9 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28846

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

ESNAF VE SANATKRLAR ODALARINDAK YE

KAYITLARINA DAR TEBL

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; sicile kaytl olan esnaf ve sanatkrlarn 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayl Esnaf ve Sanatkrlar Meslek Kurulular Kanunu uyarnca kayt olacaklar odalarn tespiti, odalara yaplan hatal kaytlarn dzeltilmesi ile bykehir statsndeki illerde faaliyet gsteren esnaf ve sanatkrlar odalarndaki ye kaytlarnn 5362 sayl Kanunun geici 8 inci maddesi uyarnca muhafaza edilmesi, baka bir odaya aktarlmas veya bu odalara yaplacak yeni yelik kaytlarna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 5362 sayl Kanunun 6 nc maddesi ile 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayl Resm Gazetede yaymlanan Esnaf ve Sanatkr Sicili Ynetmeliinin 10 uncu maddesine gre yaplacak ye kaytlar ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanunu ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayl On Drt lde Bykehir Belediyesi ve Yirmi Yedi le Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun uyarnca bykehir statsndeki illerin il merkezlerine dahil ilelerde mlga 17/7/1964 tarihli ve 507 sayl Esnaf ve Sanatkrlar Kanununa gre kurulmu odalardaki ye kaytlarnn 5362 sayl Kanunun geici 8 inci maddesi uyarnca muhafaza edilmesi, baka bir odaya aktarlmas veya bu odalara yaplacak yeni yelik kaytlarna ilikin hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli; 5362 sayl Kanunun 6 nc, 63 nc ve geici 8 inci maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi ile Esnaf ve Sanatkr Sicili Ynetmeliinin 10 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

ye kaytlar

MADDE 4 (1) Sicile kayt olan esnaf ve sanatkrlar i yerlerinin bulunduu yerdeki, i yerleri seyyar olanlar ise ikametghlarnn bulunduu yerdeki meslek ve sanatlar ile ilgili ihtisas odasna, meslek ve sanatlar ile ilgili ihtisas odas bulunmayanlar karma odaya; karma oda yoksa meslek ve sanatlar ile ilgili en yakn ihtisas odasna kayt edilirler.

(2) Esnaf ve sanatkrlarn kaydolacaklar ihtisas odalarnn tespitinde 13/6/2007 tarihli ve 26551 sayl Resm Gazetede yaymlanan Esnaf ve Sanatkr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Karar (Karar No:1) esas alnr. (rnek-1)

21/6/2005 tarihinden nce kayt olan yeler

MADDE 5 (1) Bykehir statsndeki illerin il merkezlerine dahil ilelerde kurulmu ya da daha sonra bykehire dahil edilen ilelerde kurulmu olan odalar tarafndan, 21/6/2005 tarihinden nce mlga 507 sayl Kanuna uygun olarak kaydedilen yelerin tamam muhafaza edilir.

(2) Mlga 507 sayl Kanuna aykr ekilde yaplan ye kaytlarnn 5362 sayl Kanunun ilgili hkmleri erevesinde ilgili odaya aktarlmas salanr. (rnek-2)

21/6/2005 tarihinden sonra kayt olan yeler

MADDE 6 (1) Bykehir statsndeki illerin il merkezlerine dahil ilelerde kurulmu ya da daha sonra bykehire dahil edilen ilelerde kurulmu olan odalarn, unvanlar ile uyumlu olmayan mesleklerle itigal eden yelerin kaytlarnn, 5362 sayl Kanunun ilgili hkmleri erevesinde ilgili odaya aktarlmas salanr. (rnek-3)

Yeni kaytlar

MADDE 7 (1) Bykehir belediyesi statsne kavuan ya da bykehir belediyesi snrlarna dahil edilen ilelerdeki odalarn alma blgesinde faaliyet gsteren yeni yenin kayd, yalnzca kendi unvanlar dahilindeki mesleki faaliyetlerle itigal etmeleri artyla ahsn tercihini beyan eden dilekeye istinaden bu odalara ya da bykehir snrlar iinde kurulu bulunan ilgili odaya yaplr. (rnek-4)

Uygulama

MADDE 8 (1) 5362 sayl Kanunun 6 nc, 63 nc ve geici 8 inci maddesi ile Esnaf ve Sanatkr Sicili Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin uygulanmasnda bu Tebli esas alnr. Tereddt olumas halinde Esnaf ve Sanatkrlar Genel Mdrl gr dorultusunda hareket edilir.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

 

Ek-1

Uygulamaya likin rnekler

rnek-1: ilinde orbaclk meslei ile itigal eden esnafn ncelikle, sz konusu meslekle ayn unvana sahip oda var ise bu odaya, yok ise karma odaya kaydedilmesi, karma odann bulunmamas halinde ise orbaclk mesleinin st bal olan Gda Maddeleri ile lgili Hizmetler bal altnda yer alan mesleklerde kurulu bulunan ihtisas odasna kaydedilmesi gerekmektedir.

rnek-2: stanbul ili ilesinde 1969 ylnda kurulmu olan ofrler, Taksiciler, Minibsler, Kamyonetiler ve Kamyoncular Esnaf Odas, 21/6/2005 tarihinden nce odalarna kaytl bulunan yelerinden meslei, odann faaliyet alan olan Ulatrma Hizmetleri ile uyumlu olanlarn tamamn (taksici, minibs, kamyoneti, kamyoncu, otobs, servis iletmecisi vb.) muhafaza edecek, ancak dierlerinin (bakkal, frnc vb.) kaytlarnn sicil marifetiyle silinmesini ve ilgili odaya aktarlmasn temin edecektir.

rnek-3: stanbul ili ilesinde 1969 ylnda kurulmu olan ofrler, Taksiciler, Minibsler, Kamyonetiler ve Kamyoncular Esnaf Odasna, 21/6/2005 tarihinden sonra yaplacak ye kaytlarnda oda, sadece unvannda yer alan mesleklerde faaliyet gsteren yeleri (taksici, minibs, kamyoneti, kamyoncu) muhafaza edecek ve ye olarak kaydedecektir. Buna karn, odann unvannda yer almayan meslek dalndaki yelerin ayn faaliyet alannda olsalar dahi (rnein servis iletmecisi) kaytlar silinecektir.

rnek-4: stanbul ili ilesinde 1969 ylnda kurulmu olan ofrler, Taksiciler, Minibsler, Kamyonetiler ve Kamyoncular Esnaf Odasnn faaliyet gsterdii ilede esnaf ve sanatkr siciline minibslk meslek kolunda kaydolmak isteyen bir ahstan anlan odaya ya da stanbul Minibsler Esnaf Odasna ye olmak istediine dair beyan ierir dileke alnacaktr.