12 Aralık 2013 Tarihli ve 28849 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği

—   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Dicle Üniversitesi Asbeste Bağlı Hastalıklar ve Mezotelyoma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/55)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/58)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/59)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/31)

—   İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi (BDS 265) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 9

—   Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1)

 

KURUL KARARI

—   1 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete'de, Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.