19 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28856

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Rektör ve rektör yardımcıları, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bölüm başkanlarının haftalık ders yükü yukarıda öğretim üyeleri için belirtilen ders yükünün yarısı kadardır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2011

27901

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2012

28461