19 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28856

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SAHA ARAŞTIRMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Saha Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Saha Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KUSAM): Koç Üniversitesi Saha Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Koç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; saha çalışmaları alanında ileri düzeyde araştırmalar yaparak ulusal ve evrensel bilgi birikimine önemli katkılarda bulunmak, çok iyi eğitilmiş lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek, kaliteli bilimsel yayınlar yapmak, çalıştaylar, konferanslar ve seminerler düzenlemek, etkin işbirlikleri sonucunda saha araştırmaları konusunda Ülkemizdeki teknolojik düzeyi geliştirmek, saha araştırmalarında yenilikçiliği özendirmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization -Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) ve ILO (International Labour Organization - Uluslararası Çalışma Örgütü) gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımı sağlamak ve ortak çalışmalar yürütmek ve bu konuda akademide ve saha araştırmaları sektöründe uluslararası rekabet gücünü artırmak, katılımcı saha araştırma kuruluşları ve Üniversite işbirliği ile ortak şirketler oluşturmak ve tüm bu etkinlikler sonucunda ulusal saha araştırmalarında teknoloji birikimine, ekonomiye ve sosyal yaşama katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Mevcut sosyal bilim yazını ve Türkiye’de elde edilmiş tecrübe ve bilgi birikimi temelinde kamuoyu ve akademik çevrelerde saha çalışmalarına yönelik mevcut kaygı ve sorulara cevap sunabilmek.

b) Temel soru cetveli kurgusu, soru dillendirmesi alanlarındaki gelişmeleri takip ederken Türkiye pratiği ve Türkçede akademik bilgi birikimi oluşturmak, bu konuda karşılaşılan güçlükleri aşmak yönünde akademik çalışmalar yürütmek.

c) Saha çalışmalarında kullanılan örneklem yöntemleri konusunda en ön saflardaki yazını takip edip bunun geliştirilmesi ve Türkiye pratiğinde temel örneklem bilgi birikimini akademik ve piyasa kullanıcılarına açmak.

ç) Saha verilerinin değişik toplanma ve çözümlenme yöntemleri üzerine bir bilgi birikimi oluşturup bunların Türkiye pratiğinde kullanımını akademik camia ve piyasa aktörlerine sunmak, bu yöntemlerin geliştirilmesine olanak sağlayan bir akademik tartışma ortamını oluşturmak.

d) Saha araştırmaları alanında en ön saflarda bulunan araştırmaların oluşturulmasına öncülük etmek, bu konudaki bilgi birikimini araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşmak.

e) Bu alanda mevcut verileri en rahat erişilebilir bir şekilde muhafaza etmek ve kullanılır hale getirmek.

f) Üniversite, Türkiye ve dünya genelinde bu tür çalışmalar yürütenler için bir referans merkezi haline gelmek.

g) Ulusal ve uluslararası alanda farklı araştırma gruplarıyla bu alanda projeler üretip Üniversitedeki akademik üretkenliği arttırmak.

ğ) Yukarıda belirtilen araştırma konuları ve alanlarda ulusal ve uluslararası toplantılar ve çalıştaylar düzenlemek, bu alanda yayınlar yapmak ve patentler almak.

h) Yurt içi ve yurt dışı akademik kurumlar veya saha araştırmaları sektöründeki özel ve kamu kuruluşları ile bilimsel amaçlı ortak çalışmalar yapmak veya teknoloji geliştirmeye yönelik uygulamalı projeler gerçekleştirmek.

ı) Üniversitenin değişik bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencilerin saha araştırmaları ve ilgili konularda evrensel düzeyde eğitim-öğretim görmelerine katkıda bulunmak.

i) Tüm bu etkinlikler ile ulusal ve evrensel bilgi birikimine, teknolojik gelişmelere ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmaya katkılarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, saha çalışmaları alanına giren konularda çalışmaları bulunan veya bu alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Danışma Kurulunun önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak iki yıl için görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları olan Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından aday gösterilen ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, olağan olarak iki ayda bir defa ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle işbirliği içinde çalışmak.

b) Merkez çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdür ile işbirliği içinde kararlaştırmak.

c) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.

ç) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu kararıyla, saha araştırmaları ve benzeri alanlarda uluslararası çalışmalarıyla tanınan bilim insanlarının ve bu alanda araştırmacı ve yöneticilerin yer alacağı bir Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

c) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.