.P.

254                   ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - T.P.

255                   ÖZEL MALİYET BEDELLERİ – Y.P.

256                   BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) - T.P.

25600              MENKULLER AMORTİSMANI

25601              GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25602              ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

25603              İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25605              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25606              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25607              GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25608              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

257                   BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) - Y.P.

25700              MENKULLER AMORTİSMANI

25701              GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25702              ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

25703              İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25705              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25706              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25707              GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25708              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

258                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - T.P.

25800              ŞEREFİYE

25801              İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25802              GAYRİMADDİ HAKLAR

259                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - Y.P.

25900              ŞEREFİYE

25901              İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25902              GAYRİMADDİ HAKLAR

260                   PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - T.P.

26000              GEÇİCİ KURUMLAR VERGİSİ

26001              TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİ

26002              TEVKİF EDİLEN FON PAYLARI

26003              İNDİRİLECEK KDV

26004              SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV

262                   ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – T.P.

26200              MALİ ZARARLARDAN

26201              VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26202              AMORTİSMANLARDAN

26203              FAİZ REESKONTLARINDAN

26204              KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26209              DİĞER

263                   ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – Y.P.

26300              MALİ ZARARLARDAN

26301              VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26302              AMORTİSMANLARDAN

26303              FAİZ REESKONTLARINDAN

26304              KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26309              DİĞER

264                   DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜŞ        KARŞILIĞI (-) – T.P.

26400              MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN

26401              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN

264010            ŞEREFİYE

264019            DİĞER

26402              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

265                   DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜŞ        KARŞILIĞI (-) – Y.P.

26500              MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN

26501              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN

265010            ŞEREFİYE

265019            DİĞER

26502              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

270                   AYNİYAT MEVCUDU - T.P.

27000              BASILI KÂĞIT

27001              KIRTASİYE

27003              DAMGA PULU

27004              POSTA PULU

27099              DİĞER STOKLAR

271                   AYNİYAT MEVCUDU - Y.P.

272                   AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – T.P.

273                   AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – Y.P.

274                   AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) T.P.

275                   AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) Y.P.

278                   MUHTELİF ALACAKLAR - T.P.

27801              PERSONELDEN ALACAKLAR

27802              DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

27803              PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

27804              ALINAN ÇEKLER

27805              ALINAN SENETLER

27899              DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

279                   MUHTELİF ALACAKLAR - Y.P.

27901              PERSONELDEN ALACAKLAR

27902              DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

27903              PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

27904              ALINAN ÇEKLER

27905              ALINAN SENETLER

27999              DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

280                   BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR - T.P.

28000              AVANSLAR

28001              PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

28002              KASA NOKSANI

28099              DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

281                   BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - Y.P.

28100              AVANSLAR

28101              PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

28102              KASA NOKSANI

28199              DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

284                   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM HESABI - T.P.

285                   KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ HESABI - Y.P.

288                   ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

290                   ŞUBELER CARİ HESABI - T.P.

291                   ŞUBELER CARİ HESABI - Y.P.

292                   EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI - T.P.

293                   EFEKTİF VAZİYETİ - Y.P.

294                   DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI - T.P.

295                   DÖVİZ VAZİYETİ - Y.P.


 

3

BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

 

342                   YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P.

34200              KISA VADELİ

34201              ORTA VE UZUN VADELİ

343                   YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.

34300              KISA VADELİ

34301              ORTA VE UZUN VADELİ

344                   YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P

34400              KISA VADELİ

34401              ORTA VE UZUN VADELİ

345                   YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER -Y.P.

34500              KISA VADELİ

34501              ORTA VE UZUN VADELİ

346                   SERMAYE BENZERİ KREDİLER – T.P.

347                   SERMAYE BENZERİ KREDİLER – Y.P.

348                   YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P.

34800              KISA VADELİ

34801              ORTA VE UZUN VADELİ

349                   YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.

34900              KISA VADELİ

34901              ORTA VE UZUN VADELİ

350                   KARŞILIKLAR - T.P.

35001              KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

35003              KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

35004              VERGİ KARŞILIKLARI

350040            KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI

350041            GELİR VERGİSİ KARŞILIĞI

35005              DÖVİZE ENDEKSLİ ALACAKLAR ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI

350050            FİNANSMAN KREDİLERİ

350051            FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

350052            FAKTORİNG ALACAKLARI

35006              MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR

35007              TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

350070            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

350071            SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

35020              YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

35030              KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI                         KARŞILIĞI

35099              DİĞER KARŞILIKLAR

351                   KARŞILIKLAR - Y.P.

35106              MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR

35107              TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

351070            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

351071            SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

35120              YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

35130              KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON            UYGULAMALARI KARŞILIĞI

35199              DİĞER KARŞILIKLAR

352                   KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - T.P.

35200              FİNANSAL KİRALAMA

35201              FAALİYET KİRALAMASI

353                   KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.

35300              FİNANSAL KİRALAMA

35301              FAALİYET KİRALAMASI

354                   ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - T.P.

355                   ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - Y.P.

356                   FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

35600              RÜCU EDİLEBİLİR

35601              RÜCU EDİLEMEZ

357                   FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

35700              RÜCU EDİLEBİLİR

35701              RÜCU EDİLEMEZ

360                   FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - T.P.

36000              KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI

36001              MENKUL KIYMET FAİZ REESKONTLARI

36002              FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

36009              DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

361                   FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - Y.P.

36100              KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI

36101              MENKUL KIYMET FAİZ REESKONTLARI

36102              FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

36109              DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

364                   TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - T.P.

36400              ALIM SATIM AMAÇLI

36401              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

36402              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

36403              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365                   TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - Y.P.

36500              ALIM SATIM AMAÇLI

36501              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

36502              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

36503              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

366                   YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - T.P.

367                   YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - Y.P.

368                   ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

376                   İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - T.P.

37600              TAHVİLLERİMİZ

37601              BONOLARIMIZ

37602              VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

377                   İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - Y.P.

37700              TAHVİLLERİMİZ

37701              BONOLARIMIZ

37702              VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

378                   İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - T.P.

37800              TAHVİLLERİMİZ

37801              BONOLARIMIZ

37802              VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

379                   İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - Y.P.

37900              TAHVİLLERİMİZ

37901              BONOLARIMIZ

37902              VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

380                   ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE FONLAR - T.P.

38010              ÖDENECEKVERGİLER

380100            ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ

380101            ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

380102            ÖDENECEK BSMV

380103            ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ

380104            ÖDENECEK KDV

38020              ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR

38040              ÖDENECEK PRİMLER

38060              ÖDENECEK FONLAR

38099              DİĞER

381                   ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE FONLAR - Y.P.

386                   ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI - T.P.

38600              AMORTİSMANLARDAN

38601              FAİZ REESKONTLARINDAN

38609              DİĞER

387                   ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI – Y.P.

38700              AMORTİSMANLARDAN

38701              FAİZ REESKONTLARINDAN

38709              DİĞER

388                   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – T.P.

38800                                                                                                                SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

38801              DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI

389                   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – Y.P.

38900                                                                                                                SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

38901              DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI

390                   MUHTELİF BORÇLAR - T.P.

391                   MUHTELİF BORÇLAR - Y.P.

392                   ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - T.P.

39201              KASA FAZLALIKLARI

39202              KAZANILMAMIŞ GELİRLER

392020            PEŞİN TAHSİL EDİLEN FAİZ, ÜCRET VE KOMİSYONLAR

392029            DİĞER

39203              DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI

39299              DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

393                   ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - Y.P.

39301              KASA FAZLALIKLARI

39302              KAZANILMAMIŞ GELİRLER

393020            PEŞİN TAHSİL EDİLEN FAİZ, ÜCRET VE KOMİSYONLAR

393029            DİĞER

39399              DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

394                   ÖDEME EMİRLERİ - T.P.

395                   ÖDEME EMİRLERİ - Y.P.

 

4

ÖZKAYNAKLAR


 

410                   SERMAYE - T.P.

41000              ADİ HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI

41001              İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI

41002              DİĞER

412                   SERMAYE TAAHHÜTLERİ – T.P.

413                   SERMAYE TAAHHÜTLERİ – Y.P.

414                   SERMAYE YEDEKLERİ – T.P.

41400              HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

41402              HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

41403              MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI

414030            İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARINDAN

414031            SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

41404                                                                                                                MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

414040            MENKULLER

414041            GAYRİMENKULLER

414044            İŞTİRAK, BAĞLI ORTAKLIK VE İŞ ORTAKLIKLARI HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

414045            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

41405              İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

41406              RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI

41407              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI

41409              DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

415                   SERMAYE YEDEKLERİ – Y.P.

41500              HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

41502              HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

41503              MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI

415030            İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARINDAN

4150300          DEĞERLEME FARKI

4150301          KUR FARKI

415031            SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

4150310          DEĞERLEME FARKI

4150311          KUR FARKI

41504              MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

415040            MENKULLER

4150400          YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150401          KUR FARKI

415041            GAYRİMENKULLER

4150410          YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150411          KUR FARKI

415044            İŞTİRAK, BAĞLI ORTAKLIK VE İŞ ORTAKLIKLARI HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

415045            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

4150450          YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150451          KUR FARKI

41505              İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

41506              RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI

41507              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI

41509              DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

415090            KUR FARKLARI

415099            DİĞER

420                   KÂR YEDEKLERİ – T.P.

42000              YASAL YEDEKLER

420001            I.TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE (T.T.K. 466/1)

420002            II.TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE (T.T.K. 466/2)

420003            ÖZEL KANUNLAR GEREĞİ AYRILAN YEDEK AKÇELER

42001              STATÜ YEDEKLERİ

42002              OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

420020            GENEL KURUL KARARI UYARINCA AYRILAN YEDEK AKÇE

420021            DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR

420022            BİRİKMİŞ ZARARLAR

42009              DİĞER KÂR YEDEKLERİ

421                   KÂR YEDEKLERİ – Y.P.

440                   KÂR VE ZARAR - T.P.

44001              KÂR

44002              ZARAR

442                   GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI - T.P.

44201              GEÇMİŞ YILLAR KÂRI

44202              GEÇMİŞ YILLAR ZARARI

448                   ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

44801              SERMAYE

44802              SERMAYE YEDEKLERİ

44803              KÂR YEDEKLERİ

44804              GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI

44809              DİĞER


 

5

ANA FAALİYET GELİRLERİ

 

500                        KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER - T.P.

                     

50000              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

50001              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50002              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50003              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

50004              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50005              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

                     

501                   KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

                     

50100              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

50101              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50102              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50103              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

50104              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50105              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

                     

502                   ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – T.P.

                     

50200              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

50201              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50202              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50203              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

50204              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50205              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

                     

503                   ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

                     

50300              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

50301              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50302              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50303              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

50304              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50305              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

                     

510                        KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER -T.P.

                     

51000              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

51001              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51002              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51003              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

51004              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51005              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

                     

511                        KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER –Y.P.

                     

51100              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

51101              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51102              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51103              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

51104              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51105              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

                     

512                        KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – T.P.

                     

51200              AÇIK

51201              TEMİNATLI

                     

513                        KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

                     

51300              AÇIK

51301              TEMİNATLI

524                        KISA VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

52400              AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ

524000            TÜKETİCİ KREDİLERİ

524001            KREDİ KARTLARI

524002            TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

52401              TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ

524010            TÜKETİCİ KREDİLERİ

524011            KREDİ KARTLARI

524012            TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

525                        KISA VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

52500              AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ

525000            TÜKETİCİ KREDİLERİ

525001            KREDİ KARTLARI

525002            TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

52501              TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ

525010            TÜKETİCİ KREDİLERİ

525011            KREDİ KARTLARI

525012            TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

530                        ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER - T.P.

                     

53000              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

53001              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53002              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53003              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

53004              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53005              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

                     

531                        ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

                     

53100              YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

53101              AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53102              AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53103              YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

53104              TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53105              TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

                     

532                        ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – T.P.

                     

53200              AÇIK

53201              TEMİNATLI

                     

533                        ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

                     

53300              AÇIK

53301              TEMİNATLI

534                        ORTA VE UZUN VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

53400              AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ

534000            TÜKETİCİ KREDİLERİ

534001            KREDİ KARTLARI

534002            TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

53401              TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ

534010            TÜKETİCİ KREDİLERİ

534011            KREDİ KARTLARI

534012            TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

535                        ORTA VE UZUN VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

53500              AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ

535000            TÜKETİCİ KREDİLERİ

535001            KREDİ KARTLARI

535002            TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

53501              TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ

535010            TÜKETİCİ KREDİLERİ

535011            KREDİ KARTLARI

535012            TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

548                   TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ                 ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER - T.P.

549                        TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER - Y.P.

552                   NAKDİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

553                   NAKDİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

570                   BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - T.P.

571                   BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - Y.P.

576                   TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

577                   TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

578                   ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

580                   MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

58000              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

58001              SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

58002              VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN

581                   MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

58100              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

58101              SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

58102              VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN

582                   FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – T.P.

583                   FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – T.P.

592                   ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

593                   ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

598                   DİĞER ALINAN FAİZLER - T.P.

59800              GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

59809              DİĞER

599                   DİĞER ALINAN FAİZLER - Y.P.

59900              GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

59909              DİĞER


 

6

FİNANSMAN GİDERLERİ

 

622                   YURT İÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER -     T.P.

62200              BANKALARDAN

62201              BANKA DIŞI MALİ KURUMLARDAN

62209              DİĞER KURULUŞLARDAN

623                   YURT İÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER -     Y.P.

62300              BANKALARDAN

62301              BANKA DIŞI MALİ KURUMLARDAN

62309              DİĞER KURULUŞLARDAN

624                   YURT DIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - T.P.

625                   YURT DIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.

630                   İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - T.P.

631                   İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.

642                   FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER –    T.P.

643                   FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER –    Y.P.

644                   FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ - T.P.

645                   FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ - Y.P.

650                   ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - T.P.

651                   ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.

678                   ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

698                   VERİLEN DİĞER FAİZLER - T.P.

69800              GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

69899              DİĞER

699                   VERİLEN DİĞER FAİZLER - Y.P.

69900              GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

69999              DİĞER

 

7

FAALİYET DIŞI GELİRLER

 

700                   İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE                          KOMİSYONLAR  – T.P.

701                   İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE                          KOMİSYONLAR –Y.P.

702                   DİĞER FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE           KOMİSYONLAR – T.P.

703                   DİĞER FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE           KOMİSYONLAR – Y.P.

704                   FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ – T.P.

705                   FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ – Y.P.

720                   FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE               KOMİSYONLAR - T.P.

721                   FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE               KOMİSYONLAR- Y.P.

                                                                                                                                        

722                   NAKDİ KREDİLERDEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

723                   NAKDİ KREDİLERDEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

746                   TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ                 ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE        KOMİSYONLAR - T.P.

747                   TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ                 ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE        KOMİSYONLAR - Y.P.

750                   SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI - T.P.

751                   SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI - Y.P.

752                   ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR –             T.P.

753                   ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR –             Y.P.

754                   RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    KÂRLAR – T.P.

755                   RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    KÂRLAR – Y.P.

771                   KAMBİYO KÂRLARI - Y.P.

77100              ARBİTRAJ KÂRLARI

77101              EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME KÂRLARI

77110              KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME KÂRLARI

77111              DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞLARI

77112              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞLARI

77113              DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞLARI

77199              DİĞER

774                   BİRLEŞME GELİRLERİ – T.P.

775                   BİRLEŞME GELİRLERİ – Y.P.

778                   ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

780                   ALINAN KÂR PAYLARI - T.P.

78000                  İŞTİRAKLERDEN

78001                  BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

78002                  İŞ ORTAKLIKLARINDAN

78003                  GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78004                  SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

78009                  DİĞER YATIRIMLARDAN

781                   ALINAN KÂR PAYLARI - Y.P.

78100                  İŞTİRAKLERDEN

78101                  BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

78002                  İŞ ORTAKLIKLARINDAN

78103                  GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78104                  SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

78109                  DİĞER YATIRIMLARDAN

782                   VERİLEN TEMİNAT, GARANTİ VE KEFALETLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

783                   VERİLEN TEMİNAT, GARANTİ VE KEFALETLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

790                   DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER – T.P.

79000              AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

79001              FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER

79002              FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER

79003              GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

79099              DİĞER

791                   DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER - Y.P.

79100              AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

79101              FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER

79102              FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER

79103              GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

79199              DİĞER

792                   OLAĞANÜSTÜ GELİRLER - T.P.

793                   OLAĞANÜSTÜ GELİRLER-Y.P.

794                   ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – T.P.

795                   ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – Y.P.

796                   ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – T.P.

797                   ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – Y.P.

798                   PARASAL POZİSYON KÂRI - T.P.

 

 

8

FAALİYET GİDERLERİ VE DİĞER GİDERLER

 

810                   PERSONEL GİDERLERİ - T.P.

811                   PERSONEL GİDERLERİ – YP

820                   KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - T.P.

82000              ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ

82001              KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - (DÖNEM SONUNDA HESAPLANAN)

82002              VERGİ KARŞILIĞI

82003              DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

820030            MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

8200300          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

8200301          SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

820031            İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

8200310          İŞTİRAKLER

8200311          BAĞLI ORTAKLIKLAR

8200312          İŞ ORTAKLIKLARI

8200313          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

820033            KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

820035            MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIK GİDERLERİ

820039            DİĞER

82005              DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

820050            MADDİ DURAN VARLIKLAR

820051            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

8200510          ŞEREFİYE

8200519          DİĞER

820053            SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

821                   KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - Y.P.

82100              ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ

82101              KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - (DÖNEM SONUNDA HESAPLANAN)

82102              VERGİ KARŞILIĞI

82103              DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

821030            MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

8210300          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

8210301          SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

821031            İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

8210310          İŞTİRAKLER

8210311          BAĞLI ORTAKLIKLAR

8210312          İŞ ORTAKLIKLARI

8210313          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

821033            KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

821035            MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIK GİDERLERİ

821039            DİĞER

82105              DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

821050            MADDİ DURAN VARLIKLAR

821051            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

8210510          ŞEREFİYE

8210519          DİĞER

821053            SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

830                   VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - T.P.

83000              ÖDENECEKVERGİLER

83001              ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR

83002              ÖDENECEK PRİMLER

83009              DİĞER

831                   VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - Y.P.

840                   VERİLEN KOMİSYONLAR VE ÜCRETLER – T.P.

841                   VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER - Y.P.

850                   AMORTİSMAN GİDERİ - T.P.

851                   AMORTİSMAN GİDERİ - Y.P.

861                   KAMBİYO ZARARLARI - Y.P.

86100              ARBİTRAJ ZARARLARI

86101              EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME ZARARLARI

86110              KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME ZARARLARI

86111              DÖVİZE ENDEKSLİ FİNANSMAN KREDİLERİ ANAPARA KUR AZALIŞLARI

86112              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞLARI

86113              DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞLARI

86199              DİĞER

862                   RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    ZARARLAR – T.P.

863                   RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    ZARARLAR – Y.P.

870                   SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - T.P.

871                   SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - Y.P.

872                   ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    ZARARLAR – T.P.

873                   ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    ZARARLAR – Y.P.

874                   BİRLEŞME GİDERLERİ – T.P.

875                   BİRLEŞME GİDERLERİ – Y.P.

878                   ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

880                   DİĞER İŞLETME GİDERLERİ - T.P.

88000                    KİRALAMA GİDERLERİ

88001              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

88002              BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

88003              TAŞIT ARACI GİDERLERİ

88004              SİGORTA GİDERLERİ

88005              ISITMA AYDINLATMA SU GİDERLERİ

88006              HABERLEŞME GİDERLERİ

88007              BASILI KAĞIT VE KIRTASİYE GİDERLERİ

88008              REKLAM İLAN GİDERLERİ

88009              DİĞER

881                   DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – Y.P.

88100                    KİRALAMA GİDERLERİ

88101              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

88109              DİĞER

882                   DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR - T.P.

88200              KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

88207              GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

88299              DİĞER

883                   DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – Y.P.

88300              KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

88307              GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

88399              DİĞER

890                   OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - T.P.

891                   OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - Y.P.

894                   ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – T.P.

895                   ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – Y.P.

896                   ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – T.P.

897                   ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – Y.P.

898                   PARASAL POZİSYON ZARARI - T.P.

 

 

9

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

                                                       

900                   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR - T.P.

901                   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR- Y.P.               

                 

902                   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR - T.P.       

903                   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR- Y.P.

904                   KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.          

905                   KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.          

906                   KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR- T.P.

907                   KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.

908                   TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR - T.P.

909                   TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR - Y.P.

910                   TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR - T.P.

911                   TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR - Y.P.

914                   TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

915                   TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR- Y.P.

916                   TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR - T.P.

917                   TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR- Y.P.

918                   KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

919                   KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.

920                   KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN BORÇLAR - T.P.

921                   KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.

924                   ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR- T.P.

 

925                   ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR- Y.P.

926                   ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLAR- T.P.

 

927                   ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLAR- Y.P.

934                   VERİLEN TEMİNAT, GARANTİ VE KEFALETLERDEN ALACAKLAR - T.P.

                       

93400              ANA FAALİYET KAPSAMINDA VERİLENLER

93401              ORTAKLARA VERİLENLER

93402              İŞTİRAK, BAĞLI ORTAKLIK VE İŞ ORTAKLIKLARINA VERİLENLER

                 

935                   VERİLEN TEMİNAT, GARANTİ VE KEFALETLERDEN ALACAKLAR - Y.P.

93500              ANA FAALİYET KAPSAMINDA VERİLENLER

93501              ORTAKLARA VERİLENLER

93502              İŞTİRAK, BAĞLI ORTAKLIK VE İŞ ORTAKLIKLARINA VERİLENLER

936                   VERİLEN TEMİNAT, GARANTİ VE KEFALETLERDEN BORÇLAR - T.P.

                                 

937                   VERİLEN TEMİNAT, GARANTİ VE KEFALETLERDEN BORÇLAR - Y.P.

944                   RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    ALACAKLAR – T.P.

94400              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

944000            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

944001            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

944002            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944003            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

944004            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944005            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

944006            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9440061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9440062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

944007            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9440071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9440072          ALICI (LEHDAR) TARAF

944018            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

944019            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94410              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

944100            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

944101            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

944102            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944103            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

944104            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944105            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

944106            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9441061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9441062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

944107            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9441071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9441072          ALICI (LEHDAR) TARAF

944118            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

944119            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94420              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

944200            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

944201            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

944202            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944203            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

944204            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944205            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

944206            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9442061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9442062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

944207            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9442071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9442072          ALICI (LEHDAR) TARAF

944218            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

944219            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

945                   RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    ALACAKLAR – Y.P.

94500              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

945000            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

945001            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

945002            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945003            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

945004            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945005            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

945006            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9450061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9450062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

945007            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9450071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9450072          ALICI (LEHDAR) TARAF

945018            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

945019            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94510              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

945100            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

945101            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

945102            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945103            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

945104            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945105            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

945106            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9451061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9451062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

945107            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9451071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9451072          ALICI (LEHDAR) TARAF

945118            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

945119            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94520              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

945200            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

945201            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

945202            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945203            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

945204            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945205            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

945206            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9452061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9452062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

945207            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9452071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9452072          ALICI (LEHDAR) TARAF

945218            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

945219            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

946                   RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    BORÇLAR – T.P.

94600              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

946000            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

946001            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

946002            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946003            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

946004            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946005            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

946006            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9460061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9460062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

946007            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9460071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9460072          ALICI (LEHDAR) TARAF

946018            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

946019            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94610              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

946100            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

946101            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

946102            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946103            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

946104            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946105            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

946106            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9461061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9451062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

946107            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9461071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9461072          ALICI (LEHDAR) TARAF

946118            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

946119            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94620              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

946200            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

946201            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

946202            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946203            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

946204            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946205            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

946206            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9462061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9462062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

946207            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9462071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9462072          ALICI (LEHDAR) TARAF

946218            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

946219            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

947                   RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    BORÇLAR – Y.P.

94700              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

947000            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

947001            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

947002            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947003            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

947004            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947005            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

947006            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9470061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9470062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

947007            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9470071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9470072          ALICI (LEHDAR) TARAF

947018            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

947019            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94710              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

947100            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

947101            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

947102            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947103            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

947104            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947105            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

947106            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9471061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9471062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

947107            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9471071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9471072          ALICI (LEHDAR) TARAF

947118            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

947119            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94720              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

947200            VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

947201            VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

947202            SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947203            SWAP SATIM İŞLEMLERİ

947204            FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947205            FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

947206            OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9472061          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9472062          ALICI (LEHDAR) TARAF      

947207            OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9472071          SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9472072          ALICI (LEHDAR) TARAF

947218            DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

947219            DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

950                   RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR -                T.P.

95000             KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

950000           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9500000         ALACAK TUTARI

9500001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950001           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500010         ALACAK TUTARI

9500011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950002           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500020         ALACAK TUTARI

9500021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950003           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9500030         ALACAK TUTARI

9500031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950004           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500040         ALACAK TUTARI

9500041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950005           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500050         ALACAK TUTARI

9500051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95002             ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

950020           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9500200         ALACAK TUTARI

9500201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950021           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500210         ALACAK TUTARI

9500211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950022           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500220         ALACAK TUTARI

9500221         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950023           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9500230         ALACAK TUTARI

9500231         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950024           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500240         ALACAK TUTARI

9500241         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950025           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500250         ALACAK TUTARI

9500251         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95010             KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

950100           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9501000         ALACAK TUTARI

9501001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950101           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9501010         ALACAK TUTARI

9501011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950102           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9501020         ALACAK TUTARI

9501021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950103           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9501030         ALACAK TUTARI

9501031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950104           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9501040         ALACAK TUTARI

9501041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950105           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9501050         ALACAK TUTARI

9501051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95012             KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

950120           AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9501200         ALACAK TUTARI

9501201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950121           TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9501210         ALACAK TUTARI

9501211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95030             ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

950300           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9503000         ALACAK TUTARI

9503001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950301           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9503010         ALACAK TUTARI

9503011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950302           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9503020         ALACAK TUTARI

9503021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950303           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9503030         ALACAK TUTARI

9503031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950304           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9503040         ALACAK TUTARI

9503041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950305           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9503050         ALACAK TUTARI

9503051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95032             ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

950320           AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9503200         ALACAK TUTARI

9503201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950321           TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9503210         ALACAK TUTARI

9503211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951                   RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR -                Y.P.

95100             KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

951000           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9510000         ALACAK TUTARI

9510001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951001           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510010         ALACAK TUTARI

9510011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951002           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510020         ALACAK TUTARI

9510021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951003           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9510030         ALACAK TUTARI

9510031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951004           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510040         ALACAK TUTARI

9510041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951005           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510050         ALACAK TUTARI

9510051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95102             ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

951020           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9510200         ALACAK TUTARI

9510201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951021           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510210         ALACAK TUTARI

9510211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951022           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510220         ALACAK TUTARI

9510221         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951023           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9510230         ALACAK TUTARI

9510231         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951024           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510240         ALACAK TUTARI

9510241         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951025           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510250         ALACAK TUTARI

9510251         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95110             KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI T.P.

951100           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9511000         ALACAK TUTARI

9511001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951101           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9511010         ALACAK TUTARI

9511011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951102           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9511020         ALACAK TUTARI

9511021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951103           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9511030         ALACAK TUTARI

9511031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951104           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9511040         ALACAK TUTARI

9511041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951105           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9511050         ALACAK TUTARI

9511051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95112             KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

951120           AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9511200         ALACAK TUTARI

9511201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951121           TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9511210         ALACAK TUTARI

9511211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95130             ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

951300           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9513000         ALACAK TUTARI

9513001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951301           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9513010         ALACAK TUTARI

9513011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951302           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9513020         ALACAK TUTARI

9513021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951303           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9513030         ALACAK TUTARI

9513031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951304           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9513040         ALACAK TUTARI

9513041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951305           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9513050         ALACAK TUTARI

9513051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95132             ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

951320           AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9513200         ALACAK TUTARI

9513201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951321           TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9513210         ALACAK TUTARI

9513211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

952                   RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - T.P.

953                   RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.

954                        RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

95400             KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

954000           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9540000         ALACAK TUTARI

9540001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954001           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540010         ALACAK TUTARI

9540011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954002           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540020         ALACAK TUTARI

9540021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954003           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9540030         ALACAK TUTARI

9540031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954004           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540040         ALACAK TUTARI

9540041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954005           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540050         ALACAK TUTARI

9540051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95402             ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

954020           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9540200         ALACAK TUTARI

9540201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954021           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540210         ALACAK TUTARI

9540211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954022           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540220         ALACAK TUTARI

9540221         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954023           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9540230         ALACAK TUTARI

9540231         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954024           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540240         ALACAK TUTARI

9540241         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954025           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540250         ALACAK TUTARI

9540251         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95410             KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

954100           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9541000         ALACAK TUTARI

9541001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954101           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9541010         ALACAK TUTARI

9541011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954102           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9541020         ALACAK TUTARI

9541021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954103           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9541030         ALACAK TUTARI

9541031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954104           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9541040         ALACAK TUTARI

9541041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954105           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9541050         ALACAK TUTARI

9541051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95412             KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

954120           AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9541200         ALACAK TUTARI

9541201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954121           TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9541210         ALACAK TUTARI

9541211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95430             ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

954300           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9543000         ALACAK TUTARI

9543001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954301           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9543010         ALACAK TUTARI

9543011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954302           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9543020         ALACAK TUTARI

9543021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954303           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9543030         ALACAK TUTARI

9543031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954304           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9543040         ALACAK TUTARI

9543041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954305           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9543050         ALACAK TUTARI

9543051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95432             ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

954320           AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9543200         ALACAK TUTARI

9543201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954321           TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9543210         ALACAK TUTARI

9543211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955                        RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

95500             KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

955000           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9550000         ALACAK TUTARI

9550001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955001           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550010         ALACAK TUTARI

9550011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955002           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550020         ALACAK TUTARI

9550021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955003           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9550030         ALACAK TUTARI

9550031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955004           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550040         ALACAK TUTARI

9550041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955005           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550050         ALACAK TUTARI

9550051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95502             ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

955020           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9550200         ALACAK TUTARI

9550201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955021           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550210         ALACAK TUTARI

9550211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955022           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550220         ALACAK TUTARI

9550221         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955023           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9550230         ALACAK TUTARI

9550231         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955024           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550240         ALACAK TUTARI

9550241         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955025           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550250         ALACAK TUTARI

9550251         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95510             KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

955100           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9551000         ALACAK TUTARI

9551001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955101           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9551010         ALACAK TUTARI

9551011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955102           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9551020         ALACAK TUTARI

9551021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955103           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9551030         ALACAK TUTARI

9551031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955104           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9551040         ALACAK TUTARI

9551041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955105           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9551050         ALACAK TUTARI

9551051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95512             KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

955120           AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9551200         ALACAK TUTARI

9551201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955121           TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9551210         ALACAK TUTARI

9551211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95530             ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

955300           YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9553000         ALACAK TUTARI

9553001         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955301           AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9553010         ALACAK TUTARI

9553011         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955302           AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9553020         ALACAK TUTARI

9553021         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955303           YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9553030         ALACAK TUTARI

9553031         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955304           TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9553040         ALACAK TUTARI

9553041         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955305           TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9553050         ALACAK TUTARI

9553051         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

                        

95532             ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

                        

955320           AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9553200         ALACAK TUTARI

9553201         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955321           TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9553210         ALACAK TUTARI

9553211         ÖN ÖDEME TUTARI (-)

956                        RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

957                        RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

964                   ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    ALACAKLAR – T.P.

               

96400              VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

96401              VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

96402              SWAP ALIM İŞLEMLERİ

96403              SWAP SATIM İŞLEMLERİ

96404              FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

96405              FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

96406              OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

964061            SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

964062            ALICI (LEHDAR) TARAF      

96407              OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

964071            SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

964072            ALICI (LEHDAR) TARAF

96418              DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

96419              DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

965                   ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN    ALACAKLAR – Y.P.        

96500              VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

96501              VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

96502              SWAP ALIM İŞLEMLERİ

96503              SWAP SATIM İŞLEMLERİ

96504              FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

96505              FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

96506              OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

965061            SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

965062            ALICI (LEHDAR) TARAF      

96507              OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

965071            SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

965072            ALICI (LEHDAR) TARAF

96518              DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

96519              DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

                              

966                   ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR              – T.P.     

96600              VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

96601              VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

96602              SWAP ALIM İŞLEMLERİ

96603              SWAP SATIM İŞLEMLERİ

96604              FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

96605              FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

96606              OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

966061            SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

966062            ALICI (LEHDAR) TARAF      

96607              OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

966071            SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

966072            ALICI (LEHDAR) TARAF

96618              DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

96619              DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

                                                                                                                                                                          

967                   ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR              – Y.P.    

 

96700              VADELİ ALIM İŞLEMLERİ   

96701              VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

96702              SWAP ALIM İŞLEMLERİ

96703              SWAP SATIM İŞLEMLERİ

96704              FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

96705              FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

96706              OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

967061            SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

967062            ALICI (LEHDAR) TARAF      

96707              OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

967071            SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

967072            ALICI (LEHDAR) TARAF

96718              DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

96719              DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

                              

975                        DÖVİZE ENDEKSLİ ANA FAALİYET ALACAKLARINDAN ALACAKLAR - Y.P.

               

977                   DÖVİZE ENDEKSLİ ANA FAALİYET ALACAKLARINDAN BORÇLAR - Y.P.

               

978                   TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR - T.P.

979                   TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR - Y.P.

980                   TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR - T.P.

                         CAYILAMAZ TAAHHÜTLER

98000              VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİ

98002                    İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ

98003              KULLANDIRMA GARANTİLİ FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİS TAAHHÜTLERİ

98010              KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİ

98011              KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI                         TAAHHÜTLERİ

98049              DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER

                         CAYILABİLİR TAAHHÜTLER

98050              CAYILABİLİR FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİSİ TAAHHÜTLERİ

98058              FİNANSAL KİRALAMA TAAHHÜTLERİ

98059              FAALİYET KİRALAMASI TAAHHÜTLERİ

98099              DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLER

981                   TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR - Y.P.                             

                         CAYILAMAZ TAAHHÜTLER

                                              

98100              VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİ

98102                    İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ

98103              KULLANDIRMA GARANTİLİ FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİS TAAHHÜTLERİ

98110              KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİ

98111              KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI                         TAAHHÜTLERİ

98149              DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER

                         CAYILABİLİR TAAHHÜTLER

98150              CAYILABİLİR FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİSİ TAAHHÜTLERİ

98158              FİNANSAL KİRALAMA TAAHHÜTLERİ

98159              FAALİYET KİRALAMASI TAAHHÜTLERİ

98199              DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLER

982                   EMANET KIYMETLER - T.P.

98200              TAHSİLE ALINAN ÇEKLER

982001            PORTFÖYDEKİ ÇEKLER

982002            BANKALARDAKİ ÇEKLER

982003            İADE EDİLEN ÇEKLER

982004            KARŞILIKSIZ ÇEKLER

                       

98201              TAHSİLE ALINAN TİCARİ SENETLER

982011            PORTFÖYDEKİ SENETLER

982012            BANKALARDAKİ SENETLER

982013            İADE EDİLEN SENETLER

982014            KARŞILIKSIZ SENETLER

98209              DİĞER EMANET KIYMETLER

983                   EMANET KIYMETLER – Y.P.

98300              TAHSİLE ALINAN ÇEKLER

983001            PORTFÖYDEKİ ÇEKLER

983002            BANKALARDAKİ ÇEKLER

983003            İADE EDİLEN ÇEKLER

983004            KARŞILIKSIZ ÇEKLER

                       

98301              TAHSİLE ALINAN TİCARİ SENETLER

983011            PORTFÖYDEKİ SENETLER

983012            BANKALARDAKİ SENETLER

983013            İADE EDİLEN SENETLER

983014            KARŞILIKSIZ SENETLER

98309              DİĞER EMANET KIYMETLER

984                   EMANET BIRAKANLAR - T.P.

985                   EMANET BIRAKANLAR - Y.P.

996                   DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR – T.P.

997                   DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR – Y.P.

998                   DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN BORÇLAR – T.P.

999                   DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN BORÇLAR – Y.P.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekdüzen Hesap Planı İzahnamesi

Tekdüzen hesap planı izahnamesi

MADDE 10- (1) Tekdüzen Hesap Planı İzahnamesinde yer alan hesaplar, gruplar, defteri kebir ve gerekli görüldüğü hallerde yardımcı ve alt hesaplar bazında açıklanır. Türk parası hesapların açıklamaları, yabancı paranın esas alınması kaydıyla yabancı para hesaplar için de geçerlidir.

                (2) Söz konusu açıklamalar, ilgili hesapların işleyişini daha iyi anlamaya yönelik olup, muhasebe ve finansal tablo ilkeleri ile muhasebe standartlarına aykırılık teşkil etmez.

                (3) Tekdüzen hesap planı izahnamesi aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

 

0

DÖNEN DEĞERLER

 

010                   KASA

                Kasa mevcudu yalnızca Türk parası değerlerden oluşur. Kasaya girişler hesaba borç, kasadan çıkışlar ise alacak olarak kaydedilir. Bu hesap aktif nitelikli olup, bakiyesi Türk parası mevcudunu gösterir.

 

011                   EFEKTİF DEPOSU

                Alım satım konusu yapılan yabancı paraların sabit fiyat üzerinden kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Satın alınan veya yatırılan efektifler türlerine göre açılan ilgili yardımcı hesaplara borç, satışı yapılan veya çekilen efektifler de türlerine göre açılan ilgili yardımcı hesaplara alacak kaydedilir. Hesap sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak bakiyesi Türk parasına dönüştürülür.

 

012                   YOLDAKİ PARALAR – TÜRK PARASI

            Şirket şubelerinin, genel müdürlük ile veya kendi aralarında yaptıkları grup nakilleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer bankalar aracılığıyla gönderdikleri havaleler ile çıkardıkları Türk parası grupların kaydedildiği bir hesaptır. Grubun çıkarılış şekline göre ayrı yardımcı hesaplarda izlenen bu hesap aktif nitelikli olup, grubu çıkaran şubece kullanılır.

 

013                   YOLDAKİ PARALAR - YABANCI PARA

                012 Yoldaki Paralar – T.P. hesabı için yapılan açıklama, Türk parası yerine yabancı paranın esas alınması kaydıyla, bu hesap için de geçerlidir. Kıymetli maden cinsinden grup nakilleri de bu hesapta izlenir.

 

019                   KIYMETLİ MADENLER - YABANCI PARA

Şirketlerce edinilen basılı ve külçe halindeki kıymetli madenler gram olarak bu hesapta izlenir ve dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değer farkları bu hesaba karşılık 771 Kambiyo Kârları – Y.P. ya da 861 Kambiyo Zararları – Y.P. hesabına alınır. Söz konusu varlıkların satışından doğan kâr/zarar da aynı hesaplarda izlenir.

 

020                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI - T.P.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde tesis edilen zorunlu karşılık tutarları bu hesapta izlenir.

 

022                   YURTİÇİ BANKALAR - TÜRK PARASI

                Şirketlerin bankalara ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlara yatırdıkları Türk parası mevduat ile anılan kurum ve kuruluşlarla yapılan işlemlerden doğan borç ve alacakların kaydına özgü bir hesaptır. Aktif nitelikli bu hesap, vadesiz ve vadeli oluşuna göre, ayrı yardımcı hesaplardan oluşur ve her banka şubesinin hesapları ayrı yardımcı hesaplarda izlenir. Bankalardan ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili kuruluşlardan ay sonlarında gelen hesap özetleriyle mutabakat sağlanması gereklidir. Niteliği tespit edilemeyen farklar için bakiye eşitliğinin sağlanması amacıyla aracı ve geçici hesaplar kullanılmamalıdır. Hesap bakiyesi, şirketlerin bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlar nezdindeki mevcut Türk parası mevduatının miktarını gösterir.

 

024                   YURTDIŞI BANKALAR - TÜRK PARASI

                Hesaba yurtdışındaki bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlar nezdinde Türk parası üzerinden yapılan vadeli ve vadesiz işlemler kaydedilecektir. Hesabın bakiyesi şirketlerin yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki Türk parası alacağını gösterir. Yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki Türk parası mevcutlar, herhangi bir şekilde teminata verilmesi, bloke edilmesi ve vade haricinde şirketin tamamen serbest tasarrufunda bulunması durumuna göre serbest veya serbest olmayan hesaplarda izlenir. 022 Yurtiçi Bankalar – T.P. hesabında belirtilen mutabakat gerekliliği bu hesap için de geçerlidir.

 

025                   YURTDIŞI BANKALAR - YABANCI PARA

            Şirketler ile yabancı ülkelerdeki bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlar arasındaki işlemleri gösteren efektif ve dövizler, kambiyo, çek ve havale bedelleri, iştira edilen çek ve senet bedelleri ile akreditif bedellerinin kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Bakiyesi şirketlerin yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki döviz alacağını gösterir.

Yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardan gelen hesap özetleriyle mutabakat sağlanması gereklidir.

               

026                   YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - TÜRK PARASI

Türkiye'de kurulu şirketlerin yurtdışındaki şubelerinden ve şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı şirketlerin ana merkez ile diğer ülkelerdeki şubelerinden olan Türk parası alacaklarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Türkiye’de şube şeklinde faaliyet gösteren şirketlerin yurtdışındaki merkez ve diğer şubeleri nezdindeki Türk parası mevcutları, herhangi bir şekilde teminata verilmesi, bloke edilmesi ve vade haricinde şirketlerin tamamen serbest tasarrufunda bulunması durumuna göre serbest veya serbest olmayan hesaplarda izlenir.

 

030                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI

                İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde, alım satım amaçlı olarak elde tutulan menkul değerler ve ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerlerin kaydedildiği bir hesaptır.

Menkul değerlerin satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya itfa edilmeleri halinde alacak kaydolunur. Bu hesapta izlenen menkul değerler gerçeğe uygun değer üzerinden hareket görür.

 

                         ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

            Alım satım amaçlı olarak elde tutulan menkul değerler 03000’dan 03009’a kadar olan yardımcı hesaplarda izlenir.

           

03009               ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

            Hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgeleri gibi sermayede payı temsil eden alım satım amaçlı menkul kıymetlerin değerlerinde, bu kıymetler için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir. Söz konusu menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise, azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve tekrar ilk mekanizma işlemeye başlar. Her menkul kıymete ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.

 

                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerler 03010’dan 03019’a kadar olan yardımcı hesaplarda izlenir.

İlk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan sermayede payı temsil eden menkul değerlerin değer artışları 03019 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflanan Menkul Değerler Değer Artış Hesabında izlenir. Değer artışları, 03009 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler Değer Artış Hesabı açıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.

 

032                   SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI

                Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerler ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler dışındaki bütün menkul değerler bu hesapta izlenir. Satılmaya hazır menkul değerlerin satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya itfa edilmeleri halinde alacak kaydolunur.

                Satılmaya hazır menkul değerler, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulur ve değerleme farkları ilgili özkaynak kalemlerine intikal ettirilir. Satılmaya hazır menkul değerlerin etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden doğan farklar ise kâr/zarar ile ilişkilendirilir. Satılmaya hazır menkul değerlerin iskonto ve primleri, etkin faiz oranının hesaplanmasında dikkate alınarak faiz gelirinin bir parçası olarak gelir tablosuna yansıtılır.

                Menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetinden büyük olması halinde, gerçeğe uygun değer ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, itfa edilmiş maliyet ile elde etme maliyeti arasındaki fark ilgili gelir hesabının alacağına, gerçeğe uygun değer ve itfa edilmiş maliyet arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının alacağına kaydedilir.

                Menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetinden düşük ve elde etme maliyetinin üstünde olması halinde, itfa edilmiş maliyet ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna ve ilgili gelir hesabının alacağına, itfa edilmiş maliyet ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının borcuna, 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına kaydedilir.

                Menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetinden düşük ve elde etme maliyetinin altında olması halinde, itfa edilmiş maliyet ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna ve ilgili gelir hesabının alacağına, itfa edilmiş maliyet ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark 03801 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına, kalan tutar ise 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına kaydedilir.

İtfa edilmiş maliyetin elde etme maliyetinden düşük, gerçeğe uygun değerin ise elde etme maliyetinin üstünde olması halinde, gerçeğe uygun değer ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 8200301 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, gerçeğe uygun değer ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının alacağına kaydedilir.

İtfa edilmiş maliyetin ve gerçeğe uygun değerin elde etme maliyetinden düşük, gerçeğe uygun değerin itfa edilmiş maliyetin üstünde olması halinde, elde etme maliyeti ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 8200301 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, elde etme maliyeti ve gerçeğe uygun değer arasındaki fark 03801 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına, gerçeğe uygun değer ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının alacağına kaydedilir.

İtfa edilmiş maliyetin ve gerçeğe uygun değerin elde etme maliyetinden düşük, gerçeğe uygun değerin itfa edilmiş maliyetin altında olması halinde, itfa edilmiş maliyet ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 8200301 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark ise 03801 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına kaydedilir.

                Satılmaya hazır menkul değerlerin kalıcı değer azalışları, 038 Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı – T.P. hesabının açıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.

 

033                   SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - YABANCI PARA

Bu hesap, dönem sonlarında ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre değerlemeye tabi tutularak bakiyesi Türk parasına dönüştürülür. Yabancı para satılmaya hazır menkul değerlerin kur farkları ve iskonto primleri gelir tablosuna yansıtılır.

 

038                   MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – TÜRK PARASI

                Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden düşük olması halinde 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle değer düşüşü kayıtlara yansıtılır.

Ancak sözkonusu kıymetlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının), daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde, öncelikle değer artışı ile ilgili olarak önceden yapılan kayıtların yeni değere göre düzeltilmesi gerekmekte olup, önceki değer artışının üzerinde bir değer kaybı varsa aradaki fark 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabına borç kaydedilerek gider yazılmalıdır. Değer artışı halinde önce sözkonusu kıymetin değer düşüş karşılıkları ters kayıtla gelire dönüştürülür. Karşılığı aşan tutarda değer artışları ise 03009 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler Değer Artış Hesabının açıklamasına göre muhasebeleştirilir.

Satılmaya hazır menkul değerlerin kalıcı değer düşüş tutarları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, bu hesabın alacağına 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle gider yazılır.

 

050                   TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI

                Ters repo işlemlerinden kaynaklanan kısa vadeli alacaklar bu hesapta izlenir.


 

1

ANA FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

 

Dövize endeksli ana faaliyet alacakları Türk parası hesaplarda izlenir. Söz konusu alacak tutarları dönem sonlarında dönemsellik ilkesi gereği cari kurlarla değerlenir ve değerleme sonucu ana parada kur hareketinden kaynaklanan olumlu farklar reeskont hesapları kullanılarak 771 Kambiyo Kârları - Y.P. hesabına gelir kaydedilir.

 

                         FAKTORİNG ALACAKLARI

                İskontolu faktoring alacakları 100, 101 Kısa Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. ile 102, 103 Orta ve Uzun Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. hesaplarında izlenir. Hesabın bakiyesi iskonto edilen Türk parası ve yabancı para faktoring alacaklarından henüz vadesi gelmemiş ve tahsil edilmemiş olanların tutarını gösterir.

               

                100, 101 Kısa Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. ve 102, 103 Orta ve Uzun Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. hesaplarında izlenen tutarlar ile müşteriye yapılan ödeme arasındaki fark 104, 105 İskontolu Faktoring Alacaklarından Kazanılmamış Gelirler – T.P.,Y.P. hesaplarının alacağında izlenir. Dönem sonlarında dönemi ilgilendiren gelirler 104, 105 İskontolu Faktoring Alacaklarından Kazanılmamış Gelirler – T.P.,Y.P. hesaplarının borcuna ilgili faiz geliri hesabının alacağına kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

                İskontolu faktoring alacakları dışında kalan diğer faktoring alacakları ilgili hesaplarda izlenir.

                Faktoring işlemlerinin bilanço içi veya bilanço dışı hesaplarda izlenmesi ve bilanço dışı hesaplarda izlenen faktoring işlemlerinin hangi aşamada bilanço içi hesaplarda izleneceği hususlarında, ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarında belirtilen tahakkuk esası ile muhasebeleştirme ve bilanço dışı bırakmaya ilişkin esaslar dikkate alınır.

 

                         FİNANSMAN KREDİLERİ

                Finansman kredileri ilgili finansman kredisi hesaplarında izlenir.

 

150                   KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI

                Varlıkların finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer kiralama yöntemlerinden biriyle kiraya konu edilmesi durumunda, finansal kiralama sözleşmesine göre belirlenen taksitlendirilmiş toplam alacak tutarı ile faaliyet kiralamasının döneme isabet eden kısmı bu hesapta izlenir.

                Finansal kiralamanın dışında faaliyet kiralaması ile diğer kiralama türlerinin döneme isabet eden kısmı bu hesabın borcuna, 704 Faaliyet Kiralaması Gelirleri – T.P. hesabına alacak kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

                Finansal kiralama yönteminde, kiralamaya konu varlığın maliyeti ile sözleşmeye göre taksitlendirilmiş toplam alacak tutarı arasındaki fark alacak karakterli 15001 Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-) hesabının alacağında izlenir. Dönemsellik ilkesi gereği finansal kiralama kira gelirleri bu hesabın borcuna, 582 Finansal Kiralama Gelirleri - T.P. hesabına alacak kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

 

152                   NAKDİ KREDİLER – TÜRK PARASI

                Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında kullandırılan nakdi krediler ile verilen garanti, kefalet ve teminat mektuplarının nakde tazmin olmuş bedelleri bu hesapta izlenir.

 

154                   YENİDEN YAPILANDIRILAN ALACAKLAR – TÜRK PARASI

                İlgili Yönetmelik hükmü uyarınca, yeniden yapılandırılan ve gerekli koşulları sağlayan alacaklar “Tasfiye Olunacak Alacaklar” veya “Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabından çıkarılarak bu hesaba aktarılır.

 

                        TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR

             Anapara, faiz veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren, doksan günden fazla geciken ancak bir yılı geçmeyen alacaklar “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabında, bir yıldan fazla gecikmiş olan alacaklar “Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenir.

             “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar ödemelerdeki gecikme süresine göre ilgili yardımcı hesaplara kaydedilir.

 

                         ÖZEL KARŞILIKLAR

                170 Tasfiye Olunacak Alacaklar – T.P. ve 176 Zarar Niteliğindeki Alacaklar -T.P. hesaplarında izlenen alacaklar için ayrılan özel karşılılar bu hesapta izlenir. Hesaplar, Türk parası/yabancı para  alacaklar üzerinden bir indirim kalemi olarak dikkate alınacak negatif aktif düzenleyici hesaplardır.

                Özel karşılıklar 180, 181 Özel Karşılıklar - T.P.,Y.P. hesaplarında izlenir.

 

2

YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER


 

220                   ANA FAALİYET ALACAKLARI FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – TÜRK PARASI

                Finansman kredilerinin ve iskontolu faktoring alacakları dışındaki faktoring alacaklarının dönem kârını ilgilendirdiği halde henüz tahsil olunmamış faiz ve diğer gelirleri, tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarının alacağına, bu hesabın borcuna kaydedilir.

                Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiş tüm finansman kredisi ve iskontolu faktoring alacakları dışındaki faktoring alacakları için, o dönemi ilgilendiren faizlerin ve diğer gelirlerin reeskontları yapılır ve bu hesaba borç, ilgili gelir hesaplarına alacak verilir.

                “Tasfiye Olunacak Alacaklar" ve "Zarar Niteliğindeki Alacaklar" hesaplarında izlenen alacaklar için daha önce yapılmış bulunan ve tahsil edilmediği halde gelir yazılan faiz ve gelir tahakkuk ve reeskont tutarları için ilgili alacağın anapara tutarına uygulanan oran üzerinden özel karşılık ayrılır.

Dövize endeksli finansman kredileri ve faktoring alacaklarında, değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiş dövize endeksli finansman kredileri ve faktoring alacaklarında, değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar ilgili gelir hesaplarına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

 

222                   DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI – TÜRK PARASI

                Dönem kârını ilgilendirdiği halde, henüz tahsil edilmemiş bulunan menkul değerler faiz gelir reeskontları ve diğer faiz ve gelir reeskontlarının döneme isabet eden bölümü bu hesabın borcunda, ilgili kâr/zarar hesabının alacağında gösterilir.

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin işlem tarihi ile teslim tarihi arasında gerçekleşen değer artışları bu hesapta izlenir. Teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin işlem tarihi ile teslim tarihi arasında rayiç değerlerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili varlığın değerlemesinde kullanılan esasa göre sonuç hesaplarına veya özkaynak kalemlerine intikal ettirilir.

Değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde dövize endeksli menkul değerlerin defter değerinde meydana gelen artışlar bu hesabın borcuna, ilgili kâr/zarar hesabının alacağına kaydedilir.

 

224                   TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR – TÜRK PARASI

                Bilânço dışı hesaplarda izlenen türev finansal araçların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve varlık oluşturan farklar aktif nitelikli bu hesapta izlenir. Bu hesaba kaydedilen değerleme farkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde ilgisine göre ilgili gelir veya özkaynak hesabı ile ilişkilendirilir.

 

226                        KİRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR – TÜRK PARASI

              İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihten kiralama süresinin başlangıcına kadar olan sürede kiralama işlemi için üstlenilen maliyetler bu hesapta izlenir. Kiralama süresinin başlangıcıyla birlikte ilgili tutarlar bu hesaptan 150 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar - T.P. hesabına aktarılır.

 

228                   KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR – TÜRK PARASI

Kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihten kiralama süresinin başlangıcına kadar olan sürede kiralama işlemleri için satıcı firmalara ödenen tutarlar bu hesapta izlenir. Kiralama süresinin başlangıcıyla birlikte ilgili tutarlar bu hesaptan 150 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar - T.P. hesabına aktarılır.

 

238                   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – TÜRK PARASI

                İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık olarak sınıflandırılan varlıklar bu hesapta izlenir.

 

240                   İŞTİRAKLER - TÜRK PARASI

Şirketlerin, sermaye veya yönetim kontrolü bulunmamakla birlikte, üzerlerinde önemli etkinliğe sahip oldukları ortaklıklarındaki paylarının kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Hesap hisse alış bedeli ile kaydedilir. Bedelsiz alınan hisse senetleri ile değerleme artışları bu hesaba kaydedilir.

Değerleme Artışı Hesabı: İştiraklerin değer artış farkları bu hesaba borç, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına alacak yazılarak izlenir. İştirak hisselerinin değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve değer artışları yukarıda belirtildiği şekilde kaydedilir. Her iştirake ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.

                Bu şekilde değerlenen iştirakin satılması halinde, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına kaydedilen değer artışı, bu hesapla karşılıklı olarak kapatılır, satış işleminden doğan kâr veya zarar ilgili hesaplara yansıtılır.

 

242                   BAĞLI ORTAKLIKLAR - TÜRK PARASI

                Şirketlerin, sermayesi veya yönetimi üzerinde kontrol gücüne sahip bulundukları ortaklıklarındaki paylarının kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Hesap hisse alış bedeli ile kaydedilir. Bedelsiz alınan hisse senetleri ile değerleme artışları bu hesaba kaydedilir.

                Değerleme Artışı Hesabı: Bağlı ortaklıkların değer artış farkları bu hesaba borç, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına alacak yazılarak izlenir. Bağlı ortaklığın sermaye paylarının değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve değer artışları yukarıda belirtildiği şekilde kaydedilir. Her bağlı ortaklığın sermaye paylarına ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.

                Bu şekilde değerlenen bağlı ortaklığın sermaye paylarının satılması halinde 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına kaydedilen değer artışı, bu hesapla karşılıklı olarak kapatılır, satış işleminden doğan kâr veya zarar ilgili hesaplara yansıtılır.

 

244                   VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER – TÜRK                PARASI

            Yatırım amaçlı menkul kıymetlerin ve mülkiyeti şirkette kalmak kaydıyla teminata verilen ve bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Hesap dönem sonları itibarıyla etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetiyle değerlemeye tabi tutulur ve değerleme farkları sonuç hesaplarına intikal ettirilir.

               

246                   İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)-TÜRK PARASI

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarının değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden veya daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde değer düşüşü 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle muhasebeleştirilir. Bu ortaklıklara ilişkin kalıcı değer azalışları ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde bu hesabın alacağına ilgili gider hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle gider yazılır.

                Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden veya daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde ilgili gider hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle değer düşüşü kayıtlara yansıtılır. Ancak sözkonusu kıymetlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının), daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde, öncelikle değer artışı ile ilgili olarak önceden yapılan kayıtların yeni değere göre düzeltilmesi gerekmekte olup, önceki değer artışının üzerinde bir değer kaybı varsa aradaki fark ilgili gider hesabına borç kaydedilerek gider yazılmalıdır.

            Değer artışı halinde, önce sözkonusu iştirak/bağlı ortaklık/iş ortaklığı/vadeye kadar elde tutulacak menkul değer için ayrılan değer düşüş karşılıkları ters kayıtla gelire dönüştürülür. Karşılığı aşan tutarda değer artışları için ise 240 ve 242 numaralı hesapların altında yer alan “Değer Artışı” hesap açıklamasından yararlanılır.

 

248                   İŞ ORTAKLIKLARI – TÜRK PARASI

İş ortaklıkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde bu hesapta izlenir.

250                   MENKULLER - TÜRK PARASI

                Şirketlerce finansal kiralama yoluyla edinilen menkuller ile şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmek için satın aldıkları kasalar, büro makineleri, mobilya, mefruşat, nakil vasıtaları ve diğer menkul eşya ile ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yapılacak yeniden değerleme sonucu menkullerde doğan değer artışları ve alımı yapılmış ancak henüz kullanım için dağıtımı yapılmamış stok menkullerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır.

Menkuller hesabında kayıtlı demirbaşlar ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde amortismana tabi tutulur.

Amortisman süresi sonunda demirbaşlar halen kullanılır durumda iseler, “Menkuller” hesabında takip edilmeye devam olunur. Demirbaşlar ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre kayıtlardan çıkarılır.

Faaliyet kiralaması yöntemi ile kiralamaya konu edilen menkuller 25021 Faaliyet Kiralaması Konusu Menkuller yardımcı hesabında izlenir.

 

251                   MENKULLER - YABANCI PARA

                Yurtdışında döviz ödemek suretiyle iktisap edilen ve yurtdışı birimin aktifine kayıtlı menkullerin kaydolunduğu bir hesaptır.

 

252                   GAYRİMENKULLER - TÜRK PARASI

                Şirketlerin finansal kiralama yoluyla edindikleri gayrimenkullerin, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla satın aldıkları binaların, aynı amaç için satın aldıkları arsalar ve araziler ile bunlar üzerindeki inşa halindeki binalar için yatırdıkları paraların, özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak inşaat ve ticaret veya işletmecilik amacıyla edindikleri gayrimenkul maliyet bedellerinin ve gayrimenkullerin ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu meydana gelen değer artışlarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır.

Kiracı durumunda olan şirketlerce, finansal kiralama sözleşmesi sona erdiğinde edinilen gayrimenkuller, 25220 Finansal Kiralamayla Edinilen Gayrimenkuller hesabından 25200 Kullanım İçin hesabına aktarılır.

                252000 Binalar hesabında kayıtlı gayrimenkuller, dönem sonlarında ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre amortismana tabi tutulur.

                Faaliyet kiralamasına konu edilen gayrimenkuller 25221 Faaliyet Kiralaması Konusu Gayrimenkuller yardımcı hesabında izlenir.

 

253                   GAYRİMENKULLER - YABANCI PARA

                Yurtdışında döviz ödemek suretiyle iktisap edilen ve yurtdışı birimin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin kaydolunduğu bir hesaptır.

 

254                   ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - TÜRK PARASI

                Kira ile tutulmuş olan gayrimenkulleri genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan harcamalarla faaliyetin yapılması için meydana getirilen tesisata ait harcamalar bu hesaba kaydedilir. Hesap aktif niteliklidir. Yapılan harcamalar kira süresi içinde eşit tutarlarla itfa edilir. Kira süresinin belli olmaması veya beş yıldan uzun olması durumunda itfa süresi beş yıl olarak kabul edilir.

 

256                   BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR – (-) TÜRK PARASI

                Bilançoların aktifinde yer alan ve bir yıldan fazla kullanılan, yıpranan ve değer kaybına uğrayan menkul ve gayrimenkuller ile maddi olmayan duran varlıkların itfa edilmelerini sağlamak üzere döneme ait amortisman giderlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve aktifteki azalmayı ifade eden negatif düzenleyici bir hesaptır.

 

258                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR – TÜRK PARASI

                Şirketlerin tesis olunması veya yeni bir şubenin açılması ya da işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderler bu hesaba kaydedilir. Aktif nitelikli bir hesaptır. Yukarıda belirtilen giderlerin aktifleştirilmesi ve değerlemesi ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yapılır.

                Şirketlerin kiraladığı bir yerin şeref ve önemine karşılık, herhangi bir maddi varlık edinmeksizin, yapılan ödeme ile devir ve satın aldığı bir şirkete ödediği bedelin satın alınan şirketin özvarlığından fazla olan kısmı bu hesapta izlenir.

 

260                   PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - TÜRK PARASI

                Şirketlerin, vergi mevzuatı gereği, menkul sermaye iradı, gelir vergisi ve fon payı, geçici vergi gibi peşin ödedikleri ve dönem sonlarında ödenecek vergilerden mahsup edecekleri vergiler bu hesapta izlenir.

 

262                   ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca oluşturulan ertelenmiş vergi varlıklarının kaydedilmesine özgü bir hesaptır.

Hesap, 794 Ertelenmiş Vergi Varlığı Gelirleri – T.P. ve 894 Ertelenmiş Vergi Varlığı Giderleri– T.P. hesapları ile birlikte çalışır. Ertelenmiş vergi varlığı hesaplandığında bu hesabın borcuna, 794 Ertelenmiş Vergi Varlığı Gelirleri – T.P. hesabının alacağına kaydedilir. Cari yıla ilişkin vergi tutarı, sonraki dönemlerde vergi varlığından indirilirken, 894 Ertelenmiş Vergi Varlığı Giderleri – T.P. hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir. Özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklara ilişkin ertelenmiş vergi varlığı tutarları ise ilgili özkaynak hesabıyla ilişkilendirilir.

Ertelenmiş vergi varlık ve borçları netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılır.

 

264                        DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI – (-) TÜRK PARASI

                Duran varlıklardaki değer düşüşleri, 82005 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri yardımcı hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılarak kayıtlara yansıtılır. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların defter değerinin elde etme maliyetinin altına düşmesine yol açan değer düşüşleri de bu hesapta izlenir.

 

270                   AYNİYAT MEVCUDU – TÜRK PARASI

                Hizmetlerin yürütülebilmesi için satın alınıp ihtiyaç halinde kullanılmak üzere stok olarak elde bulundurulan basılı kâğıt, kırtasiye ve büro levazımı, damga pulu, posta pulu ve diğer kıymetlerin takibi için açılan bu hesap aktif niteliklidir.

 

272                   AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR - TÜRK PARASI

               

İştirak, bağlı ortaklık, iş ortaklığı, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ile menkul ve gayrimenkullerin vadeli satışından doğan toplam alacak tutarları bu hesapta izlenir. Hesap, 274 Aktiflerimizin Vadeli Satışından Kazanılmamış Gelirler hesabı ile netleştirilerek finansal tablolara yansıtılır.

Şirketlerin herhangi bir alacağının temlik edilmesi neticesinde oluşan alacaklar da bu hesapta izlenir.

 

274                   AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) - TÜRK PARASI

Şirketlerin iştirak, bağlı ortaklık, iş ortaklığı, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ile menkul ve gayrimenkullerinin vadeli satışından doğan toplam alacak tutarları ile bu varlıkların maliyet bedeli arasındaki fark bu hesabın alacağında izlenir. Dönem sonlarında dönemi ilgilendiren gelirler bu hesabın borcuna, 79000 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler hesabının alacağına kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

 

278                   MUHTELİF ALACAKLAR - TÜRK PARASI

                Şirketlerin diğer alacak veya varlık hesaplarında izlenmesi uygun olmayan sair alacakları bu hesapta izlenir. Bu kapsamda, şirketin herhangi bir alacağının ifası için edindiği çek ve kambiyo senetleri de bu hesapta izlenir. Ana faaliyet alacaklarına ilişkin hesaplar sadece anapara tutarlarının izlenmesine mahsus olup, faiz ve diğer gelir kalemlerinden kaynaklanan ve müşterilere yansıtılan vergi tutarları da bu hesapta izlenir.

 

280                   BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - TÜRK PARASI

                Aktifte başka bir hesaba geçmesi gerektiği halde, işlemin yapıldığı sırada zorunlu bir nedenle ait olduğu asıl hesaba alınamayan ve genellikle şirketlerin iç işlemleri ile ilgili geçici nitelikteki kayıtların gösterildiği bir hesaptır.

                Finansal yükümlülükler için peşin ödenen komisyon ve benzeri masraflar bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta izlenen tutarların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan dönemi ilgilendiren bölümü, ilgili gider hesabının borcuna ve bu hesabın alacağına yazılmak suretiyle dönem giderlerine yansıtılır.

 

284                   KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM HESABI - TÜRK PARASI

                Şirketlerce alınan veya satılan kıymetli madenlerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır.

 

285                   KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ HESABI – YABANCI PARA

                Alınan veya satılan kıymetli madenlerin gram üzerinden kaydedildiği bir hesaptır. Belli dönemler sonunda yapılan değerleme işlemi ile 284 Kıymetli Maden Alım Satım hesabı ile denkliği sağlanır.

 

288                   ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

Aktif nitelikli hesapların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilerek muhasebeleştirilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumsuz farklar ise bu hesabın alacağına 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilir.

 

290                   ŞUBELER CARİ HESABI - TÜRK PARASI

                Şubelerin genel müdürlükleriyle veya birbirleriyle yaptıkları Türk parası işlemlerin kaydına özgü çift nitelikli bir hesaptır. Hesabı ilk çalıştıran şubenin göndereceği dekonta istinaden karşı şubece yapılacak mahsup işlemi ile şubeler cari hesabının karşılıklı olarak kapatılması sağlanır. Şubeler cari hesabını çalıştıran her şube, belli dönemlerde tam mutabakat sağlamak zorundadır.

291                   ŞUBELER CARİ HESABI - YABANCI PARA

                Şubelerin genel müdürlükleriyle veya birbirleriyle yabancı para cinsi ve kıymetli maden (gram) cinsi üzerinden yaptıkları işlemlerin kaydına özgü sabit fiyatla hareket gören çift nitelikli bir kambiyo hesabıdır. Hesabın çalışması 290 Şubeler Cari Hesabında açıklandığı gibidir.

 

292                   EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI - TÜRK PARASI

                Şirketlerce alınan veya satılan efektiflerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır. Kambiyo hesaplarından sabit fiyatla hareket gören 293 Efektif Vaziyeti - Y.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. Alınan efektifin Türk parası karşılığı 010 Kasa hesabının alacağı ile bu hesabın borcuna, alınan efektifin cinsine göre miktarı ise sabit fiyat üzerinden 293 Efektif Vaziyeti - Y.P. hesabının alacağı ile 011 Efektif Deposu hesabının borcuna kaydedilir. Efektif satışları ise yukarıdaki işlemin tersi kayıtlarla gerçekleştirilir.

                293 Efektif Vaziyeti - Y.P. hesabının sabit fiyat üzerinden bakiyesi ile 292 Efektif Alım/Satım - T.P. hesabının Türk parası üzerinden bakiyesinin cari kurlara göre eşit olması gerekir. Kur değişmeleri nedeniyle bozulan denge, değerleme yapılmak suretiyle sağlanır. Farklar 292 Efektif Alım/Satım - T.P. hesabının borç veya alacağı ile ilgili kâr/zarar hesaplarına intikal ettirilir.

 

293                   EFEKTİF VAZİYETİ - YABANCI PARA

                Alınan veya satılan efektiflerin sabit fiyat üzerinden kaydına özgü bir hesaptır. Belli dönemlerde yapılan değerleme işlemi ile 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabı ile denklik sağlanır.

 

294                   DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI - TÜRK PARASI

                Şirketlerce alınan veya satılan dövizlerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır. Kambiyo hesaplarından sabit fiyatla hareket gören 295 Döviz Vaziyeti –Y.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabındaki açıklama bu hesap için de geçerlidir.

 

295                   DÖVİZ VAZİYETİ - YABANCI PARA

                Alınan veya satılan dövizlerin sabit fiyat üzerinden kaydına özgü bir hesaptır. Sözkonusu hesap genelde pasif karakterli olmakla beraber, alışı yapılmayan dövizin satışının yapılması durumunda borç bakiye de verebilir. Bu itibarla sözkonusu hesap çift (borç/alacak) karakterlidir.

                Belli dönemlerde yapılan değerleme işlemi sonucunda 294 Döviz Alım/Satım hesabı ile denkliği sağlanır.

                Değerleme sonucu oluşan farklar 294 Döviz Alım/Satım – T.P. hesabının borç veya alacağı ile 77101 Efektif ve Döviz Alım/Satım ve Değerleme Kârları hesabının alacağına veya 86101 Efektif ve Döviz Alım/Satım ve Değerleme Zararları hesabının borcuna kaydedilir.


 

3

BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

 

342                   YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI

                Şirketlerin yurtiçi bankalardan aldıkları kredilerin izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesabın değerlemesi ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yapılır.

 

344                   YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI

                Şirketlerin yurtiçi bankalar dışında kalan diğer kuruluşlardan Türk parası cinsinden aldıkları kredilerin izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.

 

346                   SERMAYE BENZERİ KREDİLER – TÜRK PARASI

İlgili düzenleme kapsamında gerekli koşulları taşıyan sermaye benzeri krediler Kurum izninin alınmasıyla birlikte bu hesapta izlenmeye başlanır.

 

348                   YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER- TÜRK PARASI

                Şirketlerin yurtdışındaki banka, kuruluş ve fonlardan doğrudan sağladıkları kısa, orta ve uzun vadeli Türk parası krediler bu hesapta izlenir.

 

350                   KARŞILIKLAR- TÜRK PARASI

35001               KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞ