10 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28847

YÖNETMELİK

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yapılacak işin zaman veya fiziksel açıdan bütünlük arz etmesi nedeniyle, bir yıldan fazla süreyi kapsayacak nitelikte olan mal ve hizmet alımlarında,  her türlü fason üretim dâhil yüklenici; talep edilen malı teslim yerinde üretmek ve/veya bu iş için özel bir tesis kurmak zorunda ise; yapılacak yatırım masraflarının birim maliyetlerini önemli düzeyde artırması halinde Teşekkülün menfaatleri düşünülerek daha ekonomik bir fiyat elde etmek için maksimum beş yıl süreli olmak koşuluyla bir yıldan fazla süreli ihale yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4) Reklama ilişkin her türlü hizmeti sağlayacak reklam ajansı, güzel sanatlar ve organizasyon firma seçimi ve benzer işlerle ilgili teklif vermek üzere davet edilen veya ihale dokümanı talebinde bulunan isteklilerden, sunumları alınıp, ihale komisyonunca ihale dokümanlarındaki kriterlere göre ayrı ayrı değerlendirilerek her bir istekliye puan verilir. Yeterliği belirlenen ve puan sıralamasına göre ilk 3’e giren isteklilerden fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.”

“(2) Gerekli görülmesi durumunda ürünle ilgili teknik tasarım, çizim veya numunenin teklifle birlikte verilmesi istenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılabilir.

a) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmaması veya tekliflerin kabul edilebilecek düzeyde olmaması hallerinde.

b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen durumların ortaya çıkması üzerine imalat süreçlerinde meydana gelebilecek kesintileri ve gecikmeleri önlemek amacıyla acele olarak yapılması gerekip, açık ihale usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işlerle, her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarım işleri.

c) Özellikleri nedeniyle pazarlık usulüyle yaptırılmasında yarar görülen her türlü eğitim, fotoğraf, film, tasarım, baskı, sergileme, araştırma, hizmet alımı, tanzim, teşhir, reklam ve tanıtımla ilgili reklam firması seçimi, reklam filmi yayınlattırılması, bilbord yaptırılması, promosyon malzemesi yaptırılması, keşif, harita, kontrol muayene ve benzeri işler.

ç) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan ve açık ihale usulü ile ihale imkânı bulunmayan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri.

d) Sözleşmenin feshi halinde acele olarak yapılmasına ait hüküm bulunan işler.

e) Her türlü acil taşıma, yükleme ve boşaltma işleri.

f) Güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu olan işler.

g) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

ğ) İhtiyaç duyulan mal ve/veya hizmetle ilgili ihalenin yapılamaması, ihalenin gecikmesi veya sözleşmenin bozulması nedenleriyle ihale yapılıp sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki alımlar.

(6) Pazarlık usulü ile yapılacak işler için; şartname düzenlenmesi, yaklaşık maliyet tespiti, ilan yapılması ve teminat alınması zorunlu değildir.”

“(7) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, teklifleri geçerli olan isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere, ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler ile aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri 3 yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek ve tüzel kişiden alınması.

d) Üretim esnasında imalat süreçlerinde meydana gelen ani ve beklenmeyen arızaları gidermek ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik acil olarak temin edilmesi gereken her çeşit makine, teçhizat, araç, gereçler ile yetkili servislere yaptırılması gereken bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin alımlar.

e) Yapılan ihalelerde istekli çıkmaması, tekliflerin kabul edilebilir düzeyde olmaması veya ihale sürecinin herhangi bir nedenle sonuçlandırılamaması durumlarında yeniden ihale yapılıp sonuçlandırılıncaya kadar geçecek sürede üretimin sürdürülebilmesini sağlamaya yönelik acilen temin edilmesi gereken her türlü mal ve hizmet alımları.

f) Daha önce satın alınmış olup Teşekkül bünyesinde kullanılmakta olan belli bir marka veya model araç ve gerecin arızalanması durumunda, onarım için ihtiyaç duyulan yedek parça ve aksamlar ile bunlara ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin yetkili servislerden satın alınması.”

“(3) Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda ihale komisyonu kurma ve bu Yönetmeliğin 78 inci madde kapsamındaki ihaleye katılabilme şartlarını arama zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin  başlığı “Mal alımlarında eksiltme” olarak değiştirilmiş ve birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan mal alımı ihalelerinde, istekliler, teklif ettikleri mal kalemlerine, bu kalemler için ihalede verilen ve geçerli olan ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinden en az % 15 eksiltme yapma talebinde bulunabilirler.

(2) Bu talebin geçerli olması için;

a) İhale günü fiyat tekliflerinin açılmasını müteakip bir gün içerisinde teklif veren isteklilerden % 15 eksiltme yapmak isteyenler ilk aşamada bu niyetlerini yazılı olarak bildirmesi,

b) İhale Komisyonu ihale sonucunu belirledikten sonra, % 15 eksiltme niyetinde bulunan isteklilere ihalede belirlenen uygun fiyat teklifini yazılı olarak elden veya faksla bildirerek, bildirim tarihinden itibaren iki gün içinde bildirilen fiyat üzerinden % 15 eksiltme talebinde bulunup, bulunmayacaklarını yazılı olarak elden veya faksla bildirmiş olması,

gerekir

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Zeyilname düzenlenmesi zorunluluğu bulunmadığı sürece ihaleye çıkış onayı alındıktan sonra şartnameler, ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik heyet veya ihale komisyonu tarafından değiştirilemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Hazırlanan idare şartnameler Genel Müdürlük Makamınca onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Geçici teminat mektuplarında, tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla süre belirtilir. Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektubu süresi, teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli değil ise bu süreyi sağlayacak şekilde geçici teminatın süresi de uzatılır.”

“(9) Geçici teminatlar merkezde ilgili Daire Başkanı, taşra da ise ünite müdürünün onayından sonra iade edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İşin özelliği, ivediliği veya ilanın fazlaca yarar sağlamayacağı düşünülen hallerde, açık ihale dışındaki usullerle sınırlı olmak kaydıyla, yetki limitleri dâhilinde merkezde Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Makamı, taşra da ise ünite müdürü ilansız ihale yapmaya yetkilidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) İhalenin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmadığı,  ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, Teşekkülün ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbest olduğu belirtilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “önemsiz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Tesellüm edilecek malzemenin bölünmezliği; standart boy, düzine, ambalaj, kilogram ve benzeri özellikleri dikkate alınarak % 8’ine kadar fazla ya da noksanını kabul ederek fiili tesellüm üzerinden bedelini ödemek.”

“h) Partiler halinde gelen ve kısa bir zamanda sayılması mümkün olmayan; ambalaj malzemeleri, basılı evrak ve benzeri malzemelerden teslim edilen malzemeyi temsil edecek şekilde örnekler alınıp numunesi ile karşılaştırılarak muayene etmek ve bunu muayene tutanağına yazmak, gerekirse kantar tartısı yapmak.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ret edilen malzeme yüklenici tarafından bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde geri alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 79 – (1) İhaleye katılamayacak olanlar için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki hükümler uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 80 – (1) Yasak fiil ve davranışlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki hükümler uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe ekli “İstisna Kapsamında Kabul Edilen Mal ve Hizmet Kalemleri” başlıklı Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2010

27801

 

 

Eki için tıklayınız.