4 Aralık 2013 Tarihli ve 28841 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5613    “Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 3 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 1” ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kocaeli Üniversitesi Beyin Hipofiz Bezi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kocaeli Üniversitesi Enerji Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kocaeli Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türklerin Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler ile İş Süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ

—  Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2013/2)

—  Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 29/11/2013 Tarihli ve 200 Sayılı Genel Kurul Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASAYA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 20/9/2012 Tarihli ve E: 2011/101, K: 2012/127 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 Tarihli ve E: 2011/86, K: 2012/183 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 Tarihli ve E: 2011/149, K: 2012/187 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri