24 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28861

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP

DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN

DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 10 UNCU

MADDESİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430)’nde yer alan % 3,93’lük (üç virgül doksan üç) yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 56.018,27 TL olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2 – (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.