19 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28856

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Akdeniz havzasında ve özellikle Doğu Akdeniz Bölgesinde doğal olarak yetişen bitkiler başta olmak üzere, Türkiye’deki bitki gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak, ilgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, tıbbi, endüstriyel, tarımsal, süs bitkileri ve benzeri amaçlarla kullanılan ve yetiştirilen bitki taksonlarını tematik bahçeler bünyesinde toplamak, materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak.

b) Nesli tehlike altında olan endemik ve günümüz tarım bitkilerinin ataları olan nadir bitki türlerinin ex-situ ve in-situ koruma faaliyetlerine destek vermek.

c) Adana ve Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim okullarının öğrencilerine ve yöre halkına bitkileri tanıtmak, sevdirmek ve çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amacı doğrultusunda yürütülecek faaliyetler şunlardır:

a) Dünyadaki ve Türkiye’deki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği botanik bahçesi ile halkımıza, yerli ve yabancı ziyaretçilere ve bilim insanlarına hizmet vermek.

b) Çukurova ve Doğu Akdeniz bitkileri başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya dar yayılışlı Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bitkileri ziyaretçilere tanıtmak.

c) Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

d) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek ve bu konularda yapılan her türlü bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmak, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek.

e) Merkezin ilgi alanıyla ilgili eğitsel faaliyetlerde bulunmak, görgü ve bilgiyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek veya davet etmek.

f) Üniversite bünyesinde bulunan ve uluslararası indeks tarafından tescilli herbaryumun ulusal ve uluslararası çalışmalara uygun olarak gelişmesini sağlamak.

g) Doğada yayılan faydalı, zararlı ve ekonomik değeri olan bitkiler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye aktarılması konusunda faaliyet göstermek.

ğ) Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği için gerekli girişimlerde bulunmak.

h) Tohum katalogları hazırlayarak, yerli ve yabancı botanik bahçeleri veya herbaryum merkezleri ve ilgili kurumlarla bilimsel işbirliğini sağlamak.

ı) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme alanları geliştirmek ve bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynakların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında uzmanlara ve kamunun ilgili kesimlerine eğitim vermek ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak.

i) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara; yeni botanik bahçesi ve herbaryum kurmada destek olmak, danışmanlık hizmetleri yürütmek, bitki örnekleri temininde işbirliği yapmak.

j) İlköğretim ve orta öğretim çağındaki gençlerimiz başta olmak üzere, yöre halkının doğal yaşam, bitkiler, doğa sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında bilinçlendirilmesi hususunda eğitim çalışmaları yapmak.

k) Amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak.

l) Merkezin amaç ve ilkelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer benzeri çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı.

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda yetkin öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür olmadığı zaman yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içinde ve dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, amaca uygun projeler ve karşılıklı işbirliği imkanlarını geliştirmek.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi, Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer. Süresi biten Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Merkez Müdürüne yardım etmek.

b) Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda kendisine vekalet etmek ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarda bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil en az beş üyeden oluşur. Müdür dışında kalan üyeler, Müdür tarafından önerilen, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından seçilerek görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir kez toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, uygun başvuruları inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri haklara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek isteklerini karara bağlamak.

e) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

f) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.