10 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28847

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Orman Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

d) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

e) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

f) Görevde yükselme: Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan ve görevde yükselmeye tabi olan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

g) Hizmet birimi: Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

ğ) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

h) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Kadastro komisyonu ormancı üyesi: 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen görevliyi,

j) Şef (idari): Büro hizmetlerinde şef kadrosunda çalışan personeli,

k) Şef (teknik): Orman işletme, orman fidanlık, ağaçlandırma ve toprak muhafaza, depo, kadastro mülkiyet, arboretum, elektronik haberleşme ve atölye, eğitim merkezi şefliği görevini yürüten personeli,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

m) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar;

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, eğitim merkezi müdürü, yedek parça depo müdürü, fidanlık müdürü, başmühendis,

2) Yedek parça depo müdür yardımcısı, fidanlık müdür yardımcısı,

3) Şef,

b) Araştırma, planlama ve eğitim hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı,

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) İşletmeler saymanı, sayman, ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, anbar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, matbaacı, orman muhafaza memuru, şoför,

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Bekçi, hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

a) Mühendis, mimar, jeolog, arkeolog, jeomorfolog, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, fizikçi, kimyager, biyolog, psikolog, diyetisyen, avukat, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, çocuk gelişimcisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, çocuk eğitimcisi.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanılacak kadrolarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Yazılı olarak tek aşamalı ya da yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanılacak kadrolarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavlarına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların atanılacak kadronun görev alanıyla ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük hizmet birimlerinde müdür yardımcısı olarak en az 1 yıl veya şube müdürlüklerine bağlı mühendis veya mimar olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,

b) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük büro hizmet birimlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

c) Fidanlık müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Genel Müdürlük hizmet birimlerinde işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak,

ç)  Eğitim merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

d) Yedek parça depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun görev alanıyla ilgili mühendislik fakültesinden mezun olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

e) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2)  En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Enstitü müdürlüklerinde başmühendis kadrosuna atanabilmek için Enstitü müdürlüklerinde en az 5 yıl süre ile mühendis olarak görev yapmış olmak kaydıyla sonuçlanmış araştırma projelerinde proje lideri veya yürütücüsü olarak görev yapmış olmak ya da bu bendin (1) numaralı alt bendinde aranan öğrenim şartını taşımayanlar için bu bentte yazılı diğer şartlarla birlikte orman fakültelerinde doktora yapmış olmak,

4) Etüt proje, odun dışı ürünler orman amenajman, amenajman rehberlik ve denetim orman mülkiyeti, orman kadastro ve toprak muhafaza başmühendisliklerinde başmühendis kadrosuna atanabilmek için ilgili şube müdürlüğü veya başmühendislik hizmet biriminde en az 1 yıl süreyle çalışmış olmak,

5) (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer almayan başmühendislikler için bu bendin sadece (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

f) Fidanlık müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Genel Müdürlük hizmet birimlerinde şef, başmühendisliklerde mühendis veya kadastro komisyonu ormancı üyesi görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

g) Yedek parça depo müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun görev alanıyla ilgili mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

ğ) İşletmeler saymanı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük muhasebe birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

h) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük hizmet birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

ı) Şef (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük büro hizmet birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

i) Eğitim uzmanı, uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük büro hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

j) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

k) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu belgelemek,

l) Anbar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, memur, daktilograf veya matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

m) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

n) Orman muhafaza memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek yüksek okullarının; Ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odundışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinden mezun olmak,

2) Kolluk kuvveti görevi yapmasına engel bir hali olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu almış olmak,

o) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranılacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, kimyager, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, biyolog, psikolog, diyetisyen, tekniker, sağlık teknisyeni, çocuk gelişimcisi, mütercim, hemşire, laborant, sağlık memuru, çocuk eğitimcisi, teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul ve liselerin ilgili bölümlerinden mezun olup öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Duyuru

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları ve bu sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az 30 gün önce personele Genel Müdürlük internet sitesinde duyurulur.

Başvuru

MADDE 10 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanlar, son başvuru tarihine kadar başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için birimleri aracılığıyla başvuru yaparlar.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(3) Yapılan başvuruların Personel Dairesi Başkanlığınca incelenmesi neticesinde aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(4) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuru yapamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler veya unvan değişikliği sınavına tabi unvanlar için bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu beş üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu; Orman Genel Müdürü veya görevlendireceği personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve Genel Müdürün belirleyeceği diğer üyelerden oluşur.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil,  kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(7) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

(2) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınavlarda kopya çektikleri sonradan tespit edilenlere de aynı işlem uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her ikisi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(4) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Görevde yükselme suretiyle atama

MADDE 17 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre üç ay içinde tercihleri doğrultusunda atanır. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri ve özellikleri taşımak kaydıyla, ihraz edilen unvanla aynı alt görev grubu içerisinde düzenlenen görevlere veya alt görevlere sınavsız atanılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 7 nci maddede belirtilen hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 20 – (1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması durumunda, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilirler.

(2)  Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca, özelleştirilen kuruluşlardan ilk defa naklen yapılan atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle, iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde görev yapmakta iken 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Genel Müdürlüğüne devredilen personelin Çevre ve Orman Bakanlığında geçen hizmetleri Orman Genel Müdürlüğünde çalışmış gibi değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.