9 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28846

YNETMELK

Necmettin Erbakan niversitesinden:

NECMETTN ERBAKAN NVERSTES ULUSLARARASI RUM

MEDENYETLER UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Necmettin Erbakan niversitesi bnyesinde kurulan Necmettin Erbakan niversitesi Uluslararas Rumi Medeniyetler Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna ve ynetimine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Necmettin Erbakan niversitesi Uluslararas Rumi Medeniyetler Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (URMAM): Necmettin Erbakan niversitesi Uluslararas Rumi Medeniyetler Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Necmettin Erbakan niversitesi Uluslararas Rumi Medeniyetler Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

c) Rektr: Necmettin Erbakan niversitesi Rektrn,

) Senato: Necmettin Erbakan niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Necmettin Erbakan niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; Medeniyet aratrmalar yaparak uygarlk tarihi ile ilgili almalar yrtmek, konuya ilikin akademik dergi, kitap ve benzeri Trke ve ngilizce yaynlar hazrlamak, modern ve klasik kltre ait kaynak eserlerin dilimize kazandrlmasna ynelik almalar yrtmek, medeniyet odakl aratrmalar tevik etmek, kltrleraras etkileimde katkda bulunmak, uygarlk tarihi konusunda aratrma yapan renci ve akademisyenlere destek olmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Medeniyetler konusunda ulusal ve uluslararas dzeyde sempozyumlar, paneller ve seminerler dzenlemek.

b) Evrensel uygarlklar ve uygarlk tarihi ile ilgili farkl dillerde yaynlanan kitaplar, bilgi, belge, resim, belgesel dizi ve filmleri ieren bir ktphane ve ariv oluturmak.

c) lkemizde ve dnyann farkl lkelerinde medeniyet aratrmalar yapan merkezler ile balantlar kurarak bilgi, tecrbe, bilim adam ve renci deiimi gerekletirmek.

) Medeniyet aratrmalar konusunda Trke-ngilizce yayn yapmak.

d) Modern ve klasik kltre ait kaynak eserlerin dilimize kazandrlmas iin plan ve projeler hazrlamak. Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yaynlar yapmak.

e) Ulusal ve uluslararas ibirliine dayal medeniyet odakl aratrmalar tevik etmek.

f) Birlemi Milletler Tekilatna bal medeniyetler ittifak ve benzeri enstit ve merkezlerle ibirlii yapmak ve bu alanda ulusal ve uluslararas dzeyde yaplacak seminer, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetlere destek vermek.

g) niversite bnyesinde farkl faklteler ve blmlere mensup retim yelerinin yapacaklar aratrmalarn koordinasyonunu salamak.

) Aratrma ve inceleme almalar yapacak rencilere, eitimcilere, profesyonel kii ve kurumlara destek olmak.

h) Merkezin amalar dorultusunda ulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii yapmak.

) Kamu ve zel sektrdeki kurum ve kurululara Merkezin alma alanna giren konularda aratrma, inceleme, danmanlk ve benzeri hizmetleri salamak.

i) Kltrler aras etkileime katkda bulunmak.

j) Merkezin bnyesinde eitli alanlarda aratrma birimleri kurup, bu birimler araclyla niversitenin ncelikli bilimsel aratrma konularnda aratrma, toplant ve yayn gibi etkinlikleri koordine etmek.

k) Medeniyetler hakknda kamuoyunun bilinlenmesini salamak ve onlarn katlmn artrmak amacyla eitim almalar yapmak.

l) Merkezin amalar dorultusunda insan kaynaklarnn zenginletirilmesi iin eleman yetitirmek.

m) Merkezin kurulu amacna, Yksekretim Kanununun ama ve ilkelerine katk salayc dier kurs, seminer, toplant ve benzeri etkinlikler tertiplemek.

n) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) etiketi almak amacyla almalar yapmak.

o) renci hareketliliini kolaylatrmak ve niversite rencilerinin yurt dnda grdkleri eitimlerin niversitede tannmas konusunda almalarda bulunmak.

) retim eleman hareketliliini kolaylatrmak ve karlkl deiim gerekletirmek.

p) Merkezin amalarna uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; ilgili anabilim dallarnda grevli retim yeleri arasndan Rektr tarafndan 3 yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr; ilgili anabilim dal retim yeleri arasndan birisi aratrma ve eitim, dieri de proje ve uygulama konularnda yetkili olmak zere iki mdr yardmcs belirleyerek Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi banda bulunmamas durumunda, mdr yardmclarndan biri veklet eder. Mdre veklet en ok alt ay srer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacna uygun ve dzenli yrtlmesini salamak.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Merkezin idari ilerini yrtmek.

) Yurt ii ve yurt d aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak, Merkezin amalarna uygun projeler retmek ve yardm salamak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunun Rektrle sunulmasn salamak.

e) Merkezin, resmi ve zel kurum ve kurulularla ilikilerini yrtmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Merkezde istihdam edilecek ve grevlendirilecek personeli belirlemek.

) Merkezin amalaryla ilgili konularda almalarda bulunmak zere grevlendirilecek danman ve uzmanlar Rektre teklif etmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, be kiiden oluur. Mdr ve mdr yardmclar ayn zamanda Ynetim Kurulu yesidir. Ynetim Kurulunun dier iki yesi Mdrn nerecei drt retim eleman arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Ynetim Kurulu, ayda bir defa toplanr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amacna uygun olarak alma dzenini tespit etmek.

b) Aratrma projeleri retmek, aratrclar tarafndan verilen proje tekliflerini deerlendirmek, yurt ii ve yurt d kaynak salamak.

c) Merkezce yrtlen aratrmalarla ilgili aratrc ve patent haklarna ait esaslar, gelirlerin dal ve kullanl eklini tespit etmek.

) Ylsonu faaliyet raporunu hazrlamak.

d) Bilimsel ve halka ak kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler dzenleme konusunda Mdre yetki vermek.

e) Merkezin aratrma konularnda eleman yetitirmek amac ile yurt ii ve yurt d burs temin etmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Necmettin Erbakan niversitesi Rektr yrtr.