19 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28856

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/11/2011 tarihli ve 28118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Öğrenci, ancak danışmanın olumlu görüşüyle, üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması şarttır. Öğrenci bulunduğu yarıyıldaki dönem kredisinin tamamı kadar krediyi sınıfına bakılmaksızın alabilir. Ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üstünde ise bulunulan yarıyılın kredi miktarının 1/3’ü kadar üst yarıyıldan ders alarak bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/11/2011

28118

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/12/2011

28155

2-

25/11/2012

28478