12 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28849

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/31)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Zincirler – Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı” (transmisyon zincirleri) madde tanımlı eşya için 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile 1.200 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yerli üretici Zimaş Zincir ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, ÇHC menşeli transmisyon zincirlerinin Malezya, Güney Kore ve Çin Tayvan’ı (Tayvan) üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Mevcut dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığına yönelik bulguları değerlendirmek amacıyla 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/27) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine, bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara ek süre verilmiştir.

(2) Bu süreç içerisinde 1 üretici, 2 ihracatçı firma ve bu 2 firmanın tedarikçileri; ayrıca 15 ithalatçı firma soru formuna cevap vermiştir.

(3) İhracatçı/üretici firmalardan gelen cevapların ilk incelemesi neticesinde tespit edilen, soruşturmanın gidişatını etkileyecek mahiyetteki ciddi eksiklikler ilgili ihracatçılara bildirilmiş ve söz konusu eksikliklerin tamamlanması için kendilerine ek süre verilmiştir. Soru formuna süresinde cevap vermeyen veya eksiklikleri tamamlamayan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

(4) Bu çerçevede, Malezya’da mukim GREATEST ALUMINIUM ENTERPRISE ve FIBRESTAR INDUSTRIAL firmaları soru formuna cevap vermedikleri için işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

(5) Güney Kore’de mukim;

a) DONG BO CHAIN IND. CO. LTD. firmasının gönderdiği cevap üzerine firmaya eksiklik yazısı gönderilmiştir. Firma belirtilen süreler içerisinde söz konusu yazıya cevap vermediğinden işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

b) TOP GLOBAL PARTS CO. LTD. firması soru formunu eksik göndermiş bunun üzerine firmaya eksiklik yazısı yollanmıştır. Firma küçük ölçekli bir tacir olduğunu ve bilgisayar kaydı tutmadığını ifade eden bir e-posta göndermiştir. Bu çerçevede firma eksiklikleri gideremediğinden işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

c) YUCHANG CMI CO. LTD., MYOUNG SUNG TRACK CO. LTD., JEILL HEAVY EQUIPMENT CO. LTD., HYCO HEAVYPARTS COMPANY, WOOSUNG HITECH CO. LTD. firmaları soru formuna cevap vermediği için işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

(6) Tayvan’da mukim;

a) MING CHANG TRAFFIC PARTS firmasının gönderdiği cevap üzerine firmaya eksiklik yazısı gönderilmiştir. Firma belirtilen süreler içerisinde söz konusu yazıya cevap vermediğinden işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

b) CHALLENGE HARDWARE INCORPORATION ve YUHOLI CO. LTD. firmaları soru formuna cevap vermediği için işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılara, ilgili ülkelerde yerleşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/27)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilen ihracatçı firmalara, karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içeren firma özel nihai bildirimleri ile söz konusu ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine nihai bildirimler iletilmiş olup, nihai bildirimlerdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Soruşturma dönemi olarak, ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliği incelemeye olanak verecek şekilde dampinge karşı önlemin öncesi ve sonrasını kapsayan 1/1/2009-30/11/2012 dönemi esas alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli transmisyon zincirlerine uygulanan dampinge karşı önlemin Malezya, Güney Kore ve Tayvan üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 7 – (1) Ülkemizin soruşturma konusu ürün ithalatı 2009 yılında 3.309 Ton, 2010 yılında 2.674 Ton, 2011 yılında 4.886 Ton ve 2012 yılı itibariyle ise 4.433 Ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Malezya’dan önlem öncesinde ithalat bulunmamasına rağmen 2011 ve 2012 yıllarında ciddi oranda ithalat artışı yaşandığı ve toplam ithalat içerisinde Malezya’nın payının 2012 yılında % 13 seviyesine yükseldiği belirlenmiştir. Trademap verileri incelendiğinde Malezya’nın söz konusu ürüne ilişkin olarak ÇHC’den yaptığı ithalatın 2011 yılında bir önceki yıla göre % 72 oranında arttığı (24 milyon ABD Doları), buna karşılık Türkiye’ye ihracatını aynı dönemde % 3381 oranında arttırdığı görülmektedir.

(3) Güney Kore’nin toplam ithalat içerisindeki payının 2008 yılı ve öncesinde yaklaşık % 30 olduğu, fakat 2009 ve sonrasında bunun ciddi oranda düşerek 2012 yılında % 16,2 oranında gerçekleştiği anlaşılmıştır. Trademap verileri incelendiğinde Güney Kore’nin söz konusu ürüne ilişkin olarak ÇHC’den yaptığı ithalatın 2011 yılında bir önceki yıla göre % 39 oranında arttığı görülmektedir. Ayrıca, Türkiye’ye yapılan zincir ihracatı önlemden sonraki 2011 yılında önlemin alındığı yıl olan 2010 yılına göre yaklaşık % 300 oranında artış göstermiştir.

(4) Tayvan’ın önlemden önceki 2009 yılında toplam ithalat içerisindeki payı % 0,7 iken, 2011 yılında bu oran % 7,8’e yükselmiştir. 2012 yılı için bu oran % 5,4 olarak gerçekleşmiştir. Trademap verileri incelendiğinde Tayvan’ın söz konusu ürüne ilişkin olarak ÇHC’den yaptığı ithalatın 2011 yılında bir önceki yıla göre % 32 oranında arttığı (16,3 milyon ABD Doları), buna karşılık Türkiye’ye ihracatını aynı dönemde % 255 oranında arttırdığı görülmektedir.

(5) Söz konusu ürünün ticaretinin seyrinin keskin bir şekilde değişimi, önlemin yürürlüğe konulmasını müteakiben gerçekleşmiştir.

Önlemin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 – (1) Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Güney Kore’de mukim Volvo Construction Equipment Ab. ve Volvo Parts Corporation firmalarının tedarikçisi olan üretici Daechang Forging Co. Ltd. ile Hyundai Glovis firmasının tedarikçisi olan üretici BorgWarner Morse Tec Korea firmalarının üretici niteliğini haiz olduğu, soruşturma konusu eşyanın üretim sürecinde esaslı işlem yaptıkları, ÇHC menşeli ürünleri menşe yanıltması yapmak suretiyle Türkiye’ye ihraç etmedikleri ve mevcut önlemi etkisiz kılmadıkları, gerek sunulan bilgi ve belgelerden gerekse yerinde doğrulama soruşturması sırasında elde edilen bilgi ve belgelerden tespit edilmiştir.

(2) Soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışığında Güney Kore’de mukim diğer üretici/ihracatçı firmalar ile Malezya ve Tayvan’da mukim üretici/ihracatçı firmaların mevcut önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 9 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma neticesinde;

a) Güney Kore’de mukim Daechang Forging Co. firması tarafından üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği,

b) Güney Kore’de mukim BorgWarner Morse Tec Korea firması tarafından üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği,

değerlendirilmiştir.

(2) Güney Kore’de mukim diğer üretici/ihracatçı firmalar ile Malezya ve Tayvan’da mukim üretici/ihracatçı firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu zincirleri Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile ÇHC menşeli zincirlerin ithalinde 1.200 ABD Doları/Ton tutarında yürürlüğe konmuş olan dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Karar

MADDE 10 – (1) Soruşturma sonucunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülkeler çıkışlı soruşturma konusu ürünün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile yürürlüğe konulmuş olan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda oranda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Menşe ve/veya

Çıkış Ülkesi

Üretici Firma

Dampinge Karşı Önlem

7315.11.90.00.11

7315.11.90.00.19

7315.12.00.00.11

7315.12.00.00.19

7315.19.00.00.00

 

 

 

Transmisyon zincirleri

Diğerleri

Transmisyon zincirleri

Diğerleri

Aksamlar

 

 

 

Güney Kore

BorgWarner Morse

Tec. Korea

0

Daechang Forging Co.

0

Diğerleri

1.200 ABD Doları/Ton

Malezya

Tüm Firmalar

1.200 ABD Doları/Ton

Çin Tayvanı

(Tayvan)

Tüm Firmalar

1.200 ABD Doları/Ton

 

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu, tanımı ve menşe ve/veya çıkış ülkesi belirtilen maddelerin, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

(2) 10 uncu maddede yer alan tabloda belirtilen Güney Kore’de mukim BorgWarner Morse Tec Korea ve Daechang Forging Co. firmaları 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) ile belirlenen "Üretici Belgesi" beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bulunmaları halinde 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 GTİP’leri altında tasnif edilen eşya için söz konusu dampinge karşı önlemden muaftır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.