9 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28846

YNETMELK

zmir Ktip elebi niversitesinden:

ZMR KTP ELEB NVERSTES CHANNMA EKONOMK

VE TOPLUMSAL UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; zmir Ktip elebi niversitesi Cihannma Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetimine ve alma ekline ilikin usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; zmir Ktip elebi niversitesi Cihannma Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (CETAM): zmir Ktip elebi niversitesi Cihannma Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: niversite Rektrn,

) niversite: zmir Ktip elebi niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; iletmelerin ve toplumun iktisadi, ynetsel, siyasi, mali ve uluslararas alanlardaki sorunlarn btnsel bir bak asyla belirlemek ve bu dorultuda toplumsal politikalar retmek, retilen bu politikalar yerel dzeyde tm paydalara aktararak teorik ve pratik alanlardaki yetkinlerini artrmak, giriimcilik kltrnn gerek iletmeler ve gerekse toplum arasnda gelitirilmesini salamak, iktisadi teebbslerin ynetsel, finansal ve vergisel sorunlar gibi alanlarda almalar yapmak, yeni almalarn yaplmasn tevik etmek ve Merkezin faaliyet alanna giren konularda yaplan almalara ilikin istatistiki aratrmalar yaparak, bu almalar paydalara iletilmesini salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) altaylar organize etmek.

b) Konferanslar dzenlemek.

c) Saha aratrmalar yapmak.

) ktisadi teebbslerin iktisadi, ynetsel, siyasi, finansal, vergisel ve uluslararas alanlar ile ilgili problemlerinin zmne ynelik almalar ve uygulamalar yapmak.

d) Giriimcilik kltrnn gelimesini salamak.

e) Merkezin amalarna uygun olarak eitimler vermek.

f) Merkezin amalarna uygun olarak ulusal/uluslararas kurulu ve zel kiilerle ibirlii yapmak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, blten ve benzeri yaynlarda bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin aylkl retim elemanlar arasndan, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir.

(2) Mdrn nerisi ile Ynetim Kurulu yeleri arasndan bir kii Mdr Yardmcs olarak Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdrn grevi banda olmad zamanlarda yerine Mdr Yardmcs vekalet eder. Mdrn grev sresinin dolmas veya herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde Mdr Yardmcsnn da grevi kendiliinden sona erer.

(3) Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

b) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

c) Merkezin idari ilerini yrtmek, gerekli koordinasyon ve denetimi salamak, yazmalar yapmak.

) Ynetim Kurulunun hazrlad yllk faaliyet raporunu Rektrle sunmak.

d) Merkezin ksa ve uzun vadeli alma planlarn hazrlamak, Ynetim Kurulunun da grn aldktan sonra Rektrle sunmak.

e) Merkezin kadro ve denek ihtiyalarn, Ynetim Kurulunun onayn aldktan sonra Rektrle sunmak.

f) Merkezin amalar dorultusunda yapaca tm etkinliklerin organizasyonunu salamak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Mdrn nerisi ile niversitenin ilgili akademik birimlerinden seilen, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilen

drt retim eleman olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Grev sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi bitmeden ayrlan veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilen yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda en az bir kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

(4) Mazereti olmadan ve izinsiz olarak st ste defa Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii sona erer.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma programn hazrlamak ve yrtmek.

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak.

c) denek ve personel ihtiyacn belirlemek.

) Ulusal ve uluslararas kurum ve kurulular ile ibirlii esaslarn belirlemek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilen personelce karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini zmir Ktip elebi niversitesi Rektr yrtr.