9 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28846

YNETMELK

Nide niversitesinden:

NDE NVERSTES NANOTEKNOLOJ UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Nide niversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Nide niversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevleri ile alma usul ve esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Nide niversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Nide niversitesi Rektrn,

d) niversite: Nide niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar, Faaliyet Alanlar, Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar unlardr:

a) niversitede temel ve uygulamal alanlardaki aratrma ve gelitirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon erevesinde dzenlemek.

b) niversite-sanayi ibirliini glendirmek ve aratrmalardan elde edilen uygulanabilir sonularn sanayiye aktarmn hzlandrmak.

c) Merkezin akreditasyonunun salanabilmesi iin almalar yapmak.

) niversitenin yrtcs olduu ulusal ve uluslararas kurum ve kurulular tarafndan desteklenen projelerde gerekli grlen demirba malzemelerin teminine almak ve sz konusu projelerin Merkez bnyesinde yrtlmesini salayacak alma ortamn hazrlamak.

d) Teknolojik gelimeleri srekli izleyerek laboratuvardaki cihazlarn gnn koullarna uygun olarak yenilenmesini salamak ve niversitenin proje yrtme potansiyelini artrmak.

e) Kamu kurum ve kurulular, zel sektr ve ahslardan gelecek analiz tekliflerini, Merkezin imknlar erevesinde ve temel aratrmalara engel olmayacak ekilde deerlendirmek ve sonularn yorumlamak.

f) niversitenin ilgili birimlerindeki aratrmaclarn uygun bir ortamda almalarn gerekletirmelerine yardmc olmak.

g) niversitedeki ilgili alanlarda yaplan bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliini artrmak.

) Yurt ii ve yurt d kurulularla iletiim kurarak Ar-Ge (aratrma-gelitirme) proje retim merkezi ve danmanlk birimi oluturmak.

h) retilen bilgi ve teknolojinin niversitenin Ar-Ge etkinliklerinde kullanlmas, iin almalar yapmak.

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 7 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili konularda aratrma, uygulama ve eitim deneyimi bulunan, niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr, ilgili alandaki niversite retim yeleri arasndan en ok iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn grevi de sona erer.

(3) Mdr, Merkezin almalarnn dzenli bir biimde yrtlmesinden, Merkezin btn etkinliklerinin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan sorumludur.

(4) Mdr, Ynetim Kurulu ile Danma Kuruluna bakanlk eder. Gerekli durumlarda Ynetim Kurulunu toplantya arr.

(5) Merkezin ihtiyalarn gerekeli olarak Rektrle iletir, her yln sonunda yllk etkinlik raporunu Rektrn bilgisine sunar.

(6) Mdr ya da yardmclarnn niversite d grevlendirme srelerinin alt ay gemesi halinde, kalan sreyi tamamlamak zere, yeni bir Mdr/mdr yardmcs grevlendirilir.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu, Mdr ve mdr yardmclar dhil be kiiden oluur. Mdr ve mdr yardmclar dnda kalan yeler; Merkezin alma alan ile ilgili retim yeleri arasndan, niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine, Rektr tarafndan grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere, yeni bir ye grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

(4) Ynetim Kurulu gerekli grd durumlarda, geici alma gruplar kurabilir.

(5) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek bu Ynetmelikte belirtilen amalar dorultusunda Merkezin alma ilkeleri, ileyii ve ynetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin almalar ile ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

c) Sunulan projelerin Merkezin amalarna uygun olup olmadna karar vermek ve uygun projeler iin alma ortam hazrlamak.

) Mdrn faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek.

d) Merkezde yaplacak analiz cretlerini tespit ederek niversite Ynetim Kuruluna sunmak.

e) Blgenin ve Trkiyenin kalknmasna bilimsel ve teknolojik adan katk salayacak ncelikli proje konularn tespit etmek ve aratrmaclar bilgilendirmek.

f) Mdr tarafndan hazrlanacak program ve teklifleri inceleyerek karara balamak.

g) lgili mevzuatla kendisine verilen dier grevleri yerine getirmek.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (l) Danma Kurulu; niversitede Merkezin amalar dorultusunda alma yapan, bilimsel ve teknolojik aratrma ve uygulamalarla dorudan ilgisi olan kiiler arasndan Ynetim Kurulu tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen en az onbir, en ok onbe kiiden oluur. Mdr ve mdr yardmclar danma kurulunun doal yesidir.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Danma Kurulu; ylda en az iki defa toplanarak Merkezin almalarn deerlendirir ve yeni almalar konusunda gr ve nerilerini Ynetim Kuruluna bildirir.

(3) Gerek grlmesi halinde Danma Kuruluna, Rektrn onay ile gr ve dncelerinden faydalanlaca dnlen niversite dndan kamu ve zel kii ve kurulu temsilcileri de davet edilebilir.

(4) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerini deerlendirerek faaliyet alanlar ile ilgili konularda gr ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Blgedeki sanayi kurulular ve dier bilimsel ve teknolojik kurulularla ibirlii ortamnn oluturulup gelitirilmesine ilikin kararlar almak.

c) Merkez ile ilgili niversite d finans kaynaklarnn deerlendirilmesi konusunda gr bildirmek ve bu ynde giriimlerde bulunulmasn salamak.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Birimler

MADDE 10 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar konusunda almalar yapmak zere eitli birimler oluturulabilir.

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Ynetim Kurulunun tavsiyesi ile Rektr tarafndan grevlendirilen elemanlar tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 12 (1) Aratrma projeleri kapsamnda alnan ve alnacak olan her trl alet, ekipman ve demirbalar proje sonunda, Ynetim Kurulu tarafndan belirlenecek alanlarda Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Nide niversitesi Rektr yrtr.