19 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28856

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Müdür: Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

b) Merkez: Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;

a) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili bilgi birikimini arttıracak analizler, geleceğe yönelik, yönlendirici somut öneriler içeren akademik faaliyetlerde bulunmak.

b) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili elde ettiği bilgi birikimi, ulusal ve uluslararası seviyede karar alıcılarla, akademisyenlerle, özel sektör liderleriyle ve diğer sosyal paydaşlarla kitap, rapor, broşür ve benzeri araçlarla paylaşmak.

c) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüleri, düşünce grupları ve benzerleri ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak.

ç) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

d) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde yer almak.

e) İnsansız hava aracı sistemlerinin ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarında test ve onay yetkisi sahibi olmak.

f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bilim dünyasına katkı sağlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının insansız hava aracı sistemleri ihtiyacına yönelik çeşitli kabiliyetlerde özgün insansız hava aracı sistemleri projelerini geliştirerek bunları hayata geçirmek.

b) Araştırma ve geliştirme çalışmaları neticesinde kazanılan teorik birikimin uygulamaya geçirilmesi aşamasında akademi-sanayi işbirliğini en üst düzeyde sağlamak.

c) Seminer, sempozyum, çalıştay, beyin fırtınası, konferanslar gibi çeşitli bilimsel etkinlikler; site, blog gibi internet üzerindeki faaliyetler ve hakemli dergi, bültenler gibi periyodik yayınlar ile Üniversite birimleri/personeli/öğrencileri arasındaki sinerjiyi artırmak, başta Türk Hava Kurumu Üniversitesinin ilgili fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarının dersleri olmak üzere insansız hava aracı sistemleri ile ilgili yapılacak bilimsel araştırmalar için akademik platform görevi yapmak.

ç) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili yapılan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yayın Kurulundan geçen kitap, rapor gibi çalışmalara ait özgün akademik çalışmaları, Rektörün uygun görmesi halinde basmak ve bu yayınların satışı ile üniversiteye katkı sağlamak. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla teknik işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanakları sağlamak.

d) Üniversitenin bilimsel etkinliğini artırmak ve Üniversiteyi akademik, siyasi ve sosyal çevrede akademik anlamda daha görünür hale getirmek.

e) Üniversitenin tüm akademik birimleri ile koordineli olarak mümkün olduğunca Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşları, TÜBİTAK, kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası kaynaklı diğer iştiraklerce maddi olarak desteklenen disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları kolaylaştırmak.

f) Ulusal veya uluslararası bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak.

g) Üniversitenin meslek yüksekokulu, lisans, lisansüstü eğitimleri ile sertifika programlarına katkı sağlamak.

ğ) Öğrencilerin akademik yeterliliğini artırmak, işbirliği becerilerini ve beraber çalışma kabiliyetlerini geliştirmek.

h) Resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına başta insansız hava aracı sistemleri olmak üzerine itki, aerodinamik, uçak yapısı, aviyonik, uçuş kontrolü ve uçuş elektroniği gibi havacılık konularında danışmanlık hizmeti vermek

ı) Rektörlüğün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün yokluğunda Müdürün görevini kimin yürüteceği önceden belirlenir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetler için genel çerçeveyi belirlemek.

c) Merkezin yönetim organlarına başkanlık yapmak.

ç) Sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefler belirlemek.

d) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek.

e) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve toplantılar düzenlemek ve alınan kararları uygulamak.

f) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.

g) Merkez ve bağlı birimlerinin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak sırası ile Müdüre ve Rektörlüğe onay için sunmak.

ğ) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörlüğe onay için sunmak.

h) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine 3 ayda en az bir kez toplanır. İhtiyaç halinde Müdür, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

b) Kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma kurallarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek.

ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.

d) Yıllık faaliyet programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

e) Müdür tarafından önerilen eğitim, staj ve sertifika programları ile ilgili kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, Müdürün teklifi üzerine Rektörün seçeceği aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri.

c) İstekleri halinde, diğer üniversitelerin ve konuyla ilgili merkezlerin temsilcileri.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Danışma Kurulunda; Yönetim Kurulu üyelerinden başka, birinci fıkrada belirtilen kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Danışma Kurulunda bir yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Tamamlanmış ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör harcama yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Gelirler

MADDE 18 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler.

b) Her türlü yardım ve bağışlar.

c) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

ç) Diğer gelirler.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.