6 Aralk 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28843

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

ZEL FON MAL VARLIININ YNETMNE VE NEMALANDIRILMASINA
LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun geici 3 nc maddesi hkm ile verilen yetkiler erevesinde, zel Fon mal varlnn ynetimi ile nemalandrlmasna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun geici 3 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Yatrmc Tazmin Merkezi Ynetim Kurulu Bakann,

b) BA: Borsa stanbul Anonim irketini,

c) DBS: Devlet Borlanma Senedini,

) Kamu Haznedarl Genel Teblii: 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu Haznedarl Genel Tebliini,

d) Kanun: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

e) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

f) zel Fon: Kanunun geici 3 nc maddesinde dzenlenen, 18/12/1999 tarihinden nce, Kurulca tm yetki belgeleri iptal edilen arac kurumlarn yatrmclarnn sermaye piyasas faaliyetlerinden doan alacaklarnn bu maddedeki esaslar erevesinde ksmen denmesini teminen kurulmu olan fonu,

g) Ynetim Kurulu: Yatrmc Tazmin Merkezi Ynetim Kurulunu,

) YTM: Yatrmc Tazmin Merkezini,

h) VYK: 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yatrmc Tazmin Merkezine likin Ynetmeliin 11 inci maddesinde dzenlenen Varlk Ynetim Komitesini

ifade eder.

(2) Bu Ynetmelikte geen dier kavramlar; Kanunun ve Yatrmc Tazmin Merkezine likin Ynetmeliin tanmlara ilikin 3 nc maddelerindeki tanmlar ile kullanlmtr.

KNC BLM

zel Fonun Gelirleri, Ynetimi ve Nemalandrlmas

zel Fonun gelirleri

MADDE 4 (1) zel Fonun gelirleri;

a) BA bnyesinde bulunan ve Kanunun geici 3 nc maddesinin beinci fkras gerei YTMne devredilen mal varl,

b) zel Fon mal varlnn getirisi ile sair gelirlerden

oluur.

(2) zel Fonun, yaplacak demeleri karlamaya yetmemesi halinde, Bakanlar Kurulu kararyla belirlenecek ek kaynak, Hazine tarafndan karlanr.

zel Fon mal varlnn ynetimi

MADDE 5 (1) zel Fon mal varl, Kamu Haznedarl Genel Tebliinin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnda saylan bankalar nezdinde alan hesaplarda deerlendirilir.

(2) zel Fon mal varlnn ynetimi ve korunmas iin gerekli ileri yapmaya Bakan yetkilidir. Bakan bu yetkisini mevzuata uygun olarak, snrlarn aka belirlemek ve yazl olmak kaydyla alt kademelere devredebilir.

(3) zel Fon, Kanunun geici 3 nc maddesi hkm gereince, 18/12/1999 tarihinden nce Kurulca tm yetki belgeleri iptal edilen arac kurumlarn yatrmclarnn sermaye piyasas faaliyetlerinden doan alacaklarnn denmesi dnda bir amala kullanlamaz.

zel Fon mal varlndan yaplacak demeler

MADDE 6 (1) zel Fondan Kanunun geici 3 nc maddesi hkm gereince iflas idarelerine yaplacak demeler, Ynetim Kurulu karar ile yaplr.

zel Fon mal varlnn nemalandrlmas

MADDE 7 (1) zel Fonun bu Ynetmeliin 4 nc maddesinde saylan gelirlerinden oluan mal varl, Kamu Haznedarl Genel Tebliinin 5 inci maddesinin ikinci fkras dikkate alnarak Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen esaslar erevesinde gncel ekonomik konjonktre gre VYK tarafndan alnan kararlara uygun olarak deerlendirilir.

(2) VYK tarafndan zel Fon mal varlnn nemalandrlmasna ilikin olarak alnan kararlar, YTM Finansman ve Muhasebe Birimince yerine getirilir.

Mevduat nemalandrma

MADDE 8 (1) zel Fonun mevcut portfy yaps ve ekonomik konjonktr gz nnde bulundurularak mevduat olarak deerlendirilecek tutarlar iin, allan bankalar ile grlerek vade ve faiz oranlar alnr.

(2) Vadeli mevduat faiz oran piyasada oluan benzer vadedeki DBS faiz oranndan daha dk olamaz. Vadeli mevduat faiz oranna ilikin gsterge faiz oran hesaplamas Kamu Haznedarl Genel Teblii dzenlemeleri dikkate alnarak yaplr. Vadeli mevduat faiz orannn piyasada oluan benzer vadedeki DBS faiz oranndan dk olmas halinde, Kamu Haznedarl Genel Teblii dzenlemeleri esas alnr.

(3) Bankalardan alnan vade ve faiz oranlar ekonomik gelimeler ve beklentiler de dikkate alnarak deerlendirilir ve banka, ube, vade seimi yaplr. Konuya ilikin VYK karar, operasyonel ilemlerin yaplmasn teminen YTM Finansman ve Muhasebe Birimine gnderilir. Mevduat hesabna ilikin bilgiler zel Fon Portfy Raporuna ilenerek gn sonunda rapor gncellenir.

(4) Byk mevduat ve DBS dnleri haricinde, gn sonunda hesaba gelen tutarlar ile ksa vadeli nakit ihtiyacn karlamak zere tutulan mebla, gnlk mevduat veya ters repoda deerlendirilebilir.

DBS nemalandrma

MADDE 9 (1) zel Fonun mevcut portfy yaps ve ekonomik konjonktr gz nnde bulundurularak, Hazine Mstearl tarafndan gerekletirilen DBS ihaleleri takip edilir.

(2) DBS olarak deerlendirilecek tutar iin ihale ncesi bankalarla irtibata geilir. haleye katlm tutar ve koullar VYK tarafndan belirlenir.

(3) DBS yatrmna ilikin VYK karar, operasyonel ilemlerin yaplmasn teminen YTM Finansman ve Muhasebe Birimine gnderilir. hale ncesi banka ile komisyon muafiyeti iin yazl mutabakat salanr. hale gn ilgili bankaya katlm tutar ve artlarn bildiren talimat gnderilir ve ihale sonucu takip edilir. hale gerekletikten sonra alm ilemleri tamamlanr ve zel Fon Portfy Raporuna ilenir.

(4) haleye katlmadan piyasadan DBS alm yaplacaksa, zel Fon mal varlnn deerlendirildii bankalarla grlerek faiz oranlar karlatrlp, en yksek faiz orann veren bankada deerlendirilmek suretiyle alm yaplr.

zel Fon mal varlnn getirisinin hesaplanmas

MADDE 10 (1) zel Fon mal varlnn getirisi, Kurulun bireysel portfylerin ve kolektif yatrm kurulularnn performans sunumuna, performansa dayal cretlendirilmesine ve kolektif yatrm kurulularn notlandrma ve sralama faaliyetlerine ilikin esaslarn belirleyen dzenlemelerine uygun olarak hesaplanr.

NC BLM

zel Fon Mal Varlnn zlenmesi, Mutabakat ve Bilgilendirme

zel Fon mal varlnn izlenmesi ve mutabakat

MADDE 11 (1) zel Fon mal varl gnlk olarak zel Fon Gnlk Portfy Raporu ile takip edilir. Rapor; o gne ilikin kasa mevcudu, vadeli ve vadesiz banka hesap bakiyeleri ile varsa DBSler hakknda ayrntl bilgi ierir ve gnlk olarak gncellenir. Raporun gn sonlarnda alnan bir rnei dosyalanr.

(2) Gn sonlarnda bankalardaki hesap bakiyeleri internet bankacl aracl ile kontrol edilir.

(3) zel Fon mal varlnn deerlendirildii bankalar ile ay sonlarnda yazl mutabakat yaplr. Bankalardan alnan aylk hesap zetleri ve varsa dier belgeler dosyalanr.

zel Fon mal varl hakknda bilgilendirme

MADDE 12 (1) zel Fon Gnlk Portfy Raporu, aylk olarak bilgi vermek amac ile ilgili ayn son i gn Bakana iletilir.

(2) zel Fon mal varl hakknda er aylk dnemler itibariyle Ynetim Kuruluna rapor sunulur. Raporda asgari olarak aadaki bilgiler yer alr:

a) lgili dnemin son i gnne ait zel Fon Portfy Raporu.

b) zel Fon mal varlnn, banka ve yatrm arac baznda dalm.

c) Bu Ynetmeliin 8 inci maddesi erevesinde hesaplanan getiri bilgileri.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

zel Fonun muhasebe, hesap ve ilemleri

MADDE 13 (1) zel Fon mal varlnn muhasebe hesap ve ilemleri, YTM mal varlndan ayr olarak izlenir.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.