19 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28856

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Bütünleme: Final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren ve başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı olmasına rağmen sınava girmeyen öğrencilerin her dönem sonunda katılacakları sınavı,

ç) Enstitü: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

d) Enstitü anabilim dalı başkanı (EADB): İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakültelerdeki lisansüstü eğitim-öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını,

e) Enstitü kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,

f) Enstitü yönetim kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü yönetim kurulunu,

g) IELTS: International English Language Testing System sınavını,

ğ) İYS: İngilizce Yeterlik Sınavını,

h) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

l) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,

m) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

n) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Kabul ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 ‒ (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır. Bu programların kapsamları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. Bir yüksek lisans programında tezli veya tezsiz yüksek lisans programı seçeneklerinden hangisinin uygulanacağına enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri ve Senatonun onayı ile karar verilir. Yüksek lisans programlarından olan ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı ise; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama etkinliklerini kapsar.

b) Doktora programı; tezli yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik uygulamasından oluşur.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 ‒ (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümlerine göre açılır.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından hazırlanır ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uygulamaya konulur.

Öğretim dili

MADDE 7 ‒ (1) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce olarak yapılabilir. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30’unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Değişim programları çerçevesinde eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.

Başvuru koşulları

MADDE 8 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebileceği, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Ancak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmayabilir.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde; YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dillerden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yalnız ALES puanı ile öğrenci kabulü enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları haricinde ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunu öğrencilerin kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 9 ‒ (1) Enstitülerdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileri dikkate alınarak enstitü kurulunca belirlenir.

(2) Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, kontenjanları ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir ve Senato tarafından kararlaştırılan akademik takvimde yer alan son başvuru tarihi ve sınav tarihleri ile birlikte toplu olarak ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 10 ‒ (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla;

a) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan adaylara,

b) Lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan yüksek lisans programı adaylarına,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan doktora programı adaylarına,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda olan adaylara

Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

(2) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ile bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CB notu ile tamamlaması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 ‒ (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili hususları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlara talepleri üzerine, özel öğrenci statüsünde başarmış oldukları derslerin, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken toplam kredi miktarının en fazla %50’sine eşdeğer olan kısmından, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve muafiyet uygulaması

MADDE 12 ‒ (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencinin transkriptinde yer alan derslerden kredisi ve içeriği de dikkate alınarak hangilerinden muafiyet verileceği anabilim dalı başkanının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 13 ‒ (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili program enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Türkiye’den veya kendi ülkelerinden burs alan adaylar ile ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına lisansüstü eğitimi almak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmadan lisans notları değerlendirilerek enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilebilir. Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabulleri için denklik belgesi istenmez; ancak, lisans ya da yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alınır.

Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme, süre ve öğrenim ücreti

MADDE 14 ‒ (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma hakkı elde eden adaylar, kayıtlarını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Lisansüstü öğrencilerinin her yarıyıl başında ders kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(3) Bilimsel hazırlık öğretiminin birinci yılı sonunda, bilimsel hazırlık derslerini tamamlayamayan öğrencilerin bu koşulu sağlayıncaya kadar geçirdikleri süre azami süreden sayılır.

(4) Lisansüstü öğrencilerinin her öğretim yılında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

Derslerin açılması ve ders sorumlulukları

MADDE 15 ‒ (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Lisansüstü düzeyindeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verilebilir. Gerekli görüldüğünde enstitü yönetim kurulunun önerisi ile bu fıkrada belirtilen koşullarda Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavları ve değerlendirme

MADDE 16 ‒ (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.

(2) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ile AKTS kredileri ve hangi lisansüstü derslerinin kredisiz olacağı, ilgili enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır ve programlarında belirtilir. AKTS’nin hesaplanmasında 1 AKTS 25.5 saat öğrenci iş yüküne eşdeğerdir.

(3) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler; teorik dersler, seminer ve uygulamalı derslerin %70’ine devam etmek zorundadır.

(4) Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır.

(5) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir.

    Başarı Notu         Katsayı          Başarı Puanı

           AA                  4.00                90–100

           BA                  3.50                 85–89

           BB                   3.00                 75–84

           CB                   2.50                 65–74

           CC                   2.00                 60–64

           DC                  1.50                 50–59

           DD                  1.00                 45–49

           FD                   0.50                 40–44

           FF                   0.00                 00–39

(6) Bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu; yüksek lisansta CB (2.50) 65-74, doktorada ise BB (3.00) 75-84’tür. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve M başarılı; CC, DC, DD, FD, FF başarısız harf notlarıdır. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında AA, BA, BB ve M başarılı; CB, CC, DC, DD, FD, FF başarısız harf notlarıdır.

(7) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) E notu; dönem içinde başarılı olduğu halde doğal afet, hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) G notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) Y notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden ve yüksek lisans hazırlık programlarından alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) M notu; transkriptle gelerek muafiyet talep eden öğrencilere verilir. M notu ortalamaya katılmaz.

d) D notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

(8) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna etkisi Fen Bilimleri Enstitüsünde %50, diğer enstitülerde %60’tır.

(9) Yarıyıl sonu sınavları ve/veya değerlendirmeleri, anabilim veya anasanat dallarınca belirlenen ve müdürlükçe ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilmesi şartıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde edenlerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem sonunda bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine geçer.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 ‒ (1) Öğrenci bir dersin yarıyıl sonu sınavı sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş işgünü içerisinde, dilekçesini müdürlüğe teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

(2) Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak, başarısız olunan ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı bir ders de alınabilir.

(3) Tüm programlarda M notu; yüksek lisans programlarında CB notu veya üzeri; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise BB notu veya üzeri harfli başarı notu alınmış dersler tekrar edilmez. Tekrar edilen derslerde, alınan en son harfli başarı notu geçerlidir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama

MADDE 18 ‒ (1) Zorunlu bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak FF notu alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde enstitü yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

(2) Seçimlik bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

(3) Tekrar edilen veya yeniden aldığı dersin başarı notu, FF notunun yerine geçer. Ancak FF notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

Mazeret ve izinler

MADDE 19 ‒ (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, mazeretinin meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde müdürlüğe başvurması ve mazeretini belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

Eğitimin süresinde tamamlanamaması

MADDE 20 ‒ (1) Eğitimin süresinde tamamlanamaması durumunda 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre;

a) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Y notu olarak takdir olunan öğrencilere,

b) EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü, tezli yüksek lisans programında ve yüksek lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında dört, tezsiz yüksek lisans programında ve lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında altı yarıyılda tamamlayamayan ve/veya sorumlu olduğu derslerden başarılı olamayan öğrencilere,

c) Düzeltilmiş tezi, jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilere,

ç) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilere,

d) YDS'den veya eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil yeterlik sınavlarından, bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan doktora öğrencilerine,

e) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerine,

f) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerine,

g) Azami öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun olamamış öğrencilere,

eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(2) Bu öğrenciler ders alma ve tez hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrencilerin bu süreler için Mütevelli Heyetince belirlenen eğitim ücretini ödemeleri gerekir.

Yüksek lisans programları arasında geçiş

MADDE 21 ‒ (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğretim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Programlar arası geçiş hakkı bir defa kullanılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 22 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Ders sayısı ve kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenciler, kendilerine bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerine göre bir tez danışmanı atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlendirilecek program koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 23 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yıldır. Ancak, en erken üçüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez sınavına alınabilir. Başarılı olmaları durumunda kendilerine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Derslerinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması halinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile erken mezun olabilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını üçüncü yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 24 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı takdirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya ihtisaslı öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tarafından ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrencilerin öğrenimlerine devam etmeleri için ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemeleri ve kayıt yaptırmaları gerekir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 ‒ (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 27 ‒ (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Ders sayısı ve kredi toplamı ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 28 ‒ (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danışman belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabilim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yıldır. Ancak, en erken dördüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler mezun olabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 ‒ (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 31 ‒ (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini taşıması gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de; en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 9 krediye kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 18 krediye kadar en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programı; yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 32 ‒ (1) Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Ancak ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi yıla kadar indirilebilir. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu maddede belirtilen süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 33 ‒ (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir.

(2) Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise, en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya YÖK tarafından tanınan yurt dışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir.

(4) Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslara göre tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye bildirir. Tez danışmanı değişimi atamanın son süresini izleyen yarıyıl içinde yapılır.

(5) Tez danışmanı; o anabilim dalında görevli profesör ve doçentler veya yardımcı doçentler arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; diğer üniversitelerden, YÖK tarafından tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kişilerden ve öğretim görevlilerinden seçilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 34 ‒ (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Bunların hangi aylarda yapılacağı anabilim dalı başkanlıklarının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendirmek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 60, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 30, en çok 90 dakikadır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersi/dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin ise onuncu yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamaması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur. Lisans dereceli doktora programında üç yıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 35 ‒ (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 36 ‒ (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslara göre yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Temmuz veya Haziran-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 37 ‒ (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program başkanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olup tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümlerine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 38 ‒ (1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 ‒ (1) Sanatta yeterlik çalışması özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü eğitim programıdır. Sanatta yeterlik programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı, sanat dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise ileri bir uygulama yeteneğini ve yaratıcılığı geliştirmeyi amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak sergi, bireysel icra, gösteri ve benzeri uygulama çalışmalarının; sanat dalına yenilik getirme, yeni bir sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

Süre

MADDE 40 ‒ (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamaları başarı ile bitiren ancak tez, sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süre verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 41 ‒ (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından uygun görülecek öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 42 ‒ (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olup tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 43 ‒ (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyeti, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 12/6/2013 tarihli ve 28675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.